Amsterdam en 'egio in zorg over scheepsbouw Binnenschippers vragen subsidie Hogere winst, geen dividend bij NBM Positie Rotterdamse haven zwaar bedreigd JÊÊ Strop vleessector door „groene pond" Lanser mogelijk commissaris bij Smit Internationale )nvoldoende nieuwe arbeidsplaatsen Praatpalen in de woestijn Zeg maar verpakkingsMÖLLER. möiler&co Van der Stee moet been stijf houden Hypotheekrente per 7 febr. Lagere prijs voor varkens Uitspraken lopende rechtszaken tegen KSH in maart ONI IDERDAG 9 FEBRUARI 1978 FINANCIËN EN ECONOMIE Trouw/Kwartet-P 17 RS 19 - H 21 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De economische structuur van Amsterdam en jmgeving zal onaanvaardbaar verschralen als de Amsterdamse scheepsbouw wordt aangetast. door sanering binnen de Amster damse regio aan te pakken. Het wordt niet waarschijnlijk geacht, dat op zeer korte termijn specifieke stappen moeten worden genomen ten aanzien van de (Amsterdamse) scheepsreparatiesector, nu ADM en NDSM elk hun eigen weg zijn ge gaan. „Als een van beide werven in de nabije toekomst door financiële of capaciteitsproblemen gedwongen wordt zich tot de overheid om steun aldus de delegatie. Een delegatie van de gemeentebe sturen van Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer, alsmede van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft hierop in een gesprek met de Beleidscommissie ieepsbouw gewezen. Met betrek- [fcjng tot de reorganisatie van de Am- irdamse werven (in het kader van de sanering van de Nederlandse leepsbouw) liggen een aantal irstellen op tafel, maar niet een is ivaard door alle partijen (bonden, irven en overheid). Het laatste voorstel van ir. Stikker, irzitter van de commissie, die de ite scheepsbouw moet reorganise ren betreft de bundeling met over- heidskapitaal van de NDSM en de ADM, onder leiding van RSV in Rot terdam, waarvan Stikker voorzitter van de raad van bestuur is. De ADM wil niet in RSV opgaan en heeft het onaanvaardbaar uitgesproken. De ADM richt zich op scheepsreparatie en de NDSM op reparatie en nieuw bouw. Volgens de delegatie is er de laatste jaren binnen de Randstad een steeds grotere onevenwichtigheid ontstaan lussen het midden en het noorden van dit gebied. Onder meer als ge volg van de sterke „trekkersfunctie" van de Rotterdamse haven is het noordelijke gebied naar verhouding verzwakt. Maar de scheepsbouw is nu juist een sector, die van oudsher ten noorden van het Noordzeekanaal gevestigd, aldus de delegatie. Ten onrechte Zij wees er voorts op dat bij een eventuele geleidelijke beëindiging' van de Amsterdamse scheepsnieuw- bouw en/of scheepsreparatie tegelij kertijd de gehele technische kennis en de infrastructuur van deze be drijfstak verloren gaat. De gemeen tebesturen menen, dat de NDSM ten onrechte is ingedeeld in de groep werven voor nieuwbouw van grote schepen. Het bedrijf zou eerder thuishoren in de groep van werven voor middelgrote schepen, de cate gorie die, aldus de delegatie, de beste vooruitzichten heeft. In het ontweip-herstructurerings- plan van de beleidscommissie is aan- \A^iccpl Villier gegeven hoe de totaal voor de groep TT AÖÖ^A v «*1AA& nieuwbouwwerven voor grote sche- rrpcriaavH ID pen voorgenomen „afslanking" (tot gCopacil U. 111 62,5 procent) moet worden verdeeld i q v* n o vi |over de verschillende werven van de J dl lUdi 1 groep. Het gaat er hierbij om welke nieuwbouwwerven geheel zouden moeten sluiten en welke capaciteits vermindering er bij de andere wer ven zou moeten worden toegepast. Voor de NDSM betekent dit een ver mindering van 2 naar 1,3 miljoen manuren per jaar. Volgens de dele gatie zou een verdere afslanking de structuur van de NDSM-nieuwbouw aantasten en in feite leiden tot een beëindiging in fasen. Van een onzer verslaggever