4 Prisma. Prima koffie voor een prima prijs. Van Nelle Trouw Uit brieven van lezers Peek&Cloppenburg Nieuwe boeken Uw advertentie in wordt door 355.000 koopkrachtige Nederlanders gelezen. Ochtendblad Trouw een part-time kracht m/v DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 TROUW/KWARTET P 16 - RS 18 Deze ruty-e* is urtsMenö Bestemd voor koie reacties op m deze krant geloren oenchien artikelen en commentaren en n.et voo» gedichten open boeven oproepen ot reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de dwectie gericht te worden) De m/endingen voor deze rubnek dienen zo beknopt moge i|k te zi|n De redactie behoudt ztcn het recht van bekorting voor Het is ons helaas met mogeii|k over eik geval van bekorting of nietplaatsmg (doorgaans een gevolg van een te groot aanbod i te corresponderen Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw Postbus 859 Amsterdam B<| publicatie worden naam en woonplaats van de Ultracentrifuge (5) Al geruime tijd rekenen wij ons tot de bestrijders van kernenergie Naast andere, niet te onderschatten gevaren, gaat het ons vooral om de gevaarlijke radioactieve straling van afvalstoffen. De hoeveelheid daarvan neemt steeds toe, omdat we in toenemende mate energie ver bruiken. zonder ons best te doen echt zuinig aan te doen. zoals o.a. ..Nieuwe levensstijl" wil doen. Om dat we de huidige ontwikkeling on ontkoombaar vinden, neemt het ge bruik van kernenergie toe. daarmee de afval op grote schaal en een toe nemende kans op radioactieve be smetting op macro-niveau Dit alles wordt door de UCN-Almelo gestimu leerd. gesanctioneerd en in ons eco nomische systeem onomkeerbaar gemaakt. Dat de plutonium zo n lange halveringstijd heeft, maakt het onzedelijk karakter van dit alles tegenover ons nageslacht alleen maar erger. A»m II. G. Post en R. Post-lloo>kaas Buberi Z n hele leven al geplaagd door mis verstanden en misbruik in Joodse en christelijke kring, voegt de twee de vrijdagpagina van Trouw J.l. er weer een paar onbeschaamde ..ver jaardagscadeautjes" aan toe Een weleerwaarde te L. meent zelfs dat Abraham Kuypers Gemene Gratie rijmt op Bubers zionisme Hij ver gist zich. voorgegaan door het bij zonder misleidende artikel van Sperna Weiland in De Tijd Buber was een zionist hoe vies is dit woord langzamerhand al geworden met als ideaal precies dat stuk land. beschreven in de woorden van de Schrift. Lees dan toch wat Buber zelf zegt op elke pagina van bijvoor beeld Israel und Palestina' Ds Kroon bakt het helemaal bruin. Als de Duitse christelijke hoogleraar uit Berlijn in Bershewah vermanend gaat optreden, dan lijkt het me be grijpelijk dat Israëlis argwanend worden Belerende christelijke pro feten die Israël precies weten te ver tellen hoe ze zich moeten gedragen, blijken meestal boter op het hoofd te hebben Maar het wordt helemaal grijs als Juist in Israël, uitgerekend deze Duitse hooggeleerde Israëli's van Herrenvolk-mentaliteit be schuldigt. Maar zoiets is koren op de anti-staat-Israël-molen van ds Kroon. Ook hij gaat voort Buber te misbruiken. Want alles wat Buber binnen de Joodse gemeenschap m Israël kritisch zegt. wordt toege juicht. Alles wat hij kritisch tegen de christelijke-eenzijdig op Paulus georienteerde gemeenschap zegt. daar heeft Buber er niets van begre pen HIJ was zeker vergeten inlich tingen in te winnen bij ds K Ja. ja. zo zijn onze christelijke manieren En dat in een gedenk-artikel' Utrecht Henk J. Iluyser Middenschool Naar aanleiding van uw commen taar over het experiment met de middenschool vraag ik me af. of wij nog waarde hechten aan wat een leerling gymnasium of atheneum op 18-jarige leeftijd in zijn mars kan hebben. Voor vakken als oude en ook moderne talen, geschiedenis en aardrijkskunde is de leeftijd om moeilijke en vreemde namen te le ren en te