uitengewoon •nderwijs meer kansen geven Wat doe je met spaarbewi jzen als je nü geld nodig hebt? de Femis-Bank toch even anders Belastinggegevens moeilijk te krijgen Verschillende visies op actie inspecteurs Koopsompolis Eigen produktie water en energie bijna lonend Brut# 3ij proef met nieuwe basisschool Krante-artikel gebruikt als kapstok KvK-Rotterdam: tarieven energiebedrijf stegen explosief vooijaars voordeel vakantie Ontheffing van zwijgplicht enige mogelijkheid om truc met polis te bewijzen Verdere beperking snoepreclame is niet uitgesloten Carnavalvierder dood aangetroffen NDEROAG 9 FEBRUARI 1978 BINNENLAND Trouw/Kwartet fan onze onderwijsredactie OEN HAAG Het buitengewoon onderwijs moet meer betrok- :en worden bij de experimenten voor een nieuwe basisschool )at staat in het zesde advies van de commissie basisschool, dat andaag aan minister Pais wordt overhandigd. n het advies noemt de commissie et aantal van vijftig scholen voor witengewoon onderwijs, die samen net kleuterscholen en scholen voor ewoon lager onderwijs een combi- atie moeten gaan vormen, waarbin- ien de experimenten voor een nieuw Ondtlidéliik lasisonderwijs vorm kunnen J trijgen. woon onderwijs verwezen voor pro blemen, die met iets meer inspan ning en begeleiding ook op de gewo ne lagere school kunnen worden op gevangen. ds reden voor deze samenwerking oemt de commissie de geïsoleerde lositie van het buitengewoon onder- rijs en de noodzaak dat op de toe- omstige basisschool meer kansen Worden geboden aan die leerlingen, lie anders door lichamelijke en/of ntellectuele gebreken uit de boot louden vallen. Sen betere scholing van het onder- irijzend personeel, een hechter team werk, en een meer kindgerichte be- ladering moeten aan dit euvel een einde maken. De scholen van buiten- ;ewoon onderwijs maken nu een tien irocent uit van alle kleuter- en lage cholen. Minister Pais wilde in zijn beleidsno- ities niet zo ver gaan als de commis sie basissschool. Hij noemt vijf tot ien scholen voor buitengewoon on derwijs, die in het schooljaar 1978-97 sullen gaan samenwerken met kleu- erscholen en scholen voor gewoon ager onderwijs. Deze vijf tot tien combinaties maken deel uit van het totaal van 500 com binaties, die vanaf 1 augustus van dit jaar als activeringsscholen zullen opereren. Dit is een aanzienlijke uit breiding van de honderd scholen combinaties, die dit jaar reeds aan de experimenten voor een nieuwe basisschool waren begonnen. De bewindsman onderstreepte het belang van een bredere basisschool die aan leerlingen meer hulp kan bieden dan thans het geval is. Te vaak nog, aldus minister Pais, wor den leerlingen naar het buitenge- AOVERTENTiE Eenvoudig binnenstappen bij een van de kantoren van de Femis-Bank Daar Kunt u alle spaarbewi|zen aan toonder van alle Nederlandse banken tussentijds wél verzilveren De Femis-Bank pakt geldzaken nu eenmaal anders aan Dus u hoeft niet tot de einddatum van uw spaarbewijzen te wachten met die verbouwing, die nieuwe keuken, die droomreis, caravan of andere wensen Ze kunnen morgen waar worden, als u vandaag bij ons binnenstapt. U kunt ook eerst bellen of een folder aanvragen bij Femis-Bank. antwoordnummer 3000 Rotterdam Hij weersprak echter de veronder stelling, zoals die in eerste instantie door de commissie basisschool was gegeven, dat er in de toekomst geen buitengewoon onderwijs meer zou bestaan. Ook op langere termijn zul len er kinderen zijn die een intensie ve ortopedagogische hulpverlening in aparte scholen voor buitenge woon onderwijs nodig zullen heb ben. Het zal niet mogelijk zijn dat één schooltype voor primair onder wijs alle leerlingen zal kunnen op vangen, aldus dr Pais. De uitbreiding van het aantal expe rimenten tot 500 betekent een om mezwaai in het beleid van minister Pais. Tot maandag, de dag waarop hij vergaderde met de koepelorgani saties in het onderwijs, wilde hij niet verder gaan dan 205 experimenten. Een uitbreiding met 105 combina ties boven de 100 koppels die al een jaar