Sint kocht veel kleding EG en Korea akkoord over textielhandel Concurrentiepositie Philips achteruit Rabo wil deel Van Lanschot Letter M Samenwerking KSH en Suiker Unie kan positieve gevolgen hebben Meeste winkeliers tevreden Bij inwilliging van vakbondseisen Asselbergs wil 150 man kwijt Frankrijk wil 'groene' frank devalueren 'Fritesbakkers dwingen tot lagere prijzen' Meer mensen zonder werk in België en Bondsrepubliek Ontwikkelingslanden kritiseren Gemeenschap ZATERDAG 3 DECEMBER 1977 FINANCIEN EN ECONOMIE Trouw/Kwartet PS 29 - RH 31 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Sinterklaas heeft zich er dit jaar weinig van aangetrokken, dat de economie nog steeds niet best draait. Dat de lonen niet of nauwelijks stegen en dat volgend jaar ook niet zullen doen. Veel zaken zeggen dat de Sint daar de afgelopen twee, drie weken iets meer heeft gekocht dan vorig jaar om deze tijd. Zeer opvallend is echter dat hij vooral is gesteld op praktische cadeaus. Vrijwel alle warenhuizen melden dit. ZAANDAM Onder de vele 'honderdduizenden chocolade letters die Sinterklaas ook dit jaar weer zal schenken is de letter M veruit favoriet. Hoewel men op grond van de 26 letters in ons alfabet in theorie mag verwachten, dat de omzet in de ,,M" niet verder gaat dan onge veer 4 procent van het totaal, «neemt deze letter niet minder dan vijftien procent van de om zet in chocoladeletters voor zijn rekening. Want de praktijk leert dat niet alleen de vele Maria's, Marijkes en Marja's een stuk chcolade krijgen dat aan hun eigen naam herinnert maar ook de Mamma's en zelfs de opa's en oma's een M cadeau krijgen. Voorlichter De Bruin van Ver kade schrijft dit toe aan de schijn dat de M (met de W) de grootste letter is en daarom ook wel meer zal wegen dan de an dere letters. In feite hebben ze echter allemaal hetzelfde ge wicht behalve de „I." Maar daar zitten er dan ook twee van in een doosje. Woordvoerder De Bruin weet verder te vertellen dat de J na de M de meest gevraagde letter is en dat er voor de overige letters een ongeveer gelijke belangstelling bestaat. ..Melk" is wat meer gevraagd dan ..puur". Opvallend is overigens dat kin deren niet de grootste consu menten zijn van chcoladelet- ters. Kinderen eten niet zoveel chocolade. Een jongen van tien die van zijn moeder een gulden krijgt voor een consumptie, koopt liever kouwgomballen, zegt de heer De Bruin. Speciaal de grote kledingmagazij nen zijn tevreden. Zo spreekt C&A over erg bevredigende verkopen in vergelijking met andere jaren. Vroe ger was het heel gewoon dat men elkaar op 5 december een nuttig kle dingstuk gaf. Dat is een aantal jaren aanzienlijk minder geweest maar dit jaar past kleding opvallend in de trend naar nuttige geschenken. Het zwaartepunt bij de kleding ligt in de herenmode, zoals overhemden, dassen, shawls, pantoffels, pyjama's en ook laarzen. Voor dames wordt nogal eens een lange jurk of rok gekocht, een ontwikkeling die in het decemberseizoen trouwens al een paar jaar aan de gang is. Dat bevestigt een woordvoerder van Peek Cloppenburg-Lampe, wat de damessector betreft. Ook bij P&C ligt de nadruk op praktische ca deaus, als shirts, truien, handschoe nen en andere goederen die al door de zegsman van C&A genoemd wer den. Bij Peek Cloppenburg is men zeer optimistisch over de Sint-Nico- laasverkopen, er is duidelijk meer omgezet dan eind november/begin december 1976. Noch voor C&A noch voor Peek Cloppenburg worden de goede zaken van de afgelopen weken gezien als een soort inhaalvraag. Publicaties in vakbladen spreken al maanden lang over achterblijvende verkopen in de confectie maar daarbij gaat het toch om heel andere artikelen dat de kle ding