ROTTERDAM Uit de „Knelpuntennota Goederenvervoer" van de Kamer van Koophandel te Rotterdam blijkt, dat de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven ernstig bedreigd wordt door tekortkomingen in de transportmogelijkheden, zowel te land, ter zee als in de lucht. Volgens de Kamer van Koophandel moeten er op korte termijn serieuze maatregelen worden getroffen, om de beschikbaarheid en de kwaliteit van de Rotterdamse haven te behou den en verbeteren. Bij de binnenscheepvaart vormen de capaciteitsvergroting van het Har- telkanaal en de noodzaak van het omhoogbrengen van de spoorbrug bij Dordrecht de meest urgente knel punten. De Kamer ziet een oplossing in een open vaarverbinding tussen het Hartelkanaal en de Oude Maas alsmede voorlopig een vóórsignale ringssysteem voor de binnenvaart bij Dordrecht in afwachting van het omhoogbrengen van de brug. Voor het wegvervoer geldt dat de financiële geldmiddelen uit het Rijkswegenfonds niet verder mogen worden verlaagd, zoals al jaren ge beurt. De Kamer noemt een aantal knelpunten in de voorzieningen en het onderhoud die met hoge priori teit moeten worden aangepast. In de beleidssfeer is een harmonisatie bin nen de Europese Gemeenschap van de motorrijtuigenbelasting aan vaardbaar, indien niet als „bijpro- dukt" het vraagstuk van de kosten van de weg voor alle vervoerstech nieken wordt „geregeld." Het spoorvervoer kampt met twee knelpunten: de spoorbruggen over de Maas bij Rotterdam en bij Dor drecht. Voor de spoorbrug in Rotter dam dient een 4-sporige tunnel te komen en de brug bij Dordrecht moet omhoog. In de beleidssfeer wordt een samen gaan met de Europese spoorwegen bepleit. ADVERT ENTlk Met onze machines kunt u al uw produkten in krimp-, rek- of vacuumfolie verpakken Wi| hebben de oplossing voor ieder verpakkingsprobleem Noem ons maar verpakkingsMÖLLER. En bel even als u meer verpakte produktie wilt zien afd verpakkingsmachines Handelmaatschappi) Möller A Co. b.v Oude Boekeloseweg 31, Hengelo (O). Tel 05400-15933* Postbus 10. Telex 44318 het beeld was enigszins verdeeld. De Spaarbank Rotterdam zag het spaartegoed met 23 min. stijgen tegen 20,7 min vorig jaar januari. In het herstructureringsplan wordt, aldus de gemeenten, terecht onder kend, dat voor het voortbestaan van de NDSM investeringen zijn vereist in de orde van grootte van 100 mil joen. „Deze investeringen moeten dan ook op korte termijn daadwer kelijk tot uitvoering komen, zodat hierover geen onzekerheid kan be staan", zo wordt opgemerkt. Onjuist B. en W. van Amsterdam hebben de beleidscommissie aanbevolen ook ten aanzien van de scheepsreparatie voor een nationale aanpak te kiezen. Het zou naar de mening van het gemeentebestuur onjuist zijn finan ciële en capaciteitsproblemen, die zich in de gehele Nederlandse scheepsreparatie voordoen, alleen AMSTERDAM Januari is voor de spaarbanken een betere maand ge weest dan december toen de over schotten vaak erg klein waren. Ont- RIJSWIJK (ZH) - Het Produktschap voor Vee en Vlees gaat er bij minister Van der Stee (Landbouw) op aandringen, met toe te geven aan Britse wensen betreffende de berekening van de zogenaamde monetair compenserende bedragen bij varkens- De Nutsspaarbank West-Nederland vlees. In de gisteren gehouden bestuursvergadering is hiertoe boekte een overschot van 6 min Kpcinfpn tegen vorig jaar 1,9 min. De bank °«»AÜMï"- tekent hierbij aan dat er in het alge meen een verschuiving plaats vindt naar hoger-rentende rekeningen. De Bondsspaarbank Centraal-Ne- derland behaalde een positief resul taat van 1,3 min tegen vorig jaar 0,4 min en ook de Spaarbank Lim burg deed het zeer goed met 6,9 min overschot tegen vorig jaar maar 0,8 min. Minder goed verging het de Rijks postspaarbank. Het overschot lag met 64 