Filmrumoer in Oost-Groningen evoluon Maak morgen eens bliksem Documentaire gezien als 'ordinaire propaganda' voor één van twee PvdA-lijsten Onweer fel en gevaarlijk DICHTBIJ J t 7ERDEB het gebit lag in de beerput gered kies geen peseta's proefaal <k Woensdag t januari 1978 BINNENLAND Trouw/Kwartet door Jan Sloothaak GRONINGEN De titel van de film: „Waar ligt de grens?" Het gebied waar deze docu mentaire over gaat: het Oost gronings Westerwolde. Een filmproject dat al omstreden is nog voordat de eerste voorstel ling (waarschijnlijk in februari) op het witte doek is geprojec teerd. Dat mag blijken uit een reeks van incidenten. Filmre gisseur Lou Brouwers en zijn medewerker Jaap Rodenburg werden al filmend het gemeen tehuis van Vlagtwedde uitge zet; in de aardappelmeelfabrie ken van de AVEBE werden ze in het geheel niet toegelaten. Het begon allemaal zo soepel. Het ministerie van CRM en de provincie Groningen gaven samen honderd dertig duizend gulden subsidie, na dat de Raad voor de Kunst positief had geadviseerd: „Het scenario is een pamflet van machteloosheid van de bewoners van Westerwolde die ontstaat wanneer zij zich te weer stellen tegen allerlei plannen van de regering en van de industrie met hun gebied." De film zou laten zien in hoeverre de bevolking van de regio invloed heeft; waar de grenzen van de regionale democratie liggen wan neer nationale en internationale be langen (militaire oefenterreinen, atoomafval in zoutlagen) op het spel staan. Op provinciaal niveau brokkelde de medewerking overigens wat af toen de grootst mogelijke minderheid in provinciale staten smalend reageer de op een opmerking van gedepu teerde Halbe Kuipers, die eerder had laten weten dat het voor het eerst was dat een provincie een politieke film subsidieerde. De linkse meer derheid won met de gebruikelijke stemverhouding van achtentwintig tegen zevenentwintig. In de lokale politiek bleek het film project aanleiding tot wrevel en ach terdocht te zijn. Elke medewerking werd door het gemeentebestuur van Vlagtwedde geweigerd. De docu mentaire werd beschouwd als een ordinaire propagandafilm voor PvdA-lijst zeven. Dit in tegenstelling tot PvdA-lijst één. Vlagtwedde verkeert namelijk in de opmerkelijke positie dat deze ge meente er twee PvdA-fracties op na houdt, die elkaar tot verdriet van het landelijke PvdA-bestuur te vuur en te zwaard bestrijden. Bij lezing van het scenario bleek de ge meentelijke autoriteiten dat er slechts twee raadsleden in voorko men en zowel Geert Landlust als Harm Meyer behoorden allebei uit gerekend tot lijst zeven. Ook de voorstelling van zaken werd als een zijdig uit de koker van de groep- Landlust ervaren. Het scenario beschrijft hoe Wester wolde altijd werd achtergesteld. Tot dat in de jaren zestig met de strokar tonacties het verzet losbrak. De ver houding tussen het noorden en wes ten wordt gekarakteriseerd als semi- koloniaal. Plannen voor militaire oe fenterrein bedreigen het gebied, la ter gevolgd door plannen voor dum ping van atoomafval in ondergrond se zoutlagen. Het zou aldus de scenarioschrijvers onjuist zijn de achterblijvende economische ont wikkeling als toevallig of onvermij delijk te kenschetsen. „Vele cirkel-redeneringen worden toegepast om de situatie als onoplos baar af te schilderen; het niet tot stand komen van goede verbindin gen zo lang er geen industrie is. Maar die industrie komt juist niet zo lang er geen goede verbindingen zijn." „We kiezen" De sociaal-economische analyse dient als basis voor de film, die