Iedere bisschop weer met eigen vastenbrief 'k Zou het zo aardig vinden voor de koningin Geen traktaatjes onder het kussen van de oudste zoon Actie voor natuur brengt 'slechts' 15 miljoen op Nu de griep., om z ich heen grijpt ChefarineA enjevoeltje snel weer beter Kerk pleit voor tarwevoorraad VANDAAG Voorbijgangers hervormd nederland DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 KERK T rouw/Kwartet2 door ds. A. A. Spijkerboer De Knesseth, het parlement van Israël, heeft een wet aangenomen, die pogingen verbiedt om mensen door middel van fi nanciële of materiële prikkels vaft gods dienst te laten veranderen. Deze wet zal wel gericht zijn tegen kleine christelijke zendingsgenootschappen, die misbruik maken van de armoede van bijvoorbeeld grote oriëntaals-Joodse gezinnen om be keerlingen te maken Deze zendingsge nootschappen hadden zelf behoren in te zien, dat dergelijke praktijken niet door de beugel kunnen, en nu ze dat blijkbaar niet hebben Ingezien, heeft de Knesseth er te recht een eind aan gemaakt. Rabbijn Ab- ramcwitz, die het wetsontwerp heeft inge diend. had het eigenlijk bij de wet hele maal onmogelijk willen maken om in Is raël van godsdienst te veranderen maar zo ver heeft de Knesseth niet willen gaan. Intussen heeft rabbijn Abramowitz de kerk wel voor de vraag gesteld hoe ze nu eigenlijk over zending onder de joden denkt. Wanneer de kerk even bij haar verstand is, weet zij dat ze tegenover het jodendom principieel anders staat dan bijvoorbeeld tegenover een zo hoog ontwikkelde gods dienst als het boeddhisme. De kerk heeft met de synagoge het Oude Testament ge meen. en ze heeft de joden niets te zeggen, dat ze zelf niet uit het Oude Testament zouden kunnen horen: de joden „hebben de Wet en de Profeten"! De kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft het dan ook over „het gesprek met Israël". Ik meen, dat het niet bevorderlijk voor dit gesprek ls wanneer christenen een beetje Joods gaan doen, door bijvoorbeeld „Te- nach" te zeggen in plaats van Oude Testa ment („oud" is toch geen diskwalificatie?!) of door de Grote Verzoendag te gaan vie ren. In de eerste plaats omdat dat toch knutselen blijft, zoals Paulus al eens in niet mis te verstane bewoordingen aan de Galaten geschreven heeft, en in de tweede plaats omdat de kerk zich niet hoeft te schamen voor haar belijdenis, dat Jezus de Christus is, wanneer de synagoge een ge sprek met de kerk wil, dan zal de kerk deze belijdenis op de agenda plaatsen en dan gaat het gesprek eigenlijk over de vraag, wat de goede uitleg van het Oude Testa ment is: de Talmoed, die de notulen bevat van gesprekken tussen rabijnen over de uitleg van de Wet, of het Nieuwe Testa ment Auschwitz Je hoeft ook niet bang te zijn, dat de joden in zo een gesprek met de mond vol tanden zullen zitten. Ik hoorde een jood eens zeg gen, dat Jezus de Messias niet kon zijn, omdat Auschwitz dan onmogelijk geweest zou zijn. Hij haalde het vraagstuk van de messianiteit van Jezus uit de sfeer van de Duitse kamergeleerden, die zich het hoofd breken over de vraag of Jezus zichzelf als de Messias heeft beschouwd, naar de wer kelijkheid, die iedere Europeaan kan kennen. Christenen moeten het volle gewicht van dit Joodse argument tegen de messianiteit van Jezus wel tot zich door laten dringen. Het is wel waar dat oprechte rooms-katho- lieken en protestanten zich tegen