lloskou in gesprek :iver Eurocommunisme Djiboeti tussen kolonie en brandhaard Communisten één zetel meer Peking lanceert nieuw diplomatiek offensief in Afrika Sowjet-Unie bemiddelt tussen Syrië en Irak Gevecht aan de grens van Somalië en Kenia Jü Zanvallen op Carrillo gaan door Eigenaar van Cocos eilanden in opstand tegen Australië Regering Ecevit Eindelijk einduitslag Spaanse verkiezingen Communisten blijven christen-democraten van Italië steunen Vliegtuigkaper geeft zich over IDERDAG 30 JUNI 1977 BUITENLAND Trouw/Kwartet CANBERRA (Reu ter) John Clunies- Ros», de eigenaar van de Cocos-ellan* den die ongeveer hal verwege de route Perth-Colombo lig gen, heeft gisteren Australië er van be schuldigd van plan te zijn de 360 Maleisi sche bewoners van de eilanden uit te iswjoSKOU (Reuter, UPI) Een delegatie van de Italiaanse communistische partij "°wui"n nJJ gisteren naar Moskou vertrokken voor besprekingen met de leiders in het »p van remlin. Tijdens deze gesprekken zal de Sowjet kritiek op de Spaanse communis- «u*nden- sche leider Santiago Carrillo ter sprake komen. voif,n5 ciuni«- Ross heeft Australië, nr tftegenwoordigers van de Spaanse communisten schitterden door afwezigheid op een commu- d,tn**m d" h"r" t stisch congres in de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag. schappij heeft over de eilanden, gewei gerd het gebied onaf hankelijkheid te ver lenen. Hij verklaarde dese saak te zullen aankaarten bij de Verenigde Naties. De eilandengroep werd ontdekt door een voorvader van Clunles-Ross, een Schotse kapitein. Sinds die tijd maakt de familie Clunles- Ross er de dienst uit. Er wordt voorname lijk copra geprodu ceerd, waarvoor Ma- lelsiërs zijn aange nomen. Het besluit van Can berra het bestuut over de eilanden groep over te neaaen, is het gevolg van een zeer kritisch rapport van de dekolonisatie- commissie van de Verenigde Naties dat er onlangs een on derzoeksteam heen- stuurde. e I carlo Pajetta, het hoofd van een aanse communistische delega- w heeft gisteren voor zijn vertrek anfer Moskou gezegd dat de Italiaan- en communisten in Moskou het con- *t tussen de Russen en de Spaane mmunisten „in een sfeer van abso- je openhartigheid" zullen bespre- n. Pajetta is een van de drie Itali- uJ%se partijleiders die de komende ;stDgen een bezoek aan de Russische aatofdstad brengen. HIJ zei dat de 5 al gepland was voordat Moskou "Hd vorige week in het blad Nieuwe vaJden een zware aanval opende op ls?fatiago Carrillo, de secretaris van Spaanse communistische partij. ;re(|jetta zei dat de slechte verhou- ng tussen Moskou en Madrid niet ft enige onderwerp van gesprek zou n. maar hij deelde mee dat de genstellingen zeker niet onder ta- !aaf zullen worden gehouden. Een an- ndg lid van de delegatie, senator Pao- 'anBufalini, herhaalde de kritiek van 1 L*i partij op het artikel in Nieuwe Rejden en hij herinnerde eraan dat lanirrillo en de Italiaaanse communis- ial")che leider Berllnguer vorig jaar verh gezamenlijke verklaring hadden irtidertekend waarin zijn het recht op onafhankelijke opstelling van ie- 5+fre communistische partij onder- reepten en waarin zij tevens res- jct beloofden voor de democrati- he rechten en vrijheden zoals die Het artikel zegt voorts dat Carrillo de doeleinden van het imperialisme steunt door de communistische par tijen van het westen op te zetten tegen de socialistische staten van het oosten. Sprekers op het congres over de be tekenis van de Russische revolutie onderstreepten gisteren dat de Sow- Jet-Unle voortdurend zich inzet voor de eenheid en de onderlinge samen hang van het wereldcommunisme en de arbeidersbeweging over de princi pes van het marxistisch-lenlnisme en het proletarisch internationa lisme. Niet alleen met de Italiaanse maar ook met de Franse communistische partij blijft het communistische