Mens grote bedreiging voor natuur vrijdag\^ zaterdagvoordeel 3 95.- DE KROON STUUT*i BRUIN Philips kleuren tv E DIT IS UW BROTE KANS! „RICHELIEU" scanners 29.95 Architektenlamp Italiaans WOO-PING FREEK VERMEER Garage Lagerweij Occasions met BOVAG-GARANTIE- bewijs een DQCENT(E) WISKUNDE verkoopsekretaresse 2 belangrijke punten DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 TROUW/KWARTET H 1 door Henk van Halm Toen de Brokopondo- dam in Suriname werd gebouwd, werden bijna tienduizend dieren ge- evacueerd uit het gebied dat onder water zou ko men te staan. Toen dat laatste een feit geworden was, verdronken er vele malen meer dan men kon redden. Kreupelhout en bomen, die in en onder het opgestuwde wa ter kwamen te staan, gingen tot rotting over. wat een ster. ke daling van het zuurstofge halte en een dito stijging van de voedselrijkdom van het water tot gevolg had Levenskansen Dit nieuwe milieu bood optimale levenskansen voor de waterhya cint. die in korte tijd de helft van het meeroppervlak bedekte. Die drijvende vegetatie op haar beurt vormde een uitstekende kweek plaats voor muskieten, waarin tal loze larven tot ontwikkeling kwamen. Met chemische middelen werd de waterplant vernietigd, waardoor de muskietenplaag verdween, maar het water zo met gifstoften werd belast dat de uitwerking ervan nog vele jaren later merkbaar was De vele dode bomen zijn inmiddels omgevallen, waardoor de golfslag in het meer hoger werd en de water hyacint geen kans meer maakt. Vierduizend jaar geleden bestond de Sahara zoals wij die nu kennen nog niet en nog geen tweeduizend jaar geleden was de Lybische woes tijn de korenschuur van Rome. Geen plekje Rekenschap De mens vormt een bedreiging voor de natuur, die alle natuurrampen te boven gaat. En dat niet alleen als hij land verandert in water en wa ter in land zonder zich er van tevo ren rekenschap van te geven welke ver reikende gevolgen dit kan hebben Hij bedreigt het milieu op alle fron ten. door de atmosfeer, het water en de bodem te verontreinigen en te vergiftigen, door landschappen te verwoesten Al ln een heel vroeg tijdstip in de geschiedenis begon de mens de na tuur te vernietigen. Vooral het landschap werd aangetast: de eens zo reusachtige zone van loofbossen die aan het einde van de laatste ijstijd en in de periode daarna de Middellandse Zee omgaf, strekte zich toen uit van de kust van West- Afrika tot m Voor-Azië en omvatte ook Spanje. Italië en Griekenland. Tijdens de hoog ontwikkelde cultu ren die in het Middelandse-Zeege- bied tot bloei kwamen, heeft de mens ze veranderd in steppen, kale rotsen en woestijn, waaraan een van zijn huisdieren, de geit. door overbeweiding heeft meegeholpen. Tegenwoordig is er geen plekje meer op aarde dat niet op de een of andere manier door de mens wordt beïnvloed of geschaad. Als we zo doorgaan, wacht ons een volkomen kunstmatige wereld, voor we er zelf aan ten onder gaan. Daarvan wor den steeds meer mensen zich be wust. Het blijvend verstoorde even wicht in de natuur heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat de levenloze en levende invloeden en krachten van de omgeving meer zijn dan een wel mooie, maar nutteloze achter grond voor het verloop van het leven, het heeft ook het afgestemde en door menselijk Ingrijpen snel „ontstemde" samenspel tussen al lerlei milieu-invloeden en de licha melijke en gedragsaanpassingen van de plante- en diersoorten aan getoond. Pas de tegenwoordige „ziekte" van veel levensgemeenschappen, de on natuurlijke beïnvloeding van aller lei milieufactoren door de mens en het daarmee samenhangende uit sterven van veel diersoorten heeft ons de ogen geopend voor de wet ten van de „gezonde" natuur. Over die wetten en over die versto ring gaat het als vijftiende deel aan