Hitier hebben verzet, en dat hun verzet in de synodes van de Belijdende Kerk en in de brieven van de Munsterse bisschop von Galen een echt kerkelijke gestalte heeft gekregen. Je kunt ook wel geloof hechten aan het verhaal dat Hitler van plan was om, na de vernietiging van het jodndom, de christenen voor de keus he stellen: de doop afzweren, of de gaskamer, want Hit ier zag heel scherp dat een belijdende kerk verbonden is met het joodse volk. Maar dat neemt niet weg, dat de ramp, die onder Hitler over het Europese jodendom gekomen is, het werk is geweest van ge- dóópte mensen. Van volkomen verwilder de mensen, zeker, maar altijd nog van „in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest" gedoopte mensen. Daarom wilde mijn joodse gesprekspartner niet geloven dat Jezus de Christus is. Ik heb hem geantwoord, dat het inderdaad nog zal moeten blijken, dat Hij dat is, en dat de kerk vaak alles gedaan heeft wat in haar vermogen lag om te verhinderen, dat het zo ver zou komen. Twee zonen Maar hiermee zijn we er nog niet. In het (misschien op de ene uitzondering van Lucas na) door Joodse auteurs geschreven Nieuwe Testament is sprake van een hui veringwekkend verzet tegen Jezus in het Joodse volk. Dus voordat volkjes zoals de Beieren en de Kozakken ook nog maar de kans hadden gekregen om het evangelie kapot te maken. Dit verzet is de Joodse auteurs van het Nieuwe Testament als een zwaard door de ziel gegaan: dat is op bijna alle bladzijden te voelen. De gelijkenis, die wij vaak die van „De verloren zoon" noemen, maar die je beter die van „De twee zonen" kunt noemen, gaat m.i. niet alleen, maar óók hierover. De heidenen, met hun afgoderij, zijn dan de jongste zoon. De oudste zoon is Israël: hij heeft zijn vader trouw gediend. Door het evangelie wordt het heidendom thuis bij de Vader gebracht, en dan is het feest. De oudste zoon wordt kwaad over het feest voor de thuiskomst van zijn lor van een jongste broer. Toch eindigt de gelijkenis en daar moet je niet overheen lezen! met een heel vriendelijke uitnodiging aan de oudste zoon (Lucas 15 vers 31-32). Je kunt je wel indenken, dat de jongste zoon, 's avonds voor het slapen gaan, op de zolder van de boerderij, tegen zijn broer zegt: „Die vader van ons is: zó!", en dat hij daarbij zijn duim opsteekt. Maar je kunt je toch niet indenken, dat hij traktaatjes onder het kussen van zijn broer gaat stop pen, of dat hij zijn broer uitnodigt voor een „dialoog" op de rand van de bedstee. Nee, de jongste zoon zal eenvoudig leven van de grote genade, die hem bewezen is, en zich niet mengen in de zaak tussen zijn vader en zijn broer. Hiermee heb ik een antwoord gegeven op de vraag naar „zending onder de Joden", respectievelijk: de „dialoog" met het Jo dendom: laat de kerk van genade alleen leven, en haar plaats weten. Barth heeft eens geschreven, dat de kerk het juist op dit punt volkomen heeft laten afweten. „De kerk heeft met de Joden gediscussi eerd. Ze heeft hen nu eens geduld, dan weer zelf vervolgd, en dan weer, zonder te protesteren, In de handen van hun vijan den laten vallen. Het enige echte, dat ze voor hen kon doen het overtuigende getuigenis van haar eigen leven, het getui genis van de verschenen Koning der Joden en de Heiland der wereld, van het nabij gekomen Koninkrijk, heeft ze hun niet vermogen te geven. Daarmee is ze dege nen, aan wie ze alles te danken