ALLE GELDZAKEN „Vernieuwing oude bruggen noodzaak" Leidse polders voor recreatie Vaste plaats voor anker in Katwijk 'Renovatie nauwelijks te betalen' NUTSSPAARBANK LEIDSE SPAARBANK Inspraaknota voor Schilderswijk KORT B en W van Leiden: KORT NIEUWS Herstel pompen Hooglandse kerk Actieweek tegen Zuid-Af rika Puur gemakkelijk, al uw geldzaken in één hand. Sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Voor alles kunt u terecht bij de Spaarbank op maar liefst 80 kantoren,waar men u met goede raad en snelle service steeds van dienst is. KORT NIEUWS Minister akkoord met Almere-Stad Trouw/Kwartet REGIO DEN HAAG Van een onzer verslaggevers LEIDEN Een gemeentelijke werkgroep in Leiden heeft plannen gelanceerd voor een groots recreatiepro ject ten oosten van de stad. Het Vlietpark, zoals het gebied gedoopt is, zou binnen een paar jaar gerealiseerd moeten worden in de polders tussen het Rijn-8chieka- naal en rijksweg 4. Drie polders liggen er aan de „overkant" van het Rijn- Schiekanaal: de Oostvlietpolder, de Kleine Cronestein- sepolder en de Roomburg. De kleine Cronesteinsepolder wordt het middelpunt van het nieuwe recreatiegebied. Dat dit wiedegebied voor recreatie wordt ingericht, past ook in de planologische visie van de provincie Zuid- Holland. De andere twee polders bieden minder zeker heid over de toekomstige inrichting. Met name een aantal delen van de Roomburg maken grote kans om aangewezen te worden als woon- of als werkgebied. De plannen voor het nieuwe recreatiegebied worden ontvouwen In een nota van de door burgemeester en wethouders van Leiden ingestelde werkgroep Vlietpark. De werkgroep heeft een programma van eisen opgesteld waaruit blijkt dat er ruimte moet worden gevonden voor een groot aantal sportvelden, volkstuinen en een stads park. Bovendien zou er in het toekomstige Vlietpark ruimte moeten komen voor een kampeerterrein, een wielerbaan en een jachthaven. Hoe het geheel er precies uit komt te zien. is nog moeilijk te schetsen, omdat verschillende gebieden van de Roomburg nog moeten worden ingevuld. Voor de Cronesteinsepolder geeft de nota aan dat de nieuwe sportvelden zo veel mogelijk in de zuidoostelijke hoek, vlakbij rijksweg 4, aangelegd dienen te worden. Behalve een parkachtig landschap wordt er verder in de westelij ke hoek van de Cronesteinsepolder een meer intensief recreatiegebied aangelegd. Daar komen ondermeer een kinderboerderij, een speeltuin en een speelvijver. De werkgroep wil de gebieden die niet bebost worden, zo veel mogelijk een agrarische bestemming laten behou den. De nota stelt echter dat er in de toekomstige situatie in de polder waarschijnlijk geen sprake meer kan zijn van een redabel agrarisch bedrijf en suggereert dan ook om het boerenbedrijf geheel in handen van de gemeente Leiden te laten overgaan. De bestaande boer derij zou dan ook een openbaar karakter kunnen krijgen. De Oostvlietpolder kan ln principe nog bestemd worden als bedrijfsterrein, voor woningbouw of voor recreatie. Als blijkt dat Leiden nog grote behoefte heeft aan bedrijfsterreinen, ziet de werkgroep Vlietland die liever gerealiseerd in de Roomburg dan in de Oostvlietpolder. Wethouder Van Hagen: Van een onzer verslaggevers SCHEVENINGEN - Wethouder A. J. van Hagen (volkshuisvesting) heeft gisteren gezegd dat de kosten van het renoveren van gemeentewo ningen „langzamerhand een kriti sche grens benaderen." De Haagse wethouder is bij een pro ject voor woningverbetering aan de Zeekant in Scheveningen gestuit op kostenpost van 54.000 gulden per woning. Aan de Zeekant wordt een blok van 54 woningen gerenoveerd. Van Hagen zei dat gisteren bij het uitreiken van de laatste sleutel van een gerenoveerde woning in Duin dorp. In het Trefpunt in Duindorp werd de afronding gevierd van