AimntAi Beiroet toneel van felle strijd Politici wijzen beschuldiging af mW 'RAF-leden in gevaar' Nieuwe Haaöse Courant en met Nieuwe Leidlse Courant T (Tv RIKA KUSSIEI DUET. root te plUwilllMltMi mosseloversteege niet Indonesische ASEAN-chef moet weg bedmifs- HET WEER Sneeuwbuitjes Alcohol in benzine In deze krant Iedere bisschop heeft eigen vastenbrief 'Buitengewoon onderwijs meer kansen geven' Somaliërs op de terugtocht Zorgen over scheepsbouw Intern onderzoek levert nog niets op Poliskopers namen een groot risico Reisleiders gaan achterstallig loon terugvorderen Snel naar Alberto! cMmfo'sJimmA: Wed.G.LYisser Jonge Gen ever Toni's Hutten Glühwein. Isolement 'doodslag op termijn' Trouw dikker, u dunner Welkomstvoordeel Trouw 36STE JAARGANG NR 10369 - DONDERDAG 9 FEBRUARI 1978 Koningin en Prins naar Suriname Vandaag begint het bezoek van koningin Juliana en prins Bern- hard aan Suriname. Een verhaal over dit voormalige Nederlandse rijksdeel èn een overzicht van het bezoek op pagina S. RIHA ETUDE: 2x47, oei 27 tonig Mecheis pedaal Ook leverbaar mei 13 lon.g pedaal va 399S. RIHA CLASSICA 2,5 oei 32 ton-g Mecheis pedaal De R'i3 aandweilende loonopbouw staal garant voor een natuurtje klank va. 629S - Ook vele andere klaaaleke orgel» zoal» Johannes. Alhborn. enz. Den Haafl. Zoutmanslraa! 53d. lel 070-469612 UITGAVE TROUW KWARTET POSTGIRO 660000 - BANK B V HOOFDREDACTEUR J. TAMMINGA DIRECTEUR ING. O POSTMA POSTBUS 859 AMSTERDAM ABONNEMENT 15,47 (MAAND)- 46.40 (KWARTAAL) I 183,40 (JAAR) NED CRED BANK REK NO 23 00 12 574 - GEMEENTEGIRO XI1000 - LOSSE VERKOOPPRIJS ƒ0.60. FRANKRIJK FRS 3.50. DUITSLAND DM 1,80. LUXEMBURG FRS 13 JAKARTA <UPI> - De Indonesi sche secretaris-generaal van de ASEAN. Dharsono. moet opstappen vanwege zijn kritiek op president Soeharto en zijn vermoede rol bij de studentenonrust van de laatste tijd. De ASEAN is de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen, waar toe behalve Indonesië. Singapore. Maleisië, de Filippijnen en Thailand behoren. Minister van buitenlandse zaken Koesoemaatmadja is deze landen langs geweest en heeft daar overeen stemming bereikt over het terzijde schuiven van Dharsono. Tot eind mei. wanneer zijn termijn afliep, zal Dharsono worden opgevolgd door Umaryadi. Indonesisch vertegen woordiger bij de ASEAN. Dharsono was betrokken bij een an- ti-Soeharto verklaring van studen ten in Bandoeng, half vorige maand, en werd daarvoor door de legerlei ding op het matje geroepen. Onder tussen worden steeds meer namen bekend van Indonesiërs die op de één of andere wijze betrokken zijn bij het verzet tegen president Soe harto PAGINA 7: Vechtgeneraals achter studenten ADVERTENTIE 9 t/m 18 februari Jf geopend van 10 17 ml en var #19 22 uur. zaterdag en zondag van O 17ui loegangld- Trem Toegang-Mie tien bi| NS-stations AMSTERDAM ral Panieren op Euooa eouevard grans bus naar RAI Wolkenvelden met af en toe een sneeuwbuitje, maar ook ver spreid voorkomende opklarin gen. Matige tot krachtige noord oostelijke wind. Maximum-tem peraturen ongeveer een graad. Morgen en overmorgen: plaat selijk wat sneeuw, overwegend lichte, in de nacht hier en daar matige vorst. Morgen zon op: 8.05, onder: 17.44, maan op: 9.11, onder: 21.43. Vandaag wordt in de Amsterdamse RAI de jaarlijkse bedrijfsautotentoon- stelling geopend. We besteden daaraan ruim aandacht op pagina 9. PAGfNA 