aan de gang zijn. Onder aan drang van de onderwijsorganisaties is dit aantal opgeschroefd tot vijf honderd. Aan de scholen die voor deelname aan het experiment basisschool in aanmerking komen zal nog deze maand een uitnodiging worden ver zonden. Een open inschrijving was gezien het korte tijdsbestek niet meer mogelijk. Aan de hand van de inspectierap porten zullen de definitieve lijsten worden samengesteld. Bij de moge lijkheden worden ook de vijf scho lencombinaties genoemd, die vol gens de opvatting van de onderwijs vernieuwer Freinet werken. Rotterdam: Westblaak 141, tel. 010-333310 Zeist: Montaubanstraat 21 tel. 03404-24100 Baarle-Nassau: Hoogbraak 1 tel. 04257-9518/8167 wij zijn elke dag geopend van 09.00—16.00 uur vertegenwoordigd door owe) Acos internationale registered trust company Vervolg van pagina 1 richt, naar aanleiding waarvan wij de brief schreven, is hopelijk on juist." Gevraagd naar de waarde van de verklaringen die Aantjes gis teren bij zijn fractiegenoten en an dere politici heeft ingewonnen, zei Schurer: ..Wij hebben natuurlijk niet zonder redenen om een parle mentaire enquête gevraagd". De interne onderzoeken hebben bij PvdA en CDA tot het vertrouwen geleid, dat de bewuste praktijken zich niet in hun fracties hebben voorgedaan. Zij vinden het echter toch. nu deze zaak in de openbaar heid is gekomen, nodig, dat er een diepgaand onderzoek komt naar deze ernstige beschuldigingen, dins dag geuit door de verenigingen van belastinginspecteurs en adjunct-in specteurs. Over de vorm van het onderzoek liepen gisteravond de meningen nog uiteen Onafhankelijk Het CDA voelt het meest voor een onafhankelijke commissie, samen gesteld bijvoorbeeld uit leden van de Algemene Rekenkamer Alle CDA-fractieleden hebben zich be reid verklaard, hun belastinggege vens, voor dit onderzoek beschik baar te willen stellen. De PvdA geeft echter de voorkeur aan een onder zoek door de Kamer zelf volgens de parlementaire enquête nieuwe-stijl. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Zowel onder politici als onder belastingdeskundi ge bestaan twee uiteejilopende visies op de actie van de belas ting-inspecteurs. Veel deskundigen wijzen er op dat de inspec teurs, die er om bekend staan gedegen naturen te zijn die niet over een nacht ijs gaan, vanuit hun werk veel meer weten dan zij openbaren. theorieën dat de inspecteurs veel meer moeten weten, zou deze actie nu wat uit de hand zijn gelopen. Peijnenburg Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De grote winsten, die het gemeentelijk energiebedrijf in Rotterdam maakt, gaan ten koste van de winstgevendheid van de be drijven in het Rijnmondgebied. Het punt nadert snel waarop de eigen produktie van water en energie door grote bedrijven lonend wordt. Deze situatie is alleen mogelijk door de monopoliepositie van het GEB, zo concludeert de Rotterdamse Kamer van Koophandel op grond van een enquête over de overheidstarieven van elektriciteit, gas en water in het Rijnmondgebied. De cijfers zijn, aldus de kamer, ont hullend: de electriciteits-, gas- en wa tertarieven hebben de afgelopen ja ren een explosieve groei doorge maakt, die aanzienlijk boven de in flatie uitgaat. In 3.5 jaar zijn de elektricitcitskos- ten van de chemische industrie in de Rijnmond met ruim 70 pet gestegen bij gelijkblijvend verbruik. Voor de metaalbedrijven bedroeg het per centage 60 pet. De gaskosten voor de olieraffinaderijen en de chemische industrie stegen met 160 procent. In schril contrast met de kostenstij gingen van het bedrijfsleven staan de winsten van het GEB-Rotterdam: in 1973 bedroeg de winst 19,5 mil joen, terwijl de geschatte winst voor 1977 op 44 miljoen ligt. De Kamer van Koophandel dringt er met klem op aan de stijging van de overheids tarieven tot een minimum te be perken De tarief stijging sinds 1973 heeft overigens alles te maken met de energiecrisis en de daaruit volgende explosieve olieprijsstijgingen. Het beleid van de voormalige minister van economische zaken