min aanzienlijk onder dat van vorig Jaar 117 min. De Bonds spaarbank voor Midden- en Oost- Nederland zag haar obligo met 5,1 min. stijgen en dat was vorig jaar ƒ6,4 min. Ook de Nutsspaarbank Den Haag deed het iets minder goed met 9,2 min. overschot tegen 9.7 min. Ondernemingsraden verdeeld over benoeming ROTTERDAM Het Rotterdamse sleepvaartbedrijf Smit In ternationale heeft CNV-voorzitter Jan Lanser gevraagd deel te nemen in de raad van commissarissen. De ondernemingsraden van de be drijfsonderdelen Smit Spido, Smit Tak, Smit Lloyd en de nieuwe Rot terdamse Sleepbootdienst hebben hun toestemming aan de benoeming van de heer Lanser gegeven De on dernemingsraden van Smit Interna tionale Havensleepdienst en Smit Vos hebben echter hun veto uitge sproken. De onderneming kan zich nu, aldus de heer Duim van de Ver- voersbond FNV (die een en ander meedeelde), nog wenden tot de Soci aal-Economische Raad (SER) om de benoeming van de heer Lanser te bewerkstelligen. Die monetair compenserende bedra gen (MCB's) zijn uitvoerheffingen of invoersubsidies op landbouwpro- dukten. Zij worden gehanteerd nu in verschillende EG-landen bij de uit voering van het landbouwprijsbeleid met een andere dan de overigens gangbare nationale muntwaarde ge werkt wordt. Engeland wil nu, als het om varkens vlees gaat, bij de berekening van het MCB niet langer uitgaan van de prijs van het hele varken, maar alleen van de prijs van het graan dat dit dier tijdens zijn leven heeft genuttigd. Het mcb, zo heeft het Produktschap uitgerekend, zou daardoor met 62,8 procent dalen, waardoor in landen waar het mcb als invoersubsidie werkt de prijs van geïmporteerd var kensvlees aanzienlijk zou moeten stijgen. prijs per kilo op de Britse markt moeten verhogen met 90 cent (40 cent voor de devaluatie van het groe ne pond: 50 cent voor de nieuwe mcb-berekening). In Italië zou de prijsverhoging 53 cent moeten zijn (24 cent devaluatie groene lire: 29 cent nieuwe betalings wijze), in Frankrijk 52 cent (7 cent devaluatie groene frank, 45 cent nieuwe berekeningswijze). Met dergelijke prijsverhogingen wordt het echter onmogelijk, de hui dige exportpositie te handhaven. tp0Iwpndpn ^<5 ppnVn'pvp"»nnIr Met autopech of zonder benzine in de woestijn doet een vreselijk lot voor de automobilist vermoeden. Niets is minder j j hplpiricpnmmiQsip nnrtia pn waar, versmachten van de dorst, een fata morgana van een prachtige maar onbereikbare oase, zijn in aaoedi-Arable dient oonieuwUSwdenoverfeed1" langs dc weg Riaa<,Jeddah verleden tijd sinds Philips daar praatpalen installeerde, die de onfortuinlijke woest.jnrem- opnieuw te woraen ovenega ger direc| me| de dichtstbijlijnde hulppost verbinden. Bij het luchtvervoer bestaat de wens het vliegveld Zestienhoven geschikt te maken voor interncontinentale vluchten zonder tussenlandingen in verband met de behoefte aan goede renvervoer door de lucht voor Rot terdam. Het standpunt van de Ka mer ten aanzien van „Rotterdam Airport" mag gevoeglijk bekend zijn: handhaving en uitbreiding van diensten, totdat in deze regio een vervangende luchthaven gebruiks klaar is. De zeescheepvaart zal volgens de Kamer zeer geholpen zijn" met een nieuwe walradarketen en met de ver dieping van de „geul" tot 72 voet. De Kamer van Koophandel zal de knelpuntennota aan alle beleids mensen toesturen. Naam bank Rente vast gedurende: Afsluitprov. (procenten) Rentepercentages met zonder gemeentegarantie ABN 5 jaar 1 jaar 1 5 1.5 85 825 8.5 8.25 AMRO-Bank 5 jaar variabel 1.5/2- 15/2- 85 825 8.5 8.25 Bouwfonds 30 jaar 5 jaar 2 jaar 15 1.5 1.5 8.7 83 81 8.7 8.3 8.1 Centraal Beheer 10 jaar 83 8.3 Ennia 10 jaar - 83 8.3 Nat. Nedetl 10 jaar - 8.3 83 Rabo Bank adviesrente variabel 1.25 8.5 8.5 Rabo-Hyp-Bank 5 jaar 15 85 85 RPS 5 jaar 1 825 8.25 Stad A'dam 5 jaar 1.