Va- ticaan nog in gesprek. Een delegatie van de Russiche partij is gisteren op uitnodiging van het centraal comité van de Franse communistische par tij naar Frankrijk vertrokken. Ook in Parijs zal het Eurocommunisme zeker ter sprake komen. De communistische leider van Span je, Carrillo, heeft gisteren nog eens zout in de wonden van de communis tische eenheid gewreven door de praktijken van het Kremlin te verge lijken met de middeleeuwse Rooms- Kathoiieke inquisitie. Het Kremlin is vergeten dat de communistische partij geen kerk is en dat Moskou het westen gelden. Bufalini ver- ,geen Rome is, aldus Carrillo. We rde geen kritiek op het artikel in 'ajeuwe Tijden te hebben omdat ftoskou het niet met Carrillo eens is, Lear omdat iedere partij het recht lateft op haar eigen standpunten. 'raag pogingen van Moskou om de paanse communisten binnen de in- nationale communistische bewe- [ng te isoleren kwamen gisteren kunnen geen Heilige Stoel accepte ren die naar believen genadig is of kan excommuniceren, aldus de woorden van Carrillo in het marxisti sche weekblad Triunfo. ons commentaar staat op pagina 5. weer duidelijk tot uiting in een i** Tlirlflia WQTlkpIt edeling van de Russische partij- 111 Auiivijc naiiivcib t Prawda dat de Spaanse com- stische partij niet vertegen- ordigd is op een congres in Praag Ier de betekenis van de Russische volutie in de moderne wereld. De daanse afwezigheid werd overigens et met zoveel woorden genoemd .jaar de lijst van wel aanwezige par- Hen en bewegingen toonde onmid- ïllijk aan dat de PCE er niet was. Jeze afwezigheid werd nog onder streept door een artikel in het Tsje- hoslowaakse partijblade Roede '.Tawo waarin een felle aanval ge- 'aan werd op Santiago Carrillo. In et artikel wordt hij het koekoeksei ^n het Eurocommunisme genoemd. ANKARA (Reuter) De Turkse re gering van premier Bulent Ecevit is gisteren weer een stap dichterbij een kabinetscrisis gekomen nadat de Republikeinse partij had aange kondigd dat haar drie algevaardig den in het parlement zich van stem ming zullen onthouden als de in de afgelopen dagen tot stand gekomen nieuwe regering bij het parlement om een vertrouwensvortum zal vra gen. De minderheidsregering van Ecevit kan nu nauwelijks meer reke nen op een meerderheid in het parle ment, waarin ze over 214 van de 450 zetels beschikt. Premier Suarez ondertekent het akkoord dat van de Unie van het Democratisch Centrum één partij maakt. MADRID (UPI, Reuter) De laatste uitslagen van de Spaanse verkiezingen die gehouden werden op 15 juni zijn gisteren binnengekomen. De definitieve uitslag verschilt één zetel van de laatste voorlopige. De Spaanse communisten krijgen een zetel meer ten koste van de Unie van het Democratisch Centrum. heeft aangekondigd dat hij een min derheidsregering zal vormen, be staande uit vertegenwoordigers van de verschillende stromingen in de UCD. Deze minderheidsregering zal om effectief te kunnen regeren moe ten steunen op de PSOE of kleinere regionale partijen uit Baskenland of Catalonlé. De definitieve samenstelling van het parlement ziet er nu als volgt uit. De Unie van het Democratisch Centrum 165 zetels, de socialistische Arbeider spartij (PSOE) 118 zetels de Spaanse communistisch partij 20 zetels en de rechtse Volks alliantie 16 zetels. Inmiddels heeft de 8paanse premier een overeenkomst ondertekend waarin de twaalf partijen die hebben meegedaan aan de Unie van het De mocratisch Centrum besluiten van de verkiezingsunie één politieke par tij te maken. De Spaanse premier De hervormingsplannen van de rege ring hebben voor onrust gezorgd bij de werknemers van verschillende on der Franco opgerichte staatsinstel lingen. Zo zullen de afzonderlijke or James Dorsey ioewel er geen koloniën meer in Afrika zijn sinds Djiboeti eerder eze week onafhankelijk werd, heeft