'13 Speciaal' eigenwijs maar toch begrijpelijk Nuttig gesprek over spanningen Wies Andersen kreeg tv-prijs DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 RADIO EN TELEVISIE Trouw/Kwartet TV-COMMENTAAR 3 door Ton Hydra Menigeen zet zich voor de buis met de wem dat de televisiefilm „lekker spannend" zal worden Veel mensen hopen daardoor het geduvel van hun werk (of thuis) een poosje te vergeten. Wanneer echter de spanningen door Je kiel gieren of een beklemd gevoel op de maag je eetlust vergalt, wil een actievolle cowboyfilm niet zo best meer helpen. Dan protesteert het lichaam als voertuig van onze geest op de een of andere manier om te laten weten dat de harmonie tussen ons en het ons omringende verstoord is. Een medische term daarvoor is „stress" en dat is al bijna een modewoord, want het hebben van spanningen dreigt een algemeen verschijnsel te worden in de prestatie- en consumptiemaatschappij. Haast ledereen krijgt er mee te maken Hoewel er echter veel over wordt gesproken en gepubliceerd, schijnen de meeste mensen door te tobben zonder de signalen van het lichaam te onderkennen. Er zijn tientallen oorzaken mogelijk. Misschien willen die mensen er vel meer over weten, maar vinden zij de boeken over stress en depressie te moeilijk. Groot is de kans dat zij met anderen niet over hun problemen durven praten uit angst door de omgeving voor getikt te worden aangezien. Waarschijnlijk zal het voor deze en nog vele andere mensen een heilzame handreiking blijken te zijn wanneer zij vanavond in de beslotenheid van hun hulskamer luisteren naar dokter J. Hofman. U kunt hem in gesprek horen met Jack van Belle in diens programma Uitgelicht. Ik heb gistermorgen kennis gemaakt met de Utrechtse zenuwarts en de opname van de discussie met toenemende belangstelling en instemming gevolgd en op grond daarvan ben ik ervan overtuigd dat zeer veel kijkers iets zullen hebben aan hetgeen hij opmerkt en adviseert Dokter Hofman goochelt niet met moeilijke woorden en verschuilt zich geen moment achter medische onbegrijpelijkheden. Hij formuleert zijn behoedzame benadering van toch wel ingewikkelde zaken in korte, heldere zinnen, die door iedereen te volgen zijn. Het kan meer dan eens gebeuren dat u zegt: „Merkwaardig dat ik daar zelf niet eerder op ben gekomen". Zo voor de hand liggend is het soms. Jack van Belle had gisteren te kampen met een zware verkoudheid en bovendien ontstond er enige spanning omdat er vanwege technische onvolkomenheden een paar keer opnieuw moest worden begonnen. Daar werd zelfs de psychiater een beetje nerveus van. U zult alleen maar merken, dat het gesprek al gauw in een ontspannen sfeer verloopt. Daarbij zal het. neem ik aan. opvallen dat de discussie niet theoretisch blijft. Er wordt niet gepraat vanuit een ivoren toren, maar staande midden in het leven. Daardoor komt er iets uit. waarmee de kijkende luisteraars gespannen of niet hun winst kunnen doen Heel concreet. Ik haal er een „grondstoffelijk" aspect uit. Wie last heeft van gasvorming, moet niet te vlug denken aan mankementen in het maag-darmkanaal. Dokter Hofman zegt: „Nerveuze mensen hebben de gewoonte om veel lucht te slikken bij het eten." Simpele oorzaak dus met een logisch gevolg, maar wie denkt eraan? Zo zit het gesprek over spanningen vol „opstekers" die heel eenvoudig in praktijk zijn te brengen, of waarmee, als men het eenmaal weet. gemakkelijk rekening is te houden. Het gesprek kan leiden tot een bewuster leven in en reageren op de spanningsvelden die op ons inwerken. Spanningen waarvoor de eigen instelling