heeft, tot op de huidige dag alles schuldig gebleven De kerk moet met de synagoge leven, niet, zoals de dwazen in hun hart spreken, als met een andere religie of confessie, maar als met de wortel, waaruit zij zelf is voortgekomen. En juist met haar kan en wil ze niet leven op de manier, die hier de enig mogelijke zou zijn." Ik schrijf dit als christen uit de heidenen, maar er zijn ook christenen uit de Joden. Rabbijn Abramowitz vindt, dat een Jood die christen wordt naar een andere gods dienst overgaat. Over de vraag of dat echt zo is, zouden ook christenen uit de Joden zich moeten kunnen uitspreken. DEN HAAO Evenals vorig jaar hebben de Nederlandse R.K. bisschoppen ieder voor zich een vastenbrief voor hun diocees geschreven. De lange periode van gezamenlijke vastenbrieven is blijkbaar voorbij. In hun vastenbrieven ter inleiding op de veertig dagen van voorbereiding voor Pasen schrijven zij over verschillende onderwerpen. Kardinaal Willebrands van Utrecht en bisschop Simonis van Rotterdam schrijven over de eucharistie, zij het uit een verschillende invalshoek. Bisschop Moeller van Groningen gaat door op de bisschoppensynode in Rome van 1977 en schrijft over het godsdienstonderricht aan jeugd en jongeren. Bisschop Zwartkruis van Christen-zijn Haarlem gaat in op de plicht van te werken voor de vrede. evangelie onder meer hierin bestaat, dat het inderdaad anders kan. Hij vraagt de jongeren echter zich te behoeden voor de wanhoop en de verharding, die de strijd voor de sa menlevingsstructuren kan mee brengen. Bisschop Ernst van Breda zet zijn overwegingen voort. Vorig jaar schreef hij het (wegens blijvende be langstelling herdrukte) boekje „Overwegingen over God zoeken en bidden", dit jaar publiceert hij een boekje met „Overwegingen over ge loven kerk-zijn". Bisschop Bluyssen van Den Bosch legt in zijn vasten brief 1978 de nadruk op de kern van een christelijke kijk op het leven en bisschop Gljssen plaatst in de lang ste vastenbrief van alle bisschoppen (22 pagina's) het lijden van de men sen naast het lijden van Christus. De laatste brief is echter niet bedoeld als een voorleesbrief, maar als een leesbrief en tevens als een reeks van suggesties voor de prediking op de zondagen van de vasten. Eucharistie Kardinaal Willebrands constateert „met vreugde, dat velen intensief meewerken aan de voorbereiding van de liturgie". HIJ beklemtoont vooral het gemeenschapskarakter van de eucharistie en met name de legitieme aandacht daarin in zijn sociale gevolgen. Daarom dringt hij er op aan om mee te doen met de bisschoppelijke vastenactie. Bis schop Simonis spreekt over de weke lijkse verplichting HIJ noemt een gedwongen deelneming allerbeden- kelijkst Dc wekelijkse bijwoning van de eucharistie moet volgens hem een vanzelfsprekendheid zijn, waar aan men zich in innerlijke vrijheid moet (leren) overgeven. Vrede Bisschop Zwartkruis van Haarlem noemt als voorbeelden van positief werken voor de vrede bewegingen als Pax Christi, Interkerkelijk vre desberaad Er zijn talloze actiegroe pen. die enthousiast en hardnekkig werken aan de vrede, aldus de bis schop. die zich in het bijzonder tot de jongeren richt. Hij geeft de jonge ren groot gelijk, dat zij om wille van hun toekomst minder in staat en bereid zijn om zich bij de stand van zaken neer te leggen. Hij herinnert hun eraan, dat de boodschap van het Bisschop Bluyssen