het zwarte continent veel leer dan een nieuwe republiek er een nieuwe brandhaard bij kregen. Het zijn niet zo zeer de binnenlandse verhoudingen Djiboeti die tot een uitbarsting kunnen leiden als wel de grafische ligging van de nieuwe staat die veel conflictstof •igt op te leveren. ig P1 P jiboeti, dat aan de zuidelijke in- dlng van de Rode Zee ligt, grenst l In Ethiopië en Somalië, daarmee efm sleutelpositie innemend in een Ibied dat in het middelpunt staat _jn een wedstrijd om invloedssferen Issen Moskou en Washington, de Fransen in eerste instantie de ïnst in Djiboeti niet meer uitma- ïn, zal het beleid van de regering president Hassan Goeled van te invloed zijn op de politieke ities in de Arabische wereld en de grote mogendheden in de Oceaan. De meerderheid de bevolking van Djiboeti zijn i's, een bevolkingsgroep die oor- ■nkelijk uit Somallé afkomstig is. it regime in Mogadisjoe meent loor historische aanspraken op it gebied van Djiboeti te kunnen :en. De aanspraken van Ethiopië datzelfde grondgebied van de nu ankelijke republiek zijn veel Ier hard te maken maar Addis ba verkeert in veel benauwender itie dan Somalië. Immers, gezien hevigheid van de strijd in de aan Rode Zee gelegen Ethiopische -Jovincle Eritrea is Ethiopië bijzon- ër afhankelijk van de verbindingen let de haven van Djiboeti lorlog t kwestie Djiboeti heeft Mogadis- e en Addis Abeba, die zich allebei b marxistisch-lennistlsch beschou- in, ver uiteen gedreven. Toch wen- n noch Somalië noch Ethiopië een ladwerkelijke oorlog in de hoorn m Afrika over deze kwestie. Wan- *r echter een van beide partijen •gingen in het werk zou stellen om liboeti te annexeren zou dat zon- t twijfel een gewapende reactie m de andere partij oproepen. Be- hietingen over en weer aan de wis tussen Somalië en Ethiopië en tóerzijdse guerrilla-acties zouden in in een volledige oorlog ontaar- •n. Een dergelijke oorlog zou vooral Sowjet-Unie in grote verlegenheid *ngen. Immers, zowel Ethiopië als bmalië zijn Russische bondge- •ten. In eerste instantie trekt vooral 8o- malië voordeel uit de machtsstruc tuur in de nieuwe staat, en wordt het regime in Addis Abeba, dat kramp achtig probeert het grondgebied van het oude Ethlpische keizerrijk intakt te houden, benadeeld. In het onlangs gekozen parlement van Djiboeti hebben de aan Somalië, verwante Issa's de meerderheid. Bovendien le veren de Issa's in de persoon van Gouled de president van de nieuwe republiek. Gouled en diens partij, de Afrikaanse Volksliga voor Onafhan kelijkheid heeft weinig twijfels gela ten over zijn politieke voorkeuren. Hij zal aansluiting zoeken bij die Arabische staten die er geen geheim van maken dat zij de Sowjet-Unie uit de invloedssfeer van de Rode Zee willen verdrijven. Saoedi-Arabië Bij deze inspanning loopt het olierij ke Saoedi-Arabië voorop. Vanuit Rl- aad heeft men de laatste tijd weinig kosten noch moeiten gespaard om het regiem in Mogadisjoe uit de ban van Moskou los te weken. Het is daarom ook niet verbazingwekkend dat de Arabische Liga, waarvan Dji boeti het 21ste lid is geworden, mas sale financiële steun aan de econo misch uitermate zwakke nieuwe re publiek heeft toegezegd. Saoedi- Arabië heeft bijvoorbeeld een be drag van zestig miljoen gulden aan Djiboeti toegezegd. De Saoedi's gaat het er vooral om dat het de nieuwe staat, die precies tegenover hen ligt aan de Rode Zee, econo misch zo goed mogelijk gaat, daar mee hopend het marxistische ge vaar te kunnen indammen. Zo zui len vermoedelijk Arabieren het be heer in handen krijgen van de nood lijdende haven van Djiboeti. de voornaamste bron van inkomsten van de jonge staat. De Arabieren nemen de economi sche en technische steun aan Dji boeti samen met de voormalige Franse koloniale meesters voor hun rekening. Dit wordt vergemakke lijkt door het feit