onthouden die van 13 tot 16 jaar Dit voor degenen, die er aanleg voor hebber., en wel eens mopperen op het huiswerk, maar toch het ..we ten" fijn vinden En in de zesde klas van de lagere school is meestal wel duidelijk, wie dit zijn. Wat ik in een onderwijspraktijk van bijna 40 jaar heb gezien is verder dat kinderen uit minder welgestelde milieus alle me dewerking en mogelijkheden knj gen voor een goede ontplooiing Mis schien dat er nog wel eens een ouder paar zegt wij hebben slechts lagere school, voor ons is Mavo genoeg, dan is er nog na Mavo ruimschoots de mogelijkheid tot overstappen naar Havo en daarna zelfs naar het VWO Voor begaafden is niet onmo gelijk vier Jaar MaVo en 2 jaar Havo en één Jaar VWO of vier Jaar Mavo plus drie jaar VWO. U merkt, dat ik het opneem voor wat u de pienter- sten noemt Misschien dat theore tisch begaafd een betere term zou -zijn Want in een Jongen die nauwe lijks Mavo kan halen, kan een pien tere zakenman schuilen. Maar toch zou ik ook graag de meer praktisch en niet theoretisch begaafden noe men Als u zou zeggen wordt het geen tijd. dat we de goede vakman meer waarderen, dan vindt u me helemaal aan uw kant. Maar dat is wat anders, dan de Jongen die speelt met talen en wiskunde en de Jongen die niets liever wil dan met zijn handen werken, nog vier jaar bij elkaar in de klas te laten Rotterdam drv W. Zeldenrust EPV (5) Prof mr Van der Grinten stelt in Hervormd Nederland dat het CDA op den duur een z g ..open midden partij" wordt, zonder behoefte aan het christelijk beginsel Dit in lijn rechte tegenspraak t o v Aantjes c s en het CDA zoals dat behoort te zijn een duidelijk vooruitstrevende echt evangelische volkspartij, met eigen gezicht en eigen koers een doeltreffend schild voor de zwakken etc Terwille van echte doeltreffende hulp voor de zwakken middels het CDA. dient de opvatting van Van der Grinten met klem te worden afgewezen' Als ds K v d Sluijs, voorzitter van dc EPV ten de zijnen» een daadwerkelijk alternatief stelt voor zowel de PvdA als het CDA. krijgt hij grote kansen als Van der Grinten. Duynstee en soortgenoten hun zin zouden krijgen met die kleurloze middenpartij. De strijd gaat voort! Voorburg J. Keijzer Mens en hond (4) Eigenlijk is de heer Manenschijn een stakker, omdat hij niet weet wat de kameraadschap en de trouw van een hond voor menig mens bete kent. De trouw die bij vele mensen ver te zoeken is. En als een hond dan niet op de stoep een hoop mag doen. wil de heer Manenschijn dan eens een stuk goot aanwijzen waar geen auto staat0 Een park of plantsoen is dan de enige aangewezen plaats. Amsterdam E. de Jong Mens en hond (5) God schiep de levende wezens naar hun aard en zag. dat het goed was. Daarna de mens met o.a de op dracht over de dieren te heersen. Maar al gauw. zo blijkt uit de Bijbel, kan de mens deze verantwoordelijk heid niet aan en laat het dier over hem heersen (de slang verleidt, de mens hapt toe). Als er dan reken schap wordt gevraagd, wordt aller eerst de medemens en in tweede instantie het dier beschuldigd. Er is sinds Adam en Eva blijkbaar nog niet veel veranderd, zeker niet in het denkpatroon van de heer Manen schijn. Ook de inzichten omtrent het gedrag van een hond volgens geconditioneerde reflexen, zijn hem voorbijgegaan Om honden nu een plaag (een door God gezonden straf of kwelling) te noemen, is de zaak omkeren De mens heeft de verant woordelijkheden t.o.v. de hond niet waar gemaakt, hetgeen tot deze stads- en dorpsvervuiling leidt. Ove rigens zullen vele eenzamen en oude mensen (alweer door de medemens vaak in de steek gelaten) hun trou we viervoeter niet willen missen, nog daargelaten, dat velen zich door hun medemens zo bedreigd voelen, dat een hond hun tot bescherming moet dienen. Zijn dan toch ménsen een plaag (kwelling) voor elkaar