van Den Bosch zegt er blij mee te zijn, dat veel meer dan in vroeger jaren de vraag ge steld wordt naar het waarom van Christen-zijn en tot een kerk beho ren. Hij vraagt de gelovigen elkaar te helpen bij het Christen-zijn. Voor de ouderen zal dat betekenen, dat zij meegroeien met de opdrachten van de nieuwe tijd, voor de jonge ren. dat zij zoeken naar de diepere betekenis van wat hun misschien wat chaotisch en te weinig bezield aan christelijke overtuiging wordt aangereikt. Nodig Bisschop Ernst van Breda gaat uit voerig in op de moeilijkheden, die veel mensen met hun kerk-zijn on dervinden. Hij zegt daarin onder meer, dat degenen, die om gewe- tenswille de kerk verlaten en de an deren. die om dezelfde reden in de kerk blijven, elkaar nodig hebben. „Zelfs hij die uitgestoten werd, kan later blijken te zijn degene, die dienstbaar is geweest". Lijden Bisschop Gijsen van Roermond schrijft dat naast het lijden, dat de mensen elkaar aandoen, er ook lij den is, dat God wil. Daarbij gaat het om lijden als teken, als oproep, voor al tot bekering. Het betreft een vrij willig aanvaard lijden, uit opdracht, om hen die verkeerd doen de ogen te openen, te doen inzien hoe fout zij zijn. Hierin ligt al iets van het boe ten voor anderen, dat met name Gods eigen Zoon ten volle heeft beleefd. Oorzaak Bisschop Möller van Groningen ten slotte vindt, dat de onmacht van veel ouders om het geloof aan hun kinderen door te geven, geen kwes tie is van falen van de kant van de ouders. De oorzaak ervan zoekt hij eerder in de snelle maatschappelij ke veranderingen, die de ouders niet in hun macht hebben. Geloofsop voeding is volgens de Groningse bis schop een taak van heel de geloofs gemeenschap. PIETERBUREN (ANP) De lande lijke inzamelingsactie „Geef om de natuur", die in november vorig jaar is gehouden, heeft tussen de veer tien en vijftien miljoen gulden opge leverd. Het streefbedrag van de ac tie was vijftig miljoen. Het eindbedrag van de actie werd gisteren bekend gemaakt door ir. M. G. Wagenaar Hummelinck, voorzit ter van het Wereld Natuur Fonds, tijdens eeri bijeenkomst in Pieterbu- ren. Hij overhandigde daar 380.000 gulden van de actie aan het opvang centrum voor zeehonden, dat een nieuw complex gaat bouwen. Hij vertelde dat het bestuur van het WNF heeft besloten 55 procent van de netto-opbrengst te besteden aan projecten in Nederland. De resteren de 45 procent is bestemd voor pro jecten in het buitenland. De Nederlandse r.k. bisschoppen, gefotografeerd toen zij in Rome knielden bij het graf van Petrus. Van links naar rechts de bisschoppen Simonis, Zwartkruis, Willebrands, Bluyssen, Möller en Ernst. Mgr. Gijsen was hierbij niet tegenwoordig. ADVERTENTIES Want Chefarine 4 is viervoudig aktief bij pijn en griep: 1.Pijnverdrijvend. C 2. Koortsverlagend. 3. Opwekkend. 4. Snelwerkend Een geruststellend idee. NEW YORK (EPD) Bisschop J. Gumbleton, de voorzitter van de Amerikaanse actie „brood voor de wereld", heeft de Amerikaanse pre sident gevraagd het aanleggen van tarwevoorraden aantrekkelijker te maken voor de Amerikaanse boe ren. Volgens de bisschop doen te weinig boeren mee aan het kortgele den begonnen programma voor de aanleg van een buffervoorraad van 35 miljoen ton. Hiermee wordt vol gens de bisschop de mogelijkheid benut om een sterke dam tegen de honger in de wereld te bouwen. De bisschop wil dat de vergoeding voor