- 825 8.25 Westland Utrecht standaard no risk budget 5/10 jaar 5/10 jaar variabel 2- 2 2 84 88 8.4 8.6 9.- 8.4 Geldt voor alle levensverzekeringmaatschappijen die lid zijn van de NVBL Na de vele aanpassingen van vorige week, zijn er nu slechts enkele veranderingen te melden (Publikatie samengesteld door de Vereniging Eigen Huis in Amers foort) Veel ongelukken door slechte tankers ROTTERDAM In scheepvaart kringen maakt men zich ernstig zor gen over ongelukken met tankers. Vooral de schepen, die niet aan de eisen van de internationale scheep vaartorganisatie IMCO voldoen, brengen extra grote risico's met zich. De meeste ongelukken komen voor op tankers, die geregistreerd staan in de goedkope vlaglanden zoals Griekenland, Liberia, Panama en Cyprus. De belangrijkste oorzaak is de slechte bemanning van de vaar tuigen. Tot deze conclusie komt de heer F. M. van Poelgeest van het Nederlands Maritiem instituut in Rotterdam na een studie over het aantal ongeluk ken met tankers. In zijn gisteren verschenen rapport stelt hij, dat de tankers van de vier genoemde lan den voor meer dan 58 procent van het totaal aantal ongelukken verant woordelijk zijn. Griekenland is de meest verantwoordelijke. Een van de oorzaken is, dat vele schepen te oud zijn. Ruim de helft van het aantal ongelukken gebeurt met tankers, die zestien Jaar of ouder zijn. Voorts worden vele schepen slecht onderhouden. Bij regelmaat vallen apparatuur en instrumenten uit. Tenslotte worden de tankers slecht genavigeerd, tendele omdat er onvoldoende bemanning aan boord is. Het komt ook veel voor, dat de opvarenden niet over de vereiste pa pieren beschikken of onvoldoende en soms zelfs nauwelijks enige erva ring hebben. Om arbeidsomstandigheden te verbeteren DEN HAAG De Commissie Binnenscheepvaart heeft in een advies staatssecretaris mevrouw Smit-Kroes van verkeer en waterstaat gevraagd om een regeling waardoor binnenschippers subsidies kunnen krijgen voor maatregelen die de arbeidsom standigheden aan boord kunnen verbeteren. De commissie denkt hierbij aan voorzieningen, die de schipper van dienst kunnen zijn bij zware en vaak gevaarlijke werkzaamheden. Bij voorbeeld bij het verplaatsen van houten luiken boven de laadruim ten, het schoonmaken van de ruimen en het besturen van het schip in moeilijke omstandigheden, aldus het ministerie van verkeer en water staat. Bij soortgelijke omstandigheden in andere bedrijfstakken kon vaak een beroep worden gedaan op de subsi dieregeling arbeidsplaatsverbete ring 1977 van het ministerie van soci ale zaken. Daarbij konden aan werk gevers subsidies worden verleend voor het nemen van maatregelen ge richt op de veiligheid, de gezondheid of het welzijn van de werknemers. Hiermee kon tevens worden voorko men. dat situaties zouden ontstaan waarin, door het onaangename ka rakter van de werkzaamheden, voor bepaalde functies niet voldoende personeel is te krijgen of omvangrijk verloop of verzuim optreedt. Ook in de binnenvaart doen zulke arbeid somstandigheden zich vaak voor. De commissie binnenscheepvaart is van mening, dat er sprake is van een niet te rechtvaardigen achterstelling van de schippers ten opzichte van de werknemers in loondienst Zij zou het daarom toejuichen als er een afzonderlijke subsidieregeling voor de binnenscheepvaart zou kunnen worden ingevoerd. De commissie heeft staatssecretaris Smit-Kroes thans verzocht, daartoe contact op te nemen met de minister van socia le zaken. Wegvervoer Moeilijker DEN HAAG De prijzen die de grote slachterijen aan de varkens- mesters betalen, zijn de laatste we ken wat gedaald. Dit vooral door de druk van de vrij grote voorraden varkensvlees, aldus drs Flink, secre taris van het Produktschap voor Vee en Vlees, gisteren in de