Suriname: grote spanningen De tekening van een 1 lezer Trouw commentaar J] APO (1) Bezoek van Koningin en Prins begint vandaag APO (2) -Her VOLKSTU/NTJB "EN HET <5-EREEP LI66ENDE SNOEIMES Record Journaal 1963 'ïiSDER een man voor linda en kitty roeping miss pasar talenwonder quiz namaak ONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 BINNENLAND Trouw/Kwartet In één opzicht heeft minister Albe- van de werkgelegenheid in ieder da van sociale zaken de vakbewe- geval zou kunnen worden gebruikt ging deze week op haar wenken bediend. Na de verontwaardigde uitroep van FNV-voorzitter Wim Kok dat het kabinet lijdt aan een gebrek aan besluitvaardigheid en dat zij ten onrechte zwijgt over de vraag of er geld beschikbaar komt voor de arbeidsplaatsenovereen komst, heeft Albeda prompt laten weten dat er voor deze APO niet meer dan enkele tientallen miljoe nen guldens beschikbaar zijn. Bij de vakbeweging is die medede ling hard aangekomen. Ex-minister Boersma heeft destijds de verwach ting gewekt dat er binnen de voor extra stimulering van de werkgele genheid uitgetrokken anderhalf mil jard gulden een flink bedrag be schikbaar zou zijn voor de APO. Het nieuwe kabinet heeft nog steeds geen beslissing genomen over de besteding van die anderhalf miljard gulden en van 100 tot 300 miljoen is zelfs nog geen aanduiding van de besteding gegeven. De vakbeweging rekende erop dat een deel van de anderhalf miljard gulden voor de extra stimulering voor afspraken over de werkgele genheid in de bedrijfstakken of in de afzonderlijke ondernemingen. Die hoop is nu de bodem inge slagen. Toch zijn de overwegingen van mi nister Albeda zeer plausibel. Hij vreest dat de loonmatiging en de daaruit voortvloeiende kostenbe- perking voor het bedrijfsleven weer verloren zal gaan door de introductie van een te dure APO. Als voorbeeld noemt hij de inder daad kostbare vervroege pensione ring en de overgang van de vier- naar de vijf-ploegendienst, die een kostenstijging van zestien procent zou betekenen. Ook al is de vakbe-* weging bereid extra offers te bren gen bijvoorbeeld anderhalf pro- cend van de koopkracht zoals bij Hoogovens dan nog zou daar in zijn redenering overheidsgeld bij moeten. Bovendien zou een derge lijke afspraak ook elders in het bedrijfsleven ontwikkelingen kun nen stimuleren, die kostenverho gend werken en waarvan het eind nog niet direct in zicht is. door Jan Kuijk Koningin Juliana en prins Bemhard beginnen vandaag hun officiële bezoek van zeven dagen aan Suriname een land, dat op het ogenblik met grote spanningen en moeilijkheden te kampen heeft, al is daarvan op straat in Paramaribo weinig te merken en al zullen de Surinamers de komende dagen alles op alles zetten om hun gasten een zo ontspannen mogelijk beeld van het land te tonen. Tegenover de bedenkingen van ka binet en werkgevers steekt de opge togenheid van de vakbeweging schril af. Zij heeft 1978 uitgeroepen tot het jaar van de APO en zij wil dat er dit jaar tenminste een begin wordt gemaakt met het verplicht overleg over de werkgelegenheid in de afzonderlijke ondernemingen en in de bedrijfstakken. Bovendien, zo redeneert de vakbeweging, als er dan geen werk is voor iedereen dan zal de resterende arbeid eerlijker moeten worden verdeeld. Uiteinde lijk zal dat nog geld opleveren ook, want als er meer mensen dan nu aan het werk kunnen, dan is er minder geld nodig voor allerlei sociale uit keringen. Ook op de kosten van de overgang van de vier- naar de vijf-ploegen dienst is wel wat af te dingen. De bonden vragen immers van alle werknemers een koopkrachtoffer