niet wordt gemaakt om iets op te lossen, maar ook niet om als een soort terug blikkende actualiteitenrubriek aller lei gebeurtenissen achter elkaar te zetten. Dat zouden archiefbeelden zijn die over de hoofden van gefilm de personen en kijkers heen „ge ïnterpreteerd worden door een va derlijk-objectieve commentaar stem". „De belangrijkste invalshoek is wél: wij identificeren ons mèt en kiezen vóór de Westerwolders. Hun mening en beleving staan centraal." Die visie nu komt volgens het ge meentebestuur van Vlagtwedde te eenzijdig uit de verf door alle na druk te leggen op één stroming: die van de groep-Landlust (zoals lijst 7 beter bekend staat). De meer genu anceerde meningen komen in het scenario niet aan bod. Regisseur Brouwers (maakte experimentele documentaire over Amsterdam, werkte voor VARA-televisie en schreef scenario's voor het NOS-pro- gramma .Beeldspraak") vindt dat Filmploeg: we kiezen voor de Westerwolders het vermeende negatieve en tenden tieuze beeld best meevalt. Hij, als mede de politicoloog Jaap Roden burg en de derde medewerker, de politicoloog Ernst Hueting, (alle drie Amsterdammers) zochten naar wat in het scenario een .volksvertegen woordiger bij uitstek" wordt ge noemd. Zo'n volksvertegenwoordi ger zag men in Geert Landlust, bus chauffeur en vaak woordvoerder van een stuk onbehagen in de streek; tegenhanger van Chris Har- tog, douanebeambte, aanvoerder van PvdA-lijst één en wethouder. Een hoofdfiguur .Het gaat ons niet om de keus Land- lust-Hartog. We zagen in Geert Landlust zo'n >olksvertegenwoordi ger bij uitstek, iemand die geen'au- toriteitenvrees kent en die niet op zich laat zitten." Zo deed Landlust zijn intrede als één van de hoofdfiguren in de film. Brouwer en Rodenburg leggen er in ons gesprek de nadruk op dat de gemeentepolitiek in feite van onder geschikt belang is in de film. Het politieke uitgangspunt komt an ders, in ruiter verband, tot uiting. Bij voorbeeld door indirect de kwes tie van de benoemde of gekozen burgemeester aan de orde te stellen. De Nederlandse benoemde burge meester als verlengstuk van de ho gere autoriteiten. Daartegenover een portret van de gekozen burge meester Herman Gerdes in het aan grenzende Duitse Wippingen, ie mand die zelf voorman is van de actiecomités tegen atoomplannen in de Hümling. Weerhouden? Overigens verdenken de filmmakers hun tegenstanders ervan te hebben geprobeerd de bevolking van mede werking te weerhouden. In het klein zou dat zijn gebleken toen een be jaarde terugkwam op zijn toezeg ging mee te werken. .We denken dat er druk op hem is uitgeoefend. Hij De politieke stellingname komt indirect aan de orde door de benoemde en tuk" van de hogere autoriteiten. Daartegenover de gekozen Duitse burgermees- gekozen burgemeester tegenover elkaar te plaatsen. Op de foto links burge- ter Herman Gerdes van Wippingen, die samen met zijn burgers actie voert meester H. Flik van Vlagtwedde in ambtskledij en met ambtsketen, „verlengs- tegen atoomplannen en de gewoon als boer op het land werkt. komt uit het kamp-Hartog, wat we overigens niet eens wisten." In het groot leidde een soortgelijke lobby er volgens de filmmakers toe dat ook het aardappelmeelconcern AVEBE niet meedeed. Dit soort be schuldigingen is moeilijk te toetsen. B en W willen niet over de film en wat daar omheen is gebeurd, praten. Burgemeester H. Flik, die nog niet weet of hij de première zal bijwonen: „Voor ons heeft de zaak afgedaan en wij zien er geen belang voor de ge meente in om erover te praten." 