verantwoordelijk is of die van buiten komen. Belangwekkend is bijvoorbeeld, wat gezegd wordt over gezinsleven, woon-werk verkeer, persoonlijke strevingen, overgangsjaren en de wijze waarop men zich instelt op de naderende ouderdom. Wat mij betreft, mag dokter Hofman een vervolgverhaal houden. door Riet Diemer HILVERSUM „Angst voor de toekomst heb Ik niet. Als ik straks een studie achter de rug heb en werkloos ben. heb ik nog tijd genoeg om over de toekomst te tobben." Een nuchtere opmerking, die een jongen van een Jaar of dertien-veertien neerschrijft in zijn dagboek. Boudewijn Klap. Het komt terecht in „13 Speciaal", een Jeugdprogramma voor de radio voor kinderen in de brugklas en daarboven. Het staat voor vanmid dag (net als op elke week donder dag) aangekondigd, nogal onopval lend tussen de waslijsten radiopro gramma's in de bladen: 13 Speci aal. 5 uur. Hilversum n. De onderti teling: een eigenzinnig programma voor de onderbouw. Het thema is vandaag: „Bang zijn". Het programma wordt aan elkaar gepraat door Blrgit, uit de tweede klas havo. maar van wie we verder niets te weten krijgen om sterallu- Van onze radio- en tv-redactie ANTWERPEN - De bekende Vlaamse acteur Wies Andersen heeft in zijn vaderland de televisie prijs. de Bert Leysentrofee. gewon nen. Hij heeft de erkenning vooral te danken aan de manier waarop hij zijn programma, de Wies Ander- sen-kwts, heeft gepresenteerd. Die kwis is inmiddels gestopt. De jury noemde de aanpak van Andersen natuurlijk, gemoedelijk, sober en direct. Met gewone midde len wist hij boelend televisie te maken, aldus het Juryrapport, dat spreekt van „een nieuwe stijl." Wies Andersen, echtgenoot van de bekende Vlaamse actrice Dora van der Groen, was onder meer in ons land te zien als Vic Singel in de gelijknamige detective-serie. res te voorkomen, aldus de bezorg de Boudewijn Klap. hoofd jeugd programma's van AVRO-radio, en regisseur van 13 Speciaal. Blrgit komt vlak voor de opnamen de studio binnen, maakt direct ach ter de microfoon haar eigen tek sten. misschien niet zo profssio- neel, maar daarom wel zo origineel om niet te zeggen: vaak eigenwijs. „De kleine kat" noemde Betty van der Laan van de VARA haar on langs. met goede bedoelingen ove rigens. in een programma En dat zal wel slaan op het adrem zijn van Blrgit Op alles heeft zij. zc lijkt het. een antwoord. Later laat ze het er een keer bij zitten. Dat is ook gezond. Maar waarom het gaat, is. dat ze op gelijke hoogte zit als haar leeftijdsgenootjes. „13 Speci aal" is dan ook een programma voor pubers, dat door en voor kin deren van die leeftijd wordt ge maakt. Natuurlijk worden zij hier en daar terzijde gestaan door vaK- mensen als Boudewijn Klap en zijn medewerkers. Reacties De onderwerpen komen voort uit reacties op brieven en interviews. Bij het onderwerp angst, dat van middag aan de beurt zal zijn, wordt een brief voorgelezen van een meis je. dat altijd „bang droomt". Bij voorbeeld over een heks die haar op heel verschillende plaatsen, bij haar konijnenhok of stappend uit een bootje, tegemoet komt. „13 Speciaal" voor de volgende week zal daarom gaan over dromen. Men is de laatste tijd typisch in de emo tionele hoek terecht gekomen, om dat het vaak gaat over je eenzaam voelen, hoe voel je je als Je niet vlot bent of er vrolijk uitziet of over verliefd zijn. Boudewijn: „We ge ven tips, hoe je het aan of uit moet maken, gelukkig zijn, je kapot schamen en eenzaamheid. Het zijn puber-onderwerpen, waaraan de kinderen kunnen merken, als ze horen, wat andere kinderen erover zeggen, dat zij