teneinde werktijdverkorting voor een beperkt aantal ploegenwerkers mogelijk te maken. Zo bezien is het nog de vraag of de overgang van de ifysiek en sociaal zeer belastende vier-ploegendienst naar een vijf ploegendienst inderdaad zo kost baar is. De kern van het APO-vraagstuk is of de werknemers of hun vertegen woordigers zich bezig mogen hou den met de werkgelegenheid in de onderneming, en daardoor met het investeringsbeleid. Als die vraag bevestigend wordt beantwoord en Albeda doet dat dan moet het mogelijk zijn de medezeggen- schapseisen en het kostenvraagstuk in een redelijk evenwicht met el kaar te brengen. Dat de tijd voor een dergelijk overleg uiterst krap is, kan nauwelijks aan de vakbeweging worden verweten. De vakbondstop heeft al voor het CAO-overleg bij wijze van spreken van de daken geschreeuwd dat de bonden wilden weten waar zij aan toe waren. Om die reden is het betreurens waardig dat het kabinet pas midden in het CAO-overleg met een niet geheel voorspelbare afwijzing komt. Het is namelijk wèl zeer voorspelbaar dat afwijzing van de financiële steun aan de APO als het restant van de veel verder strek kende vertaling van winst in werk de rust aan het arbeidsfront ze ker niet zal bevorderen. Het zou erg gemakkelijk, en nogal arrogant ook 2ijn de huidige moei lijkheden van Suriname alleen maar te verklaren uit wanbestuur van de Surinaamse regering na het wegval len van het Nederlands toezicht op de deugdelijkheid van het bestuur op 25 november 1975, toen het land onafhankelijk werd. De moeilijkheden waarmee Surina me wordt geconfronteerd (ook de op het ogenblik wat gespannen verhou dingen met buurland Guyana over het driehoekig stuk oerwoud in het zuiden en vooral het beheer van de grensrivier, de Corantijn) vinden hun oorzaak voor een groot deel in het verleden, toen Nederland de grootste verantwoordelijkheid droeg. Het enige wat je Suriname kan verwijten, is dat de regering- Arron te ambitieus (en kortzichtig tegelijk) is, waardoor de door de wer kelijkheid gegeven mogelijkheden wat vertekend overkomen. D*e voornaamste zorg van de Suri naamse regering is op het ogenblik de financiële toestand van het land en in relatie daarmee de verhouding tot Nederland. Nederland is op het ogenblik de grootste financier van Suriname en het toont zich daarbij niet zo scheutig al$ Suriname deels uit gemakzucht, voor een an der deel ook uit een door de onafhan kelijkheid verworven gevoel van ei genwaarde wel zou willen. Nederland heeft bij de in november 1975 gesloten overeenkomst geweldi ge bedragen toegezegd voor het doen van investeringen. Er is zelfs zoveel geld beschikbaar, dat de vraag ge steld is of het land wel voldoende capaciteit heeft om zoveel geld een beetje zinvol in tien tot vijftien jaar te besteden. Maar goed Nederland heeft het toegezegd, om het eigen geweten over het koloniale verleden te sussen en natuurlijk ook wel enigszins uit ij delheid om de wereld een voorbeeld voor goede dekoloni satie te geven. Als het louter en alleen om ontwik kelingshulp ging, de voor investerin gen beschikbare gelden, is Suriname rijk. Geen land op de wereld krijgt op dit ogenblik per hoofd van de bevolking zoveel geld toegeschoven. Maar eigen bronnen van inkomsten heeft het land in onvoldoende mate en daarom is er voor de lopende uitgaven niet of onvoldoende geld. Bovendien is het begrotingsbeheer een puinhoop (coördinatie tussen de verschillende ministeries is er nau welijks en begrotingsoverschrijdin gen zijn aan de orde van de dag), zodat de Surinaamse regering twaalf keer per jaar een kunststuk