iuipers zet vraagtekens bij krachttraining van schaatsers Sterk verzet tegen Zuidafrikanen bij badmintonstrijd Italië en Frankrijk gelijk 'enmann had al spoedig in de gaten dat deze trainingsvorm zinloos is' Viersma en lerc remise Kloosterboer: snel overleg gaan plegen ^eyenoord: veinig kans öp Happel Aftasting voor WK levert aanvallend voetbal Azzurri op RALLY van MONTE-CARL01978 belangrijkste rally verreden onder uitzonderlijk zware winterse omstandigheden: sneeuw,modder en ijzel. GRAND PRIX van BRAZILIË 1978 circuitrace Formule 1 in extreem tropische hitte één punt van overeenkomst: DE BANDEN DE WINNAARS REDEN OP RADIALE MICHELINX BANDEN sLIN X radiaal, onder élle omstandigheden nummer 1 I lp NDERDAG 9 FEBRUARI 1978 SPORT Trouw/Kwartet PRS 15 - H 17 or Erik Oudshoorn 5EREN Het Nederlandse schaatsenrijden zit duidelijk in slop. Goed, een cliché, maar wel treffend uitgedrukt. De uatie lijkt bijna hopeloos. Waren de prestaties van de kern- >eg vorig jaar al niet om over naar huis te schrijven, dit seizoen de aanblik nog veel triester. De Europese kampioenschappen orden de (valse) hoop na oc vijf nationale records in Madonna Campiglio in de grond. Nederland bleef achter. Ver achter op rtsrivaal Noorwegen, maar ook op Rusland dat als schaatsna- weer helemaal terug lijkt. Met één rijder bij de eerste tien zijn tijden van vóór Henk van der Grift (wereldkampioen '61) weer ngebroken. Sari [tie h f ar toch berusting zou belache- zijn. Op de wereldkampioen- appen van Heerenveen in 1976 digde Nederland nog met twee ers bij de eerste drie. Piet Kleine wereldkampioen, Hans van den derde. De Noren beschikten n ook over de „Vier Essen", maar trainer. Josh Tenmann, had de ste succesformule nog niet gevon- In een dergelijke situatie be idt Nederland zich thans ook. Een met de meeste kunstijsbanen wereld moet zonder meer ook genoeg talent beschikken, om: bezinning en een stuk zelf- Itiek zou op dit moment beter op plaats zijn. vensgevaarlijk n die bezinning heeft Harm Kui- rs de afgelopen weken hard mee werkt. Hij opende de aanval op t trainersduo Kloosterboer/Van 't iver (maar vooral op Kloosterboer) een paginagroot artikel in het euwsblad van het Noorden. De we- dkampioen van 1975 (Oslo), maar genwoordig sportfysioloog aan de mburgse Rijksuniversiteit te aastricht. zette zich vooral af tegen krachttraining van Tjaart Kloos- rboer. u. ruim een maand later is Kuipers og steeds die zelfde mening toege- aan. Niemand heeft hem van het gendeel kunnen overtuigen. Kui- „Ik wilde vooral een hausse op et gebied van krachttraining de op indrukken. Vele gewesttrainers plotseling ook met ge- Vviten te werken. Levensgevaar- lijk natuurlijk. Dergelijke aanpak fan de onderste rugwervels bescha- gen. De meeste gewesttrainers MSTERDAM De eerste partij in e damtweekamp tussen Harm 'iersma en Rob Clerc is in Amster- am in remise geëindigd. De partij, ie na 52 zetten afgelopen was. is de erste in een reeks van zes, waarvan e laatste op dinsdag 14 februari ordt gehouden. let eerste treffen in „Tweekamp 978" tussen de damgrootmeesters tarm Wiersma en Rob Clerc is na sn scherpe positiepartij in 52 zet- fn in remise geëidnigd. De geladen Viersma, die in een compleet goo- helaarskostuum achter de speelta- ïl plaatsnam, ging met wit spelend 1 bij de tweede zet tot de aanval ver De voorpost werd door Clerc oorlopig ongemoeid gelaten en hij «os als strategie een omsingelende •weging. hebben van het werken met gewich ten geen kaas gegeten. Ze misssen de vooropleiding die hiervoor wel degelijk noodzakelijk is." Maar ook de kernploeg hoeft, wat Kuipers betreft, niet aan de gewich ten. Zijn pleidooi tégen gewichttrai ning: „Laat ik voorop stellen dat deze vorm van spierversterking voor een schaatser