3: PAGINA 2: Democratisering in Polen kost tijd Het democratiseringsproces in Polen, dat mogelijk gestimuleerd zal worden door het zoeken naar oplossingen voor de huidige eco nomische problemen, vergt tijd en geduld. Redacteur buitenland J. den Boef zet zijn serie uit het Oosteuropese land voort, (pagina 7). BEIROET (Reuter, UPI, DPA) De Libanese hoofdstad Beiroet was gisteren het toneel van hetige gevechten tussen het Libanese leger en eenheden van de voornamelijk uit Syrlërs bestaande Arabische vredesmacht Ondanks het van kracht worden van een ijlings uitgeroepen bestand werd er gisteravond nog geschoten. PAGINA 7: PAGINA 21: Het leek er gisteren enige tijd op, dat 'het tot een rechtstreekse oorlog zou komen tussen Syrië en rechts Liba non. Bij de gevechten werd gebruik gemaakt van geweren, artillerie, mortieren en raketten. Officiële cij fers ontbraken gisteravond nog, maar volgens waarnemers zouden er gisteren bij de gevechten meer dan twintig doden en vele tientallen ge wonden zijn gevallen. De gevechten concentreerden zich gisteren bij een Libanese kazerne in het oosten van Beiroet en bij het Koningin arriveert vandaag in Suriname PARAMARIBO (ANP) Enkele uren later dan aanvankelijk de be doeling was zullen koningin Juliana en prins Bernhard vandaag hun staatsbezoek aan Suriname be ginnen. Oorzaak hiervan zijn de slechte weersomstandigheden in New York, waar de Koningin noodgedwongen enkele dagen moest verblijven. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Interne onderzoeken binnen de fracties van PvdA en CDA en binnen het kabinet-Van Agt, hebben gisteren geen enkele bezitter van de omstreden koopsompolis opgeleverd. De Kamerleden, ministers en ex-ministers verklaarden gisteren tegen respectievelijk hun fractievoorzitter of premier Van Agt nooit een polis met onoirbaar fiscaal gewin te hebben afgesloten. Een klein aantal politici kon gisteren nog niet worden bereikt.. Zij zullen vandaag door hun partijgenoten nog ondervraagd worden, evenals de twaalf ex-Kamerleden van de CDA- partijden die gisteren ook nog niet werden gehoord. Wat de PvdA be treft staat in elk geval vast dat de ex- bewindslieden de koopsompolis niet hebben aangekocht. Het onderzoek in de fractie zal vanochtend worden afgerond. Tenminste één De president-directeur van de verze keringsmaatschappij De Stad Rot terdam, de heer Van Steensel, ver klaarde gisteravond echter dat, bij zijn maatschappij tenminste een politicus zo'n omstreden koopsom polis in november 1975 heeft afge sloten. In het CDA ging het bericht rond dat er bij De Stad Rotterdam in totaal twee van dergelijke door politici afgesloten polissen zijn aan getroffen. De heer Van Steensel ont kende nadrukkelijk enig verband tussen deze polissen en het feit dat de huidige CHU-voorzitter de heer Van Leeuwen tevens vice-president is van de raad van bestuur van De Stad Rotterdam. Mr. J. W. Schurer van de Vereniging van belastinginspecteurs meent dat mr. Aantjes de brief van zijn vereni ging ten onrechte als een beschuldi ging beschouwt „Het krantebe- Vervolg op pagina 3 De automobilist, die kijkend in zijn binnensplegel daarin een politie-wagen ziet verschijnen, met een brandend „Stop"-teken, zal voortaan moeten stoppen. Niet meteen op de autoweg, maar zoals gebruikelijk langs de kant. Voor wie dit stopteken niet direct opvalt, kan de politie nog een licht- of