'Rotgeschrokken' De AVEBE kwam terug op een eer dere toezegging. .Ik heb er slapeloze nachten van gehad," zegt Brouwers. Eén van de vier hoofdfiguren in de documentaire is Freek Klompma kers uit Braamberg, boer en tegelijk werknemer bij AVEBE. In de film pasten opnamen van hem in de fa briek. Dat ging echter niet door. „Flik zat erachter," beschuldigt Ro denburg. „Die is naar het bestuur gestapt en heeft gezegd: die jongens zijn onbetrouwbaar. Het gaat ze erom de AVEBE af te schilderen als een kapitalistische uitbuiter." Voorlichter Drenth van de AVEBE zegt dat er wel contact is geweest met de burgemeester, maar dat die bepaald geen raadsman is geweest of zich als zodanig heeft willen op werpen. „Aanvankelijk wilden we inderdaad meewerken toen we hoor den dat er een documentaire zou worden gemaakt, maar toen we het scenario in huis kregen, zijn we ons dermate rot geschrokken dat we erop terugkwamen. We zouden een politieke keus hebben moeten doen en dat kun je als onderneming niet doen." Raadsvergadering Dan was er nog het incident in het gemeentehuis te Sellingen. Brou wers en Rodenburg wilden een raadsvergadering vastleggen. Niet om de gemeentepolitiek erin te be trekken maar om een afgerond beeld te krijgen van filmster (raads lid) Geert Landlust. De avond te voren had burgemeester Flik de fractievoorzitters geraadpleegd. Met uitzondering van C. Baarveld van lijst zeven adviseerden ze: niet doen.Baarveld wilde nog een poging wagen en opende de volgende avond bij de openbare raadsvergadering de discussie. De andere partijen hadden daar echter geen behoefte aan en zwegen. Volgens Baarveld tegen hun eerdere beloftes in en in woede ontstekend maakte hij zijn mederaadsleden uit voor „een stel verdomde hypocrie ten". Op zijn beurt ontstak ook bur gemeester Flik in woede toen wet houder Chris Hartog hem erop at tendeerde dat het filmteam door een open deur naar binnen filmde. De burgemeester liet de ploeg er door een toevallige aanwezige politie-in- specteur uitzetten. Was dat filmen zonder toestemming niet wat al te provocerend? „Misschien wel," zegt Brouwers, „maar we vonden dat we dit gebeuren moesten vastleggen De raadsvergaderingen zijn tenslotte openbaar." CDA-fractieleider S. Smits, leraar van de christelijke mavo in Ter Apel, legt uit waarom de fractielei ders adviseerden niet mee te wer ken. „Het scenario is uitgesproken propaganda voor Landlust. Tegen verkiezingstijd zal de film wel op het tapijt komen." Smits zet er vraagte kens bij dat de hogere overheid een film subsidieert die propaganda maakt voor een bepaalde partij. „Tegen filmen vanuit een politiek gezichtspunt heb ik onder normale omstandigheden geen bezwaar. In een situatie zoals die hier ligt. voel den we er niet voor als een soort figuranten op te treden in een film waarin Landlust en de zijnen weglo pen voor het atoomgevaar, ter meer dere glorie van lijst zeven." Vluchtscènes Dat weglopen voor atoomgevaar slaat op vluchtscènes. Er zijn een aantal mensen opgetrommeld naar Onstwedde onder meer Landlust uit het verderop gelegen Vlagtwed de om te suggereren dat geheel Westerwolde in grote haast en pa niek evacueerde wegens gevaar (mi litair? vrijkomend atoomafval uit de holtes? dat blijft in het midden). Kun je dergelijke gefantaseerde scè nes nog documentair noemen? Lou Brouwers: „Nee, die vluchtscènes zijn een overdrijving van de werke lijkheid. Ze zijn bedoeld om te laten zien dat er angst bij de naensen leeft. Het gaat niet alleen om het directe gevaar. „Vergrijzing" van de bevol