dat, ofschoon Dji boeti nu een onafhankelijke staat is geworden, de Fransen zich niet vol ledig uit het gebied hebben terugge trokken. Dat zou met zich mee heb ben gebracht dat tachtig procent van de plaatselijke bevolking werk loos was geworden. Bovendien hou den de Fransen een strijdkracht van twee tot drieduizend man in Dji boeti. De Sowjet-Unie probeerde de zich voor haar verslechterende situatie in dit deel van Afrika te veranderen door het voorstel van een federatie tussen Ethiopië. Somalië en Djiboe ti te lanceren. Dit voorstel werd ech ter tijdens een door de Cubaanse premier Fidel Castro op 16 maart in Zuid-Jemen georganiseerde bijeen komst tussen Ethiopië's sterke man, kolonel Mengistoe, en de Somali sche president Siad Barre door Bar re van de hand gewezen. ..Moskou moet haar immorele politiek zelf verantwoorden. Siad Barre laat zich door de Russen niet tegen de muur zetten", aldus de Djiboetische presi dent Goeled. Politieke waarnemers zien in deze uitlating een teken aan die muur. Mengistoe Haile Mariam Ethi opië's sterke man Frankrijk zou met Somalië in het geheim overeen zijn gekomen dat Mogadisjoe zich over Djiboeti mag ontfermen. In ruil hiervoor zouden de Somaliërs de Russen die hun land als bruggehoofd in de Indische Oceaan gebruiken, het land uitzet ten. In dit verband moet de Somali sche goedkeuring van de blijvende aanwezigheid van Frankrijk in Dji boeti worden gezien. Siad Barre heeft ook alle reden om op een der gelijke handel met Frankrijk in te gaan. Immers, de betrekkingen tus sen de Sowjet-Unie en Somalië heb ben een deuk gekregen door de Rus sische steun aan het bewind in Ad dis Abeba. Weliswaar hebben Mos kou en Mogadisjoe belden openlijk verklaard de onderlinge vriend schap te willen versterken en verliep het bezoek van de Somalische mi nister van defensie, generaal Mo hammed AU Samantar eerder deze maand aan de Sowjet Unie bijzon der plezierig, doch sloot het KremUn de oren voor Samantars dringende verzoek om de Russische wapenle veranties aan Ethiopië stop te zetten. Omschakeling 'Hoever de afspraken met Frankrijk gaan, is onderwerp van discussie. Ondanks de wrijving tussen Moga disjoe en Moskou kan SomaUë zich niet zomaar permitteren om haar banden met de Sowjet-Unie abrupt te verbreken. Omschakeling van Russische op westerse bewapening kost enige tijd en zou de slagkracht van de Somalische strijdkrachten verzwakken op een moment waarop de spanningen Juist dreigen toe te nemen. Bovendien staat Samantar, die deel uitmaakt van het machtige vijf leden teUende politbureau, om zijn Russische sympathieën bekend. Als opperbevelhebber van de strijd krachten wordt de positie van Sa mantar bovendien versterkt. Voorlopig hebben zowel Ethiopië als SomaUë de nieuwe repubUek Dji boeti diplomatiek erkend. Beide landen hebben laten weten de terri toriale integriteit van Djiboeti te zuUen garanderen. In Djiboeti zelf maakt de bevolking zich momenteel veel meer zorgen over de economi sche toekomst dan over de poUtieke toekomst. Want, aldus een inwoner van de nieuwe repubUek: „Behalve water voor passerende schepen heb ben wij niets om aan te bieden En zelfs het water kan men pas drinken als het met whisky wordt ver mengd." PEKING (AFP) China heeft een nieuw diplomatiek offensiel in Afrika gelanceerd. Gebruikmakend van Russische tegen spoed op het zwarte continent probeert China zijn invloed daar uit te breiden. Zo besteede de Chinese pers gisteren veel aan dacht aan het onderhoud van president Hoea Kwo-feng met Robert Moegabe, een van de leiders van het Patriottisch Front in Rhodesiê. Moegabe, die een vriendschapsbe- zoek aan China brengt hoopt meer steun van Peking voor zijn bevrij dingsbeweging te kunnen krijgen. Onlangs liet Moegabe weten dat Chi na zijn beweging indirect steunde vla het Bevrijdingscomité