die men elkaar op het heerlijk avondje cadeau doet. UTRECHT Er is een redelijke kans, dat KSH na 1980 of misschien wel eerder weer op de markt komt met isoglucose (vloeibare suiker) nu het bedrijf de Suiker Unie heeft weten te interesseren om de problemen bij het KSH-isoglucose-project aan te pakken. Dat is goed voor de werkgelegenheid bij de huidige KSH-vestigingen in Koog a.d. Zaan en het Engelse Tilbury. Anderzijds dreigt er onzekerheid voor de werknemers in de traditione le suikerindustrie. Deze conclusies verbindt bestuurder Jan Schermer van de Industriebond NW aan de beslissing van KSH en Suiker Unie om samen de produktie van isoglu cose aan te pakken. Hij kwalificeert dit als een belangrij ke ontwikkeling, die positieve gevol gen heeft voor KSH. Dat nu juist een suikerfabriek belangstelling heeft getoond kan, volgens Schermer, be tekenen, dat de EG-heffingen op isoglucose binnen de twee jaar zul len worden bijgesteld of misschien wel worden ingetrokken. Oorknopjes Zelfs bij de verschillende onderdelen van het Bijenkorf-concern, waartoe ook Hema en Maxis-Trefcenter be horen. is de kleding een van de uit schieters. Behalve de hiervoor al ge noemde geschenken, doet bij de Bij enkorf ook bont het goed, dit jaar. In de vergelijkbare periode van 1976 werd bont nauwelijks verkocht, al dus een woordvoerder van KBB. Naast de kledingwinkels hebben ook juweliers dit jaar goede zaken ge daan met Sint-Nicolaas. In de goud en zilverhandel is al jaren een ont wikkeling aan de gang in de richting van Kerstgeschenken waarvoor dan voornamelijk dure aankopen in aan merking komen. Zilveren gebruiks voorwerpen als kandelaars, schalen of bestek zijn meer dan eens onder de kerstboom te vinden, vertelt di recteur Beurkens van Schaap-Ci- troen-Van Gelder, een dochteronder neming van het verzekeringsconcern AMEV. die zeven juwelierszaken, verspreid over Nederland, bezit. Ondanks de trend in de richting van Kerstmis, is het voor cadeaus tot een waarde van 500 gulden op het ogen blik zeer druk, zegt de heer Beur kens. Voor hem en ook andere juwe liers, zijn oorknopjes op het ogenblik dé grote rage. Verder zijn ook zilve ren sieraden met een bergkristal (prijs tussende honderd en driehon derd gulden) een zeer gewild cadeau voor Sinterklaas. De zogenaamde „groeibriljanten" (briljanten die men ieder jaar kan inruilen voor een groter) zijn voor Sinterklaas even eens veel gevraagd maar dan wel uitsluitend in de aanvangsfase. Gro te briljanten lenen zich weer meer voor Kerstmis of speciale gelegenhe den, zo is de ervaring van Schaap- Citroen-Van Gelder. In de weken voor 5 december worden tenslotte ook veel horloges gekocht. Dat is niet alleen geconstateerd door de heer Beurkens maar ook door Vroom Dreesmann. Bij dit warenhuiscon cern zijn met name de digitaalhorlo ges in trek. Tosti-ijzers Geheel overeenkomstig de algeme ne belangstelling voor nuttige, prak tische cadeaus heeft V D veel kleinere huishoudelijke apparaten aan de man gebracht. Een woord voerder noemde in dit verband tosti ijzers, strijkijzers, broodroosters en pannen. V D ondervond ook veel belangstelling voor auto-accessoi res, badhanddoeken en doe-het-zelf- artikelen. Vooral de laatste artike- lengroep heeft ook bij de warenhui zen van het KBB-concern veel af trek gevonden, ook vazen worden daar genoemd. Wie aan Sinterklaas denkt, denkt aan speelgoed. Toch is juist in die sector geen algemene tevredenheid. Noch bij de Bijenkorf of de Hema noch bij de zelfstandige speelgoed winkelier Friedel in Amsterdam- West is er een juichende stemming over de speelgoedverkopen. „We mogen niet mopperen", zegt de heer Friedel en bij de Bijenkorf merkt men zelfs een zekere stagnatie, voor al bij het duurdere speelgoed. Daar staat de waarneming van V D dan weer lijnrecht tegenover want daar zegt de woordvoerder dat voor het geringere aantal kinderen per gezin beter speelgoed is verkocht. Van onze soc.