nutteloos is. Geen en kele schaatser is gebaat bij gewicht- training. Een sportfysioloog van achter het ijzeren gordijn, de Oost duitser Werchosjanski, heeft dit twee jaar geleden in zijn boek al aangetoond. Ik ben waarschijnlijk de enige in Nederland die dit soort dingen leest. Gewichttraining is maar voor één groep sporters functioneel; namelijk eewichtheffers. Zij kennen de tech niek en kunnen eventuele blessures voorkomen. Tillen, zij een gewicht van bijvoorbeeld 100 kilo op, dan testen zij hun maximale kracht. Een schaatser heeft die maximale kracht helemaal niet nodig. Bij het maken van een slag heeft hij net tijd genoeg om een derde van zijn maxi male kracht te benutten. Ik ken de schema's van Kloosterboer. Hij laat de jongens vooral step-up-oefenin- gen doen. Dus met een gewicht op je schouder een stap omhoog zetten, zodat je één been belast. Deze oefe ning is zinloos". Gewichtjes Harm Kuipers wijst krachttraining niet helemaal van de hand. Hij HEERENVEEN Tjaart Kloosterboer, conditietrainer van de kernploeg, heeft de kri tiek die Harm Kuipers op zijn schouders liet neerdalen, nog niet helemaal verwerkt. „Het dreunt door," geeft hij ruiterlijk toe. Maar niettemin stelt hij ook: „Harm, Egbert van 't Oe ver, ik en wellicht ook Eddy Verheyen moeten zo snel moge lijk rond de tafel gaan zitten. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Zelfs ben ik het eens met Kuipers, als hij stelt dat we naar een speci fieke schaatsbelasting moeten streven. Nou goed, laten we dan met z'n allen een plan bedenken voor de komende zomertrai- ning. Afgelopen zomer was de tijd te kort om zoiets op touw te zetten. Pas in augustus kon ik aan de slag gaan. Overigens is dit geen verloren seizoen. De gewichttraining is wellicht niet voor honderd procent funtio- neel, maar het komt wel ten goede aan de maximalisering van het spierstelsel. Ook het uithoudingsvermogen wordt er door opgevoerd. Dit geven de jongens zelf toe noemt in dit verband de zwemmers die immers ook zware halters torsen. „Hun gewichttraining is wèl functio neel. Ze maken gebruik van isokyne- tische training. Dat wil zeggen: ze belasten hun hele bewegingsuitslag. Dat zou je met schaatsers ook kun nen doen. Maar dan met gewichtjes van tien tot vijftien kilo. Ook het gebruik ge wicht-vestjes kan de schaatser aan een betere conditie helpen. Maar Kloosterboer is nu op een doodlopende B-weg bezig. Hij stilt de honger van de jongens om er tegen aan te gaan. Ik heb Piet Klei ne vroeger scheel zien kijken van ellende. Dit seizoen heb ik dat nog niet kunnen constateren", aldus de HARM KUIPERS: schaatser nutteloos' sportfysioloog uit het piepkleine IJzeren. Je kan zeggen van Kuipers wat je wilt. maar tegenover elke kritische opmerking heeft hij een alternatief klaarstaan. De kernploeg zou onder zijn bewind een hele andere weg inslaan. Kuipers: „Schaatsen is voor „Deze vorm van spierversterking is voor een an onze sportcorrespondent OTTERDAM De kans dat Ernst appel, de trainer van Club Brugge, a zes jaar terugkeert bij Feyenoord uiterst klein geworden. Voor de eyenoorder is de Oostenrijker de itgesproken favoriet om Vujadin oskov op te volgen, maar de finan- ële consequenties die aan zijn omt zijn verbonden, zijn dermate •cot dat het bestuur van de Rotter- amse club afziet van verder pogin- en om Happel te strikken. De spe- rsraad zal vandaag over dit besluit orden geïnformeerd. la Happel stonden Spitz Kohn van C Twente en Kees Rijvers van PSV j het verlanglijstje van de spelers, a ruggespraak met beide clubs reeg adjunct-directeur Peter Step- an te horen dat FC Twente en PSV un trainers aan hun contract, dat og twee jaar doorloopt, zullen hou- en. Rinus Michels tenslotte, wiens aam ook is genoemd, is evenmin en serieuze