ge worden0 OEGSTGEEST Annelies Oosterling- Wolkers Mens en hond (6) Het was een grote teleurstelling voor mij. dat u zulke onsympathieke stukjes in uw krant laat schrijven als „Waarom honden een plaag zijn" van Gerrit Manenschijn Hij noemt de auto en de hond de grote vervui lers van binnensteden, maar hij ver geet de grootste vervuiler namelijk de mens De heer Manenschijn zal toch ook wel weten, dat de grote vervuiling van water en lucht men senwerk is. Uit zijn artikel blijkt wel dat hij een hondehater is. dat is natuurlijk zijn zaak! Misschien kan de heer Manenschijn beter emigre ren naar een onbewoond eiland zon der dieren, dan zal hem veel ergernis bespaard blijven. Leiden H. Roosjen Trieste opkomst? De legende dat er weinig mensen (een 150) waren gekomen naar de oprichtingsvergadering van de Evangelische Progressieve Volks partij is nu ook al doorgedrongen tot de rubriek „Vandaag". De waar heid, die ook de verslaggever of in formatiebron van Trouw had kun nen vaststellen, is dat diverse perso nen meer dan 300 bezoekers hebben vastgesteld en de Haagse Post zelfs spreekt over 400 personen. Of het bijeenkomen van meer dan 300 men sen binnen een maand tijd na het EPV-manifest een wonder mag he ten. moet ieder zelf beoordelen. Het gaat erom doel. middel en oorsprong van het Evangelische vredesrecept duidelijk zichtbaar te maken o.a. door discussie, maar laat men zich dan niet verlaten op zulke minder waardige methoden als getalverval sing Amsterdam J. W. E. Riemens Ikon-show We mogen blij zijn met de brief van de centrale kerkeraad der herv. gem. te Waddinxveen aan de IKON en hopen dat dit niet het enige officiële protest blijft Inderdaad, het pro gramma is de kerken onwaardig. Wat moeten de kijkers wel denken van christenen die niets anders te vertellen hebben; het moeten in hun ogen wel arme mensen zijn. De IKON heeft de kans verspeeld de bijbelse boodschap in dit program ma door te geven en dat is wel zijn taak. Hoofddorp J. A. Verbeek Houthakker H. J Neuman schijnt meer te weten over „het land van wierook". Soma lië. dan over Amerika, anders zou hij geweten hebben dat de „Bunyanes- ke runderen" niets te maken hebben met de Engelse puritein John Buny- an. maar met de in Amerika alge meen bekende mythologische hout hakker Paul Bunyan en zijn kolos sale. blauwe os ..Babe", die onder andere de Grand Canyon gevormd zou hebben Interessant blijft de vraag hoe Neuman aan zijn uitleg komt Als wetenschapper heeft hij natuurlijk de plaats in „De Pel grimsreis" opgezocht, waar de ko lossale runderen beschreven zouden zijn, of was dit een „kolossale" blun der0 Verder niets dan lof voor Neu- mans bijdragen Emmeloord F Wisse Begin en de bijbel (4) In het door ds Spijkerboer in Podi um van 27 januari j.l. geplaatste artikel over ..God. Begin. Sadat en wij", schrijft hij. dat Begin met de bijbel zwaait om zijn politiek te rechtvaardigen Begin eist op bijbel se gronden Judea en Samaria op en ds Spijkerboer voegt daaraan toe. dat Begin daar inderdaad ..schrif tuurlijke' argumenten voor kan aanvoeren. Geheel ongenuanceerd schrijft ds Spijkerboer verderop in zijn artikel ..Daarom is het ook zo jammer dat Begin geen eind maakt aan het ongegeneerd stichten van nederzettingen in de bezette gebie den". En nu kan ik de schrijver niet meer volgen Als ds Spijkerboer er kent. dat bijvoorbeeld Judea en Sa maria inderdaad rechtmatig (ja. vol gens ds Spijkerboer zelfs schriftuur lijk) door Israël in bezit zijn geno men. dan zie ik niet in. waarom het stichten van nederzettingen in die gebieden een „ongegeneerde" daad zou zijn. Een zaak die rechtmatig of zelfs schrifuurlijk is, kan onmogelijk „ongegeneerd" zijn! Pijnacker F. Swagerman Prediker (2) Geen enkele „terzake kundige" weet, dat Prediker niet Salomo is. Wel wordt dit door alle