moet volvoeren om aan het einde van de maand voldoende geld te vinden om de vele ambtenaren hun salaris te betalen. Rapport Het jaar 1978 is in Paramaribo be gonnen met het uitbrengen van een rapport van het Surinaams Planbu reau een bureau dat mag worden gekarakteriseerd als een monument van deskundigheid en onafhanke lijkheid in dit op deze punten nogal zwak toegeruste land. In het rapport wordt de regering onverholen ge waarschuwd: er is geen geld (en het zal er op lange termijn ook niet zijn) voor de financiering van een stelsel van sociale voorzieningen. Ook met de grote infrastructurele werken moet het land voorzichtig zijn, om dat het onderhoud straks als een zware last op de begroting gaat drukken met alle gevolgen voor het rendement. De reactie van de rege- ring-Arron op het rapport is illustra tief een paniekreactie. Het offici eel nog niet gepubliceerde rapport werd onmiddellijk in een diepe la opgeborgen. Jammer voor Arron dat er net een paar exemplaren buiten die la gebleven zijn, zodat in een spraakmakende stad als Paramari bo toch iedereen op de hoogte is. Het rapport is een schop tegen het zere been van de regering, want het zijn nu juist die grote infra-structu rele werken waarop de regering-Ar- ron (in navolging van haar voorgan gers overigens en met globale in stemming van de oppositie) alle kaarten voor de ontwikkeling van het land heeft gezet. Suriname wil bovendien dat door Nederland beschikbaar gestelde geld zo snel mogelijk opnemen uit voortvarendheid misschien, maar Programma Het programma van het staatsbezoek van Koningin en Prins aan Suriname ziet er in het kort als volgt uit: Vandaag: aankomst om vier uur 's middags (dat is half negen 's avonds Ne derlandse tijd er is een tijdsverschil van 4'/> uur) op het vliegveld Zanderij, waar president en me vrouw Ferrier Koningin en Prins zal begroeten. Het gezelschap gaat dan naar het presidentiële paleis aan het Onafhankelijkheids plein. 's Avonds is er in het paleis een gala-diner. Vrijdagmorgen leggen Ko ningin en Prins een krans bij het monument voor de gevallenen. Vervolgens be zoeken de Koningin en me vrouw Ferrier o.a. het blin deninstituut en hebben zij in het vrouwencentrum een gesprek met bestuurs leden van diverse sociale instellingen. De Prins en president zijn in die tijd de gast van de Surinaamse krijgsmacht en de Stich ting Natuurbehoud Surina me. 's Avonds biedt de Ko ningin een gala-diner aan in hotel Torarica. Zaterdag gaat het hele ge zelschap naar West-Surina- me en houdt de Surinaam se regering 's avonds een receptie in hotel Torarica. Zondag gaat de Prins vis sen (om eerst maandag middag terug te komen). De Koningin en de presi dent maken een rondreis door het district Comme- wijne, aeels per auto, deels per boot. Bezocht zullen worden o.a. de plaatsjes Brozilië VPELTfTROUW Alkmaar en Tama Redjo. 's Avonds wonen Koningin en president een oecume: nische kerkdienst bij in de Grote Stadskerk de hoofdkerk van de Evangeli sche Broedergemeente. Maandag bezoekt de Ko ningin in gezelschap van president Ferrier het na tuurreservaat Brownsweg ten westen van het Blom- mensteijnmeer. 's Middags staat op het programma be zoek aan de plantage Victo ria een paradepaardje van Suriname op het ge bied van de landbouwont wikkeling. Op Victoria wor den oliepalmen verbouwd en er is een gloednieuwe palmoliefabriek die dit jaar misschien al de binnen landse markt voor olie en vet in Suriname kan be dienen. 