king is ook leegloop, een vlucht. De vraag is, hoe breng je dat het best over". De waarheid .De filmmakers vinden dat hun aan pak de waarheid nog geen geweld hoeft aan te doen. Als de waarheid dat gebood werd van het scenario afgeweken. Zo bleek boer Klomp makers (tevens AVEBE-werknemer) heieaal niet zo tegen een oefenter rein. Net als veel andere boeren had Klompmakers er ergens wel oren naar omdat gedwongen verkoop van zijn land hem geen windeieren zou hebben gelegd. De filmmakers had den gedacht een bevolking aan te treffen die puur tegen de militaire plannen was. Ook hadden ze niet in de gaten hoe groot de tegenstellin gen waren. „Dat hadden we verkeerd ingeschat. Anders hadden we misschien veel problemen kunnen voorkomen. Er was wantrouwen bij voorbaat en we hebben geen kans gezien dat te overwinnen." De filmers vinden dat jammer, omdat daardoor sommige deuren gesloten bleven en tegelijk hebben de weigeraars een kans ge mist om hun meer genuanceerde zienswijze te berde te brengen. „Maar ze dachten dat we een propa gandafilm voor de groep- Landlust kwamen maken en dat was beslist niet zo." HET WEER door Hans de Jong -AL In het Evoluon kan dat, en nog veel meer. Proef de sfeer van die wonderlijke wereld in Eindhoven. Interessant voor oud, leerzaam voor jong. Opwindend voor iedereen. Direct aan do Rondweg In Eindhoven. Open: maandag t/m vrijdag van 9 30 - 17 30 u; zaterdag 10.00 - 17 00 u. ion- en leostdagen 12.00 - 17.00 u. 1c Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten Ook voordelige NS-attractie! Vrijwel alle registers zijn gisteren opengezet. Ondanks de bulderende wind en de harde donderklappen was het toch eigenlijk een dag om stil van te worden: Imponerend na tuurgeweld in optima forma! Zo ver ging het ook onze man in Almkerk. Ik herinner mij nog goed dat hij gretig vertelde naar een flink on weer uit te kijken. Gisteren, en nog wel op de winterse datum 3 Januari, is hij op zijn wenken bediend. Tij dens de passage van een koufront met buienlijn werd de lucht in zijn standplaats, op dat moment Wer kendam, groen-grijs (Rozenburg geel). Er barstte een onweer los, zo hevig als hij zelfs in juni nooit had meegemaakt. In zeven minuten wa ren er vijftien felle ontladingen met maar 0 1 seconde tussenruimte tussen bliksem en donder. „Ik stond vrijwel continu in een paarsverlich- te omgeving." Van veel meer plaatsen in ons land maar vooral het westen, kwamen uitvoerige rapporten binnen over dat koufront met behalve veel wind (Vlissingen 107 km/uur maximaal), ook sneeuw en veel hagel, hier en daar een laag van een tot twee centi meter. Het landschap was na afloop geheel wit. In IJmuiden werd rond twintig over tien in de morgen al op z'n minst 25 onweersflitsen geteld bij deze enorme bui. Dit speelde zich af op laag niveau en dus vrijwel alle ontladingen werden automatisch als zwaar ervaren. Geen wonder dat juist kerktorens gisteren „de klos" zijn geweest (zie elders in deze krant). In Den Helder begon het feest al om kwart over tien, Utrecht had het rond het middaguur, Goeree-Over- flakkee tussen 12.15 en 12.30 in Zee land en Brabant overigens nog iets later waarbij in Roosendaal de ther mometer in korte tijd van acht naar één graad Celsius zakte (op Marken van zeven naar anderhalve graad). In Roosendaal hield het geknetter tot half twee 's middags aan. De meeste regen was voor stad Gronin gen, te weten 23 millimeter in 24 uur tijd. Onze man in Santpoort slaagde erin de bui via radioweerberichten tot Diisseldorf te volgen waar om