de boeren omhoog gaat of dat hun belastingvoordeel wordt toege staan^ ROME Paus Paulus heeft in 1977 34 nieuwe aartsbisdommen en bis dommen gesticht. Het aantal r.k. bisschopszetels steeg daardoor van 2248 op 2282. De nieuwe diocesen liggen overwegend in de derde we reld, vooral in Afrika. CONFERENTIES AMSTERDAM: Postbus 859 Wlbautstraat 131 Tel. 020-913456 Telex 13006 ROTTERDAM/ DORDRECHT: Postbus 948 Westblaak 4. Rot terdam Tel 010-115588 (red) Schiedamsevest 52 Tel. 010-115700 ladv). DEN HAAG/LEIDEN: Postbus 101 Parkstraat 22. Den Haag Tel 070-469445 ZWOLLE GRONINGEN Postbus 3 Melkmarkt 56. Zwolle Tel. 05200-17030 door Jac. B. Looijen Een paar dagen na de watersnood 25 jaar geleden werd ik opgebeld uit Doorn. De vermaarde christelij ke gereformeerde tijdredenaar pro fessor G. Wisse was aan de lijn. Hij vertelde, dat hij reeds een geschrift klaar had over de ramp onder de titel „Gods sprake uit den storm vloed'' en dat hij daarvan een exemplaar zou aanbieden aan Hare Majesteit de Koningin. Óf ill dat in de krant wilde zetten, vroeg hij. Haastig voegde hij er aan toe: „Het gaat echt niet om mij hoor, of om mijn naam. Want wie en wat zijn wij. Een stofje aan de weegschaal Een druppel in een emmer. Maar ik zou het zo aardig vinden voor de Koningin als Je er een bericht van maakte." Zelden ontmoette ik zo'n merk waardig mens als de tijdredenaar Wisse. Hij volgde de actuele ge beurtenissen nauwgezet en stond onmiddellijk klaar om er een rede over te houden Hij deed dat tot op hoge leeftijd, want toen hij me op belde over z'n brochure inzake de ramp. was hij op een maand na tachtig Jaar Z'n leven lang was hij in rep en roer Toen hij z'n levens einde zag naderen schreef hij een boek „Memoires" met als onderti tel „Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek" Hij verhaalt daarin van de vele gemeenten die hij diende en hij laat niet na daar bij uitvoerig melding te maken van de gaanderijen en balkons, die in sommige plaatsen in de kerkgebou wen moesten worden aangebracht, zodra hij goed en wel zijn intrede had gedaan. Het zal wel waar zijn, want Wisse had er wel slag van om z'n kerken vol te preken. Slagvaardig Ja. Wisse was een slagvaardig pre diker. De titels van z'n redes waren raak. Wat denkt u van deze: „Een nacht in het logement van de dui vel". Na de oorlog trok hij het land door met een tijdrede over: „De atoombom en de komende wereld brand". Daar moet ik nog een anek dote over vertellen. In Zeist wilden ze die rede ook graag horen en een christelijke gereformeerde collega van me belde Wisse op of hij wilde komen. Zeker, zei Wisse, maar wat had u gedacht over de kosten? Ja. we kunnen 35 gulden betalen. Nou. nou, zei de tijdredenaar, dan krijgt u een oude, zeg maar gerust een hele oude rede De atoombom is m n allenieuwste en die kost 125 gulden, inclusief de reiskosten. Maar Wisse bedacht zich meteen. Hij zei: u werkt toch bij de kranP Welnu, ik kom voor 35 gulden naar Zeist als u zorgt voor een grote advertentie en een verslag van twee kolommen. Leuningstoel Toch was Wisse een zeer beminne lijk mens. Telkens als ik hem ont moette kwam ik onder de indruk van z'n humor, z'n vindingrijkheid en z'n bewogenheid. Dan nam je een heel stuk ijdelheid op de koop toe. De persverslagen van z'n tijd- redes had hij meestal in z'n binnen zak, nog voor hij op de preekstoel stond. Die kon je bij hem