openba re bestuursvergadering in Rijswijk. In januari is het vleesgebruik door gaans niet groot. Ten dele werd dit gecompenseerd, doordat het aan bod van geslachte varkens niet al te groot was De devaluatie van de groene munten in Italië, Engeland en Frankrijk leidt, via verlaging van de monetaire compenserende bedra- ?en, tot prijsverhogingen, waardoor de afzet naar die landen bemoeilijkt wordt. Voor de Nederlandse exportindu strie zou de marktsituatie dan zoveel moeilijker worden, dat op een scha depost van tenminste 90 miljoen per Jaar moet worden gerekend. Dat zou dan nog komen bij de scha de die de Nederlandse vleessector lijdt door de recente devaluatie van Engelands groene pond (ƒ30 mil joen) en van de devalutatie van de groene Franse frank en de groene Italiaanse lire 40 miljoen). Bij el kaar zou het dus op 160 miljoen neerkomen. Om dezelfde hoeveelheid als nu met dezelfde kostendekking te kunnen blijven exporteren, zou de Neder landse vleessector zijn gemiddelde RIJSWIJK Op grond van de voorlopige geconsolideerde resultaten verwacht NV Verenigde NBM-bedrijven (bouw) over 1977 een winst van ongeveer 4 min (1976: 3,1 min) De omzet zal stijgen van 731 min tot ongeveer 750 min. Voor 1978 verwacht NBM een stij ging van de omzet onder andere op grond van de grotere orderporte feuille van de divisie Bouw en een toeneming van de buitenlandse acti viteiten, met name in het Midden- Oosten. Onder meer door een herwaardering van onroerende goederen, voorna melijk gronden, en volledige inhou ding van de winst over 1977 zal het garantievermogen eind 1977 ten op- Wereldcongres van beleggingstudieclub CNV-voorzitter J. Lanser deelde des gevraagd mee in principe bereid te zijn de functie te aanvaarden. Hij zal echter met een definitief besluit wachten tot de interne procedure bij de ondernemingsraden van Smit In ternationale is afgerond. De heer Lanser treedt in juni af als voorzitter van het CNV. AMSTERDAM Van donderdag 27 april tot en met zaterdag 29 april wordt in de Amsterdamse RAI het achtste congres gehouden van de World Federation of Investment Clubs, de Vereniging voor de Effec tenhandel en de Vereniging Effec tenbescherming. Het thema is ..Dutch Investors 1978-Participati- on. Protection and Portfolio". Sprekers tijdens dit congres van beleggingstudieclubs zijn drs. Th. A. J. Meys, directeur-generaal van de Rijksbegroting (namens de minius- ter van Financiën), de heer W. R.Scherpenhuijzen Rom (NMB), mr. E. A. Brouwer (Robeco) jhr. G. Kray- enhoff (Akzo), de heer j. P. Korthals Altes (Vereniging voor de Effecten handel) en prof. dr. M. P. gans, bui tengewoon hoogleraar in de onder nemingsfinanciering aan de Interfa culteit Bedrijfskunde in Delft. Naast deelnemers uit Nederland worden er bezoekers verwacht uit Frankrijk, Duitsland, België, de VS. Ierland. Engeland. Zweden en Oos tenrijk. De World Federation of In vestment Clubs werd opgericht in 1960. De congressen het eerste was in 1963 in Rotterdam worden om de twee jaar gehouden. zichte van het geïnvesteerde vermo gen stijgen van 29 procent tot circa 38 procent. NBM keerde voor het laatst dividend uit over 1973 (j 3,40 of naar keuze 4 procent in aandelen en 1,40 per aandeel van 20 in contanten). De NATIONALE INVESTE RINGSBANK gaat een 7,5 pet tienja rige obligatielening 1978 van 100 min uitgeven. De lening, waarop op 17 februari kan worden ingeschre ven, zal worden afgelost in tien nage noeg gelijke Jaarlijkse termijnen op 15 maart van de jaren 1979 tot en met 1988 Vervroegd algehele of gedeeltelijke aflossing is. aldus de bank, niet toe gestaan. De uitgiftekoers wordt op 15 februari voor beurs bekendge maakt. De stortingsdatum is 15 maart. PHILIPS heeft een belang van 7.27 pet verworven in Foster Co. Ltd., een Japanse