-economische redactie EINDHOVEN Philips verwacht dat inwilliging van de vak bondseisen bij de komende CAO-onderhandelingen zal leiden tot een slechter wordende concurrentiepositie. Philips, die nog niet eerder op dergelijke wijze op het CAO-overleg vooruit is gelopen, schrijft dit in het personeelsblad Philips-Koerier. Schermer meent, dat door de activi teiten van de Suiker Unie ook de positie van het KSH-researchlabora- tonum in Foxhol In een ander dag licht is komen te staan. Naar zijn zeggen nemen de overlevingskansen voor het laboratorium toe en kan het een belangrijk onderzoekscentrum worden voor de Nederlandse voe- dingsstoffenindustrie. In een nadere toelichting op het voornemen deel te nemen aan de gesprekken over de maïszetmeelsec- tor van Koninklijke Scholten Honig zegt de Suiker Unie. dat het verstan dig lijkt er rekening mee te houden, dat de nieuwe zetmeelsuikers ook in de EG een zeker deel van de zoetstof- fenmarkt zullen gaan innemen. Sui ker Unie heeft de ontwikkeling van de zetmeelchemie en de toenemende produktie van zetmeelsuikers. waar van de isoglucose de voornaamste is, in de laatste jaren nauwlettend ge volgd. De verkregen informatie doet verwachten, dat de technische en technologische ontwikkelingen op dit terrein nog zullen voortgaan Spellen DEN BOSCH-UTRECHT F. van Lanschot, bankiers te De Haag en de Centrale Rabobank voeren onderhandelingen met het doel te komen tot een minderheidsdeelneming van Centrale Rabobank in het kapitaal van Van Lanschot's Beleggingscom- pagnie, de commanditaire vennootschap van F. van Lanschot Bankiers. Beoogd wordt een deelneming van gelijke grootte als die van de Natio nale Westminster Bank uit Londen, aldus een gezamenlijke bekendma king. Deze Britse bank verwierf in 1973 een belang van 25 pet in het kapitaal van Van Lanschot Beleg gingscompagnie. De onderhandelingen vinden plaats in nauw overleg en met instemming van de National Westminster Bank. De betrokken ondernemingsraden zijn ingelicht. De Nederlandsche Bank is van de besprekingen op de hoogte In verband met de voortgaande ex pansie ligt het in de bedoeling de kapitaalbasis van Van Lanschot te vergroten. Daarbij zal worden ge waarborgd, dat de eigen identiteit en de onafhankelijke marktpositie van F. van Lanschot Bankiers worden behouden. UNILEVER voert besprekingen met het Amerikaanse bedrijf Natio nal Starch en Chemical Corporation in Bridgewater over een mogelijke overname. National Starch maakt onder meer kleefstoffen, lijmen, har sen en bindmiddelen voor industri eel gebruik. Het bedrijf had in 1976 een omzet van 339 miljoen dollar (833 miljoen gulden) en een netto winst van 24,5 miljoen dollar (60 mil joen gulden» DE NATIONALE INVESTE RINGSBANK. verwacht over 1977 een nagenoeg gelijk resultaat als dat over 1976. Volgens voorlopige gege vens werd in de eerste negen maan den van 1977 een winst voor voorzie ningen behaald van 33,6mln. (ge heel 1976: 44,6 min), zo blijkt uit het prospectus van de al aangekon digde uitgifte van 100 min 8,25 pet tienjarige obligaties, waarop op 9 december kan worden Ingeschreven. De opbrengst van de emissie is be stemd om de middelen van de bank aan te vullen. De voorbereiding van de voorgeno men reorganisatie bij de Engelse Ozalid Groep, die in april van dit jaar door OCÊ-VAN DER GRINTEN werd overgenomen, is inmiddels zo ver gevorderd dat op korte termijn tot uitvoering kan worden overge gaan. De reorganisatie werd