was er in dit verband op gericht de prijzen van andere energiedragers op te trekken tot het niveau van aardolie. Boven dien meende hij door energie duur der te maken het verbruik te kunnen afremmen. Zij kunnen de feiten niet openbaren vanwege hun plicht tot geheimhou ding. Vandaar dat zij een krante artikel gebruiken als kapstok, om zo zelf buiten schot te blijven. Zij zou den zo'n artikel nooit hebben aange grepen als ze niet wisten dat de be schuldigingen daarin juist waren. Tegenover deze visie staat de visie dat het bestuur van de inspecteurs vereniging heeft gehandeld onder druk van onderop. Het krante-arti kel was van september vorig jaar, en de brief waarin de inspecteurs vra gen de beschuldigingen in dit artike- le te onderzoeken, dateeert van 20 januari. In die vijf maanden is er in de afdeling en van de inspecteurs- vereniging veel te doen geweest rond het krante-artikel. Het heet dat met name de jongere inspecteurs vonden dat het tijd was eens een daad te stellen tegenover de toegenomen ontwijking van belas tingen in een mate dat het werken de inspecteurs bijna onmogelijk werd gemaakt. Het artikel werd aangegre pen als aanleiding om de ongenoe gens naar buiten te brengen. Er werd maar meteen gevraagd om een zeer zwaar onderzoek, namelijk een par lementaire enquête, om zeker te zijn van volop publiciteit Het doel was om paal en perk gesteld te krijgen aan de huichelachtige mentaliteit waarin steeds meer mensen aan de borreltafel tegen elkaar opbieden in de belastingtrucs die ze bezigen. Het ministerie van financiën schijnt al eens te hebben geklaagd dat de rijksuniversiteit van Leiden, waar veel toekomstige inspecteurs wor den opgeleid, nogal politiek getinte inspecteurs aflevert „met een PPR- instelling, die vooral de hoge inko mens willen pakken", aldus een zegs man die overigens deze beschuldi ging van het ministerie niet juist vindt. Een feit is dat in de afdelingen van de inspecteursvereniging uitge breid is gesproken over het krante- artikel. Enkele afdelingen vroegen al in november aan het hoofdbestuur om in een open brief op onderzoek aan te dringen. De PPR-fractie in de Tweede Kamer publiceerde gisteren twee zulke moties. Bevestiging Vervolgens is in december in de le denvergadering van de vereniging een soortgelijke motie aangenomen, maar door het bestuur naast zich neergelegd. Het heeft ingewijden dan "ook verbaasd dat het bestuur van de inspecteursvereniging nu toch feitelijk de motie heeft uitge voerd, door de brief van 20 januari naar Kamervoorzitter Vondeling te sturen. Deze ingewijden zien hierin een bevestiging van de eerste visie, dat de inspecteurs meer weten dan zij openlijk kwijt willen, „het be stuur is er kennelijk na de december- vergadering achtergekomen dat er toch meer aan de hand is, en heeft toen de motie toch maar uitge voerd", aldus een aanhanger van deze visie. Een andere zegsman evenwel meent dat het bestuur heeft gemeend de druk van onderop te kunnen weer staan door toch een onderzoek te vragen, in de verwachting dat uit het onderzoek zal blijken dat de be schuldiging in het krante-artikel on gegrond is. Door de publiciteit en de Een aanhanger van deze tweede vi sie is minister Peijnenburg van we tenschapsbeleid, die de afgelopen jaren KVP-Kamerlid was. „Het is merkwaardig dat nu de suggestie is ontstaan dat de inspecteurs meer weten, en dat de beschuldigingen in het krante-artikel hun nu worden toegedicht. De inspecteurs zullen nog wel spijt krijgen van hun actie." Peijnenburg, die zegt zelf geen koopsompolis te hebben en er in november 1975 geen te hebben geno men, „omdat ik toen geen geld had," gelooft ook niet in de beschuldiging dat de toenmalige staatssecretaris Van Rooijen zijn politieke vrienden had getipt over het op handen zijn de einde van de koopsomtruc? Naar aanleiding van het artikel was Van Rooijen ook naar Peijnenburg geko men met de gedachte een officiële klacht in te dienen. Het Kamerlid had hem verwezen naar zijn minis ter. Duisenberg. Die