mij bekende uitleggers van nu beweerd (zelfs ge reformeerde. in afwijking van de door hen onderschreven Nederland se Geloofsbelijdenis!), maar de be wijsvoering is meer schijn dan waar heid. Een voorbeeld: Prediker 1 vers 16 ..Allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn", dat zouden er meer dan één moeten zijn. dus meer dan alleen David. I Kronieken 29 vers 25 zegt echter inhoudelijk precies het zelfde van Salomo! Er is werkelijk geen enkel steekhoudend argument! Nieuw Lekkerland J. van der Beek „Als een man in een brandend huis", door J. R. M. Maas. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, prijs: 13,50. Na „Bomen spreken" en „Stenen hebben pijn" is psychiater J R. M. Maas onverdroten verder gegaan met zijn nietsonziend zelfonderzoek naar het innerlijk van de mens. zijn beweegredenen en de reactie van de maatschappij daarop. Dit heeft ge resulteerd in zijn derde boekje, dat als titel „Als een man in een bran dend huis", meekreeg Wie als lezer met Maas mee op ontdekkingstocht wil gaan, moet er op voorbereid zijn, dat deze er niet voor terugdeinst tot op het bot van zijn ziel te gaan. Hoofthema in dit boekje is het ge vecht om de macht, dat overal gaan de is en dat in feite gaat om het gevecht om de macht over de ander, waarmee zijn gelijkwaardigheid wordt ontkend. Een macht die ook samenhangt met de dood en de ont kenning daarvan. In die ontkenning ligt voor mij, aldus Maas, de kern van onze cultuur, onze misvorming, onze macht, onze vanzelfsprekend heid. „Hierin ligt de mogelijkheid tot verdere verwording, maar ook tot verandering. De dood kan zo schokken in zijn zinloosheid, dat hier de opening ligt". K. de L. Groepen, trainingen voor persoonlij ke groei door Ruud Markveldt. Uitge verij Bert Bakker-Amsterdam. Prijs: 13,50. „Een volkomen ander mens. Echt waar Het is zo'n beetje een mixture van Gestalt, Bio-Energetica, Pesso- motortherapie, Yoga en Kung Fu. wat hij met je doet," aldus Koot en Bie 3 februari op de Bescheurkalen der. Wie eens rustig op zijn gemak te weten wil komen, wat al deze trai ningen nu eigenlijk inhouden, voor dat hij zich in het „groepsgebeuren" stort, kan gerust het boekje „Groe pen" ter hand nemen. Ruud Markveldt heeft op een zeer overzichtelijke wijze een aantal van de meest bekende technieken en methoden op dit terrein op een rijtje gezet. Op een simpele, maar infor matieve manier legt hij uit, wat Ge- stalt-therapie is, hoe sensitivity-trai ning in haar werk gaat, wat l}ij Bio- Energetica gebeurt en hoe er „ge- encounterd" wordt. Hoewel de groepstrainingen hun hoogtepunt in zekere zin al weer gehad hebben, zijn er nog genoeg mensen die wel eens in een groei - groep" of een „psychodrama" willen meemaken. Juist voor hen is het zaak zich eerst eens wat te oriënte ren en daarbij kan dit boekje over „Groepen" een leerzame handlei ding zijn. K. de L |e swingt volop mee met de laag-over-laag-mode in deze dubbelrok. Rok- over-rok-kombinatie die bestaat uit 'n effen rok met biesjes en kant plus een geruite doorknoop-rok.*** Allebei lekkejwijd en ruim natuurlijk en van 100% katoen.*** In roest of bordeaux-kleuren **Maat 36 t/m 40.**Voor maar Soc. An. JOHN COCKERILL 4% lening 1937, oorspr. groot 10.000.000, Bij de uitloting. op 31 januari 1978 ten kantore van dc dcbitrice gehouden, zijn aangewezen voor aflossing a pari op 1 april 1978, 326 obligaties u 1000,nos: 0020 0036 0070 0077 0127 0129 0184 0 1 0208 0234 0237 0238 0262 0298 0327 0428 0442 0480 0499 0505 0560 0628 0719 0738 0781 0789 0791 0864 0870 1008 1011 1027 1042 1044 1048 1085 10% 1126 1160 1185 1218 f240 1303 1337 1359 1382 1392 1402 1404 1435 1480 1534 1546 1552 1583 1642 1666 1676 1706 1728 1794 1976 19% 2014 2107 2113 2116 2120 2193 2221 2279 2300 2400 2418 2436 2536 2555 2567 2571 2632 2663 2668 2673 2705 