'RAF-leden in gevaar' Door boeggolf overspoeld Syrische aanval op LibanezenÉ Kwikspuiter in Engeland gepakt VVD: bij komende verkiezingen ook programcolleges Wettelijke regeling geëist bij proeven over erfelijkheid VNO waarschuwt overheid voor nieuwe kostenposten FAMILIEBERICHTEN i I DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 TROUW/KWARTET P 12 - RHS 1 Vervolg 1 een reenter In Karlsruhe tegen hem heeft uitgevaardigd. De klacht die betrekking heeft op het contact met Folkerts is door de Commissie van toezicht afgewezen. Hij Is nu In be roep gegaan bij de Centrale raad van advies. Mr J Th. Duynstee, raadsman van Schneider, zei er zwaar aan te tillen dat blijk wordt gegeven van een ..fundamenteel wantrouwen" Jegens de advocaten van de gedetineerde Westduitsers Na ieder bezoek van hun raadslieden worden dezen ge fouilleerd. Duynstee noemde het wantrouwen een „uiterst bedenke lijk zaak" Hij maakte er ook melding van dat zijn cliënt. sinds hij in het huis van bewaring zit, de kranten die hij wil lezen niet in zijn bezit mag houden. De bewaarders, die hem de kranten slechts ter inzage mogen geven, moeten die ook elke dag bij een andere kiosk of boekhandel kopen- Lezing van het Franse dagblad Le Monde is Schneider verboden Mevrouw mr J. Dubols-Brinkmann, die Folkerts met het oog op diens asiel-aanvraag terzijde staat, sprak van „overdreven veiligheidsmaatre gelen van justitie". Naar haar zeg gen worden bepaalde maatregelen door de directie van het huis van bewaring in Maastricht als „nor maal" betiteld. Wlllems zei overi gens dat een adjunct-directeur van deze Inrichting hem had gezegd dat op „200 procent zekerheid" wordt gemikt. Hij betitelde dat ais „onno dig cynisme". Bakker Schut, die ook betrokken is of geweest is bij in West-Duitsland gevoerde processen tegen RAF-leden. bracht in het mid den dat het huis van bewaring in Maastricht, een nieuwe en geheel elektronisch beveiligde inrichting, ..in wezen een nog perfecter Stamm- heim" is. Stammheim is de berucht geworden gevangenis in West-Duits- land die de laatste verblijfplaats is geweest van onder anderen Baader, Raspe en Ennslin. Volgens Bakker Schut worden in Stammheim de gevangenen, anders dan in Maastricht, niet door een glasplaat van hun bezoekers ge scheiden en wordt het bezoek ook niet in de gaten gehouden. Hij noemde het „uitermate griezelig" dat de directeur in Maastricht het isolement van de RAF-leden niet wil opheffen, omdat nog niet gebleken is dat zij daardoor enige schade heb ben opgelopen. „Kennelijk." aldus Bakker Schut, „moet er eerst scha de zijn aangericht." Asiel Spong deelde gisteren nog mee dat de Hoge Raad op 13 maart de cassa tieberoepen inzake de uitlevering van Folkerts. Wackemagel en Schneider zal behandelen. De drie zijn in cassatie gegaan, nadat de rechtbank hun uitlevering toelaat baar had geacht Volgens Spong wil de Hoge Raad nog vóór eind maart arrest wijzen. De drie RAF-leden hebben ook poli tiek asiel gevraagd. De staatssecre taris van justitie heeft laten blijken het verzoek om asiel niet in behan deling te willen nemen, omdat de Hoge Raad zich nog moet uitspre ken over de uitlevering. De asielaan vrage staat los van de uitleverings procedure. maar de cruciale vraag in beide gevallen is wel of de delicten van de RAF-leden als politieke de licten zijn te beschouwen. Het oor deel daarover wil de staatssecretaris aan de Hoge Raad overlaten. De raadslieden wijzen er daarbij