Grzimeks grote dierenencyclope die „Het leven der dieren" toege voegde lijvige boekwerk, dat met tal van voorbeelden en indringende foto's iets duidelijk maakt van hoe het milieu in elkaar zit. Zonder enige moeite kun je dat zo ingewikkeld doen dat alleen een wetenschapsman of -vrouw er nog iets van snapt, want de materie is bijna even gecompliceerd als het leven zelf. Maar de verdienste van de veertig deskundigen die elk een aspect voor hun rekening namen, is dat zij dat zo helder doen dat je helemaal geen vakman hoeft te zijn om de samenhang te zien en zelf als lezer je conclusies te trekken. Kennis over het milieu moet gemeengoed worden, niet alleen om ons hande len erop te kunnen afstemmen, maar ook om een ommekeer te bewerkstelligen in het morele of ethische vlak. Buitenwereld Hoe ingewikkeld de materie is. blijkt uit de implicaties van Jacob von Uexküls definitie: „Het milieu is de buitenwereld waarin een orga nisme (een plant, een dier) leeft, voorzover deze buitenwereld tot de zintuigen en organen van het indi vidu doordringt en tot bepaalde gedragingen aanleiding geeft." Dieren nemen lang niet alles, en vaak heel andere dingen, waar dan wij mensen in hun omgeving op merken. Ze worden alleen gewaar wat voor hen van belang is als voedsel, schuilplaats, belager, part ner. kortom wat betekenis heeft voor het voortbestaan van de soort. In de zin van von Uexküls' definitie kunnen twee diersoorten vlak naast elkaar leven en toch een to taal verschillend milieu hebben. Zo'n soort eigen milieu heeft elke soort, met andere woorden er zijn evenveel soorteigen milieus als er plante- of diersoorten zijn. Dat maakt het zo ingewikkeld en te vens zo belangwekkend. Eigen rol Elk dier en elke plant speelt zijn eigen rol in een veelzijdig samen spel van talloze factoren. Elk orga nisme ondergaat voortdurend de invloed van zijn milieu en oefent er zelf invloed op uit. En tot dat mi lieu behoren vanzelfsprekend niet alleen de levenloze elementen, maar ook de levende, de planten en dieren die zijn omgeving uitmaken. Zo bestaat er een oneindig ingewik keld netwerk, waarmee alle wezens met elkaar verbonden zijn. Het lijkt haast een onmogelijke opgaaf die verbindingen alle op te sporen, te registreren en als een samenhan gend geheel te beschrijven en te begrijpen. Men is er eigenlijk nog maar pas mee begonnen. Als zestiende en laatste deel van „Het leven der dieren" verscheen een dik handboek over het gedrag van dieren. Ook dit deel bespreekt de fundamentele feiten en vraag stellingen van een betrekkelijk jon ge wetenschap, in dit geval de etho logie, in algemene hoofdstukken die elk voor zich door een vakman van wereldfaam zijn geschreven, waarna de meer specialistische on derwerpen, steeds met boeiende voorbeelden, worden behandeld. Dierengedrag Om allerlei interacties en gedrags vormen uitvoerig toe te lichten worden deze beschreven van dier- groepen waarbij deze verschijnse len hoog ontwikkeld of uitgebreid onderzocht zijn. Paarvorming wordt hoofdzakelijk besproken aan de hand van wat vogels daarvan laten zien. van groepsvorming daarentegen leveren primaten (de mensapen en de mens) en hoefdie ren de sprekendste voorbeelden. Vleermuizen Voor de behandeling van oriënta tiegedrag heeft men de echopeiling van vleermuizen, voor de commu nicatie binnen de soort de „taal" van de bijen gekozen. Medewerkers uit vele landen en verschillende ethoogische „scholen" garanderen een zo compleet mogelijk overzicht en een brede kijk, die elke richting in het gedragsonderzoek recht doet. Voor leken moeilijke ethologische terminologie was daarbij niet te vermijden, maar wordt in een uit gebreide verklarende woordenlijst uitgelegd. Steeds brengen de schrijvers de ecologische samen hang en de uit de lichaamsfunctie