kandidaat omdat hij enaderd zou zijn voor een functie ij de KNVB. >e leiding van de Rotterdamse club i nu enigszins verontrust geraakt ver de trainersmutaties in de eredi- isie. Feyenoord wil graag een Ne- erlandse trainer contracteren en eeft, zoals bekend, het oog op Cor Irom van Sparta, voor wie echter ok van de zijde van Ajax belang- telling zou bestaan. Aan de spelers al zo snel mogelijk worden ge raagd een nieuw profiel te schet en. Als het aan adjunct-directeur 'eter Stephan ligt, is Feyenoords ieuwe trainer nog voor dit weekein- e gecontracteerd. zeventig procent techniek en voor dertig procent conditie. Het moet duidelijk zijn, dat je tijdens de con ditie-training in de zomer al gelijk die bewegingsmotoriek gaat inpas sen. Het rolschaatsen is daarvoor een goede oefening. De Noren zijn hiermee al jaren bezig. Tijdens de Europese kampioenschappen heb ik twee uur met Tenmann zitten dis cussiëren. Wat bleek? Ze hebben nooit aan gewichtstraining gedaan. Ja, afgelopen zomer toevallig als ex periment. Maar daar is Tenmann wel op teruggekomen. Hij had al spoedig in de gaten dat deze trai ningsvorm zinloos is. Nogmaals: we zijn op de verkeerde weg. Afgelopen weekeinde heb ik voor de lol een 1500 meter gereden. Ik kwam uit op 2.08. Zo'n tijd realiseerde Vriend in Innsbrück ook." Gesprek Kuipers heeft nooit verborgen ge houden dat hij graag (lees: staat te trappelen) om als adviseur op te treden voor de kernploeg. Op korte termijn volgt er een gesprek tussen hem en Egbert van 't Oever. „Dat hebben we tenminste in Oslo afge sproken, ja", geeft Kuipers toe. „Ik zou veel kunnen doen. Ook op het gebied van schaatstechniek. Als ik bijvoorbeeld een Hilbert van der Duim zie rijden denk ik: die jongen maakt veel te lange slagen. En Piet Kleine dan. Hij neemt de bochten veel te ruim en maakt nog steeds ontzettend lange slagen. Dat kost hem seconden. Schaatsen doe je ook met je verstand. Daar is helemaal geen halter van 140 kilo voor nodig". Van onze sportredactie AMSTERDAM Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen zich af waarom de Nederlandse Badmintonbond bij de subsidie aanvrage voor de internationale kampioenschappen van Nederland geen gewag heeft gemaakt van de deelneming van een Zuidafrikaan- se ploeg aan deze wedstrijden. De internationale badmintonkam pioenschappen van Nederland wor den komend weekeinde in Bever wijk gehouden. Gedeputeerde Staten schrijven in een brief aan de badmintonbond dat men opheldering wil hebben over het verzwijgen van de deelne ming van de Zuidafrikaanse ploeg. Bij de subsidie-aanvrage werd wel medegedeeld dat er ploegen uit De nemarken, Zweden, Engeland, West-Duitsland, België, Canada, Australië, Taiwan. Nieuw-Zee- land, Indonesië en Nederland zou den deelnemen, maar er werd niet over Zuid-Afrika gerept. Alvorens over de subsidie-aanvra ge te beslissen willen Gedeputeer de Staten antwoord op deze vraag terwijl men verder het standpunt van de badmintonbond wil weten over het toelaten van een uitslui tend uit blanken bestaande ploeg uit Zuid-Afrika. Gedeputeerde Staten wijzen daarbij op het advies van de minister van CRM om geen sportcontacten met Zuid-Afrika te onderhouden, op de beslissing van het Internationaal Olympisch Co mité om Zuid-Afrika van de Olym pische Spelen uit te sluiten en op het „bevriezen" van het cultureel verdrag tussen de Nederlandse re gering en die van Zuid-Afrika. Kamervragen In de Tweede Kamer zal Ria Beckers van de PPR over deze zaak vragen stellen aan de minister van CRM, mevrouw Gardeniers. Me vrouw Beckers wil weten of de nieuwe bewindsvrouw op CRM van plan is het beleid van haar voorganger (Van Doorn) door te zetten met betrekking tot de spor tieve contacten met Zuid-Afrika. Van Doorn vroeg om