nodig toen Ozalid begin 1976 de eerder verworven deelneming Nig Banda Ltd samenvoegde met haar eigen bedrijven in Engeland. De reorgani satie zal een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met 300 tot gevolg hebben. Bovendien gaat Oza lid de fabriek van carbonprodukten sluiten, waarvoor nog een 150 ontsla gen zullen vallen. HEEMAF in Hengelo heeft bij het arbeidsbureau het ontslag aange meld van 128 (van de 1600) werkne mers. Bij de mensen die zouden moe ten verdwijnen zijn ook twee kader leden van de Industriebond NVV, de heren H. Brandhof, secretaris van de ondernemingsraad, en P. Kremer, voorzitter van de bedrijfsledengroep. Districtsbestuurder Kees Jongepier van de bond in Twente is daar zeer verbolgen over, temeer daar volgens hem vaststaat dat de functies van de twee kaderleden bij Heemaf in de toekomst niet zullen vervallen. Hij heeft de indruk dat het bondska- der bij het bedrijf bewust wordt „onthoofd". NOORDELIJKE INDUSTRIE VOOR VEZELVERWERKING (NOVE) verwacht ook voor het lo pende boekjaar een flink verlies, al hoewel minder dan de 4.6 min van 1976. Men schat het verlies nu op 8,5 min. maar meer dan 4 min zal het zeker niet zijn. De grote boosdoe ner blijft de hardboardsector, aldus de directie in de jaarvergadering. Het Ministerie van Economische Za ken heeft NOVE overbruggingssteun voor 2,5 min toegezegd, in afwach ting van een rapport over de moge lijkheden van het bdrijf op langere termijn. Dit zal worden uitgebracht door een extern bureau. De KBB-zegsman verklaart dat de publikaties over veel te dure spellen wel degelijk gevolgen hebben ge had. Men constateert een stagneren de afzet. De Hema merkt daar ech ter weinig van omdat daar een be hoorlijk assortiment in laag geprijs de spellen te koop is en die vliegen de deur uit. aldus nog steeds de KBB-woordvoerder. Toenemende belangstelling is er ook nog steeds voor zacht speelgoed, als knuffeldie ren en voor creatief spul, als Lego. Als ieder jaar zijn er op speelgoedge- bied weer vele nieuwe artikelen in de markt waarvan het voor fabri kant en winkelier maar afwachten is of ze er bij het publiek ingaan. Dit jaar is dat in ieder geval wel gelukt bij het ..boomhuis", een ca. 45 centi meter hoge boom met huis in de kruin dat met poppetjes etc. kan worden ingericht. De heer Friedel noemt ook „Dr. Bibber", een opera tie- of doktertjesspel, dat regelmatig bij hem over de toonbank gaat. In het artikel stelt Philips dat de onderneming in steeds sterkere mate scherpe concurrentie onder vindt van andere elektronische indu strieën met name uit Japan en de VS. „De vrees is derhalve gerecht vaardigd dat de pogingen die thans in het werk worden gesteld om de koopkracht te handhaven de Neder landse industrie niet ten goede zul len komen, omdat de kosten te hoog worden." Het artikel vervolgt: „De werkgele genheid kan er wél bij gebaat zijn wanneer de concurrentiepositie wordt verstevigd, waardoor ook de danig verzwakte exportpositie nieu we injecties zou kunnen krijgen. Daarvoor moeten de kosten dalen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat ook de vakorganisaties die me ning zijn toegedaan." Het blad con stateert verder dat de bonden er kennelijk wel van overtuigd zijn dat er op het ogenblik weinig mogelijk heden in het materiële vlak liggen, maar dat er toch gerekend moet wor den op voorstellen die kostenverho gend werken. Meer vakantiedagen Philips verwacht met name eisen ten aanzien van de uitbreiding van het aantal vakantiedagen, het educatief verlof voor studie en de invoering van de vijf-ploegendienst. „Inwilli ging van die eisen leidt tot verslech tering van de concurrentiepositie. „Wat daarvan het gevolg kan zijn