's Avonds is er een culture le avond in het cultureel centrum. Dinsdag is de kleurrijkste dag van het beozke. Dan vliegt het hele gezelschap naar het uiterste zuiden van het land om daar, vlak bij dc Braziliaanse grens de Trio-Indianen in het dorp Kwamala Samoetoe te bezoeken. De Indianen zul len o.a. schietwedstrijden met pijl en boog houden om door Koningin en Prins be schikbaar gestelde prijzen. 's Avonds, terug in Para maribo, is er een zanguit voering. Volgende week woensdag morgen om half tien ver trekken Koningin en Prins weer van het vliegveld Zan derij. toch minstens evenzeer om op die manier zoveel mogelijk de waarde vermindering van het geld te ont gaan. Nederland heeft daar op zich zelf geen bezwaar tegen, mits het geld niet over de balk wordt gesme ten terwille van prestigeprojecten. Als het gesprek daarover eenmaal zover is, tekent zich de volgende dialoog af. Suriname zegt dan „wij hebben het recht om fouten te ma ken", waarop Nederland antwoordt: „Oké, als jullie dat dan maar niet met ons geld doen". Het is duidelijk: in zo'n sfeer kunnen geprikkeldhe den over en weer niet uitblijven. Een heel grote sta in de weg voor de goede verhouding is de ontwikke ling van West-Suriname. Dat plan vormt in Surinaamse ogen de grote motor, die het land in beweging moet brengen. Koningin en Prins vliegen er zaterdag heen om te zien hoe daar, midden in het oerwoud een spoorlijn wordt aangelegd om het bauxiet uit het Bakhuis-geberg- en ees .Ik akt >uw Deft een kan .Je heb gen gen Dest yne net iaat jaar ilde ikel, ;n." juf- feitl af ic te ang Ion >aai en zou dal d( me) - on Tekeningen, bij voorkeur in liggend formaat, sturen aan: Trouw, jury politieke prent, Postbus 859, 1 Amsterdam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. HET WEER door Hans de Jong Het blijft in de tweede helft van deze week winteren. De vorst zal overwegend licht zijn, maar in gebieden waar het gesneeuwd heeft Ede en omgeving 5 tot 8 centimeter op dinsdag en er voldoende nachtelijke opklarin gen komen, behoort matige vorst: -5 tot -9 graden tot de mogelijkheden. Dit vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens de passage van een hoge- drukrug. Er stroomt nu koude lucht over Nederland, aange voerd langs de zuidoost-zijde van een 1035 millibar-sterk ho- gedrukgebied boven Noor wegen. Nu al is te zeggen, dat in deze achtste te zachte winter opeen volgend de kou niet ouderwets zal worden. Geen droge oostelij ke stromingen uit Rusland staan er op het programma er is volstrekt geen hogedruksteun momenteel uit de Sowjet-Unie in plaats daarvan een neiging tot een meer noordelijke stro ming. Dit is des te waarschijnlij ker, nu zich een depressie uit het hoge noorden in zuidelijke rich ting naar de Randstaten laat afzakken (positie komende za terdag). Hij breidt zijn invloed tot over de Oostzee uit en het Noorse hogedrukgebied gaat uitwijken naar Schotland. Deze intimidatietactiek past aardig goed in het straatje van de Amerikaanse computerprog noses, die dinsdag voor het weekeinde al een puur noordelij ke circulatie in uitzicht stelden. Ook de Zweedse hoogtekaart voor het vijfduizend meter-vlak voor zaterdag toont een noord- zuid verlopende aanvoerlijn (isolijn) vanuit de Noordelijke IJszee linea recta naar de Noordzee, de Engelse oostkust, België tot de west-Alpen. Nu wijst ook deze luchtdrukverde ling wel op aanhoudende aan voer van polaire lucht, maar die zal toch in de onderste niveaus aangwarmd worden boven de Noordzee en een „dooi om de Noord" is tijdens het weekeinde in Groningen, Friesland en de Kop van Noord-Holland niet on waarschijnlijk. Verder is er dan een toenemende kans op buien met hagel of sneeuw en als een