van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE). Rechtstreekse hulp krijgt het Patriottische Front vanuit de Sowjet-Unie. Hoea Kwo-feng heeft volgens de Chi nese pers tegenover Moegabe „krachtige steun" van China betuigd aan „het volk van Zimbabwe (Rho desiê) In zijn strijd tegen het imperi alisme, het kolonialisme, het racis me en het hegemonisme" en voor „onafhankeUjkheld en nationale be vrijding". Wij beschouwen de over winningen van het volk van Zimbab we als de onze", aldus de Chinese president. De Chinese pers publi ceerde gisteren een lang commen taar over de „opmars van het Afri kaanse volk in de strijd tegen het hegemonisme". Deze laatste term gebruikt Peking om het Russische streven naar invloed aan te geven. Uitbuiten Peking laat geen gelegenheid voor bij gaan om diplomatieke tegensla gen van de Russen op het Afrikaanse continent uit te buiten, met name sinds de kwestie-Angola en de recen te inval in de Zaïrese provincie Sja- ba. De verkoeling in de betrekkingen tussen Soedan en de 8owjet-Unie werd gevolgd door een bezoek van president Noemelry aan Peking. Ook die gelegenheid greep China aan om de derde wereld te waarschuwen te gen de gevaren van de Russische invloed. Tegenover de expansie drang, de infiltratie en het hegemo nisme van de Sowjet-Unie stelt Chi na zijn eigen „belangeloze hulp" aan de ontwikkelingslanden. De recente bezoeken aan Peking van de premier van Kongo-Brazzaville, Louis Silvain Goma, en van de vice- president van Somalië, Ismail Ali Aboecar, pasten kennelijk ook ln het streven van deze landen wat meer evenwicht te brengen in hun betrek kingen met China, ten koste van hun oude bondgenoot de Sowjet-Unie. China volgt met bijzondere aan dacht evenals de Verenigde Sta ten de ontwikkelingen in de „hoorn van Afrika". Somalië heeft onlangs zijn ongenoegen geuit over Russische wapenleveranties aan zijn aartsvijand Ethiopië. De Somalische ontevredenheid speelt China weer in de kaart. Ook na de breuk tussen Egypte en de Sowjet-Unie, in 1976, heeft China daar behendig gebruik van gemaakt. BEIROET (Reuter) De Sowjet-Unie heeft in het geheim pogingen in het werk gesteld om de aartsvijanden Syrië en Irak dichter bij elkaar te brengen. Dit werd gisteren door welingelich te kringen in de Libanese hoofdstad Beiroet bekendgemaakt. ministeries voor leger, marine en luchtmacht ln één ministerie van defensie opgenomen worden. Amb tenaren van deze ministeries vrees den hierdoor ontslag te zullen krij gen. Ook 1500 ambtenaren van het ministerie van informatie protes teerden gisteren tegen mogelijk ont slag. Minister van informatie Andres Reguerra heeft de ambtenaren giste ren gerust gesteld. Ook al wordt het aantal ministeries teruggebracht van 19 tot 13, dit zal geen ontslagen met zich mee brengen, aldus de mi nister. Zowel in Bagdad als in Damascus regeert een vleugel van de Baath- partij. De meningsverschillen tussen beide vleugels komen vaak tot uiting in de verschillende visies op de mo gelijke oplossingen van het geschil tussen Israël en de Arabische wereld. Volgens ln Beiroet gestationeerde di plomaten. die goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het Kremlin, hebben de Russische inspanningen om Bagdad en Damascus nu dichter bij elkaar te brengen „een zekere mate van succes" gehad. Het Kremlln zou proberen om Irak ertoe te bewegen zijn harde en afwij zende houding inzake het Midden- Oosten. waardoor het bepalen van het Arabische beleid links is blijven liggen, te verzachten. Irak is tot nu toe een van de belangrijkste steunpi laren geweest van het Palestijnse Afwijzingsfront. In dit front zijn die Palestijnse groepen georganiseerd die zich tegen een vreedzame rege ling met Israël verzetten. Volgens de in Beiroet gestationeerde diplomaten heeft 8yrië's president Hafez al Assad verklaard dat Irak