geluidssignaal geven om de aandacht te trekken. Deze methode is door de politie ingevoerd, omdat het in het steeds drukker wordende verkeer ook voor de politie vaak moeilijk en gevaarlijk is snel in te halen. Van onze soc. econ. redactie DEN HAAG De omstreden belas tingtruc met koopsompolissen heeft dc betrokkenen een ^voordeel van ruim 11.000 gulden schoon in de hand opgeleverd. Het betreft dan een stan daardpolis (koopsom een ton) die is afgesloten vlak voor het sluiten van de markt op 15 november door iemand met een belastbaar inkomen van 60.000 gulden. Voor hogere inkomens is het netto-voordeel enkele duizen den guldens meer. Eventuele politici en anderen, die al dan niet getipt vlak voor de bewuste 15 november zo'n polis koch ten, namen echter wel een groot risi- co. Volgens het later ingediende wet sontwerp zouden ze er namelijk net naast hebben gegrepen. Het netto voordeel zou geen ll.OOO, maar am per 260 gulden zijn geweest. Later is het wetsontwerp echter vertraagd (voordeel loopt op tot ruim 5700 gul den), en vervolgens nog eens door CDA en WD gewijzigd (voordcel loopt op tot ruim 11.000 gulden). Maar dat had men in november 1975 niet kunnen weten. Aldus de cijfers die minister Duisenberg in november vo rig jaar verstrekte aan de Eerste Kamer. Conclusie: als er al een tipgever van uit het ministerie is geweest, was het een slechte door niet erbij te vertellen dat er nauwelijks iets te verdienen was. Andere conclusie: de verzeke ringsmaatschappijen wisten in de we ken voor 15 november 1975 duizenden klanten voor de koopsompolis binnen te lokken door hen voor te spiegelen dat cr wat te verdienen viel. Dat dit uiteindelijk toch het geval bleek, kon men toen nog niet weten. Het lag niet aan staatssecretaris Van Rooijen, maar aan de onbedoelde vertraging en aan het CDA-amendement in het wetsontwerp. hoofdkwartier van de rechtse Natio nale Liberale Partij. Aanleiding voor de gevechten, die afgelopen dinsdag begonnen, was de oprichting van een barricade op de hoofdweg naar Da mascus vlak in de buurt van een kazerne van het Libanese leger. Vol gens nog onbevestigde berichten zouden bij die gevechten enkele Sy rische soldaten door het Libanese leger zijn gevangen genomen. Dit was de aanleiding voor een groot scheepse aanval van de Syriërs op de kazerne. De Syrische militairen, die Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Reisleiders, die in het buitenland hun standplaats hebben, maar in dienst zijn van Ne derlandse reisorganisaties, zijn van plan hun achterstallig loon op te eisen. In totaal gaat het om een bedrag van honderd miljoen gulden, dat men terug gaat vorderen, als gevolg van een gerechtelijke uitspraak. Voor de Amsterdamse rechtbank werd gisteren in hoger beroep een reisleldster in het gelijk gesteld, die geëist had, dat ze het minimum-loon uitbetaald zou krijgen van haar reis organisatie. Woordvoerder Bob Woudenberg van de bond van reisleiders zei desge vraagd, dat de vordering misschien aan de hoge kant lijkt, maar dat niet vergeten moet worden, dat het niet alleen om achterstallige betalingen gaat wat het salaris betreft, maar ook om overuren die niet zijn uitbe taald. De ANVR, de Algemene Nederland se Vereniging van Reisbureaus, waarbij zo'n tachtig organisaties zijn aangesloten, wilde ln dit stadi um geen commentaar geven. Het betreft overigens slechts een deel