voortvloeiende basis van het ge drag naar voren. Ondergrond Gedrag is nauw verbonden met de eisen die het milieu stelt. Gedrag en milieu zijn zo'n onlosmakelijke eenheid dat de beste studie van de twee wetenschappelijke disciplines ethologie en ecologie er een is die beide in zich verenigt. Dit strookt niet met de tegenwoor dige hang naar specialisatie in de wetenschap. Maar juist ook daar om zijn de twee laatste delen van Grzimeks encyclopedie eikaars complement: ze verhelderen en ver duidelijken elkaar en vullen elkaar op gelukkige wijze aan. Bovenal verschaffen ze in alge meen begrijpelijke bewoordingen de noodzakelijke wetenschappelij ke ondergrond, noem het basisken nis, voor iedereen die zich uit liefde tot de natuur met natuurstudie be zighoudt en zich dus niet om speci alisatie hoeft te bekommeren. Studie van dier en plant verdiept zich als men ook de verbanden, al is het maar bij benadering, weet te doorgronden. Grzimek: Het leven der dieren Encyclopedie van het dierenrijk. Mi lieu. 720 blz.. ƒ99.50: Gedrag. 672 blz.. ƒ99.50. U kunt het er zelf niet voor maken Sfeervol blank grenen struktuur 4 verstelbare planken makkeli)k in elkaar te zetten met duideii)ke instrukties handig mee te nemen Verknjgbaar in twee uitvoeringen 175 x 60 x 27. normale prijs 92 50 nu 175 x 90 x 27, normale prijs 110 - nu Diolen heren pantalon Met steekzakken en nem.Van 55% poly ester/45% wol Machine wasbaar. Diverse kieuren Maten 44t/m56. 47 ilm 53. 648t/m654 35. Strijkijzer De Vendomatic 7290. Bekende lichtgewicht. Natuurlijk met regelbare thermos taat. Makkelijk af leesbaar kontrole- lampje. Kompleet met snoer. 19.75 makkelijk schoon te houden voorzien van praktische schuimrug i verkrijgbaar in 3 warme kleuren breedte 200 cm Nu per meter van 34.- voor Massage-douche Op bestaande doucheslang aan te sluiten. Is goed voor 7500 verfrissende, pulserende stralen. Verstelbaar tot gewone douche. 27.50 \i Uni lakenstof Voordeligste manier om zelf uw lakens en slopen te maken. 100% Katoen. Diverse kleuren o.a. bruin. 240 cm p/m 8.-; 180 cm p/m 7.-; 150 cm p/m Universele mogelijkheden, thuis of op kantoor. geschikt voor tafel- en wand- bevestiging moderne vormgeving 4 spiraalveren voor verstelbare hoogte totale lengte 90 cm grote reflektor met zwarte rand goed voor 100 Watt gloeilamp kies uit vele frisse kleuren: oranje, groen, bruin, beige en Var^2695 voor 23.95 VROOM W DREESMANN ook geldig op de plaatselijke koopavond woord van God? U tart hartelijk welkom co BIJBELKRING v.d Valk Boumanwag 236. ZAKENFUTSEN Echt dineren op z n ..LA PtCCOLA ITALIA' U<gebre<J menu van a»e «afc- Haarlemmervtr 272 Lelden Taiei-eservenng mogei'ik Te« 071-123187 Voor fÉm Bromfiets verzekeringen Haar terwijl U wacW puaiio graiis gemonteerd BERT v d MEIJ. MIOOELWEG 30. LEIOEN-CEN TRUM. TEL 071-142557. Auto- en voordeur sleutels Klaar terW U wacht" GeWkis- ten Muurkkezen. sloten- en be- vedigmgsartiketen üpa en Yale W. P. Hartwijk NIEUWE BEESTENMARKT 7- 11. LEIOEN TEL 071-126627 Geör GroenevekJ b.z.a voor straat- en grondwerk tegelpaden, terrassen, sierwerk en siertumen ophogen 12.50 per m2. Tef 01827-3276 HABEE MUZIEK door verkoop ven Godwei orgels RlMA. MARK. EMINENT. SOU- NA. THOMAS. YAMAHA, v a t 1750.- KONINGSTRAAT 1G. te» 070-891919 In of rondom Lerden vragen w\\ gem en/of gesto* KAMERS HUIZEN. FLATS OF BUNGA LOWS „De Woonbeurs" Lerden. Mi. 071-142793 TAPIJT CYRANO en CANTORA 400 cm breed in cognac-beige-olijfgroen-bruin ANTISTATISCH en voor zwaar huiselijk gebruik. Normale prijs 164.- en 184.