op dat de weigering de verzoeken om asiel in behandeling te nemen, hun cliënten uitsluit van de mogelijk heid na een eventuele negatieve be slissing in beroep te gaan bij de Raad van State, die nog wel eens een oordeel, afwijkend van dat van het departement, wil vellen. Vervolg van pagina 1 de burgeroorlog. Er vonden gisteren wel voortdurend intensieve bespre kingen plaats tussen Libanese en Syrische autoriteiten om te pogen een einde te maken aan de gevech ten. Zowel de Libanese president Sarkis als de Syrische president As sad zouden rechtstreeks betrokken zijn bij de pogingen de rust in de stad te hersteilen. Een delegatie van het Libanese mi nisterie van informatie die gisteren een bezoek bracht aan Damascus, voerde gisteren besprekingen met president Assad. Assad noemde de gevechten in Beiroet een onderdeel van de algemene situatie in het Mid den-Oosten. Hij zei dat de proble men waarmee Libanon kampt nii opgelost kunnen worden buiten het kader van een algehele regeling v: het geschil in het Midden-Oosten Assad zei verder dat hij samen mei de Libanese autoriteiten zou zoeken naar wegen om het conflict in Bei roet te beëindigen. De Syrische minister van buiten landse zaken Khaddam gaf Israël en Egypte de schuld van de gevechten in oostelijk Beiroet. Beide landen zouden de strijd hebben uitgelokt om de aandacht van Syrië af U leiden van het werkelijke strijdpunt in het Midden-Oosten. Khaddam zei verder dat de Syrische troepen in Libanon zouden blijven zolang de Libanese president Sarkis dat nodi| zou oordelen. HOEK VAN HOLLAND - Op de noorderpler van Hoek van Holland is bijna een ramp gebeurd. Het Deense koelschip „Intalian Reefer" voer met een ongebruikelijke snel heid richting zee voorbij. De boeg golf overspoelde de pier. waar op dat moment dertien schoolkinderen uit Schiedam en enkele sportvissers aanwezig waren. Dat er geen ongeluk gebeurde is te danken aan een richel, die zich op de pier bevindt. Daaraan hebben alle „drenkelingen" zich kunnen vast grijpen De kinderen, dertien en veertienjarigen, zijn op het politie bureau van Hoek van Holland van droge kleren voorzien. Daarna kon den ze naar huis. Gewaarschuwd waren ze allemaal. Aan het begin van de noorderpler staat namelijk een bord waarop de mededeling te lezen is dat het betre den van de pier op eigen risico gebeurt. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM."BLACKBURN - De politie in Blackburn heeft gisteren een zeventienjarige jongen aange houden. die bekend heeft twee si naasappels met kwik te hebben in gespoten in een plaatselijk waren huis. Daarmee is de eerste kwikspuiter gevonden. Een vrouw, die de sinaas appels had gekocht, ontdekte het kwik bij het opensnijden van de vruchten. Ze wilde geen aanklacht indienen. In Nederland gaat het vinden van met kwik Ingespoten sinaasappelen nog steeds door; in Nieuwe Pekela werd een sinaasappel aangetroffen met acht kleine korreltjes kwik erin. Overigens ziet het ernaar uit, dat niet alleen sinaasappels, maar ook' andere zuidvruchten een dergelijke behandeling gekregen kunnen hebben. In Zutphen stelt de keuringsdienst van waren een onderzoek in naar een mandarijn, die met kwik zou zijn ingespoten. De mandarijn werd ingeleverd bij de politie in Lelystad door een vrouw, die de rotte plekken op de vrucht verdacht vond. In de Belgische plaats Heverlee in de omgeving van Leuven heeft een vrouw een met kwik besmette ci troen ingeleverd op het politiebu