het eerste verbeteringsplan waarbij de gemeente een heel complex wonin gen tegelijk aanpakte. Het betreft een complex van 93 woningen aan de Markensestraat. Schouwense- straat, Flak keesestraat en Walcher- sestraat. Toen de renovatie in okto ber van het vorig jaar ter hand werd genomen, waren dat nog 124 wonin gen. Wethouder Van Hagen sprak van een typerend voorbeeld waaruit blijkt dat het woningbestand in Den Haag ook door renovatieplannen wordt ingekrompen. KLOOSTERLEVEN Zuster Virginia van de Zande uit Aerden- hout spreekt vanavond om 19.45 uur op de ledenvergadering van de Ne derlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB), in de trouwzaal van de Ont- moetingskerk aan de Abjerlaan in Den Haag. Onderwerp is „Het mo derne kloosterleven" KLEDINGINZAMELING Van daag kan weer kleding gebracht worden voor de NCVB-actie voor het werk van De Reddingboot in Rotter dam. Dit is mogelijk van 16 tot 17.30 uur in de hal van de Ontmoetings- kerk aan de Anjerlaan in Den Haag. EDELSTENEN Specialisten uit 16 landen houden deze week in Leiden en Den Haag een congres over edelstenen. De „gemmologen" bezceken onder meer het Rijksmu seum van Geologie en Mineralogie en Kasteel Wassenaar (voor een dia mantavond). FILMAVOND De eerste film avond. die het Haags Gemeentemu seum deze winter met het Goethe- Instituut in Amsterdam organiseert, vindt woensdag 12 oktober om 20.15 uur plaats in de aula van het mu seum. Gedraaid worden „Nieuwe gronden" (1934) van Joris Ivens en „Berlin. Sinfonie einer Grosze stadt" (1927) van Walter Ruttmann. SPORTKOEPEL Inwoners van Zoe term eer kunnen tot 11 november suggesties bij de gemeente voorlich ting inleveren voor de naam van de sportkoepel aan het Zalkerbos bij de Voorweg, die volgend jaar in ge bruik wordt genomen. ORGELCONCERT Klaas Jan Mulder uit Kampen bespeelt don derdag 13 oktober om 20.15 uur het orgel van de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat in Scheveningen. Op het programma staan werken van Bach, Handel, Krebs, Guilmant, Vieme en Renaud. NCVB-RIJSWIJK Ds. M. Gras- hoff vertelt woensdag 12 oktober om ,20 uur op de vergadering van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) te Rijswijk (Licht der We reldkerk, Steenvoordelaan 364) over .zijn werk onder de baggeraars. JANACEK-AVOND - Dr. M. Ko- courek houdt woensdag 12 oktober om 20.15 uur in de Haagse Kunst kring, (Denneweg 64) een voor dracht over de Tsjechische compo nist Janacek. Op deze avond van de Vrienden van het Residentie Orkest speelt het Residentie Strijkkwartet het tweede strijkkwartet van Janacek. JOODSE LIEDEREN - M. Mos sel. jarenlang chazan van de Joodse synagoge aan de Wagenstraat in Den Haag, vertelt woensdag 12 ok tober op een avond van het Genoot schap Nederland-Israël over Joodse en Jiddische liederen en over Joodse hoogtijdagen. Ook zal hij Joodse liederen zingen. De avond begint om 20 uur in de grote zaal van de syna goge aan de Bezuidenhoutseweg 361 in Den Haag. ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers LEIDEN De gemeente Leiden gaat een bedrag van 900.000 gulden uittrekken voor de vernieuwing en de restauratie van een tweetal bruggen. Gisteravond ging de gemeenteraad akkoord met de voorstellen van B en W om de Nieuwsteegbrug en de Wijnbrug grondig te verbeteren. Rijswijkse ijskelder op monumentenlijst RIJSWIJK - De „Ijskelder", die in de negentiende eeuw op het landgoed „Vredenoord" in Rijswijk ts gebouwd, moet vol gens het ministerie van CRM op de aanvullende lijst van be schermde monumenten. Vroe ger kwamen bouwwerken als deze ijskelder op vele buiten plaatsen voor. waar ruimte was om in de winter zware ijs blokken uit de vaarten te hak ken en in ondergrondse ijskel ders op te slaan tot verbruik in warmere dagen. De Rijswijkse