niet de enigen zijn die ermee kunnen tobben." Toen ik zo oud was. toen deden wij het zo. maar in onze jeugd was alles anders. Een van de geïnterviewde kinderen heeft het over televisie, dat is een belangrijk deel van zijn leven, maar televisie hadden wij niet. Daarom vooral geen grijs ge- wouwel van ouders in 13 Speciaal." Of nee. in ieder geval toch een keer, toen het onderwerp te laat thuisko men aan bod was. Vraag aan moe ders die meeluisterden: belt u ons eens op om te zeggen hoe u dat als kind aanpakte. En zo zijn er in de loop van zo'n anderhalf jaar dat '13 Speciaal' bestaat heel wat onder werpen de revue gepasseerd. Op het ogenblik is er alle aandacht voor thema's in de gevoelssfeer, maar er zijn ook andere tijden ge weest en er zullen weer andere ko men. Voorbeelden zijn: De relatie met ouders, te laat thuiskomen, ongesteld worden, te dik zijn, rood haar hebben, verlegen zijn. niet de populaire bink zijn. Alternatief Boudewijn Klap noemt zijn pro gramma een alternatief voor Hil versum III. waar op dat uur net de 'Europarade', een top-hit-lijst van de week. aan de gang is. en wel vijf miljoen afnemers trekt. Boudewijn gelooft ook dat ook al door de be perkte leeftijdsgroep die hij heeft gekozen zijn programma met zo n tweehonderdduizend luisteraars naar hij schat een minderheidspro gramma is. „Maar uit brieven weet ik dat zo'n programma voor kinderen, die niet altijd Hilversum IH aanzetten, aan slaat." We schakelen weer even over naar presentatrice Blrgit. Haar geheel eigen stijl blijkt al meteen uit de eerste aankondiging als ze een lied van de Franse zanger Jullen Clerc moet aankondigen en 's mans naam zo Hollands als maar kan uitspreekt, inclusief de „k". Daarna volgt een gesprekje met een schrijfstertje van een nogal tra gische brief, die een beetje de muurbloem is omdat ze als nieuwe ling In de brugklas over alles voor de gek wordt gehouden. Birgit probeert .de oorzaak uit te vissen met vragen als: waarom vin den ze je een raar kind. vindt de hele klas dat? Later schakelt ze over op het buurthuiswerk waar aan het meisje graag meedoet. Met „ik hoop dat de kinderen uit Je klas een beetje normaler gaan doen. Dag. succes en de balie" neemt ze afscheid. Niet helemaal tevreden, want Je kent zo'n meisje niet en een telefoongesprek kan zo afstande lijk werken, zegt ze achteraf. Ze vindt het ondanks alle bravoure een moeilijk gesprek. Boudewijn haakt er nog even op in door te zeggen dat kinderen in een brugklas juist problemen hebben omdat ze op de lagere school in de zesde klas, de laatste klas dus. heel stoer waren, maar in de eerste van de middelbare school is het „hé, kleintje, draag jij mijn tas eens even" door de oudere leerlingen. Het is een hele overgang van de lagere naar de middelbare school. Daarom is er een „13 Speciaal" bij de AVRO, iedere donderdagmid dag vijf uur op Hilversum n. Speciaal vandaag De AVRO brengt de Europese finale Superstar 1977 op het scherm. Ned. 1/19.05 Met de Utrechtse psychiater dr. J. Hofman praat Jack van Belle over de oorzaken van stress en mogelijkhe den om spanningen tegen te gaan. Ned. 1/22.05 Onderwerpen in Hier en Nu zijn: de tegennota van Moiukkers, Suri- namers in Nieuwersluis en lijfstraf fen op het Britse eiland Man. Ned. 2/22.20 De vierde aflevering van Groeten van Paulus is opgenomen in Co- rinthe. Ned. 2/23.00 Reportages van het koninklijk be zoek zijn rechtstreeks uit Suriname te beluisteren via Hilv. 1 om 15.00 uur en 's nachts te 01.02 op Hilv. 3. Wie een quadrofonische uitzen ding van AVRO en NCRV wil vol gen. moet Hilv. 1 en 2 gelijktijdig in stereo kunnen ontvangen. Op het programma o.a. het Deo gratias van Okeghem, 36-stemmig gezongen door het Groot Omroepkoor. Hilv. 1 en 2/20.05 In zijn serie De Islam gisteren en morgen spreekt prof. dr. D. C. Mul der over „De weg van de mystiek". Hilv. 1/22.00 Radio vandaag HILVERSUM I <298 m en FM-kanalen» NCRV 07 00 Nieuws 07 02 Het levende woord. 