afhalen in de consistorie voor de aanvang van de dienst. Op een avond kom ik in de christelijke gereformeerde kerk aan de Wittevrouwensingel te Utrecht. Ik stap de kerkeraadska- mer binnen waar Wisse me een en veloppe aanreikt met het verslag. S v p onverkort opnemen, stond er op. Hij zegt: nee. geef nog even terug. Ga eens kijken in de l'.erk of het al vol is. Ik deed het en kon melden dat er al een tekort was aan bijzetstoelen. Wisse greep z'n vulpen en verander de onmiddellijk de aanhef van z'n verslag. Daarin was sprake van een overvolle kerk. Hij zette er meteen een tussenzin bij over het feit dat velen met een staanplaats genoe gen moesten nemen vanwege de enorme toeloop. Ik stak het verslag ik m'n zak en dacht: ik ben klaar, ik kan naar huis. Nee. nee zei Wisse, je moet blijven. Hij wenkte de koster en zei: haal een mooie stoel voor meneer Looijen midden vooraan in de kerk. De koster kwam even later met een grote leuningstoel uit z'n woonkamer, pakte die bij de poten vast en ging de kerk in Ik liep gedwee achter hem aan. maar voel de me wel behoorlijk opgelaten Prof. G. Wisse Maar Wisse was tevreden en sprak bij de aanvang van z'n prediking een speciaal welkomstwoord tot z'n broeder van de pers. Portret Tijdredenaar Wisse was een won derlijk mens naar wie je intens ge boeid kon luisteren. Hem was ook niets menselijks vreemd en moet je daar nu wat van zeggen? Nee toch? Voor hij heenging bracht hij me een portret van zichzelf en zei: wil je dat goed bewaren en in de krant zetten als ik ben heengegaan? De foto bekijkende sprong mij meteen z'n decoratie in de Orde van Oranje Nassau in het oog. Wisse keek me wat olijk aan Hij moet gedacht hebben: dat is aardig voor de ko-' ningin. Wat heet werken? Jaarlijkse lan delijke werkdag voor ontwikkelings samenwerking van de geref. kerken. Inleiders Roel Pomp (industriepre dikant IJmond), Okke Jager, Gerrit Terpstra (staflid CNV) en Ries Maaswinkel (christenen voor het so cialisme). Zaterdag 18 februari, tien tot vier uur, Corderiuscollege, Amersfoort. Inl. en opg. Tel. 033- 43244. Sint Agu9tinus over de theorie en de praktijk van het christelijk le ven, contemplatieweekend, 17-19 fe bruari, Emmaus Priorij, Maarssen (tel. 03465-62146). Al wat leeft. Werken met een jaarthema over het omgaan met de natuur, voor medewerkers in het jeugdwerk, 18-19 februari, Ernst Sil- lemhoeve, Lage Vuursche. Inl. en opg. CJV, tel. 03438-6341. 65 plus kent u deze tijd? 13-17 februari, Den Alerdinck, Laag Zut- hem (tel. 05290-541). -• OP HET TWEEDE GEZICHT Onder de titel „Op het tweede ge zicht" is de vorige week een tentoon stelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam geopend die zich vooral richt op leerlingen van de vierde klassen van de Mavo/Havo. Soortgelijke tentoonstellingen, met onderlinge verschillen, vinden ook in andere delen van het land plaats of reizen rond. De gedachte van dit „tweede gezicht" is deze: je kijkt naar een schilderij, een project of een andere kunstuiting en je krijgt bepaalde gevoelens. Je vindt 't mooi of niet mooi, maar kijk er nu nog eens naar. U begrijpt dat er aan dit educatieve streven heel wat vast zit, dat hier niet in twee woorden be sproken kan worden. Vera Illes schreef er verhelderend over in het Cultureel Supplement van het Alge meen Handelsblad. Het bracht mij op een gedachte ten aanzien van het bijbellezen. Veel mensen blijven m.i. steken in het bijbellezen op het eer ste gezicht. Ze hebben van huis uit een bepaalde kennis van de bijbel meegekregen en daarmee doen ze het verder. Vaak blijkt dat gewoon te weinig zijn. Het is nl. niet vol doende om bij je zelf te denken: o, de gelijkenis van de verloren zoon, ik noem maar wat die ken ik. 