kelder ligt ook vlakbij een pol dervaart: bovengronds, maar afgedekt door een kunstmatig aangebrachte heuvel. Het Rijs wijkse gemeentebestuur vindt de kelder een „uniek bouwsel", dat behouden moet blijven uit oudheidkundig en volkskun dig oogpunt. De gemeente heeft dan ook geen bezwaar tegen plaatsing van de ijskel der op de monumentenlijst. Arbeidsplaatsen KATWIJK - In deze tijd van toene mende werkloosheid laat de ge meente Katwijk een wat optimisti scher geluid horen Bi) de steeds verder uitbreidende industrie in ..'t Heem" is momenteel een aantal ar beidsplaatsen over. Zowel onge schoolde als geschoolde krachten kunnen hier een nieuwe werkkring vinden. Op het industrieterrein heb ben allerlei industrieën van verschil lende aard uit de regio zich geves tigd. terwijl er nog plaats is voor andere bedrijven. Voor vestiging heeft de gemeente Katwijk echter een aantal strenge eisen gesteld. Al leen „milieu-schone" bedrijven mo gen zich hier vestigen, terwijl het aantal beschikbare arbeidsplaatsen groot moet zijn. Ds. J. de Ruyter NOOTDORP ..Veel mensen leven vandaag de dag aan de rand van de samenleving of dreigen door wel ke omstandigheden dan ook uit gerangeerd te worden. Jezus wijst ons er op gemeenschap te delen met een leder, die buiten staat. Dat vraagt een levensinstelling van ons. waarbij wij ons voor die ander open stellen en bereid zijn de maaltijd van het Koninkrijk te delen". Dit zei ds Jamine de Ruyter zondagmor gen ln de hervormde kerk van Noot dorp na haar bevestiging door ds. H. J Ekker tot predikante voor bijzon dere werkzaamheden van de her vormde gemeente ten behoeve van de pastorale verzorging van het in ternaat en revalidatiekliniek Cray- enburch (voor lichamelijk en geeste lijk gehandicapte kinderen), ln de middag werd op Crayenburch een ..open kerkdienst" gehouden met medewerking van The Living Lord- singers uit Nootdorp en het Crayen- burchkoor. Ds. G. C. Vijzelaar RIJSWIJK - „Het begin van het Evangelie van Jesus Christus, de Zoon Gods. is niet mijn of ons begin, maar het is Evangelie van de Goede Boodschap voor al diegenen, die zich daardoor weten aangespro ken" Met deze woorden deed ds. G C Vijzelaar uit Terneuzen zondag intrede in de hervormde Oude Kerk van Rijswijk Ds. Vijzelaar werd be vestigd door ds. C Dijckmeester uit Rijswijk, die. sinds het overlijden van ds L Tamminga. twee jaar gele den als consulent voor de Oude Kerk-gemeente optrad. Alarmcellen RIJSWIJK - De Rijswijkse politie wil in Rijswijk een aantal openbare poliUe-brand alarmcellen laten plaatsen Volgens de politie wordt de burgerij op deze manier de moge lijkheid geboden om de politie rechtstreeks te informeren over mis drijven en andere gebeurtenissen, die van belang zijn. Huisvesting RIJSWIJK - Het huisvestingspro bleem in Rijswijk is inmiddels zo groot, dat voor de Ingeschreven wo ningzoekenden, aan wier woon- vraagstuk rie hoogste urgentie is toegekend slechts sporadisch en ze ker niet binnen een redelijke ter mijn een oplossing gevonden kan worden B en w. van Rijswijk schrij ven dit in het hoofdstuk ..volkshuis vesting van de begroting voor 1978 De eerstgenoemde brug is gelegen over het Steeschuur tussen de Nieuwsteeg en de Doezastraat. De brug dateert uit omstreeks 1650 en komt voor op de monumentenlijst. De Wijnbrug is eveneens te vinden op die lijst. Deze brug ligt over de Zuidsingel tussen de Herengracht en de Klavermarkt en dateert uit de zeventiende eeuw. De Leidse dienst der gemeentewer ken ontdekte bij een onderzoek dat het nodig was beide bruggen „op korte termijn" te verbeteren. De ge welven van de Nieuwsteegbrug. van betekenis voor alle verkeer van en naar de binnenstad, bleken toen al scheurvorming te vertonen. De Wijn brug, voor de ontsluiting van haven wijk zuid. toonde