reau. Eerder vorige week werd ook melding gemaakt van een grape fruit. waarin zich kwik zou be vinden. Van onze parlémentsredactie DEN HAAG - Net als het CDA wil nu ook de WD na de komende staten en gemeenteraadsverkiezin gen komen tot de vorming van pro gramcolleges van gedeputeerde sta ten en b en w„ die zoveel mogelijk de politieke krachtverhouding uit ra den en staten weerspiegelen. Dit blijkt uit het gisteren openbaar ge maakte model-gemeenteprogram- ma 1978 van deze partij. In het program wordt gesproken van een „afspiegelingscollege met een beleidsplan". Het liefst ziet de VVD dat dergelijke beleidsplannen opgesteld worden op het moment dat de nieuwe staten en raden voor het eerst vergaderd hebben. Dit in tegenstelling tot het CDA. dat bij de gemeenteraden vooral de tijd tussen verkiezing(31 mei) en in-func- tietreding (september) wil gebrui ken om tot de opstelling van een meerjarenprogram te komen. De raad moet dan in staat gesteld wor den te amenderen. Als de WD-fracties echter gecon fronteerd worden met de wens van andere fracties om reeds vooraf te praten over een program voor het college, dan zullen zij daar zeker in alle soepelheid op in gaan. aldus burgmeester J. Drijber van Zwolle, de voorzitter van de commissie die het modelprogram opstelde. Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN Unilever moet de voorbereidingen voor weten schappelijk onderzoek waarbij erfe lijke eigenschappen worden overge bracht, staken tot er wettelijke vei ligheidsmaatregelen zijn. Met deze eis heeft de bedrijfsleden- groep van de Industriebond NW bij Unilever Research zich in een open brief gewend tot directeur prof. dr. J. Boldingh. Het gaat om het soort onderzoek, waarbij bacteriën erfelijk materiaal van bijvoorbeeld dieren of mensen krijgen ingebouwd. Omdat het denkbaar was dat daarbij gevaarlij ke organismen zouden ontstaan, ontketende zich daar jaren geleden een internationale discussie over die leidde tot veiligheidsregels in ver schillende landen. Ook in Nederland werden zulke re gels opgesteld, maar de commissie van de Akademie van wetenschap pen die ze maakte en nu hanteert, mist een wettelijke grondslag. Het kabinet-Den Uyl nam vorig jaar het standpunt in dat een breder samengestelde commissie het hele terrein moet bekijken en deed een beroep op onderzoekers en instellin gen. intussen „de grootst mogelijke terughoudendheid in acht te ne men." In Amerika, waar de discussie be gon, zijn deskundigen intussen steeds meer tot het standpunt geko- j, men dat de risico's van knutselen aan de erfelijkheid veel kleiner zijr v dan ze eerst vreesden. Behalve wettelijk vastgestelde vei ligheidsmaatregelen en de parle mentaire discussie die daaraan vast zit eist de bedrijfsleden groep in Vlaardingen een brede discussie on der alle medewerkers van Unilever Research over de wenselijkheid van dit onderzoek, af te sluiten door een democratische beslissing. Van onze soc.