die contacten te verbreken. Juist met het oog op de deelneming van een Zuidafri kaanse ploeg in Beverwijk is de verbreking van dat contact weer actueel geworden. Burgemeester en wethouders van Beverwijk hebben zich inmiddels gedistantieerd van de kampioen schappen. Burgemeester Hubers was gevraagd na afloop van de wed strijden de prijzen uit te reiken. De burgemeester heeft besloten met het oog op de aanwezigheid van een Zuidafrikaanse ploeg geen ge volg te geven aan die uitnodiging. Het besluit van B W heeft de instemming van de vijf raadsfrac ties gekregen. Demonstratie De werkgroep Zuidelijk Afrika-LJ- mond is van plan vrijdagavond (de openingsdag van de kampioen schappen) een demonstratieve fak keloptocht te houden uit protest tegen de aanwezigheid van de Zuidafrikaanse ploeg. De demon stratieve tocht zal om zeven uur 's avonds geformeerd worden op het President Kennedyplein in Be verwijk en van daar voeren naar de Duinwijckhal. Na aankomst bij de hal zal de in Nederland verblijvende Zuidafri kaan Esau du Plessis het woord voeren. Voorts wil de werkgroep Zuidelijk Afrika-IJmond, waarin Kerk en Samenleving van de Ne derlands Hervormde Kerk en de Kritische Gemeente Umond sa menwerken, een petitie aanbieden aan de voorzitter van de Neder landse Badminton Bond, Rob Spee. Communiqué De Nederlandse Badminton Bond heeft gisteravond een communiqué verstrekt over deze zaak. „Van vele zijden zijn wij erop gewezen, dat het deelnemen van Zuid-Afrika aan deze kampioenschappen in strijd is met de VN-resolutie en de brief van CRM, waarin ex-minister Van Doorn aan de sportorganisa ties vraagt geen wedstrijden te spe len tegen Zuidafrikaanse teams of spelers. De minister laat echter de beslissing volledig over aan de sportorganisaties", aldus het com muniqué. dat vervolgt: „De princi pe-uitspraken van de Verenigde Naties-resolutie onderschrijven wij. In Zuid-Afrika waren twee badmintonbonden: één voor blan ken en één voor kleurlingen. Als gevolg van een jarenlang gevecht van de blanke badmintonbond te gen de apartheid is het verleden jaar eindelijk gelukt de twee bon den samen te voegen tot één bond. Dit betekent dat kleurlingen lid kunnen zijn van 'blanke' vereni gingen en omgekeerd. De grote voorvechter van deze integratie, oud-voorzitter Harry Stavridus, verklaarde dat dit ook gebeurt en dat er ook volledige integratie is ten aanzien van competitie, wed strijden enzovoorts". Het hoofdbestuur meldt dat de ac tiegroep IJmond de badminton bond heeft bevestigd, dat de bon den zijn samengesmolten tot één Zuidafrikaanse badmintonbond, maar dat men in Londen niet be vestigd kon krijgen dat de wedstrij den op volledig geïntegreerde basis plaatsvinden. „Van onze zegs man", zo vervolgt het hoofdbe stuur, „vernamen wij ook dat het voor de Zuidafrikaanse regering geen enkel probleem meer is om Zuidafrikaanse kleurlingen, die door de Zuidafrikaanse badmin tonbond worden aangewezen naar het buitenland te laten gaan. He laas is echter de speelsterkte van de kleurlingen nog niet op het ni veau, dat zij voor uitzending in aanmerking komen. Op grond van al deze overwegingen heeft de in ternationale wedstrijdcommissie de inschrijving van Zuidafrikaanse spelers geaccepteerd". Het hoofdbestuur voegt er aan toe reeds twee jaar geleden dus voor de samenvoeging van de twee bon den aan de toenmalige blanke badmintonbond duidelijk te heb ben laten weten, geen landenwed- strijden te zullen spelen tegen Zuidafrikanen. Bij de open kampi oenschappen is echter uitsluitend sprake van individuele wedstrijden en wordt geen landenklassement opgemaakt. Het hoofdbestuur zal zich op korte termijn opnieuw over zijn standpunt beraden. „Uiter aard in nauw overleg met CRM", aldus het communiqué. Michel