07 08 Te Deum Laudamus, gewijde muziek 07 T0 Nieuws 07 41 Hier en nu 07 55 (S> Vandaag donderdag, gevarieerd pro gramma. 08 24 Trefwooid 0830 Nieuws. 08 38 Gymnastiek voor de huisvrouw 08.45 (S) Wie weet waar Willem Wever woont* vragen van luisteraars 09 45 (S) Onder de hoogtezon. pattoraal-muzikaal bezoek 10 30 Nieuws 10 33 (Si In 1 zilver, program ma voor ouderen 12 00 <S> De Küima Ha waiian* Show 1115 Boer en tuinde 1128 Mededelingen voor land- en tuinbouw 12 30 Nieuws 1241 Hier en nu 12 55 <S> Middag- pauzedienxt vanuit Amsterdam 1313 (S) Een uur natuur 14.13 (S) Onafhankelijk Suriname nu. radiogesprek. NOS 15.00 Staatsbezoek aan Suriname, reportages (15 30 Nieuws) 17J0 Nieuws. NCRV 17.32 Hier en nu. 18 00 De kerk vandaag. 18 19 F P Uitzending van D'66 18 30 Nieuws. 18.41 (S) De wereld zingt Gods lof, gewijde muziek. 19.35 (S) Leger des Heilskwartier 19 50 NCRV-Leerhuis, leesoefeningen in de bijbel 20 00 Nieuws. 20 05 (S) Klassieke mu ziek. 21 20 Eén. twee, uit de maat, program ma over onderwijs en opvoeding 21.40 Plank-gas' verkeersgedrag achter het stuur 22 00 Rondom het woord 22 25 Zojuist ver schenen. 22.30 Nieuws 22 40 Politiek weeko verzicht 22 50 (S) Van onze corresponden ten 23 00 (S) klankmoer. klassieke muziek. 23 35-24 00 Nieuws HILVERSUM II (482 m en FM-kaaaien) AVRO 7 00 Nieuws. 7 11 Ochtendgymnas tiek 7 20 AVRO-klok (8 00 Nieuws 8 11-8 25 Radio-journaaL) 8.50 Morgenwijding NOS: 9 00 Het geluk in je hand. 9.35 Waterstan den AVRO 9.40 Schoolradio 10 00 Rad.o- La waai papegaai 10.10 Arbeidsvitaminen. (1100 Nieuws 11.03-11 05 Radiojournaal.) 11 30 Rondom twaalf 12.15 AVRO's Sport- panorama. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojour naal 13.25 Beursplein 5. 13 30 'n Middagje AVRO. (16.00 Nieuws. 16.03 Radiojournaal.) 17 00 13 Speciaal. 17 40 Nederlands-Israëli tisch Kerkgenootschap 17.55 Mededelin gen 18 00 Nieuws. 18.11 RadiojournaaL IKON 18 30 Kleur: informatie en commen taar over kerk en samenleving AVRO: 19 00 Aspecten 20.00 Nieuws 20 05 Quadro fonische uitzending i.s.m. de NCRV' koor zang en orkestmuziek- 21 20 (S) Je krijgt er een kunsthoofd van: informatief program ma 22 00 (S) Kamermuziek. NOS 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23-55-24.00 Nieuws HILVERSUM III (445 en FM-kanalen) TROS 7 02 (S) Met Peter gaat het beter 9 03 TVvd.-xi.ijg NEDERLAND I 18.15 OPEN SCHOOL/TELEAC: Btko^e ad a 19 05 AVRO Europese (male Supersiers 1977 20 15 AVRO §3» 20 21.15 Hoogtepunten on-Asian Draams 21.35 NOS: Journaal 21.50 Oen Haag vandaag NEDERLANOI 18.45 NOS: Paspoort Informatie voor 18.45 NOS. Oe Fabeltjeskrant 18.55 Journaal 19.04 NCRV: Padding!on Kleutersene 19.10 Oe verschoppeling TV-sene 19.35 Oc O* Voormekaar Show 20.25 NCRV: Mirvvoelbaishow 21.30 Oe Fam*e Beüarny TV-sene 22.20 Hier en nu 23.00 Groeten van Paulus „Dat is mijn auto niet!" riep de heer van Uylen onthutst uit. „Dat klopt," grinnikte Loetje. ,;Het is de mijne. En de kist goud is nu ook van mij, dank zij het geladen vuurwapen van deze domme diender. Waar zo'n knalijzertje al niet handig voor is. hè? Schiet dus gauw op. jongens, en zet de kist op zijn plaats, want ik heb haast." Bedremmeld volde den de twee goudsjouwers