kwart voor drie het weer nog net zo huis hield als bij ons. De barometer ver toonde tijdens de eerste kou-inval een plotselinge stijging van drie mil libar: een reuze-onweersneus. In de loop van de middag daalde hij in versneld tempo op de nadering van een trog. Die passeerde ons land tussen drie en vier uur met een veel groter aantal uitschieters die boven dien nog sterker waren: Santpoort 108 km/uur, Schiphol 115, Den Hel der 118 en Tesselhorst 128 km/per uur: orkaankracht. De kern van de zo sterk uitgediepte stormwervel was op dat moment met 985 millibar boven midden-Jutland aangeko men. In de DDR deden zich toen nog dalingen van zeven millibar in drie uur tijd voor. waaruit kon worden afgeleid dat deze depressie als een soort vergaarbak of opvangscen- trum boven Midden-Europa zal ko men te liggen. Ook op 14-15 januari 1954 lag Neder land onder een straalstroming. Net als nu. woedden er zware stormen en onweersbuien, viel er hagel en der gelijke met windstoten tot 120 km/ uur in Leeuwarden. Van 22 op 23 januari wijzigde de luchtdrukverde ling zich radicaal met hoge druk van 1045 millibar van Groenland naar Scandinavië en.we konden toen schaatsen en op 3 februari kon de elfstedentocht worden verreden. Nu ziet dat er allemaal niet zo uit. Het machtige Azoren-hogedrukgebied blijft als voorheen een sterke positie afnemende wind Weerrapporten half b hafrlbui regenbui zw. beu sneeuwbui rw bew innemen en nieuwe depressies zul len hun aanvallen op West-Europa binnenkort hervatten. Dit zal later in de week leiden tot opnieuw zach ter weer. Ook de computerkaarten voor zondag en maandag wijzen in de richting van een geheide zuid west tot west circulatie. En zo speelde zich gisteren bij ons af, wat in Ierland. Schotland en IJs land wel vaker per jaar voorkomt als zich daar in de hogere lagen een straalstroming bevindt. De heftig heid van de verschijnselen komt mede doordat zo'n geweldig sterke bovenwind een eenmaal gevormde touienwolk hard aan zijn haren trekt, je kunt ook zeggen bijna uit zijn voegen. Is het dan een wonder dat er allerwegen au geroepen wordt?! Amsterdam De Bilt Deelen Ecide Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlutingen Zd Limbuig Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort 'Geneve Helsinki Innsbruck geh. bew. 4 0 Klngcnfurt zw bew 3 9 Kopenhagen sneeuw 4 3 Lissabon geh bew. |6 O Locarno I bew 7 0 Londen bew 9 1 Luxemburg onweer 3 4 Madrid I bew 14 0 Malaga zw bew n Mallorca 17 0 Munchen geh bew s 0 Nice zw bew 14 0 Oslo onbew -7 O Parijs bew g 3 Rome onbew 15 0 Split geh bew Stockholm rw bew J Wenen zw bew x 0 Zurich zw bew j 01 Casablanca Istanbul onbew 7 0 Las PaJma» zw bew 21 0 New Vork I bew Tcl-avlv Tunis regenbui 0.1 HOOOWATER donderdag 5 junuarl, Vlissin gen 10.04-22.47. HarlngvlleUluleen 1005-22 50 Rotterdam 11.54—, Schevenln»n 11 14 23 55, IJmuiden 11.53—, Den Helder 213-15 30. Harün- gen 4 54-17.57, Delfzijl 7 10-20.1:, |onder redactie van Loes Smit Gelukkig had de boer een grote mond, letterlijk, anders had hij zijn kunstgebit er vermoedelijk niet uit kunnen krijgen. Een lezeres uit Roodeschool herinnert zich de ge schiedenis nog van lang geleden, toen ze met andere zichters en bindsters in de schafttijd uitblies van het werk op het land. Terwijl ze daar zo bij elkaar zaten, kwam de boer naar hen toe om te vertellen wat hem bij de middagmaaltijd was overkomen. Het gezin had „klont" (jan-in-de-zak) gegeten, maar het gerecht was wat te week uitgevallen. Wel lekker, maar erg kleverig, zodat alles