'k Kan je hem zo vertellen. Dat zal wel, maar het is vaak de kennis van het eerste gezicht of van het eerste le zen. Velen komen er niet toe om zich er opnieuw in te verdiepen. Ze doen het met een eerste indruk, die daar om nog niet verkeerd behoeft te zijn, maar daarom evenmin verabsolu teerd behoeft te worden, zoals men sen nog al eens zeggen dat ze zich maar graag bij de oude waarheid houden. Die oude waarheid blijkt bij nader inzien vaak niet veel ouder te zijn dan een aantal aftelbare ja ren. Ik pleit voor het tweede gezicht Voor het opnieuw luisteren. Eigen lijk altijd opnieuw. Met het altijd weer ter discussie stellen van wat je er eerder in gehoord hebt. Alleen zo kom je er verder in en komen de woorden die daar gesproken worden ook dieper in je bestaan. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen: te Weert-Budel M. N. B. Blonk kand. te Leiden; te Lage Zwa- luwe D. Penninkhof kand. te Utrecht. Aangenomen: naar Franeker en Her-' abijum D. Noordmans te Apeldoorn, naar Suameer (toez.) W. Koerselman kand. te Utrecht, die bedankte voor Hallum en Finkum en voor Well- Ammerzoden; naar Putten M. Baan te Aalburg, die bedankte voor Oude Tonge, voor Nieuwland en Oister- wijk en voor Kinderdijk; naar Oud- kerk en Roodkerk H. Poelstra-Gun- ster te Wapserveen. Bedankt: voor Krabbendijke F. Brouwer te Lunteren; voor IJssel- muiden J. D. van Roest te Ederveen. GEREF. KERKEN Bedankt: voor Papendrecht H. P. Mulder te Nieuw Buinen. Aangenomen: naar Ferwerd (Fr.) D. J. Suurmond te Smilde. GEREF. KERKEN VRIJG. Beroepen: te Monster E. Hoogen- doorn te Zevenbergen en Bergen op Zoom. Beroepbaarstelling: A. J. Mlnnema, Spoorkade 13 te Kampen. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te 's Gravenzande L. Blok te Capelle a/d IJssel. Bedankt: voor Bodegraven A. Moer kerken te Nieuw-Beyerland; voor Veenendaal J. C. Westrate te St. Catharines (Ont. Canada). ADVERTENTIE Opinieweekblad De affaire-Van der Grinten Lees deze week: CDA-leiders laten prof. Van der Grinten vallen als een baksteen. 'Ik hield zijn denkbeelden voor onmogelijk' (ARP-voorzitter Hans de Boer) 'Ik ken die verhalen. Het zal de leeftijd wel zijn' (KVP-voorzitter Wim Vergeer) Verder: Een half miljoen vrouwen zoeken wanhopig een baan En over Iwee jaar zijn er een miljoen werkzoekende vrouwen Ook: Interview mei ombudsvrouw Annelies van Overbeek Zigeunerkoning Koka Petaio: we „orden lang»,* doodgedrukt De kSter van Boy Trip! Wie het UCN-debat met allemaal verloren En: Soetendorp over Martin Buber Franse bisschoppen over marxisme en christelijk geloof Gesprek met een man die de mond gesnoerd is: Beyers Naudé Ingmar Bergmans nieuwste film Het Slangeei De straf voor Philip Agee's bekering Vissers illustreren fiasco van groei-economie HERVORMD NEDERLAND houdt de hoop levend Ik neem een proefabonnement van twee maanden voor 5,- Ik weel al voldoende van het blad. Ik geef me op als abonnee 32.50 per half jaar) nvrlitppr umrtrr pnUirprl -(urm aan: \nl»nurrlnummrr 1776. Drn Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 2