bepaalde randstoring eens een flink par tijtje gaat blazen, zit er mis schien wel een pak sneeuw in. Onstabiliteit staat er dus in het vaandel van dit februariwinter- tje geschreven. Niet zo een erg mooi perspectief voor onze schaatsliefhebbers, van wie er verscheidenen zich al enthousi ast gemeld hebben. Voorzover mij bekend (wie het beter weet mag het zeggen) staat het kouderecord van Ca nada op naam van Snag: -62,5 graad Celsius op 3 februari 1947. Snag is een hulpvliegveld, 25 km van de grens tussen Alaska en Yukon (daarvóór was -61,5 van Fort Good-Hope, NWT, het ui terste geweest). Die record-bre king vond plaats onder een groot hogedrukgebied. dat daar omstreeks 17 januari 1947 aan kwam. De lucht was helder, het was windstil bij een luchtdruk van 1.037 mb. De dienstdoende meteoroloog viel een abnormale hoorbaarheid op tijdens die kouperiode. De bevriezende adem veroorzaakte een sissend geluid, te vergelijken met het geluid van drog net alsof er dro ge sneeuw door de wind wordt voortgejaagd. Ademsporen ble ven drie d vijf minuten in de lucht hangen over afstanden van honderd tot vijfhonderd meter. Tijdens het dieptepunt kon in ue intens droge lucht over de radio een soortgelijk ge kraak worden gehoord als tij dens een zomers onweer. Het sneeuwdek slonk per dag één twee centimeter. Het laagtere cord voor Ontario is -58 van 23 Januari 1935, en voor Quebec -54 graden van 5 februari 1923, maar het kan zijn dat deze cijfers later nog zijn overtroffen. 13 januari: vijf inwoners van Kampen in twee auto's over het IJsselmeer. Bazel beleeft zijn koudste januaridag sedert 1755 met -19.2 graden Celsius. In heel Italië is het uitzonderlijk kou met in San Remo de eerste sneeuw sedert dertig jaar. Op 17 januari is het in Noordoost-Sibe- rië -52 graden, in Wenen -30. De „Stortemelk" van de rederij Doeksen boekt een traagheids record: de tocht van Harlingen naar Terschelling duurt bijna tien uur tegen normaal twee HOOOWATER vrijdag 10 febniart. VUs- singen 3 36 16 02, HartngvUrUluizen 3 59- 16.14. Rotterdam 5.46-18 17, Schrveningen 4 56-17 11, IJmuidrn 5 30-17 45. Den Hel der 9 36-22 06. Harlingen 12.04—, Dellztjl 1.32-14 11. te af te voeren naar Apoera; tot voor kort een onaanzienlijk Indianen dorp dat alleen op de meest gede tailleerde kaarten voorkwam, maar nu op weg om Suriname's tweede stad te worden (volgens de plannen makers tenminste). Nederland heeft van het begin af aan altijd een beetje tegenstribbe lend meegedaan met dit plan. Het is vreselijk duur, het maakt Surina me's economie nog afhankelijker van bauxiet dan nu helaas al het geval is en het schept in verhouding tot de kosten maar weinig arbeids plaatsen. Opmerkelijk is ook dat tot nu toe geen van de grote wereldcon cerns belangstelling heeft getoond voor de exploitatie, maar wat dat betreft werkt Suriname rustig ver der in de overtuiging, dat het alle maal wel goed zal komen net zoals de Nederlanders ondanks alle tegenstribbelen toch steeds hebben meebetaald. Toch is er nu waarschijnlijk in de verhouding Nederland-Suriname over West-Suriname een opmerke lijk punt bereikt. Nederland is er na twee jaar achter gekomen dat de Surinamers niet in staat zijn om een ander deel van de bij de onafhanke lijkheid gemaakte afspraken na te komen, namelijk dat ook eigen Suri naamse besparingen in de ontwik keling van het land zouden worden gestoken. Daar is het tot op heden in West- Suriname nog niet van gekomen en daarom moet het gevaar onder ogen worden gezien dat het werk straks als Koningin en Prins weg zijn moet worden stilgelegd, omdat Ne derland het