-economische redactie DEN HAAG „De overheid moet in ieder geval voorkomen dat zij af spraken gaat steunen die nu. of in de toekomst, de kosten van het be drijfsleven nog sterker de pan doen uitrijzen en onze concurrentieposi tie tegenover het buitenland nog verder aantasten." Dit schrijft het Verbond van Neder landse Ondernemingen naar aanlei ding van de mening van de FNV dat de regering snel met 500 miljoen over de brug moet komen om het afsluiten van arbeidsplaatsenover eenkomsten (APO's) in het bedrijfs leven mogelijk te maken. „Om die reden." aldus het VNO. „zijn wij dan ook tegen het finan- cieel .stimuleren van vijfploegen diensten en andere vormen die ver pakt kunnen worden onder het eti ket .andere verdeling van beschik bare arbeid', maar in feite niets an ders betekenen dan het scheppen van nieuwe kostenposten op steeds hoger niveau." Het VNO zegt geen bezwaar te heb ben tegen financiële stimulansen van de overheid wanneer het gaat om verbetering van de arbeids plaats. een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeids markt en dergelijke. „Voor ons is het belangrijkste dat deroj^ lasten van het bedrijfsleven verlicht^ worden, waardoor er meer ruimU ontstaat en dientengevolde de con currentiepositie en de werkgelegen heid kunnen worden verbeterd, al dus het VNO ASSEN (ANP) In het huis vanhi bewaring in Assen heeft zich in nacht van zondag op maandag inj'jl zijn cel de 30-jarige Italiaan S. L door ophanging van het leven be roofd. Dit heeft een woordvoerdei van de gevangenis meegedeeld. Over zijn motieven kon hij verder» niets zeggen. kunnen van maandag tot en me! vrijdag telefonisch van 9.00*19.30 uur opgegeven worden op nummer 020-9134S6. Op zondagavond Is dit alleen mogelijk van 18 00-20.00 uur. Goedemorgen Opa. hartelijk gefeliciteerd met uw 70e verjaardag Peter Joan Christiaan Annemane Jurriaan Sacha Tim 1918 22 februari 1978 Met dankbaarheid aan God hopen wij met onze ouders, grootouders en overgrootouders Jacob Arie van Staalduine en Catharina van der Kooy hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog langer een blijde levensavond mogen hebben is de wens van hun dankbare kinderen Dick en Tiny Siem en Annie Canna Jo en Aat Rien en Tilly 18 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Wie hen wil feliciteren is welkom op zaterdag 18 februa ri 's middags van half 4 tot 5 uur in „De Magneet", Huisteveldelaan in Maasland. In plaats van bloemen en kado's graag een gift voor het Dr. Vcrschuilproject in Ghana tijdens de receptie of op Giro 3905729 Stichting Orion te Delft Prinses Irenelaan 1. Maasland. Enige kennisgeving Heden nam God tot Zich in de tijd van één dag onze lieve zuster en tante Sara Johanna Pijl geboren 18 november 1897 Familie Pijl. Alkmaar. 4 februari 1978 Dillenburgstraat 14. De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgehad op de algemene begraaf plaats te Alkmaar „Zie. Ik maak alle dingen nieuw!" Mijn lieve dappere moeder Adriaantje Stijntjr van Hilten weduwe van Jan Gerrit de Jong werd uit haar langdurig lijden verlost zij werd 75 jaar. N S. de Jong Bennekom. 7 februari 1978 Laarweg 31 De rouwdienst wordt gehouden in de rouwkamer aan de Edensewcg 48 zaterdag 11 februari a s om 10 45 uur waarna om 11 30 uur de teraardebestel ling zal plaatsvinden op de Oude Algemene Be graafplaats te Bennekom Vertrek van de rouwkamer om 11.15 uur Na de teraardebestelling is er gelegenheid de familie le condoleren in de rouwkamer aan de Edcnsc-weg In volle vrede is ontslapen mijn geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader Leendert Jobse echtgenoot van M. J. de Voogd op de leeftijd van bijna 73 jaar. Openb. 21 vers 4 en 5 Serooskerke: M. J. Jobse-de Voogd Middelburg: K. J. Jobse-Jobse Souburg: J. K. Broerse-Jobse J. Broerse Serooskerke: M. Willeboordse-Jobse H. Willeboordse Serooskerke: C. J. Jobse Serooskerke: J. C. Jobse C. Jobse-Louwerse Gapinge: M J Wattel-Jobse M. Wattel. Gapinge: C. Boo ne-Jobse J. Boone Middelburg: J. Kallemein-Jobse J. Kallemein Middelburg. L. Jobse D. M. Jobse-de Bruine klein- en achterkleinkinderen Serooskerke. 