dezelfde gebreken B en W van Leiden willen van beide bruggen de onder water gelegen ge deelten vernieuwen en de boven wa ter gelegen gedeelten in de huidige vorm herstellen De restauratieplannen komen beide ln aanmerking voor subsidie, maar B en W van Leiden verwachten niet dat daar de eerstkomende tijd op gere kend kan worden. „Er wordt wel een aanvraag ingediend", aldus het col lege. „maar in verband met de gerin ge geldmiddelen in de betreffende subsidiepot is het niet waarschijn lijk dat in de restauratiekosten een monumentensubsidie kan worden toegekend". Voor de vernieuwing en de restauratie van de Nieuwsteeg brug denken B en W een bedrag van 65.000 gulden nodig te hebben De andere brug moet voor 25.000 gulden weer in orde gebracht kunnen wordea LEIDEN De uit de achttien de eeuw daterende waterpom pen bij de Hooglandse kerk te Leiden worden weer hersteld. Daarvoor is een bedrag van 25 000 gulden nodig, waarvan ruim één vijfde voor rekening van de gemeente Leiden komt. Het is de bedoeling dat de pompen ook weer zullen gaan werken. Op het ogenblik staat er nog één aan de Hooglandse- kerkgracht. De andere stond tot voor kort aan de Nieuw- straat. maar was in zo'n slech te staat dat hij afgebroken is. De pompen worden gerestau reerd door de architect die zich ook bezighoudt met de kerk. De restauratie van de kerk moet herfst volgend jaar vol tooid zijn. Schapenpoortje De gemeenteraad ging ook akkoord met het voorstel van B en W om 11.000 gulden beschikbaar te stellen voor de restauratie van het Schapen- poortje. Het poortje, een overblijfsel van de penthal tegenover het stad huis. bevindt zich in een slechte staat en ae opknapbeurt is hard no dig. Van de 900.000 gulden wordt meer dan driekwart betaald door rijk en provincie. Het poortje staat hoog op de ontwerpurgentielijst van de gemeentelijke monumenten in Leiden. LEIDEN Eind volgend jaar zal een actieweek tegen het apartheids regime in Zuid-Afrika worden geor ganiseerd, waaraan ook de Federa tie Nederlandse Vakbeweging (FNV) daadwerkelijk zal moeten meewer ken. Aldus luidt de slotverklaring die de Boycot Outspan Actie (BOA) het afgelopen weekeinde aan het eind van een driedaags Zuid-Afrika- congres in Leiden heeft aanvaard. De actieweek beoogt een zo groot mogelijke isolering van Zuid-Afrika tot stand te brengen. Vertegenwoor digers van Italiaanse, Franse en En gelse vakbewegingen, die op het congres aanwezig waren, zullen in hun eigen land medewerking voor deze boycot bepleiten. Tijdens de week zal worden geëist dat alle bui tenlandse investeringen aan Zuid- Afrika worden stopgezet en dat het Zuidafrikaanse bedrijfsleven de zwarte vakbonden zal erkennen. Ook zal getracht worden de emigra tie van blanken naar Zuid-Afrika stop te zetten. Tijdens het congres werd de Sactu als enige wettelijke vertegenwoordiger van de Zuidafri kaanse arbeidersbeweging erkend. Vin een onser verslaggeefsters KATWUK Aan het einde van de Noorderboulevard hi Katwijk aan Zee ligt sinds kort een windroos, waarvan het hart gevormd wordt door een eeuwenoud scheepsanker. Dit anker werd enkele jaren geleden nabij de Doggersbank opgevist door de Katwijker 148. die het meenam naar rijn woonplaats. Daar speelde men eerst met de gedachte het anker ten toon te stellen bij de andere vissersvoorwerpen. die bij het vuurbaken staan, maar al gauw stapte men van dit idee al. Het anker heeft daarn* een tijdje op een terrein gelegen, waar het door de werkzaamheden aldaar bijna onder zand en stenen verdween. De gemeente nam toen de beslissing dat het anker moest worden opgenomen in een nog te maken kunstwerk aan de Noorderboule vard. Nadat voor de totale kosten 51.000 gulden (aanleg 44.300 en verlichting 0.700 gulden) door de gemeente een krediet was verleend, kon men met