been verder stijf houdt en Suriname zijn eigen deel (42 mil joen) niet kan opbrengen. Er zijn dus wel wat donkere wolken aan de horizon, maar het blijft de komende week tijdens het bezoek van de Koningin gezellig en vrolijk, want dit soort ruzies vechten de Surinamers liever op een ander ni veau uit. onder redactie van Loes Smit Voor het eerst is een „Nederlandse" gorilla uit logeren gegaan. De be kendste gorilla van Nederland, mo gen we wel zeggen: Linda uit Die renpark Wassenaar. Vorig jaar haalde ze alle kranten, de radio en zelfs de televisie, door te doen alsof ze in verwachting was; een grote bijzonderheid in ons land, omdat er hier nog nooit een gorillajong is geboren. De twaalfjarige Linda hield haar pose zo goed vol, dat zelfs iedereen in het park die haar goed kent. plus de dierenartsen er in trapten, en haar seksegenoot Ngajji haar ging nadoen. Een bekend gezicht dus, Linda, dat op het ogenblik in Artis te zien is. Want daar logeert ze. Ze is er zoge zegd op sexvakantie, want in Was senaar wordt het toch niks meer: de kolos Bobbie is intussen te oud om zich nog in het andere geslacht te verdiepen, en het andere Wasse- naarse mannetje, de twaalfjarige Oscar, heeft niet meer dan een broer-zuster verhouding met Lin da. In Wassenaar hopen ze nu, dat Oscar en Ngajji meer aandacht voor elkaar krijgen, en in Amster dam dat Tembo het weer goed maakt met Linda. Tembo is een jaar of zeventien, en de aangewe zen „persoon" om Linda een zoon of dochter te bezorgen. „Aanvanke lijk ging het erg goed tussen ze," zegt de heer Nieuwendijk van Artis. „Na een eerste kennismaking van achter de tralies zijn ze bij elkaar gegaan, maar dat is nu afgelopen. Tembo begon zich zo agressief te gen Linda te gedragen, dat het niet meer ging. En sinds Linda hier is, heeft Tembo ons eigen vrouwtje. Banja, niet meer aangekeken. Ban- ja is misschien ook wel Jaloers, je weet nooit met die dieren waar je aan toe bent." Hoe lang Linda nog blijft? Voorlo pig houden ze het zo als de zaker. er nu voor staan. Mocht Linda drach tig blijken want er is Intussen wel iets gebeurd tussen haar en Tembo dan gaat ze terug naar Wassenaar om daar te bevallen. Hoe het komt dat er in ons land nog nooit een gorilla is geboren? Daar kunnen voeding, huisvesting en al lerlei andere factoren een rol bij spelen, zegt de heer Nieuwendijk. Het is pas twintig jaar geleden dat er voor het eerst een orang oetan geboren werd, terwijl de orangs die uit Indonesië komen al sinds 1838 of daaromtrent in Artis wo nen. De eerste gorilla, afkomstig uit West-Afrika, kwam hier pas aan het eind van de Jaren dertig. Nog een ander vrouwtje wacht op een man: Kitty, een Engels varken, dat Ouwehands Dierenpark in Rhenen van Albert Mol cadeau heeft gekregen. Kitty, een Jaar of acht, is daar op de kinderboerderij gehuisvest. Ze is dan ook erg lief voor iedereen, en moet een bijzon der aantrekkelijke partij voor een mannetjesvarken zijn: wit met zwart, 65 kilo zwaar, één meter hoog en even lang. Wie een manne tjesvarken een beer dus van hetzelfde ras weet te vinden, kan de heer Ouwehand Jr. bellen. 