aan het kunst gebit van de boer bleef plakken en hij met een soort kaatsebal in de mond zat. Onder- en bovengebit moest hij er tegelijk zien uit te krijgen, want anders wilde de bal niet loslaten. Vandaar dat het een geluk was dat de man zo'n grote mond bezat; even schoonspoelen. onder de pomp en hij kon de maal tijd voortzetten. r Nog twee brieven met kunstgebit perikelen ontvingen we de afgelo pen tijd, waaronder die van een mevrouw van ruim eenentachtig jaar uit Zwammerdam, die niets dan plezier van haar gebit heeft gehad en nog altijd heeft. En hoe lang al! Zevenendertigeneenhalf Jaar geleden, in Juni 1940 ging ze haar prothese halen, een paar maanden nadat haar nu overleden man hetzelfde gedaan had. Die at er niet mee, schrijft ze. Zo gauw ze gingen eten, legde hij zijn gebit even weg. Maar zijzelf pakte het heel anders aan. 's Middags haalde ze haar tanden en kiezen af. en toen ze 's avonds worteltjes ging schoon maken, probeerde ze er eentje op te knabbelen. Dat ging goed en dus at zij er wél mee. Haar man werd al gauw door haar voorbeeld aange stoken en was er zó aan gewend. „Sindsdien hebben we het er alle bei Ingehouden, dag en nacht, want de tandarts had gezegd: Je eigen gebit houd Je toch óók in!". Deze mevrouw vindt dat de dragers van kunstgebitten wel erg klagen: „Wij hebben er nooit last van gehad en zijn er ook nooit meer mee terugge weest. Ik heb het mijne al ruim 37 jaar en zo lang heb ik dus ook geen kiespijn meer. Nu ben ik 81'/» jaar en ik eet er nog van alles mee." Een lezer uit Zeist zal wel nooit kunnen vergeten wat zijn vader eens gebeurd is. Een vermakelijke geschiedenis, vindt hijzelf, maar ook leerzaam, zowel voor tandart sen en tandtechnici als voor leken- dragers: „Op gevorderde leeftijd liet mijn vader zijn mond leegha len. Maar hij was zijn leven lang gewend geweest te gorgelen en dan de inhoud van zijn mond. na de spoeling, in de w.c. uit te spuwen. Nu hadden wij boven pas een door trekker gekregen, terwijl er precies beneden nog zo'n ouderwetse .mei denplee' was, met deksel. Wie schetst zijn schrik, toen hij na het leegspuwen van zijn mond bemerk te, dat ook zijn gebit was doorge trokken! Hij had geen rust: pas een nieuw gebit en nu alweer zonder! Hij liet toen de knechts zoals de werknemers nog betiteld werden de beerput uithalen en ten slotte werd het op de bodem aangetrof fen. Hij heeft het schoongemaakt en weer in z'n mond gestopt." Nog meer leerzame, blijde of droe ve belevenissen met kunstgeWb- ten? Ze blijven welkom. ren moet hebben, óf er op die ene kies na tot stof vergaan moet zijn. Nancy staat hier een beetje ongelo vig glimlachend met de kies in haar handen, maar ze heeft hem nu aan een natuurhistorisch museum gege ven; zelf heeft ze nog genoeg sterke kiezen. Ze dacht dat het een boomstronk was waar ze bij het omspitten van haar tuintje op stootte. Maar bij nadere beschouwing vond Nancy Kosto uit Franklin (in de Ameri kaanse staat Ohio) het toch wel een héél typische stronk. Ze bracht het ding naar de dichtstbijzijnde univer siteit, waar al gauw uitgezocht was dat het niets met een boom, maar alles met een voorwereldlijk dier te maken had. Volgens de onderzoe kers leefde er zo'n twaalfduizend jaar geleden In de buurt van wat nu Nancy's tuintje is een reusachtige mastodont, die daar een kies vcrlo- Moeder en dochter hadden de zaak jes keurig geregeld: ze hadden een beroepsmoordenaar gehuurd om hun echtgenoot en vader voor hen van kant te maken en zelf hoefden ee alleen maar af te wachten en op het