aan Loet- je's bevel en deze vervolgde: „En nu braaf aan de kant van de weg gaan staan met de handjes omhoog. En denk erom: één verkeerde beweging is al genoeg om pief paf poef te zeggen:" Toen stapte de verdorven schurk in en stoof er vandoor, een goudschat meevoerend van onge kende waarde „Héla! Je moet je goeie daad nog verricht'n!" bul derde Eelco, die de wegstuivende wagen dapper achterna rende. „Dat vergeet ik heus niet!" riep Loetje Saloe ten antwoord. „Hier hebben jullie ieder een goudstuk! Da's beter dan niks!" En schamper lachend wierp de schelm twee goud stukken uit de kabine van de weg stuivende vrachtwagen„Nou smelt mien de zondagse gummi- knupp'l!" mompelde Eelco, die schoorvoetend naar de glimmende muntstukken liep, die lagen te blin ken in de herfstige zon. „Dat ha'k nou echt niet van die welp'nleider verwachtHoe erg de arme Gozewijn van Uylen er trouwens aan toe was. is op het plaatje duide lijk te zien. In volslagen wanhoop beukte hij de onschuldige bosgrond met zijn vuisten, tranen met tuiten huilend FERD'NAND (S) De Hugo van Gelderen Show 11.03 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 12.03 (S) Boter. Klaas en prijzen. 14 03 (S) Polderpop- parade 16.03 (S) Europarade NOS: 18.03 De Vacaturebank. 18.10 (S) nos-maal. TROS: 19.02 (S) Poster. 20.02 (S) Ferry Maafs Soul Show. 22.02 (S) Sesjun. 23.02 (S) Close-up. 0.02 (S) De Hugo van Gelderen show. met LP-werk. 1.02-7.00 (S) De Nacht wacht HILVERSUM IV (FM-Kanalen) KRO 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Badinene. 9.00 Nieuws. 9.02 (S> Aan woorden voorbij 9.10 (S) Solo 10.00 (S) The Academy of Ancient Music 10.30 (S) Amsterdam Sinfonietta met solist 11.00 (S) Omroeporkest. 12.00 (S) Rondom Bartók (3). 14.00 Nieuws. 14.02 Steklakel. 14.30 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam 15.30 (S) Voor God en Goden 16 00-17 00 Bij voorkeur verzoeken 23.05 Journaal 23.15 NOS: Journaal 52 Om te beginnen week in geen van beide gevallen haar ver haal af van de lezing die zijn vrouw hem er van had gegeven. Juffrouw Sims had lang werk met haar ver haal. Hij moest eerst aanhoren wat zij precies aan het doen was toen de telefoon ging. en over de bevalling waardoor de dokter zijn spreekuur had gemist, te zamen met haar re den waarom zij geen licht had mee genomen naar de studeerkamer, en een heleboel bijkomstigheden die moesten verduidelijken hoe het kwam dat zij kon zien wie er in de telefooncel was. maar eindelijk en ten laatste kwamen toch de woor den er uit die Lil hem had overver teld. ..Edward lieveling ik moet Je spreken dat moet echt gebeu ren. Er is iets wat jij weten moet!" Tot dusver had juffrouw Sims geen ogenblik geaarzeld. Daarna, zo bleek het, was haar aandacht afge leid door het geluid van de huissleu tel van de dokter, en alles wat zij verder met zekerheid kon zeggen was dat meneer Edward het meisje heel boos toesprak „En de dokter kwam binnen voor zijn avondeten, dus kon Ik niet langer wachten. U kunt niet geloven wat een toestand het is met de maaltijden in het huis van een dokter Je weet nooit wan neer ze thuiskomen, en je moet alles maar warm houden." Op dit geliefde thema had zij nog een hele tijd kunnen voortborduren, maar daar kreeg zij de kans niet voor. Later klaagde zij er over tegen mevrouw Alexander dat de mensen tegenwoordig alsmaar zo'n haast hadden ze gaven je nauwelijks de tijd om een zin af te maken of zij wilden er alweer vandoor. „En ik heb beslist medelijden met die arme Lil als hij thuis ook zo is. Zij is de dochter van mijn nicht Emily, weet u, en