de verwezenlijking van de windroos beginnen. De bovenkant van het anker wijst naar het noorden. Het geheel staat in een „perk" van sierbestrating en wordt 's avonds verlicht. DINSDAG 11 OKTOBER 1977 Busbaan Zijlkwartier LEIDERDORP - Deze week w een begin gemaakt met de aa van een busbaan in het Zijlkwaï te Leiderdorp. Het betreft het I ste stuk Splinterlaan. Aansluit op deze reconstructie, die onge drie weken zal duren, worden keersmaatregelen uitgevoerd, het verkeer uit het Zijlkwartier i ten weren: met name wordt ged; aan de afsluiting van de Zijloor de voor autoverkeer vanaf de dijk. Julianapark RIJSWIJK De bewoners va flats aan de Van Vredenburchwq Rijswijk krijgen wellicht toch nen afzienbare tijd uitzicht op „Julianapark". Drie jaar gele stelde de gemeenteraad al een 1 stemmingsplan voor het park v 1 e maar een aantal weinig florissaj noodscholen staat de komst van de parkje nog in de weg. Het gemeeire' bestuur heeft het CCS opgedra ns' de door deze organisatie bezi 1 z noodschool binnen een jaar te de pen; van de voormalige Hilvoorc ld' school moet het noodgebouw ook ht zeer korte termijn gesloopt wore ke, De loods, waarin de onderdelen het Minangkabausehuis zijn op 1 slagen, moet ook verdwijnen, o eigenaar moet zijn horecabedrijf^ 2 poten zetten. rd Él LOM-schooI ep RIJSWIJK Het gemeentebestijnd van Rijswijk wil het bestuur vanit Vereniging voor Christelijk Buit» c gewoon Onderwijs in Den Haag nns dewerking verlenen voor het stijar ten van een schoolgebouw véch voortgezet onderwijs aan kinde rdi met leer- en opvoedingsmoeilijk na den. Sinds 1975 is de afdeling v jdi voortgezet onderwijs verbonden v de Rehobothschool aan de Dr. (feta lijnlaan, maar wegens ru'ntegeb Li ondergebracht in de lagere scha c De Brug aan de Admiraal Helfri or singel. Het aantal leerlingen neer I echter zo toe. dat De Brug te wei di< ruimte biedt en een tijdelijk ondier dak aan de Cromvlietkade is betrfer; ken. Het bestuur van de Verenigiep wil nu een zelfstandige school stifcl ten. De gemeente Rijswijk. c bouw. inrichting en exploitatie v een dergelijke school moet finanqnt ren, vindt een zelfstandige schi z voldoende levensvatbaar. jnn ?ht Politiegegevens DELFT Het PSP-raadslid nk vrouw G. de Jong-de Ruyter (^s Delft wil dat de gemeenteraad hau, afkeuring uitspreekt over elke vor j van medewerking van de Delft^ politie aan het verzamelen van soonsgegevens van verdachten c de aanduiding „blank. jood. neg cl. homo, zigeuner. woonwagenbev£r ner". Het raadslid had al in mei gemeentebestuur gevraagd of D< deze informatie verzamelde. De a woorden van het gemeentebesü^! (Delft noteert inderdaad de wraakte persoonsgegevens) hebt het raadslid tot haar voornemen i' bracht de motie van afkeuring in Li iddu ie urriigcii. Ciij Lici net ii<ui ren van de gegevens als „vooroordta len. die in het verleden onomstoL] lijk verband hielden met de komst van uiterst fascistische stf mingen". Sierraam KATWIJK De restauratie van h": sierraam in de Triumfatorkerk Katwijk aan Zee is voltooid. De B/ dase glazenier Henk de Zwart her het veertig vierkante meter gre raam (met Duits antiek ingezet) hfc steld. De leden van de gereforme Dl de kerk in Katwijk aan Zee bra<£e ten voor de restauratie 23.500 gi den bij elkaar. ft ce Voorlichtingsbus ZOETERMEER De voorlig tingsbus van Zoetermeer gaat f h komende maanden wekelijks ey keer naar Den Haag om de bewon^. van de verschillende stadswijken de gelegenheid te stellen ZoeUg meer wat beter te leren kennen. C 13. 20 en 27 oktober staat de bus L het winkelcentrum 't Kleine Loo^ Mariahoeve. op 3,10 en 17 novemttd bij het winkelcentrum aan de VN lem de Zwijgerlaan/Frederik Hd® driklaan in het Statenkwartier 24 november. 