Platini, regisseur van het Franse voetbalelftal, aan de bal in de strijd tegen Italië. Links Claudio Sala (ii), midden Platini's ploeggenoot Gerard Janvion. ADVERTENTIE NAPELS Italië en Frankrijk hebben eikaars krachten giste ren in Napels afgetast. Beide landen zijn tijdens het komen de wereldkampioenschap sa men met Argentinië en Honga rije in groep een ingedeeld. Voor beide landen werd de vriendschappelijke ontmoe ting een leerzame aangelegen heid. Hoewel voor de Franse ploeg aan de 2-2 uitslag een bittere nasmaak zat. Die werd veroorzaakt door de Spaan se scheidsrechter Franco Martinez. In de dertiende minuut van de wed strijd hielp Martinez de Italianen aan een strafschop. Een doerbraak van Marco Tardelli werd onderbro ken door Marius Tresor, tot veler verbazing vond Martinez de tackle een strafschop waard. Graziani be nutte de kans: 1-0. Italië dat opmerkelijk aanvallend was ingesteld, kwam zelfs met 2-0 voor. Opnieuw was het Graziani die doelman Rey versloeg. Deze keer op aangeven van Claudio Sala. Doel man André Rey was kansloos op de kopbal die Francesco Graziani af vuurde. Frankrijk herstelde zich maar lang zaam. hoewel tegen de rust toch bleek dat zij alle vat hadden gekre gen op het spel van de Azzurri. Vijf minuten na de hervatting werd dat uitgedrukt in een treffer. Dominique Bathenay kopte de bal uit een hoek schop van Albert Gemmrich langs Dino Zoff. Michel Platini, de man die genoemd wordt als de opvolger van Johan Cruijff bij Barcelona, groeide daarna uit tot de regisseur achter de Franse ploeg. Hij leek ook te zorgen voor de gelijkmaker nadat hij in de 64ste minuut onreglementair op de rand van het strafschopgebied gestuit was. Platini nam zelf de vrije trap maar arbiter Martinez annuleerde het overigens schitterende doelpunt dat volgde omdat hij nog niet het sein voor het hervatten van het spel had gegeven. Frankrijk kwam echter toch nog ge lijk. Acht minuten voor het einde stelde Platini zich opnieuw achter een vrije trap. Deze keer verliep alles volgens de regels en was Zoff op nieuw kansloos: 2-2. Voor Frankrijk was de uitslag toch hoopgevend. Sinds 1920 heeft de Franse nationale ploeg niet meer van Italië kunnen winnen, maar in Napels werd gisteren voor 65.000 op vallend stille toeschouwers duidelijk dat een overwinning voor Frankrijk in Argentinië zeker tot de mogelijk heden moet worden gerekend. BUENOS AIRES Cesar Menotti. de coach van de Argentijnse voetbal ploeg, heeft doelman Hugo Gatti uit dc selectie verwijderd. Gatti had vnjitelling gevraagd voor de eerste maand van de centrale training. Me notti zei dat de twijfelachtige rede nen van Gatti de ernst aantasten die nodig is om tot het vormen van een goede nationale ploeg te komen. Gatti had als reden voor zijn verzoek aangevoerd dat hij zich niet fit ge noeg voelde om de oefencampagne voor de vriendschappelijke wedstrij den in maart mee te maken. Voor hij echter tot de groep van geselecteer den werd toegelaten had Gatti de fitheidstest. die alle geselecteerden moesten ondergaan, afgelegd. Gatti was trouwens wel van plan door te gaan met de trainingen bij zijn club Boca Juniors. Menotti heeft Ricardo la Volpe van San Lorenzo aan de groe. toege voegd als vervanger van Gatti, die overigens blijft staan op de lijst van spelers die ieder moment in de selec tie kunnen worden opgenomen en die in de komende maanden niet mogen overgaan naar een andere club. Een andere dreiging voor het Argen tijnse elftal is de Amerikaanse za kenman Robert Kap In opdracht van verschillende clubs zoekt Kap talent. Met een chèque van één mil joen dollar in de hand heeft hij de jonge international Ricardo Villa be naderd. Villa moet op korte termijn beslissen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 17