de Syrische bereidheid om een eventue le Geneefse vredesconferentie over het Midden-Oosten bij te wonen fout begrepen. Syrië zal op deze conferen tie noch Israël erkennen noch af stand doen van een milimeter bezet gebied noch de Arabische rechten opgeven. De Russische bemidde lingspoging zou er inmiddels toe hebben geleld dat de regering in Da mascus de blanco volmacht aan de door haar gecontroleerde Syrische pers om een hetzecampagne tegen Irak te voeren heeft ingetrokken. Voortaan zouden aanvallen op Irak pas na officiële goedkeuring mogen worden gepubliceerd. Hoewel er van uit Bagdad op deze maatregel niet rechtstreeks is gereageerd wijst de Iraakse bereidheid om na tien jaar de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten te herstellen op èen zekere mate van flexibiliteit. NAIROBI (AP, Reuter, UPI) Keniaanse troepen hebben in een vuurgevecht met een grote Somalische troepenmacht in het grensgebied tussen belde landen zeven Somaliërs gedood. Aan Keniase zijde vielen zes doden. Het vuurgevecht ontstond nadat 3000 man van bet Somalische leger een onverwachte aanval hadden ge daan op Keniaans grondgebied bij de plaats Rhamoe. In een gisteren uitgegeven protestnota zegt Kenia ROME (Reuter, AP) De Italiaanse communisten hebben gistermorgen met de christen-democraten van premier Andreottl en drie andere partijen overeenstemming bereikt over een programma dat de moeilijkheden waarmee het land te kampen heeft moet aanpakken. Hiermee doen de Italiaanse commu nisten weer een stap ln de richüng van regeringsverantwoordelijkheid. Momenteel spelen ze nog de rol van gedogen van de christen-democratl- sche minderheidsregering. Partijleider Berllnguer verklaarde gisteren dat de bedoeling van deze overeenkomst was om uiteindelijke regeringsverantwoordelijkheid te gaan dragen. Om die reden juichte hij de gesloten overeenkomst dan ook toe. Ook de socialisten, sociaal democraten en de republikeinen ne men deel aan dit akkoord. De nieuwe overeenkomst maakt het mogelijk dat de minderheidsrege ring van Andreottl blijft regeren tot oktober. Socialisten en communis ten zelden teleurgesteld te zijn dat Andreottl geen persoonlijke veran deringen in zijn kabinet wilde aan brengen. Het akkoord voorziet in een door alle deelnemende partijen gesteunde aanpak van de proble men waarmee Italië te kampen heeft zoals inflatie, geweld, werk loosheid én het nog steeds arme zuiden van het land. dat het zich zeer bezorgd maakt over de aanval, die de goede betrekkin gen tussen beide landen ondermijnt. In een protestnota aan de Somali sche regering heeft Kenia laten we ten de aanval te beschouwen als een aanslag op de territoriale integriteit van het land en dat het iedere maat regel zal nemen die nodig is om het land te verdedigen tegen soortgelij ke aanvallen. Kenia heeft troepen- versterkingen naar het oostelijk grensgebied gestuurd. De reden voor de aanval Is op dit moment nog onduidelijk. Belde lan den hebben een al Jaren oud grensge schil. In het begin van de Jaren zestig kwam het daarbij tot regelmatig te rugkerende gevechten In 1967 besloten belde landen het geschil bij te leggen. Maar ook na die tijd ia er nog af en toe melding ge maakt van activiteiten van Somali sche strijders, de zogeheten Sjifta's, op Keniaans grondgebied. DOHA (UPI, Reuter) Een 26-Jari- ge Libanees heeft gisteren de Arabi sche aandacht op de oorlogssituatie ln het zuiden van Libanon willen vestigen door een toestel van de Arabische luchtvaartmaatschappij Oulf Air te kapen. Het vliegtuig werd gekaapt vlak nadat het was opgestegen van de luchthaven van Doebai Nadat het toestel na de lan ding in Doha door militairen was omsingeld gaf de kaper zich aan de autoriteiten over. Alie 55 passagiers plus bemanning bleven ongedeerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 7