zag geen reden iets te ondernemen omdat de kwes tie snel wel weg zou ebben en over een paar weken zou zijn vergeten, aldus Peijnenburg. Een andere zegsman uit de inspec teurswereld, die zelf de eerste visie aanhangt (de inspecteurs weten meer dan alleen het krante-artikel). vertelt dat er de afgelopen maanden onder inspecteurs vele namen van politici de ronde deden, waarbij de ene inspecteur de andere „harde" feiten wist te vertellen. Inzage in dossiers mogen inspecteurs evenwel ook elkaar niet verlenen, op grond van hun ambtsgeheim. Dat mag al leen als dat nodig is om de belastin gen te heffen. Er zijn rond honderd afzonderlijke inspecties, en een in specteur kan dus alleen absolute zekerheid hebben over politici die in zijn gebeid wonen en van wie hij dus het dossier onder zich heeft. Onze zegsman waren in deze sfeer de na men van Den Uyl en Duisenberg ter ore gekomen als politici die beslist een koopsompolis zouden hebben. Beiden hebben dit intussen perti nent ontkend. ADVERTENTIE Hotel-arrangementen: 3-daagse reis vanaf f 83,--. 5-daagse reis vanaf f 152.--. 8-daagse reis vanaf f 245,— (2.resp.4of 7 dagen volpension met bootvervoer en verzekering). Bungalow/appartementen: o.a.midweckjc Texel.maandag tot vrijdagmiddag al voor een huurprijs van ca.f 100.--. Brochures en boekingen bij VVV Texel - Postbus 13. Den Burg- Texel. Tel. 02220- 2844 Piblikalir in 'amcnwcrluni; mrt Kh \alionaal Bureau voor Toenwne ui Dm Haat; miM Door Theo Koelé en Johan van Workum DEN HAAG Er is maar één plaats waar het volledige antwoord te vinden is op de vraag of Kamerleden en ex-ministers gebruik hebben gemaakt van de omstreden truc met koopsompolissen. Die plaats is het kantoor van de belastinginspecteur in het ressort waar de betreffende politicus woont. Weinig gegevens zijn echter met zoveel wettelijke waarborgen beschermd tegen nieuws gierige ogen als juist de gegevens in de boeken van de belastingambtenaren. LEEUWARDEN De rechtbank in Leeuwarden heeft gisteren de 55- jarige administratief medewerker J. G. van H. uit Sneek en zijn 45-jarige echtgenote W. E. van H.-M. tot een boete van vijftig gulden elk veroor deeld. Het echtpaar nam in januari vorig jaar het zoontje mee op wintersport vakantie. zonder dat het hoofd van de school of een ambtenaar van de leerplichtwet daarvoor toestem ming had gegeven. ADVERTENTIE Zelfs de hoogste baas van het ministerie van financiën, de minister zelf, heeft niet zo maar toegang tot de gege vens. Als hij zegt: zoek even voor me op of meneer Jansen een koopsompolis heeft, dan krijgt hij nul op rekest. De minister zal de gegevens al leen kunnen krijgen als hij schriftelijk en gemotiveerd een verzoek indient bij de be trokken belastingambtenaar. De minister zal duidelijk moeten maken dat inwilli ging van zijn verzoek nodig is voor uitvoering van de belas tingwetten. De plicht tot geheimhouding is voor belastingambtenaren geregeld In artikel 67 van de algemene wet inzake rijksbe lastingen: 1 Het is een ieder verboden hetgeen hem in eni ge werkzaamheid bij de uit voering van de belastingwet, of in verband daarmede, no pens de persoon of de zaken van een ander blijkt of mede gedeeld wordt, verder be kend te maken dan nodig is voor de uitvoering van de be lastingwet of voor de heffing of de invordering van enige rijksbelasting. 2. Onze minis ter kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid ver vatte verbod. ~,Onze" minister, dat is die van financiën, kan dus wel een ontheffing verlenen. Maar dat is nog nooit ge beurd voor zover het ging om het geven van gegevens aan derden buiten het ministerie, zo deelt de voorlichtings dienst van het ministerie des gevraagd mee. Niet strafbaar Toch is zo'n ontheffing de enige mogelijkheid om het absolute bewijs in de koop som-affaire op tafel te krij gen zonder afhankelijk te zijn van de „verdachten" zelf De gebruikers van de omstre den belastingtruc hebben na melijk geen strafbaar feit be gaan. De weg van een proces via de rechter is dus