1 en 8 december sta de bus in het winkelcentrum L« weg in Morgenstond, de laatste dP donderdagen van december ln lf" winkelcentrum De Stede in Morgé stond en de eerste drie donderdag* in januari op het Arnold Spoelple* in Loocduinen. ël ts Watertarieven j WASSENAAR Als de commi^t financiën uit de gemeenteraad avond akkoord gaat, gaat het v tarief in Wassenaar per 1 Ja 1978 met 12 procent omhoog - dubbeltje per kubieke meter. De riefsverhoging is nodig om de begf ting voor volgend jaar sluitendj kunnen maken. De riool- en rel gingsrechten moeten per 1 jan J met 5 procent verhoogd worcf' Naar verwacht zal per 1 juli volgt Jaar opnieuw een tariefsverhol moeten plaatsvinden. Plan Rijnstede ALPHEN AAN DEN RIJN - M plannen van de projectontwil^a lingsmaatschappij Wilma om op c voormalige scheepswerf „De Inéat strie" aan de Wilhelminalaan in n hen aan den Rijn een plan methi woningen en een haventje te reaüt ren. heeft bij de Alphense raadso ie missie voor ruimtelijke ordertei een eerste vrij gunstige reactie oj v, roepen. Het Plan Rijnstede bevake eengezinswoningen 22 driekai woningen en 11 vierkamerwoning e De projectontwiKkeiaar wil volg e jaar gaan bouwen Het haventje ongeveer 30 boten kunnen bevat C( Of ook andere inwoners van Alp n van het haventje gebruik kunj maken, is nog niet. bekend. Problemen van de wijk op papier gezet Van een onzer verslaggevers DEN HAAG „Problemen ln de Schilderswijk" heet de nota die de gemeente Den Haag heeft uitgebracht als leidraad voor het opstellen van de structuurschets Schilderswijk. Tot 26 oktober geven verschillende inspraakorganisa ties ln de Schilderswijk een eerste visie op de structuur schets waarin de inrichting van de vernieuwde wijk in grote lijnen geregeld moet worden. De structuurschets moet over krap een Jaar gereed zijn wil de gemeente in aanmerking komen voor een forse rijkssubsidieregeling De gemeentelijke dienst stadsontwikkeling gaat het komende jaar praten met inspraakgroepen uit tien deelgebieden van de Schilderswijk In de discussienota die nu ter tafel is gebracht worden vrijwel geen oplossin gen aangedragen voor de toekomstige ontwikkeling van de Schilderswijk maar worden alleen de problemen op een rijtje gezet Problemen op het gebied van de voorzie ningen. het bedrijfsleven, het verkeer, het onderwijs en woningbouw De nota rekent voor dat er in 1990 in de wijk nog maar tussen 29.000 en 34.000 bewoners zullen zijn. Momenteel wonen er 43.000 mensen in de Schilders wijk. ROERMOND De 21-jarige heer M J van Eckevort is overleden, nadat hij gevallen was bij het over steken en door een auto gegrepen werd. In Echt bij Roermond is zondag avond de 69-jarige mevrouw M. E. Aben ook bij het oversteken om het leven gekomen. Zij werd op de Rijksweg door een auto gegrepen. WESTERHOVEN De zeventien jarige bromfietser J. van Beek uit het Brabantse Westerhoven is zon dagnacht omgekomen, nadat hij door een auto geschept was. DEN HAAG Het ontwerp-rapport Almere-stad met bijbehorend struc tuurschema is goedgekeurd door minister Westerterp (verkeer en wa terstaat). De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zal dit rapport als richtlijn gebruiken bij de opstelling van de structuur- en bestemmings plannen. Almere-stad wordt de hoofdkern van de nieuwe stad Almere en zal 80.000 k 100.000 inwoners krijgen. Binnen twee jaar moeten de eerste woningen worden gebouwd. De eer ste Inwoners van Almere-stad zullen in 1980 hun woning kunnen betrek ken. In de andere kern van Almere. Almere-haven, zijn al ruim 1500 wo ningen gereed of in aanbouw, alsme de een groot aantal voorzieningen waaronder de eerste fase van het winkelcentrum. Aan ruim dertig be drijven is een vestigingsvergunning verleend. Een tiental daarvan Is In middels in bedrijf. Plannen voor Vlietpark -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 6