- TAPIJTZAKEN IN DE SCHOOLSTRAAT GRATIS mast nemen en nog GRATIS gelegd in kamera Huur een Boekemer Kruiser Jachtwerf Olympla. Waagdam 36. Warmond Tel 01711-10043 Volglazen aquaria 8 mm d* 80*40*40 90 100*40*40 I 130 GLASINDUSTRIE J. J POPPINK ROTTERDAMSEWEG 60 DELFT TEL. 015-561SQ0 Rep kunstgebitten vd Waatssfr 44 lekten te etoon 071-125566 GEOPENO VAN 8-17 UUR OF VOLGENS AFSPRAAK Chtneea-lndiech Restaurant 071-130373 Thans ook mtxenöng 15 2.50 bezorgioon dage*As van 1-3 uur v m en van 5-9 uur s avonds Te koop antiek EIKEN BUREAU iets moors Holl erken katxnef. 2 kle>ne eiken bureau s div leuke meubelen voor op kamers wo nende |onge mensen WORTMAN. HOOFDSTR. 126- 139. ALPHEN A/O RUN TEL. 01720-72090 Kredietbureau Ton Postelmans Persoonii|ke lenmgen tot elk be drag. aiiossmg tot 15 taar BEUKENRODE 26 LEIDEN TEL. 071-131932. PRUIKEN, HAARDELEN voor dames en heren m alle maten en kleuren. 100% echt haar v a f 15.- op maat Med gedipt haarspeoalist. 1e priis- winnaar van het College des Coiffures Wi|tt toonaangevend ATTENTIE! Voor stijlmeubelen en goede service moei U bi| G.M. MEUBELEN zi|n, mei eigen stoffeerden) en meu- beimakeni Ook voor Uw anhekre- paraiie hét juiste adres G.M. Meubelen GIJZENIJ EN ZN. VROUWENSTEEG 7, LEIDEN. TEL 071-124521. Volvo Grand Luxe 1441173/11.00(1 Mercedes 200 D1S7210.500 Renault M1173/ 4.050 Peugeot Brult 40.0001(1* 1170 8.151 Peugeot 504 Tl1172 5.750 Ford stationcar1172/ 3.350 door Inruil terkreoen Ford Escort1073 70.000 km 3.500 Audi LS1172 2.250 Al deze auto's zijn van ie eigenaar. Scheepe'sstrpat 1"9 181 Den Haig. Tpi. 070-64679' Ser/ice 'm -gen' workpiiits D^ndeidagavond en zaterdag geopend. RIOOLVERSTOPPING BEL SNEL: SERVICE BARTHEN B V Lange Gracht 43, Leiden, tel. 071-141665 meer dan 50 jaar ervaring in het ontstoppen en vernieuwen van rioolatvoeren. het opzoeken van rioolstank en het leeg zuigen van putten/tanks 's-Gravenhage Chr. Scholengemeenschap „De Populier", Gymnasium - Atheneum - Havo - Mavo, Populierstraat 109, Tel. 64.88.08 Gevraagd wegens ziekte, zo spoedig mogelijk, 13 uur, voor de klassen VWO. 4 en 5 en Havo 4. Kleine groepen. Ook studerenden worden verzocht te reflecteren. De vervanging zal waarschijnhik tol het einde van de cursus duren. Sollicitaties te richten aan en inlichtingen te verkrijgen bij de rector drs. D. Hoegen, De voorkeur wordt gegeven aan telefonische afspraken. Tel. schoot 070-64 88.08. Gereedschapsmachines Machinegereedschappen Verpakkingsmachines Intern- transportinstallaties Bakkerijmachines Wij hebben momenteel een plaatsingsmogelijkheid voor EEN Zij zal samen met een kommercieel medewerker een gedeelte van ons verkoopprogramma behandelen, waarbij o.a. gekorrespondeerd zal worden in de Nederlandse en moderne talen. In verband met de vele import- en exporttransakties zal een goede talenkennis noodzakelijk zijn. Leeftijd: tot ca. 25 jaar. Opleidingsniveau: HAVO met aanvullende cursussen De voorwaarden voor deze funktie zullen wij u gaarne nader mededelen in een gesprek op ons kantoor. Vraag onze uitvoerige informatiefolder ol bel voor een afspraak onze afd. personeelszaken, tel. 01748-3911. tst. 112. Ons adres is: Einsteinstraat 1, 's-Gravenzande. Fauna van papegaaien tomas. <Kv ara s beo s. parkieten, trop vo- garuen la/anten en pauwen Ook hengelsport- en aquanum- benodigdheden Tevens vete soorten trop vissen en planten Alles op gebied om uw huisdier te veraangenamen Ook hon- denvoedmg o t verse vwte pens I 1 50 per Mo In- en ver- Fauna Kwaliteit en betrouwbaarheid: dat zijn de eigenschappen die een Philips kleuren TV tol een opvallend goed toestel maken. Maar dèt was dan ook de opzet! Kom en overtuig uzelf. Het kost u niets meer. En het zou jammer zijn, zo'n kans op vergelijking te missen. De „all transistor" kleuren TV van Philips is een loestel.dat u jaren kleurig kijkplezier verschaft! prijzen vanaf PRINSEGRACHT 40 TEL. 604506 PRINSEGRACHT 34 TEL 604993 TM 0171.8-21046

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 16