fabrikant van audio- apparatuur. Volgens Foster is overeengekomen dat Foster aan Philips in 1978 audio- apparatuur, voornamelijk verster kers. zal leveren ter waarde van vier miljard yen en tegen 1.5 miljard yen vorig Jaar De hypotheekportefeuille van de WESTLAND-UTRECHT HYPO THEEKBANK heeft rond de Jaarwis seling de ƒ8 miljard overschreven. Eind 1976 beliep de portefeuille bij na 5,5 miljard, wat een nettotoene ming betekent van ca. 2,5 miljard over het jaar 1977, aldus de bank KOK GROEP INTERNATIONAL (beheer van onroerend goed voor derden) en Fortress Groep, beide in Rotterdam, zijn besprekingen be gonnen om te komen tot een gestruc tureerde samenwerking op het hele terrein van de onroerend goed-sec- tor. Verwacht wordt dat de bespre kingen tot overeenstemming kun nen leiden VERENIGDE DURA BEDRIJ VEN heeft in 1977 zowel ln omzet als in bedrijfsresultaten opnieuw voor uitgang geboekt. De totale omzet steeg van 240 min ln 1976 tot ca. 300 min ln 1977. In de woningbouw sector bedroeg de omzet 130 min, wat 10 pet meer was dan ln 1976 In de utiliteitssector steeg de omzet van Dura Aannemings Maatschappij met 12 pet tot 125 min. De directie ziet 1978 optimistisch tegemoet Staatssecretaris Smit-Kroes van ver keer en waterstaat zal binnenkort een discussienota aan het bedrijfsle ven voorleggen over het probleem van de overcapaciteit in het beroeps- goederenvervoer op de weg. De over capaciteit veroorzaakt prijsconcur rentie en niet naleven van de CAO. In een gesprek met de Raad van Toezicht op het Beroepsgoederen vervoer over de weg, stond grote bezorgdheid voorop over de ontwik kelingen in het wegverkeer en de overtuiging, dat naast maatregelen op korte termijn ook maatregelen ter verbetering van de structuur no dig zijn. De staatssecretaris bena drukte dat maatregelen ter verbete ring van de structuur in belangrijke mate dienen te komen uit de be drijfstak, en zij verzocht de raad dan ook daarover een gemeenschappelij ke visie te formuleren. AMSTERDAM Het Amsterdamse Gerechtshof zal op 8 maart uit spraak doen in het hoger beroep, dat Koninklijke Scholten Honig (KSH) in kort geding tegen de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) had aangespannen. Gisteren besloot het Hof de uitspraak een maand aan te houden Op 28 juli vorig jaar beval de recht bank KSH in het door haar op te maken kort zakelijk verslag van d«* aandeelhoudersvergadering van 25 februari 1977 de namen en woon plaatsen van de aanwezigen te ver melden. Verder werd KSH bevolen in dat verslag te vermelden wie zij eventueel vertegenwoordigen en hoeveel stemmen leder der aanwezi gen kon uitbrengen De Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof zal op 16 maart uitspraak doen in het jaar verslagproces dat de SOBI reeds bijna twee jaar geleden tegen KSH heeft aangespannen inzake het jaar verslag 1974-75. Volgens KSH maak te zij ln dat jaar een winst van ƒ50 000 terwijl volgens SOBI een verlies van meer dan 24 min is geleden. De pleidooien in deze zaak zijn op 26 januari achter gesloten deuren gehouden. De SOBI heeft dit proces indertijd aangespannen om dat zij van mening was dat KSH regelrecht op het faillissement afste vende en hiervan onvoldoende ln de cijfers tot uiting kwam Inmiddels is het nog niet zeker of KSH voor 1 maart de wettelijke uiterste datum het Jaarverslag over 1976-77 zal uitbrengen Het boekjaar is op 31 augustus afgeslo ten Op 3 maart houdt KSH een buitengewone aandeelhoudersver gadering. Volgens een woordvoerd ster van KSH hangt het uitbrengen van een jaarverslag af van een aan tal zaken. Meer kon zij niet zeggen Drs. F T Lakeman, voorzitter van de SOBI. zei dat indien KSH in gebreke blijft hij zal overwegen stappen te ondernemen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 21