niet be schikbaar om de belasting dienst de vereiste gegevens te doen meedelen. Een onderzoekscommissie, ingesteld door het parlement, of een parlementscommissie zelf die een formule „parle mentaire enquête" houdt, zullen evenmin gemakkelijk toegang krijgen tot de gege vens van de belastingdienst. „Een belastinginspecteur heeft geen boodschap aan zo'n onderzoekscommissie. Hij zal eerst ontheffing moe ten krijgen van zijn minis ter." meent belastingjurist mr Reugebrink, medewerker van deze krant. Mr Reugebrink verwacht dat de minister in zo'n geval wel de vereiste ontheffing zal ge ven. maar dan niet zonder meer. Zeker zal de belasting ambtenaar de commissie geen inzage mogen geven in dossiers. Hoogstens zal hij bepaalde mededelingen kun nen doen. „Ik denk dat de minister een heel stringent geformuleerde ontheffing zou geven, en naar mijn me ning terecht zo stringent" Dat de minister een onthef fing zal geven, verwacht Reu gebrink zonder meer „An- PvdA-Kamerlid Klaas de Vries. ders kan vervolgens de Ka mer de minister ter verant woording gaan roepen over het niet willen geven van de ontheffing." Maar de woord voerder van financiën is nog niet zo zeker van zo'n onthef fing: „Daar kunnen wij nog niets over zeggen. Dat zal af gewacht moeten worden. Hij is niet verplicht het te doen, ook al zou een Kamermeer derheid hem erom vragen." De woordvoerder wijst er ten overvloede nog eens op dat in regel en praktijk van de be lastingdienst de privacy van de burgers angstvallig wordt bewaakt. Machtiging Het PvdA-kamerlid Klaas de Vnes. een van de Kamerle den die een wijziging van de wet voor de parlementaire enquête hebben gedaan ge kregen. ziet nog een andere weg. De Vries acht het „hoogst onwaarschijnlijk dat het ambtsgeheim van de be lastingambtenaren doorbro ken zou kunnen worden door een enquêtecommissie". De oplossing van De Vries is dat elk Kamerlid, als belasting plichtige. de belastingdienst machtigt haar gegevens over hem over te leggen aan de enquêtecommissie. PPR- fractieleider mevr. Beckers heeft trouwens dezelfde ge dachte. Voorwaarde voor deze proce dure is wel dat niet één Ka merlid medewerking weigert. Maar De Vries maakt zich daarover geen zorgen. „Het zou mij zeer bevreemden als een Kamerlid zo'n machti ging zou weigeren. Het onder zoek komt er immers alleen als de Kamer tot de slotsom is gekomen dat zij zichzelf van blaam moet zuiveren De Vries suggereert de vol gende procedure. De Kamer wijst een aantal Kamerleden aan dat de enquêtecommis sie zal vormen. Om er zeker van te zijn dat de commissie leden zelf geen omstreden po lis hebben, zullen zij eersteen door het ministerie van fi nanciën geverifieerd afschrift van hun aangifteformulier voor de inkomstenbelasting moeten overleggen Daarna roep de commissie de Kamer leden bij zich, en vraagt ook hen een afschrift van hun aangifteformulier over te leg- Vrijwillig In dat geval zou een commissie van Kamerleden moeten worden inge steld. die de andere leden in het openbaar en onder ede gaan horen De PvdA vindt, dat openbaarheid vereist is en dat deze manier van werken sneller zal zijn danmet eeno- nafhankelijke commissie „De Ka mer moet zijn eigen eer kunnen ver dedigen. Als er niets of weinig aan de handd is. kan de enquêtecommis sie ook de belastinginspecteurs gaan horen over de vraag, waarom zij deze zaak zcf hebben aange kaart." aldus het PvdA-Kamerlid De Vries.De Tweede kamer zal naar verwachting vandaag over het on derzoek besluiten. Daarover is voor overleg geweest tussen de fractielei ders van de vier grootste fracties Overigens hebben ook interne on derzoeken bij de VVD-fractie en de fracties van D'66 en PPR nog geen bezitters van koopsompolissen op geleverd. In het CDA werd het interne onder zoek gisteravond het meest grondig uitgevoerd De CDA-fractievoorzit- ter Aantjes liet alle aanwezige frac tieleden schriftelik verklaren, zo een polis nooit in hun bezit te hebben gehad Volgens de publicaties waar op de belastinginspecteurs zich heb ben