8 februari 1978 Noordweg 11 Liever geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg, bezoek van 17.30 tot 18.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben D.V. maandag 13 februari om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Serooskerke. Vooraf wordt voor familie en belangstellenden een rouwdienst ge houden in de Gereformeerde Kerk aan de ds. Van Wouwestraat die aanvangt om 13.00 uur en geleid wordt door ds. J. Ytsma. Na de teraardebestelling gelegenheid de familie te condoleren in voor noemd kerkgebouw. Heden overleed zacht en kalm onze lieve moeder en grootmoeder Hillegonda Anna Noordhuis-van Hoorn in de ouderdom van 92 jaar sinds 1957 weduwe van A. E. Noordhuis We zullen haar in liefde gedenken. Eenrum. 7 februari 1978 Meppel C. G. A. ten Wolde-Noordhuis P G. ten Wolde Eenrum: A T. Noordhuis F. A. W. Noordhuis-van 't Land 's-Gravenhage: T. Noordhuis M. Noordhuis-Werker Een rum H. K. Noordhuis K. A. Noordhuis-de Vries en kleinkinderen Condoleantieadres: Plantsoenstr. 13. Eenrum Liever geen bezoek Begrafenis in stilte Hedennacht overleed in volle vrede onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Anna Maria Ubbink weduwe van Constantin Sadko op de leeftijd van 72 jaar. Arnhem: G. Ubbink G. C. Ubbink-Stokdijk Almen: J B. Ubbink C. A. Ubbink-Felderhof St. Catherines (Ont. Canada): J. H. Ubbink A. D. Ubbink-van Deth Nw. Glasgow (N.S. Canada): H. H. Felderhof weduwnaar van H. E. Ubbink Zeist: H C. Felderhof Bedford (N.S. Canada): Ineke Graham Aken: Ubbo Felderhof Birmingham: Marius Felderhof en verdere neven en nichten Doorn. 8 februari 1978 Correspondentieadres: Lawick van Pabstlaan 9, Arnhem. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum, Jufferstraat 1 te Zeist. Aldaar geen bezoek. De rouwplechtigheid is bepaald op maandag 13 februari a.s. om 13.00 uur in de aula I van het crematorium „Daelwijck", Floridadreef 7 te Utrecht. Heden 7 februari 1978 overleed nog onverwacht onze iieve moeder, oma en tante, mevrouw Maria Kuiper-van den Berg echtgenote van wijlen Sijbrand Kuiper Bzn., op de leeftijd van 88 jaar. Gouda: G. J. Kuiper-Datema Den Haag: T. Brouwer-Kuiper Enkhuizen: J. Poen-Kuiper klein- en achterkleinkinderen E. Blom, ex. test Enkhuizen, Romeinstraat 77. Correspondentie-adres: Klopperstraat 17. Enkhuizen. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V. vrij dag 10 februari nam. 14.30 uur vanuit het Uit vaartcentrum, Breedstraat 66 te Enkhuizen. Aanvang rouwdienst 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren donderdagavond van 19.00-20.00 uur in genoemd centrum. Geen bloemen De Heer heeft thuisgehaald Zijn kind, onze lieve zoon. broer, zwager en oom Arie Cornells van den Berg lieve echtgenoot van Johanna Bouwman in de leeftijd van 45 jaar. Namens de familie: M. van den Berg-Noordam 's-Gravenzande. 7 februari 1978. Psalm 68:10 oude berijming Bedroefd, maar God dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis, dat van ons is heengegaan onze lieve vader, groot- en overgrootvader Teunis Lankhaar weduwnaar van Arendje Gardenier in de ouderdom van ruim 97 jaar. Eindhoven, J. G. Lankhaar 's-Gravenhage, J. N. 