08376- 9110 Niet alleen zendelingen en missio narissen voelen een roeping. Ook accountants behoren met een roe ping behept te zijn. „Het is de roe ping van den Accountant, het zoek licht der controle te werpen op de administraties van de meest uit eenlopende ondernemingen; het goede op te merken en het kwade aan te toonen; het kromme recht te maken en het duistere op te helde ren. Hij is de kampioen der goede trouw en de vijand van het be drog." schreven de heren Reiman en Nljst aan het begin van hun leerboek. Dat was overigens een accountants-leerboek uit 1906 even opgehaald in het maandblad De Accountant dus misschien hoeft die roeping allang niet meer. De nationale Miss Pasar Malam mag twee weken naar de Canari- sche Eilanden. Niemand weet nog wie ze is, want ze moet nog gekozen worden. Dat gebeurt op woensdag avond 3 mei in het Amsterdamse RAI-gebouw, waar de Pasar Malam dan met de miss-verkiezing zijn poorten opent Letterlijk, want de bezoekers zullen er door een enor me poort op een plein komen, waar de stands naar voorbeeld van de kraton, het vorstelijk paleis van Djokja, zijn gebouwd. Meer dan honderdvijftig stands, eethuisjes en andere attracties vullen de tien duizend vierkante meter omvang rijke Pasar Malam. Vijf dagen duurt deze „markt", en wie een En dit is ze dan ten voeten uit: de slimme gorilla Linda, die vorig jaar het hele land een rad voor ogen wist te draaien. Omdat ze thuis, in Die renpark Wassenaar, haar aantrekke lijkheid als vrouw voor de beide go rillamannen lijkt te hebben verlo ren, wordt geprobeerd haar aan Ar tis' gorilla Tembo te koppelen. gooi wil doen naar de Miss Pasar- titel en de Canarische Eilanden, kan zich nu al als kandidate opge ven via postbus 3777 in Amsterdam of telefoon 020-25 95 44. Hij is een Estlander, heet Pent Nur- mekund, is nu zeventig Jaar en spreekt z'n talen als een toren van Babel. Hij doceert literatuur aan de universiteit van Tartoe in de Sow- jetrepubliek Estland en beheerst volgens het Russische dagblad Komsomolskaja Prawda „alle Eu ropese talen en de belangrijkste Aziatische en Afrikaanse talen". Als het goed is. moet Je Nurme- kund dus ook in het Nederlands kunnen aanspreken, maar daar is hij niet mee begonnen. Als jongen leerde hij in twee maanden vloei end en accentloos Deens, en in de zelfde periode pikte hij meteen maar even het Zweeds en de taal van de Faer-Oer-eilanden en de Es kimo's mee. Toen hij in 1935 pro moveerde tot doctor in de letteren sprak hij alle Europese talen en was hij bezig met Japans en Ara bisch; hij was toen dus nog geen dertig Jaar oud. Nurmekund zelf zegt in de krant bescheiden, dat hij vroeger „wel een Jaar" nodig had om een taal te leren. Later kreeg hij zo veel routine, dat hij aanvanke lijk aan een paar maanden, en nu zelfs een paar weken genoeg heeft om zich een nieuwe taal eigen te maken. Quiz Programma met de hoogste opbrengst tegen de laagste kosten. Vandaar dus dat de t.v. veel meer quizes biedt dan doorwrochte do cumentaires of dramaprodukties, die de laagste opbrenst bieden te gen de hoogste kosten; opbrengst hier uiteraard in de betekenis van de kijkdichtheid. (Uit het „geheel herziene omroep- ABC" van de omroepgids Studio». Ongeveer 375 000 heeft het mu seum van Hartford, in de Ameri kaanse staat Connecticut, twintig jaar geleden neergeteld voor het portret van een Jongeman, toege schreven aan Rembrandt. Later kocht het museum er nog twee doe ken bij die ook van de meester zouden zijn: portret van een vrouw en een landschap met huisje Rem- brandt-kenner dr. Jacob Rosen berg van de Harvard universiteit had de doeken beschreven als de mooiste Rembrandts. waarop het museum de hand had kunnen leg gen. Na al die Jaren van trots over zulke kpstbare bezittingen is het museum er nu achter gekomen, dat geen van de drie schilderijen echt zijn. In de nieuwste catalogus kun nen de bezoekers lezen, dat de stukken vermoedelijk het werk zijn van een imitator van Rembrandt, of van een bewonderaar uit Rem brandts eigen tijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 5