gebaseerd, zouden achtendertig CDA-Kamerleden zo een koopsom polis in hun bezit hebben gehad Tweeënveertig van de in totaal ne genenveertig CDA-Kamerleden on dertekenden gisteren echter de schriftelike verklaring, waarin zij zeggen, nooit zo een polis te hebben afgesloten. Twee legden telefonisch eenzelfde verklaing af tegenover de CDA-fractievoorzitter Aantjes. Vijf waren gisteren voor de fractievoor zitter onbereikbaar. Acht van de tien huidige CDA-mi- msters hebben tegenover premier Van Agt verklaard, nooit een koop sompolis te hebben gehad. Twee wa ren er oiïbereikbaar. Twaalf van de dertien ex-ministers en staatssecre tarissen van het CDA hebben voorts laten weten, nooit iets met de koop sompolissen van doen te hebben ge had. De dertiende was gisteravond laat nog niet bereikt. Afgekocht gen. Vervolgens vraagt de commissie de Kamerleden om de belastingdienst te machtigen de gegevens van het afschrift te controleren en de uitslag hiervan aan de commissie mee te delen. De hele enquête kan. onder ge wijzigde enquêtewet, in enke le dagen voltooid worden, al dus De Vries. In deze procedure ziet De Vries geen verschil tussen een formele parlementaire enquête of een onderzoeks commissie die namens het parlement optreedt. In beide gevallen drijft de zaak op vrijwillige medewerking van de Kamerleden. Een verschil is wel of de Kamer zelf het onderzoek ter hand neemt via de enquête, of een com missie van buitenstaanders het onderzoek laat doen In dit laatste ziet De Vries wei nig heil. Hij is het hierin dus geheel oneens met zijn frac tieleider drs. Den Uyl Het PvdA-Kamerlid vindt de de Kamer, in navolging van verschillende andere landen, een speciale commissie voor de erecode moet instellen. Kamerleden die zich afvra gen of een bepaalde handel wijze toelaatbaar is. zouden een uitspraak van de com missie moeten vragen. Het kan hierbij gaan om een zaak als de omstreden belasting truc. om uitnodigingen voor een reis. enzovoort Aan twaalf ex-leden van de CDA- fractie moet nog naar hun aandeel in de kwestie worden gevraagd. Dat zal volgens Aantjes zeker vandaag gebeuren. Eén van hen, het ex-KVP Kamerlid Van Eisen, verklaarde gis termiddag tegenover ons een koop sompolis te hebben bezeten, maar hem eind vorig jaar zonder fiscaal voordeel te hebben afgekocht. Van Eisen wist zich niet meer te herinne ren of hij de omstreden polis vlak vóór november '75, de maand waar in de regering kankondigde een eind te maken aan de mogelijkheid van super-belastlngaftrek via de kortlo pende levensverzekering, had afge sloten. De betrokken stukken heeft hij niet meer onder bereik, omdat de verze kering inmiddels is beëindigd. Hij zei de verzekering te hebben afgeslo ten buiten medeweten van zijn frac tiegenoten, en er ook niet door een van zijn toenmalige fractiegenoten toe te zijn gebracht. DEN HAAG (ANP) Volgens minis ter Ginjaar (Volksgezondheid) vormt de zorgwekkende gebitsgezondheid bij de jeugd voldoende aanleiding een verdere beperking van de reclame voor suikerhoudend snoepgoed in overweging te nemen. Hij heeft de Tweede Kamer meege deeld dat de nieuwe mogelijkheid om de etherreclame voor suikerhoudend snoepgoed te verbieden nader zal worden onderzocht. Volgens de minister levert het tan- dcnborsteltje bij de tv-reclamc voor snoep slechts een geringe bijdrage aan de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Van een onzer verslaggevers OSS In een ziekenhuis in Oss is gistermorgen de 63-jarige H. Draad uit Oss overleden, een uur nadat hij met zwaar schedelletsel was gevon den achter het gemeentehuls De politie van Oss noemt het „een raad selachtige moord' Tot nu toe is haar niet duidelijk wie de carnavalsvierder heeft overvallen en waarom. De man werd bewuste loos gevonden In een laantje, waar hij na afloop van het carnavalvie- ren, zijn hondjes uitliet Onder zijn overjas droeg hij nog zijn boeren kiel. aldus de politie „Nog een kleW eindje, dan mag jij oSsöö-1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 3