't Mannetje-Lankhaar Spijkenisse, J. Vogelaar Geervliet, C. J. Lankhaar E. Lankhaar-Vermeer Poortugaal, L. M. Breevaart-Lankhaar J. Breevaart Spijkenisse, W. A. Louter-Lankhaar M. Louter Hoogvliet, M. E. van Veelen-Lankhaar F. van Veelen Spijkenisse, Jac. T. Lankhaar E. Lankhaar-Berkhout klein- en achterkleinkinderen Spijkenisse, 8 februari 1978. Bejaardencentrum „De Marckenburgh", Goudenregenplein 1. Correspondentie-adres: Hoogwerfsingel 43. Gelegenheid tot rouwbezoek zaterdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur aan de Marckenburgh. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 11 februari a.s. om 11.00 uur in „De Marckenburgh", waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaats hebben op de algemene begraafplaats aan de Vredehofstraat te Spijkenisse. Vertrek vanaf „De Marckenburgh" om 11.30 uur. Aan een dapper gedragen, onnoemelijk lijden heeft God een einde gemaakt door op 7 februari 1978 tot Zich te nemen onze lieve dochter en zus Jetske Komen geboren Boersma Zij werd 54 jaar. Amersfoort: H. Boersma T. van den Abeele-Boersma Den Haag: T. Boersma W. Boersma-Prins Vlaardingen: J. Boersma A. Boersma-Schaap Onze Hemelse Vader heeft tot Zich genomen mijn innig geliefde man, der kinderen zorgzame vader en grootvader Gerrit Raams Drager van de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Op de leeftijd van 70 jaar. Zijn wens was ontboden te worden, en met Christus te zijn. T. A. W. Raams-van Iperen Renata en Wil Teuling-Raams Astrid en Ingeborg Ivonne en Carel Paulides-Raams Gerben Ilona Raams Almkerk, 6 februari 1978 De Sering 8 De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden D.V. vrijdag 10 februari a.s. in de Gerefor meerde Kerk te Almkerk, welke zal aanvangen des nam. om 1.30 uur, waarna de uitvaart zal plaatsvinden om 2.30 uur op de nieuwe algemene begraafplaats. Gelegenheid tot condoleren alleen na de begrafe nis in de kerk. Geen bloemen Heden werd van ons weggenomen onze lieve zuster en tante Anna Maaike Verhoeven in de ouderdom van bijna 85 jaar. Uit aller naam: M. D. Verhoeven Bilthoven, 7 februari 1978. Noord Houdringelaan 14. Liever geen bezoek - Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 10 februari _>m 15.30 uur op de begraafplaats „Den en Rust" Frans Halslaan te Bilthoven. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Heden werd door zijn Heiland in het eeuwige geluk geplaatst onze beste zwager Pieter Visser weduwnaar van Leigje Zeddeman in de ouderdom van 70 jaar. Nunspeet: A. M. Zeddeman Rotterdam: W T. Blok-Zeddeman Nunspeet: T. W. Meyer-Zeddeman H. Meyer Rotterdam-Nunspeet, 5 februari 1978. Gezang 429. Heden nam de Heer tot Zich, in de ouderdom van 93 jaar, onze lieve tante en oud-tante Maartje van Zanten Solleveld Uit aller naam: J. van Zanten Solleveld. 's-Gravenhage, 8 februari 1978. Corr.-adres: Hendrik Zwaardecroonstraat 22. De overledene is opgebaard in de rouwkamer. Burg. van Karnebeeklaan 13; bezoek vrijdag 10-12 uur en van 16-17 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag 11 februari om 11 uur op de Algemene Begraaf plaats aan de Kerkhoflaan. Vertrek van de rouwkamer om 10.50 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestelling in de ontvangkamer van de begraafplaats. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid nam God tot zich, mijn lieve kleindochter en ons nichtje: Ingrid Eilander op de leeftijd van 14 jaar. Paterswolde, 4 februari Stroobos: A. Eilander-Wiersema Stroobos: J. Eilander Grijpskerk: T. Eilander-de Vries en nichtjes.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 14