juiste moment in krokodillen tranen uit te barsten. De hele orga nisatie kostte natuurlijk wel wat, maar ze zouden er zeker een mil joen aan overhouden, het geschat te vermogen van restauranthouder Robinson uit San Jose, een stad in Californlë. Al afwachtend bedach ten ze plotseling, dat ze de zaak veel beter tot het nieuwe Jaar kon den uitstellen; begin 1978 zouden ze veel minder belasting over de erfenis hoeven betalen dan eind 1977. Ze verzochten dus de huur moordenaar nog even te wachten, maar die kreeg blijkbaar de pé in zijn aarzelende opdrachtgeefsters, óf berouw Je weet maar nooit. In elk geval liep hij regelrecht naar de politie van San Jose en biechtte alles op. Een weinig voorkomende meevaller van de belasting voor de restaurateur, want aan diezelfde belastingen had hij toch maar zijn leven te danken. De blondines worden schaars in Spanje. Niet de blonde vrouwen, maar de muntjes van één peseta, die in de volksmond „rublas", blondjes, heten. Net als bij ons wel eens een tekort aan centen is opge treden, hebben de Spanjaarden nu haast geen losse peseta's meer. Overal moeten ze maar zien hoe ze aan wisselgeld komen; buschauf feurs vragen hier en daar in arren moede tien peseta's in plaats van negen voor een kaartje, anderen geven hun passagiers een stukje kauwgom terug, en winkeliers bie den de klanten pakjes saffraan aan. een specerij die in geen enkele goede paella ontbreekt. Natuurlijk zijn er ook mensen die uit het ge brek aan peseta's klinkende munt proberen te slaan. In Barcelona bood een man een plaatselijke bank 100.000 losse peseta's aan, maar hij moest er wel 150.000 ln bankbiljetten voor terug hebben wat hij niet gekregen heeft. Een ijsbeer met een zendertje? Niks bijzonders tegenwoordig. Ge leerden stoppen allerlei proefdie ren zendertjes in het lijf of hangen ze om de nek van koelen, paarden, herten en noem maar op. Maar nu is dan ook de aal tot proefdier „verheven". Een visserij-opzichter en een wetenschappelijk medewer ker van een onderzoekstation voor de visserij ln Hamburg hebben sa men alen te water gelaten in de Weser bij Nienburg, ln het noorden van West-Duitsland, cn volgens het Duitse „Handelsblatt" is dat zo ge gaan: beide heren namen drie alen (zullen wel niet al te dun geweest zijn) en brachten die onder verdo ving door een slaappoeder ln te geven. Zo gauw de dieren onderzeil waren, nam de wetenschapsman een zendertje van 24 gram. een naald en een draad en naaide het ding stevig op het dikke rugvel van elk van de glibberige dieren vast. De alen mochten eerst in een apart bassin goed wakker worden, daar na werden ze in de Weser gezet. De eerste proefaal zond al vrij gauw geen signalen meer uit; die moet ergens in de modder gekropen zijn. De tweede zwom met de stroom mee met een vaartje van vier kilo meter per uur, en de derde nam de tegenovergestelde richting, tegen de stroom in en wat trager dus. Na een poosje was er van geen van de proefdieren meer een signaal te ho ren. Een van de alen is op een kilometer of twintig van Nienburg teruggevonden. De batterijtjes van zijn zendertje waren leeg, logisch, want die waren maar op een paar uur gebruik berekend Voor het vinden van de overige testalen heb ben de onderzoekers de hulp van sportvissers ingeroepen Ze vinden dat hun experimeat nu al interes sante gegevens voor de visserij op geleverd heeft; op deze manier wil len ze er namelijk achter komen, hoe en hoe ver een aal gewend is door een rivier te zwemmen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 5