heeft men in Nederland kunnen zien Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG De ijzergieterij As- selbergs Holland in Bergen op Zoom wil 150 van de 820 personeelsleden ontslaan. De vakbonden zijn het hiermee niet eens. Vorig jaar kwam het bedrijf tot stand uit een fusie, waarbij het rijk enkele tientallen miljoenen guldens hulp bood. Het fusieplan hield onder meer in dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Het laatste Jaar is de afzet markt voor de gieterijen echter weer aanzienlijk verslechterd. „Hier dreigen arbeidsplaatsen te worden vernietigd met overheids geld. Daar werken wij niet aan mee," aldus gisteren districtsbe stuurder Jorritsma van de Indu striebond CNV. De bonden wilden volgende week met de directie ver der praten over andere oplossingen, zoals natuurlijk verloop, vervroegde pensionering en loonsuppletierege- lingen. De directie zegt dat het be drijf eind volgend jaar ruim twee derde 550 man moet zijn afge slonken. De Nederlandse Herstructurerings maatschappij (Nehem, een over heidsinstelling) werkt al geruime tijd aan een plan om de hele be drijfstak van de ijzergieterijen te herstructureren. CNV'er Jorritsma is ook een van de vakbondsmensen in de Nehem-commlssie die het toe komstplan moet ontwerpen. Jorrits ma klaagt over de trage gang van zaken. in de textiel- en schoenindustrie, die vrijwel te gronde zijn gegaan, terwijl nu de scheepsbouw onder soortgelij ke problemen gebukt gaat." aldus het artikel in de Philips-koerier. Vastgesteld wordt dat de elektroni sche industrie weliswaar tot de zoge naamde „groeiers" behoort, maar dat een grote omzetstijging noodza kelijk is om de werkgelegenheid zo goed mogelijk in stand te houden. In dit verband wordt erop gewezen dat die omzetstijging bij Philips al enke le jaren achterblijft bij de verwach tingen. Over het komende CAO- overleg merkt Philips ten slotte op dat daarbij het vraagstuk van de werkgelegenheid bespreekbaar zal zijn. PARIJS Frankrijk is van plan in de ministerraad van de Europese Gemeenschap, die 12 en 13 decem ber in Brussel vergadert, een waar devermindering van de „groene" frank met 2.5 procent per 1 februari voor te stellen. Met de „groene" frank wordt bedoeld de koers van het Franse geld voor in- en uitvoer van landbouwprodukten. De „groene" valuta's worden in overleg met de andere landen van de EG vastgesteld en dienen voor de omrekening van het „Europese geld", de rekeneenheid, in de mun ten van de afzonderlijke landen. De 'prijzen van landbouwprodukten in de Gemeenschap worden in reken- eenheden uitgedrukt. Als gevolg van de koersdaling van de echte Franse frank is de „groene" frank de afgelopen Jaren ongeveer vijftien procent in waarde gestegen. De landbouworganisaties in Frank rijk dringen er al heel lang bij de regering op aan de „groene" frank te devalueren. Er wordt een merkbare toeneming van de Franse uitvoer van landbouwprodukten verwacht en een dienovereenkomstige verbe tering van de Inkomsten van de boe ren, die de laatste jaren zijn gedaald. Konsumenten Kontakt: DEN HAAG Minister Lubbers (economische zaken) moet een prijs- beschikking afkondigen om de snackbarhouders te dwingen hun patatprijs te verlagen. Dit schrijft Konsumenten Kontakt in een brief aan de bewindsman. Terwijl de aardappelprijzen tot een minimum zijn gedaald, is een zakje frites in een half jaar tijd slechts twee cent goedkoper geworden. Volgens de consumentenorganisatie zou van de gemiddelde prijs van 1,03 voor een zak patat minstens een kwartje af kunnen. Maar ondanks de vrijwilli ge oproep aan de fritesbakkers om de prijs te verlagen heeft dit geen effect gehad. Hun argumenten om de hoge prijs te handhaven