ik snap nog niet hoe zij er bij kwam om met een politieman te trouwen." De inspecteur trof mevrouw Stone aan in haar tuin Hij had al twee maal aan de voordeur geklopt, toen zij om de hoek van het huis aan kwam schuifelen met een stuk of zes appels in haar schort, die. zoals zij hem uitlegde, 's nachts van de boom waren gevallen „En ik moet maar afwachten tot zij vallen, want ik kan niet aan de boom schudden, en ik kan er ook niet in klimmen, en ik heb niemand om dat voor mij te doen. Mijn dochter is zo ziekelijk! Chronisch noemt dokter Croft haar En helemaal geen eetlust, maar af en toe heeft zij wel zin in een ap peltje." De inspecteur zei dat hij zelf ook wel Patricia Wentworth A. W. Sijthoff - Alphen van een appeltje hield. Hij vond mevrouw Stone al even bereid om te praten als juffrouw Sims was ge weest. Zij deed de voordeur van het huisje open en liet hem precies zien waar hij had gestaan met de kaars in haar hand om juffrouw Susan uit te laten. „En die twee kwamen de weg op en zij hadden vreselijk ruzie." „Wat bedoelt u met ruzie? Kon u dan horen wat zij zeiden?" „Nee. Eerst niet. Maar je hoeft de woorden toch niet te verstaan om te weten wanneer mensen ruzie heb ben! Hij was echt kwaad, en als meneer Edward kwaad op je is mag je wel uitkijken. Ik had al medelij den met dat meisje nog voordat ik wist wie zij was. En zij hield hem met beide handen vast en zij huilde maar steeds. „O, Edward!" zei zij, en zij noemt hem lieveling. En. „Wees toch niet zo boos!" zegt zij. en. „Ik kan er niet tegen!" En. „Het maakt mij bang!" zegt zij. En mevrouw Alexander of iemand anders hoeft echt niet te beweren dat zij geen reden had om bang te zijn. „Dat kan nou wel wezen," zei ik tegen haar, maar zij dacht er anders over. „Je maakt mij bang als je zo bent!" heb ik dat arme meisje met mijn eigen oren horen zeggen. En hij zegt tegen haar dat zij hem met rust moest laten. En juffrouw Susan Wayne heeft het allemaal ook gehoord, net zo goed als ik. Zij moest een verhaal verzinnen dat juffrouw Dean haar enkel had verzwikt, maar zij huilde echt niet om een verzwikte enkel, dat kunt u wel van mij aannemen." In de portierswoning trof hij juf frouw Susan Wayne aan. Uit het feit dat zij een hoed op had leidde hij ai dat zij van plan was naar de kerk te gaan. Nou, hij zou haar niet lang behoeven op te houden. Zij nam hem mee naar de salon, waar op dat ogenblik maar een paar van de katten aanwezig waren, en zei dat zij mevrouw Random zou vertellen dat hij er was. „Ik denk dat zij zich aan het kleden is voor d« kerk." „Om u de waarheid te zeggen, me vrouw Wayne, kwam ik eigenlijk on u te spreken." „Ja?" Dom om je zenuwachtig te voelen Nog dommer om te laten blijken da zij zenuwachtig was. En hij was bi het raam gaan staan, zodat zij in he licht moest kijken. Wordt vervolgt Horizontaal woorden invullen die betekenen: 1. medeklinker. 2. bedorven, 3. op tocht, 4. rund. 5. verdediging, 6. oog ziekte. 7. aanvang. 8. vertragings toestel, 9. medeklinker. Bij Juiste Invulling leest men verti caal 1 de naam van een spinachtig dier Oplossing vorige puzzel Hor1. para, 4. ieme. 7. element, 10 anker, 12 later. 14. ree. 15. tas, 17. Epe. 18. m. 20. Art. 21. onera, 22. Ier, 24. pro, 26. ent, 27. aar, 29. ode, 31. egaal, 33. enter, 35. graniet, 36. trek, 37. teen. Vert.: 1. paar, 2. rekel, 3. ale, 4. Ina, 5. etter. 6. Eire, 8. ert, 9. els, 11. neiging, 13. episode, 16. arena, 19. lor, 20. aap, 23. etage, 25. Rotte, 26. eelt, 27. aU 28. rei, 30. eren. 32. ark, 34. net.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 4