van de aangesloten organisa ties. die het minimumloon niet beta len aan reisleiders en -leidsters, die in het buitenland zijn gestationeerd. De dienstenbond Mercurius van het NW heeft zich achter de actie van de reisleiders gesteld. Om hoeveel mensen het precies gaat kon woord voerder Bob Woudenberg niet pre cies zeggen. Het bestuur van de ANVR zal zich vrijdag met de kwestie bezig houden. in camouflagepakken waren gesto ken. bezetten strategische posities op de daken van diverse gebouwen in de omgeving van de kazerne. Gisteravond bestormden Syrische militairen het hoofdkwartier van de Nationale Religieuze Partij aan de oostelijke kant van Beiroet Daarbij werd alleen gebruik gemaakt vai machinegeweren en lichte automati sche wapens Volgens een woord voerder van de NLP duurde de aan val drie uur De Syriërs werden af ge slagen en moesten vijf doden achter laten. Aan de kant van de NLP zoi één dode zijn gevallen. De woord voerder verklaarde dat de leider vai de Nationale Religieuze Partij. Ca mille Chamoen. niets was overko men. De NLP heeft zich de afgelopei dagen uitgesproken voor terugtrek king van de Syriërs uit Libanon. Gesloten Ook op andere plaatsen in de Liba nese hoofdstad werd gisteren ge schoten. Talrijke scholen en bedrij ven waren gesloten, hetgeen te ver klaren was uit de vrees die bij de bevolking leeft voor een hervatting van de burgeroorlog ln het land. De gevechten waren de zwaarste sedert Vervolg op pagina 14 ADVERTENTIE 07 liter Gooi maar vol! Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De raadslie den van de in Nederland gediti- neerde RAF-leden Knut Fol- kerts, Christoph Wackernagel Tijgerkooi en Gerd Schneider zijn van me ning dat de veiligheidsmaatre gelen waaraan hun cliënten worden onderworpen, hun geestelijk en lichamelijk wel zijn schaden. Hun isolement betekent volgens mr. P. H. Bakker Schut, raadsman van Folkerts, „doodslag op ter mijn". Folkerts en Wackernagel verblijven in het huis van bewaring in Maas tricht. Schneider, die tijdens de schietpartij in Amsterdam, waarbij hij met Wackernagel werd gearres teerd, door negen kogels werd getrof fen, is vrijdag van het gevangeniszie kenhuis in Scheveningen overge bracht naar het huis van bewaring in die plaats. Alle drie ontberen zij con tact met andere gedetineerden. De raadslieden van de drie Westduit sers gaven gisteren op een bijeen komst in Amsterdam een groot aan tal voorbeelden van de beperkingen waaraan hun cliënten worden onder worpen. De drie zijn op 1 februari in hongerstaking gegaan om, in af wachting van de door hen geëiste vrije aftocht naar een land van hun keuze, opheffing van hun isolatie- hechtenis af te dwingen. Volgens hun raadslieden nemen zij sindsdien slechts water en, ln be perkte hoeveelheden, koffie en thee tot zich. Naar een van hen meedeel de, is het ministerie van Justitie niet van plan de hongerstakers dwang- voeding toe te dienen. Mr. A. W. M. Willems, een van de drie advocaten van Folkerts, vertelde dat zijn cliënt elke week naar een andere cel wordt gebracht, ln „een soort tijgerkooi" in plaats van op de binnenplaats wordt gelucht, en Aanbieding. 