2713 2733 2763 2810 2898 2902 2939 2952 2953 2%8 2988 2997 3052 3060 3116 3143 3148 3149 3162 3168 3180 3197 3215 3226 3232 3235 3262 3377 3432 3439 3469 3475 3509 3555 3560 3587 3599 3667 3676 36% 3728 3731 3748 3770 3815 3904 3943 4033 4095 4180 4182 4250 4254 4298 4339 4344 4364 4404 4411 4460 4479 4497 4526 4591 4632 4646 4685 4763 4797 4798 4911 4959 4998 5014 5032 5033 5069 5097 5108 5118 5138 5240 5248 5270 5280 5405 5446 5449 5492 5518 5530 5534 5538 5739 5745 5804 5892 5936 5941 5993 6020 6031 6044 6048 6063 6081 6086 6088 6113 6133 6136 6139 6200 6217 6219 6249 6253 6304 6318 6345 6393 6435 6446 6463 6511 6603 6604 6628 6645 6672 6677 6689 6707 6770 6791 6813 6819 6954 6%3 6983 6988 6989 7000 7010 7012 7066 7100 7103 7122 7175 7192 7233 7256 7262 7336 7394 7477 7485 7494 7504 7505 7508 7522 7559 7562 7571 7584 7618 7672 7712 7720 7746 7802 7807 7813 7823 7847 7849 7884 7950 7976 8022 8030 8044 8183 8221 8277 8292 8328 8385 8436 8514 8535 8541 8548 8553 8625 8658 8668 8686 8718 8722 8744 8799 8871 8876 8878 8960 9025 9027 9029 9090 9106 9109 9125 9165 9175 9208 9251 9252 9334 9385 9403 9441 9464 9468 9532 9545 9570 %I5 %70 %73 %77 9712 9735 9747 9751 9791 9802 9807 9831 9958 Van vroegere uitlotingen zijn dc obligaties nos. 920, 1987, 2977, 3866, 4544, 6311, 7388. 8295, 8309, 8591, 8894, 8942. 9273 en 9588 nog niet ter betaling aangeboden. De trustee: Administratiekantoor Hubrccht, Van Harencarspel Vas Visser B.V. Amsterdam, 1978 februari 8. Soc. An. d'ANGLEUR-ATHUS 4% lening 1937, oorspr. groot 7.000.000, Bij de uitloting. op 31 januari 1978 ten kantore van de debitrice gehouden, zijn aangewezen voor aflossing a pari op 1 april 1978, 228 obligaties a 1000,nos: 0030 0052 0065 0101 0148 0157 0167 0173 0214 0226 0262 0265 0312 0353 0406 0410 0459 0501 0510 0522 0542 0547 0561 0604 0614 0621 0644 0646 0663 0692 0729 0739 0761 0831 0848 0871 0922 0995 1093 1094 1100 1105 1129 1140 1168 1170 1258 1288 1320 1361 1418 1433 1584 1660 1689 1692 1734 1911 1938 1940 1992 2012 2027 2061 2097 2102 2130 2205 2216 222! 2246 2281 2433 2439 2472 2505 2515 2526 2579 2581 2700 2771 2801 2802 2836 2881 2909 2967 2981 29% 2997 3034 3068 3085 3086 3140 3171 3191 3239 3246 3282 3340 3349 3360 3370 3373 3431 3432 3437 344! 3443 3468 3602 3638 3756 3790 3817 3829 3909 3977 3999 4067 4142 4168 4178 4248 4316 4322 4332 4365 4379 4380 4391 4394 4405 4408 4419 4430 4450 4457 4475 4498 4518 4561 4578 4592 4597 4635 4655 4656 4704 4718 4727 4729 4754 4860 4911 4915 5008 5025 5043 5088 5116 5133 5172 5204 5250 5254 5281 5341 5345 5394 5485 5500 5503 5523 5532 5540 5582 559) 5638 5641 5690 5702 5720 5752 5803 5852 5920 6011 6072 6082 6120 6213 6226 6251 6288 6306 6335 6350 6356 6388 6393 6422 6424 6456 6491 6502 6530 6541 6570 6579 6748 6761 6767 6777 6849 6854 6865 6875 6897 6926 6939 6948 6959 6%7 6%9 6970 Van vroegere uitlotingen zijn de obligaties nos. 178, 485, 864, 1053, 1249, 4431 en 4733 nog niet ter betaling aan geboden. De trustee: Administratiekantoor Huhrecht, Van Harencarspel Vas Visser B.V. Amsterdam, 1978 februari 8. met edities in Amsterdam - Den Haag - Rotterdam zoekt voor haar afdeling telefonische advertentie-verkoop voor de volgende dagen: dinsdag 09 00-16 30 woensdag 09 00-16 30 donderdag 09 00-15.30 De werkzaamheden bestaan uit hef verkopen van adver tenties per telefoon en worden in teamverband verricht Ervaring wordt op prijs gesteld, doch is niet vereist. Leeftijd minstens 21 iaar Opleiding Meao niveau. Goede arbeidsvoorwaarden Inlichtingen kunnen worden verkregen via teieloonnum- mar 020-913456 en vraag naar Peter op der Hei/de Schrittehike sollicitaties te richten aan Dagblad Trouw, aid. Personeelszaken. Wibautstraat 131. Amsterdam, t a.v. meiL Witmer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 20