Veel kijkgenoegen op expositie van zestig-plus-kunstenaars Peek &Cloppenburg Schoolverlaters zorgen voor meer werkloosheid In kasteel „De Zwaluwenburg" te Elburg Oude foto's in het Van Abbe- museum Astrid in ondertrouw Rostropovitch wil meer werken Radiophilharmonisch Orkest Morgen om 9.00 uur. WOENSDAG 13 JULI 1977 TROUW/KWARTET: door Jac. Lelsz ELBURO Kasteel De Zwaluwenburg te Elburg ligt er vriendelijk bij. Het heeft niets van een verdedigde veste. Toch wordt er wel geschoten, zelfs op het hart. Met kunst, met schoonheid, zaken die als het goed is verder gaan dan het oog. Overigens, hoe verzint men het? Een tentoonstelling van werken van Ne derlandse kunstenaars van boven de zestig. In elk geval een expositie, die veel kijkgenoegen yerschaft. Niet al te problematisch, een beetje afge- stemd op de zomer en de vakantie gasten. die op het ogenblik de Velu- we bevolken. Een twintigtal exposanten, in het algemeen niet gespeend van bekend heid in grotere dan wel kleinere kring. Schilders, beeldhouwers, tex- tlelwerkers. pottenbakkers. Tame lijk veel werk van oudere datum, dachten we. En door elkaar aan de prijzige kant. maar wie koopt, kan een beroep doen op de rijkssubsidie regeling. We volstaan met een paar indruk ken Het werk is verdeeld over de groene kamer, de pauwenkamer, de jachtkamer. de keuken, de beneden gang en het voorplein. Vaak werd de inzending van een en dezelfde kun stenaar uiteengerukt en uitge smeerd over verschillende vertrek ken. Dat zal wel niet anders hebben gekund, maar het levert wel een ver warrend beeld op. Intrigerend zijn de doeken van Jan Rijlaarsdam. Veelal vrouwenfiguren. Impressionistisch neergezet vanaf een uiterst beperkt palet, bijna al leen grijzen. Introvert werk. heel boeiend. Jan van Heel, die veel in Frankrijk heeft gewerkt, treft o.m. met zijn ..La Communiante". Anton Buytendijk is met enige kakelbonte doeken aanwezig. Dan enkele fors geschilderde stukken van Roeland Koning, waarvan we „Portret van mijn vrouw" om zijn verstilde, verin nigde sfeer een der mooiste vonden. Weer iets heel anders: tekeningen van Anton Pieck. Een een vrij aan zienlijke reeks stillevens van prof. G. V. A. Röling. Glad geschilderd, knap van stofuitdrukking. Met als een der hoogtepunten „Eierschalen en rode paprika" Aan de muur enkele met een knopspeld vastgeprikte papier tjes met notities. Zo écht dat je het bovenste er zo aan een ezelsoortje af zou willen halen. Andere koek Vergeten we niet het rijtje Indringen de vrouwenportretten van Paul Ci- EINDHOVEN Voor de liefhebbers van oude fotografie: van 22 juli tot 29 augustus in het Van Abberauseum Eindhoven de tentoon stelling „Het Groeps portret. Nederlandse en Vlaamse fototgrafie uit de periode 1845-1922". Deze kleine tentoon stelling (één zaal) vraagt aandacht voor een specifiek genre van de Nederlandse en Vlaamse fotografie in die periode. Er is geen sprake van een over zicht. maar van een be knopte keuze, die een indruk van het genre wil geven. Het gaat ook niet om een nostalgische terug blik op het familieleven of om de verschillende maatschappelijke groe peringen van die da gen. maar om de visue le en formele aspecten en dat type foto. Die aspecten worden na tuurlijk voor een be langrijk deel bepaald door de opstelling van de gToep, met zijn be perkt aantal varianten. door het decor, de attri buten en de uiterlijke karakteristieken van de betreffende groep. Het grootste gedeelte van de tentoonstelling bestaat uit familiepor tretten; verder zijn er portretten van vereni gingen (sport, studen ten) schoolklassen en mensen in hun arbeids situatie. De foto's en daguerro- typieên zijn afkomstig uit de verzamelingen van het Prentenkabi net van de Rijksuniver siteit te Leiden en het Provinciaal Museum „Het Sterckshof" te Antwerpen. AMSTERDAM De zangeres Astrid Nijgh (eigen naam De Bac ker. leeftijd 28) gaat vandaag in ondertrouw met de Amsterdamse horeca-ondernemer Ad van Besouw (49). Dit gebeurt bij de hoofdstede- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Net als vorig jaar is ook dit jaar de stijging van de werkloosheid in juni voor een belangrijk deel te wij ten aan het grote aantal schoolverlaters, die zich in die maand op de arbeidsbureaus hebben laten inschrijven. Dit meldt het ministerie van socia le zaken in een toelichting op de eind Juni gepubliceerde cijfers. Zoals toen bekend gemaakt, bedroeg het gecorrigeerde werkloosheidscij fer in juni 208 400 (148 600 mannen en 59.800 vrouwen) Dat is ten op zichte van mei een sUjging van 6900 De grote toename van het