'Bungalow-buitenkans In februari, maart of aprih een midweek mint- vakanfie in een 5 sterren- park van Sporthuis Centrum vooreen spotprijs. Ot een weekend (eventueel langer) in een Bohemen Bungalowpark. Alléén ANWB-leden zijn zó voordelig "uit". Profileer ervan. Reserveer snel. Bij uw ANWB kantoor of telefonisch alle dagen tol 21.00 uur, 070-264426, toestel 2005. voortdurend wordt geobserveerd, 's Nachts, aldus Willems, blijft het licht in de cel van Folkerts branden, zodat hij met een trui over het hoofd moet proberen in slaap te vallen. Sinds kort zou Folkerts zich ook weer helemaal moeten uitkleden als hij wordt gefouilleerd. „Duidelijk ln strijd met de gevange nismaatregel," noemde Willems het dat zijn cliënt slechts bezoek van zijn raadslieden en ouders, en niet van zijn vrienden en zijn verloofde, mag ontvangen. Tijdens de bezoe ken zouden bewaarders aantekenin gen maken. Hoewel de directeur van de inrichting dat ontkend heeft, sprak de raadsman het vermoeden uit dat de notities onder ogen ko men van de Nederlandse en moge lijk ook Duitse autoriteiten. Mr. O. Sprong, raadsman van Wac kernagel, zei ervaren te hebben dat gesprekken tussen zijn cliënt en dienst familieleden worden afgeluis terd. Tijdens zo'n gesprek had Wac kernagel het bezoek gevraagd wat spullen van hem op een bepaald adres op te halen. Korte tijd later deed de Duitse politie op het bewus te adres een Inval en daarna ook bij degene aan wie het verzoek was gedaan. Wackernagel heeft erover be klaagd dat hij geen contact met Folkerts mag hebben, en dat hem ook niet wordt toegestaan een Duit se advocaat te spreken. Het contact met die Duitse advocaat acht hij noodzakelijk, omdat hij zich wil ver weren tegen het arrestatiebevel dat Vervolg op pagina II qp \u c 1 V v Op veler verzoek zal de artike lenreeks „Drie weken verstan dig vermageren," waarop ruim duizend mensen enthousiast reageerden, zeer binnenkort in boekvorm worden uitgegeven. U vist niet naast het net als u alvast bestelt door 6.— (in clusief 1verzendkosten) over te maken op gironummer 91133 of gemeentegironummer X 260 ten name van Trouw/ Kwartet b.v. en onder vermel ding van „Drie weken verma geren". Het boekje wordt u dan over enkele weken toegezon den. Een andere wijze van be stellen is niet mogelijk. Het rijk geïllustreerde boekje (64 pag.) bevat alle gepubli ceerde artikelen, 21 dagmenu's met tal van recepten, tips en tabellen, en bovendien een complete calorieënlijst. De Inhoud van het hiernaast afgebeelde boekje mag dan vele Trouwlezers en -lezeressen hebben geholpen met alslanken. Trouw zelf voelt daar niets voor. Integendeel, wij willen graag, dikker worden. U kunt ons daarbij helpen door onder staande bon ln te vullen. nieuwe abonnee: naam: adres: plaats: giro: naam: adres: plaats: betaalt per kwartaal opgegeven door: tel: Ik ontvang graag naar keuze: Een degelijke mini-indexklapper voor telefoonnummers en adresgegevens. Handzaam formaat. Geschikt om mee te nemen in elke jas of tas Drie kleine gekleurde klosjes garen en naalden in een fraaie balpen. Een handig hulpmiddel voor de vakantie. Twee verschillende Ot en Sien afbeeldingen Te gebruiken als sierplaat of place-mat In originele kleuren enafwasbaar l>e nieuwe abonnee krijgt een welkomstvoordeel. Hij betaalt (na twee weken de Krant gratis ter kennismaking te nebben ontvangen) f 6,55 mlndervoorde eerste termijn. Schrijf up de envelop: 'IVouw-Kwartet. antwoordnummer 2792. Amsterdam. Ken postzegel is niet nodig, die betalen wij. Hellen kan ook: 02(1-91.1456. afdeling service.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 1