noemt KK een lachertje. Zij zeggen een beter soort frituurvet te gebruiken, maar dat is volgens de consumentenorganisatie in een on langs uitgevoerd onderzoek geheel onderuit gehaald. De snackbarhou ders gebruiken in veel gevallen zelfs te lang een slechte kwaliteit frituur vet. Ook zeggen de snackbarhou ders dat de kwaliteit van de patat aanmerkelijk is gestegen. Die kwali teitsverbetering is echter slechts te danken aan de goede kwaliteit van de dit jaar geoogste aardappels, zo meent Konsumenten Kontakt. NEURENBERG/BRUSSEL Het aantal werklozen in de Bondsrepu bliek is in november met bijna 50 000 man toegenomen en bedraagt thans ruim één miljoen, of 5.2 pro cent van de beroepsbevolking. In België steeg de werkloosheid van 286.632 op 15 november tot 291.181 een week later. Voor eind december wordt verwacht, dat dit aantal de 300.000 zal zijn gepasseerd. BRUSSEL De Europese Gemeenschap heeft met Zuid-Korea overeenstemming bereikt over beperking van de textieluitvoer van dat land naar de EG gedurende de komende vijf jaar. Over de inhoud van dat akkoord is niets bekend gemaakt. Zuid-Korea is de eerste grote textiel- schap. Vertegenwoordigers van die leverancier waarmee de onderhande lingen over exportbeperking zijn vol tooid. Het akkoord wordt in Brussel „een doorbraak" genoemd. Met Hongkong, Taiwan, India en Brazilië is men nog niet tot overeenstem ming gekomen. Met de laatste twee landen is dat ook niet mogelijk, ge zien het mandaat van de EG-onder- handelaars. Die zullen van de lidsta ten meer armslag moeten krijgen, zo deelden EG-functionarissen mee. Korea is eerder akkoord gegaan met een vermindering van de textielex- port naar de EG met 7 procent. Niet eens was men het over het percenta ge. waarmee de uitvoer van bepaalde artikelen tot en met 1982 jaarlijks mag toenemen. Op welke wijze deze kwestie nu is opgelost, is niets bekend. De Europese Commissie is sinds half oktober in onderhandeling met de texUelleverende landen. Met name de ontwikkelingslanden die textiel leveren hebben nogal wat bezwaren tegen de houding van de Gemeen- landen hebben erop gewezen dat de EG, nu het haar economisch slecht gaat, niets meer of minder wil dan de Europese deur sluiten voor die pro- dukten waarop soms het bestaan van ontwikkelingslanden in belang rijke mate is gebaseerd. Lage lonen Behalve ontwikkelingslanden zijn ook de Oostbloklanden belangrijke textielleveranciers. Met deze landen wordt eveneens onderhandeld. Al deze textielexporteurs hebben ge meen, dat er gewerkt wordt met doorgaans zeer lage lonen, waarte gen de Europese textielproducenten niet kunnen concurreren. De commissie heeft de volgende cij fers verstrekt: jaarlijks importeert de EG 600.000 ton textiel meer dan ze uitvoert. Sinds 1973 hebben 500.000 werknemers in de Europese textielindustrie hun baan verloren Sinds 1973 nam het textielverbruik in de EG toe met één pet. Maar de import steeg met niet minder dan 80 pet. De commissie heeft becijferd dat. indien die ontwikkeling doorzet, tot het jaar 1982 nog eens 1,6 miljoen arbeidsplaatsen in de Europese tex tielindustrie verloren zullen gaan en dat terwijl er nu al 6 miljoen werklo zen in Europa zijn. In de nieuwe internationale overeenkomst wil de EG de stijging van de textielinvoer beperken tot 6 pet per jaar. Vooral de onderhandelingen met Hong Kong. India, Korea en Brazilië zijn de afgelopen weken niet van een leien dakje verlopen. Hong Kong voerde vorig jaar 151.711 ton textiel in Europa in. Voor de andere landen, zijn die cijfers: India 131.370 ton. Korea 69.515 ton en Brazilië 5.830 ton. Samen met Taiwan (dat 61 424 ton textiel naar Europa exporteerde) namen deze landen 464.850 ton (bij na de helft van de goedkope textiel- export naar de Gemeenschap) voor hun rekening. Met Taiwan heeft de gemeenschap geen lopende overeenkomst Tegen de textielimport uit dat land kan ze zich dus beschermen met maatrege len die ze zelf noodzakelijk acht. Niet gerechtvaardigd Van Hongkong verlangt de EG dat het zijn uitvoer in het komend jaar vermindert met 9 pet, ofwel tot on geveer 138.000 ton. Maar een mede deling van de regering van dat land zegt: „Voor drie categorieën produk- ten. die voor ons van groot belang zijn, vinden we dat absoluut niet gerechtvaardigd". De onderhande lingen met Hong Kong konden dan ook nog niet afgesloten worden. Het gesprek met India en Brazilië heeft geleid tot een resultaat waaro ver de Europese ministerraad nog zijn oordeel moet vellen. Maar be kend is dat Brazilië zich vooral sterk verzet heeft tegen het feit dat de EG het jaar 1976 als „referentiejaar" ge nomen heeft om de verdere ontwik keling van de Braziliaanse textielex- port naar de Gemeenschap te bepa len. Braziliës redenering is de vol gende: 1976 was voor ons een buiten gewoon slecht jaar. omdat we met barre weersomstandigheden te kampen haddèn. We konden toen maar 60 tot 70 pet van onze normale export op de markt brengen De onderhandelingen met een aan tal landen beschouwt de Europese Commissie in Brussel zo goed als afgesloten. Het gaat hier om landen die minder „dwars lagen", maar die dan ook voor het geheel van hun export minder van textiel afhanke lijk zijn. namelijk Indonesië, Paki stan, Maleisië, Singapore, de Filip pijnen. Macao. Sri Lanka. Thailand, Argentinië, Columbia, Guatemala, Mexico, Uruguay, Egypte en Joego slavië. Deze landen samen expor teerden vorig Jaar een 206.000 ton textiel naar de Gemeenschap. 'Zakelijker' De onderhandelingen met Oosteu- ropese landen, zoals Hongarije, Po len en Roemenië, die vorig jaar 197.253 ton textiel naar de Gemeen schap exporteerden, worden „zake lijker" gevoerd. (De Gemeenschap heeft steeds volgehouden, dat be perkingen die ze grote textielexpor teurs oplegt, deels ten goede moeten komen aan ontwikkelingslanden, die het meest zijn aangewezen op de verdere ontwikkeling van hun tex tielindustrie). Tegenover de Oosteu- ropese landen meent de EG harder te kunnen zijn, omdat het hier niet om ontwikkelingslanden gaat. Aan deze landen heeft de Gemeenschap eisen gesteld inzake prijsbeleid en wederkerigheid in de handelsbe trekkingen. Dan zijn er verder nog de landen rond de Middellandse Zee. Met die landen (Griekenland. Turkije, Span je. Portugal. Marokko. Tunesië en Israël) heeft de EG associatie-ak koorden of preferentiële handelsak koorden lopen, die ook de textiel handel regelen Toch zijn die landen in een globaal textielbeleid niet on belangrijk. Vorig jaar b.v. leverden ze één derde (327.000 ton) van de goedkope textiel, die de EO toen importeerde. Maar de Middellandse- Zeelanden hebben zich bereid ver klaard rekening te zullen houden met de moeilijkheden die de Euro pese textiel-industrie momenteel heeft. Maar de EG moet dan van haar kant niet zulke beperkingen verwachten dat de textielnijverheid in die landen er onder gaat lijden. In Brussel kan men vernemen dat de Gemeenschap bereid is opnieuw deel te nemen aan een multivezelak- koord als 75 pet van haar invoer geregeld ia bij bilaterale overeen komsten Maar dat houdt in dat minstens twee of drie grote leveran ciers bereid zijn met de EG tot een akkoord te komen. Het resultaat van de onderhandelingen met Hong Kong. India. Korea en Brazilië lijkt dus doorslaggevend te zijn. Deze zaak zal besproken, worden in de Ministerraad van 19 en 20 december.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 31