aantal werkloze schoolverlaters verklaart volgens de toelichting ook de relaUef grotere stijging van de werkloosheid onder vrouwen dan onder mannen Ruim 20 procent van de vrouwelijke werklozen in juni was namelijk schoolverlater Van de mannen acht procent. Uitgedrukt In een percentage van de troen. En evenmin de bijdrage van Berry Brugman. De laatste geeft een robuust soort expressionisme ten beste, ongeveer zoals we dar van „de Groningers" kennen. Zijn „Derde wereld" is een portret. Het deed ons een beetje denken aan het portret dat Karei Appel eens maakte van Hans de Jong, de Hengelose kousen fabrikant en kunstverzamelaar, die enkele Jaren geleden met zijn collec tie (o.m. Cobra-schilderijen) naar Zwitserland is verhuisd. Dat is ande re koek dan de derde wereld, waar mee we alleen maar zeggen willen dat men soms aan min of meer over eenkomstige uitdrukkingswijzen ge heel uiteenlopende betekenissen kan verlenen. Buiten de schilderijen zijn er ook heel wat sculpturen te zien. We noe men het bijzonder gave en speelse „Jongen en meisje" van Pieter Star- reveld, „Koningin van Sheba" van Nel Klaassen, een figuur van ranke, bevallige, klassieke schoonheid, en „Albert Schweitzer" van Pieter de Monchy. een modelletje van het gro te beeld dat In Deventer staat. Verder dan nog een uitgebreide serie ceramiek van Meindert Zaalberg, waaronder heel fraaie nummers en een paar wandkleden van Ida Stege- huis-Jaarsma, waarvan de figuren wat wajang-achtig overkomen maar die toch een eigen persoonlijke in tentie zullen hebben, wat al blijkt uit een titel als „Grijs met afscheid" Het werk van de kunstenaars, die eigenlijk niet meer met elkaar ge meen hebben dan dat ze 60+ zijn. blijft tot en met 7 augustus in De Zwaluwenburg. De tentoonstelling is open elke middag van 2 tot 5 uur, behalve op maandag. Groepsbezoek buiten deze uren is mogelijk na af spraak. HILVERSUM De Russische meestercellist en dirigent RoécRl povitch heeft aangekondigd dat hij in het seizoen 1978-1971 e solist en dirigent wil samenwerken met het Radiofilharmon Jjf Orkest van de NOS. De Rus zei dit de afgelopen weel concerten in La Rochelle en Lyon, waarbij o.l.v. de compo ,t t samen met het orkest onder meer een nieuwe compositie va» he Pool Lutoslawski ten gehore werd gebracht. Fu Ook Lutoslawski bleek onder de in- druk te zijn van de prestaties van deze formatie, die in een twaalf da gen durende rondreis door Frankrijk zes concerten gaf in een klein plaats je bij Toulon. Tours, La Rochelle. Parijs en Lyon. Het orkest en de solisten kregen van de Franse critici gunstige beoorde lingen. De criticus van Le Monde noemde het Radiofilharmonisch „een prachtig orkest van een uitzon derlijke kwaliteit". Over Sjef Dou- wes, die het Klarinetconcert van Mo zart uitvoerde, schreef Le Figaro: „Een fijzinnig, evenwichtig solist". Voor de hondérd leden van het or kest. die in twaalf dagen vijfduizend kilometer, deels per vliegtuig, deels per trein aflegden, wat er maar één teleurstelling: de geringe aandacht, die bij de concerten in La Rochelle Mstislav Rostropovitch. en Lyon het werk „10-5-6-5 (aV de Nederlander David PorcelijfJ, de publiciteit kreeg. Het kwam niet voor in het programma van concerten. .••XL tc lijke burgerlijke stand. Astrid was vroeger getrouwd met Lennaert Nijgh. die veel van haar teksten schreef en daarmee ook zal doorgaan. Het huwelijk wordt over enkele weken voltrokken. afhankelijke beroepsbevolking be draagt de werkloosheid onder man nen nu 4.4 procent en onder vrouwen 6.6 procent, tezamen 4.8 procent. Daartegenover staat een (eveneens naar het seizoen gecorrigeerde) vraag van 1.4 procent. Naast de bovengenoemde werklozen waren er in juni 23.170 personen (voor 76 procent vrouwen) die bij het arbeidsbureau ingeschreven ston den voor een gedeeltelijke dagtaak. Dat waren er 150 minder dan in mei. Het meest nam de werkloosheid on der mannen in Juni in Friesland af. Onder de vrouwen steeg in alle pro vincies de werkloosheid, het meest in Overijssel, namelijk 22 procent In de voor seizoeninvloeden gevoeli ge groepen trad in juni een behoorlij ke daling van de werkloosheid op (landbouwpersoneel e» procent, bouwvakkers tien procent en hore- capersoneel drie procent). Grote stijging van de werkloosheid zien we bij het onderwijzend perso neel (maar liefst zeventien procent, onder de vrouwen dertig procent), het sociaal en geneeskundig perso neel lelf procent) en het kantoorper soneel (tien procent). Prijsschieten. Bij P&C. Bti ilai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 10