Zwakbegaafde uit isolement halen" Te weinig aandacht voor centrumfunctie 'lm Weissen Rössl' in Den Haag succesvol 449.- Ons Huis in Leiden gerestaureerd Benatzky operette doet het nog goed Benoordenhout wil doorgaand verkeer weren Haagse binnenstad Twee doden in verkeer Paratyfus geconstateerd Bijeenkomst NVU gaat niet door Commissie akkoord met eerste aanzet bouw Hout wijk Protesten tegen recreatieplannen - voor plassengebied Voetgangster (82)e aangereden NABEZ0RGING VAN DE KRANT =1 cc O O CS „EN 00K0PZATERDAG Laguna opblaasboot 15.95 52.- 2.75 5.95 99.- „EN 0QK0PZATERDAG Vendomatic dubbel deurs koelkast 7514 DONDERDAG 30 JUNI 1977 REGIO DEN HAAG Trouw/Kwartet door Dick Pijl LEIDEN Na een rondgang door „Ons Huis" aan de Hooigracht in Leiden kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat men er hier in geslaagd is van een verblijf voor verstandelijk minder begaafden een echt „thuis" te maken. De verbouwing van de panden is onlangs voltooid en de bewoners zijn er erg tevreden over. Aan alle eisen van brandveiligheid is voldaan en er zijn nu erg goede sanitaire voorzieningen in het huis. De bewoners kunnen in het monumentale pand op allerlei manieren creatief en recreatief bezig zijn. De eigen kamer die de meeste bewoners hebben garandeert de privacy, die onmisbaar is bij een zo langdurig verblijf als in Ons Huis. Er wordt in het gezinsvervangend tehuis naar gestreelde de bewoners zo veel mogelijk als in een gewoon gezin te laten leven en hen zo veel mogelijk hun eigen weg te laten be palen. Voorop in de begeleiding, staat de wens een Isolement te voor komen. Er wordt daarom veel aan dacht besteed van de Integratie van de bewoners in de samenleving. De meeste bewoners vinden dan ook een werkkring in een sociale werk plaats of zelfs gewoon in het be drijfsleven. In de prakUjk van alledag is het echter nog erg moeilijk om tot die integratie met de samenleving te ko men omdat de maatschappij erg on bekend is met de aard en houding van de verstandelijk minder begaaf de mens. Een kleine stap in de goede richting hierbij is de poging van Ons Huis dit isolement te doorbreken door regelmaUg exposlUes van schil derijen te houden en zodoende ande re mensen binnen te halen. Ons Huls bestaat tien jaar en er wonen 24 mensen. Er is acht man pedagogisch personeel en vier man huishoudelijk personeel. Het huis valt onder het beheer van de protes tants christelijke stichting van ou ders en vrienden van het geestelijk minder valide kind in Leiden en om streken. Naast Ons Huis exploiteert de stichting Huize Desideranda aan de Rijnsburgerweg. dat twee jaar bestaat en waar 17 mensen gehuis vest zijn. Familie Tijdens de zeven maanden dat er verbouwd is verbleven de inwoners in Hotel Dulnlust in Noordwijk, een hotel 400 meter van het strand gele gen dat de inwoners van Ons huis die allen uit de stad afkomstig zijn een soort vakantie-idee gaf. Vol gens het hoofd van het huis André Lont ging het wandelen met Wanja de huishond langs het strand toch vervelen en begonnen sommige mensen dingen te missen. „Zo kon Je duidelijk merken dat Willem weer naar z'n markt verlang de. Hij komt hier altijd terug met bossen gratis bloemen. Maar Juist ook familie-bezoek was er moeilijk en de eigen spulletjes van de men sen wilde men toch weeris zien. Het was toen onvoorstelbaar om te mer ken hoe snel alle mensen zich aan de nieuwe situaUe in Leiden weer aan pasten. In alle pedagogische hand boeken staat het omgekeerde van wat hier gebeurde." In Ons Huis variëren de leeftijden van 24 tot 63 Jaar en zijn de sexen gelijkelijk verdeeld. Het criterium bij plaatsing is. dat mensen een re delijke zelfstandigheid moeten heb ben en dat ze in de groep het gezin zullen passen. De meesten komen rechtstreeks uit een gezin en moeten daar weg omdat de ouders te oud worden om ze te kunnen verzorgen In de huiskamer kan men lekker hangen in gemakkelijke stoelen en 's winters wordt er een eigen haard gestookt. Ook de huisdieren dragen bij aan de gezellige, intieme sfeer. De bewoners van de twee gerestaureerde oude pandjes hebben hun kamers naar eigen smaak mogen inrichten. Links op de foto André Lont, hoofd van Ons Huis. of omdat er andere problemen zijn. De eerste stap is meestal dat de ouders bij een tehuis komen aanbel len. Dan worden ze verwezen naar het Sociaal Pedagogisch Centrum (S.P.C.) Het SPC verricht vervolgens een onderzoek dat kan resulteren in een 'weekend/logeren' of een vakan tie-verblijf. Er wordt uiterst zorgvul dig te werk gegaan omdat de plaat sing jarenlange consequenties heeft. Over het algemeen is het redelijk te voorspellen hoe het gaat, maar het blijven menselijke besluiten dus je kunt. volgens André Lont, 'gran dioos de boot in gaan'. Er zijn naar zijn zeggen geen proble men met het stichtingsbestuur, waarvan de leden meestal ook zwak begaafde kinderen hebben. Een staf-besluit gaat via André naar het bestuur, dat dan weer prompt deze meningen overneemt. Negenenne gentig procent van de mensen is van prot. chr. achtergrond dus een pro bleem met de gezindte is er niet als er over een opname beslist moet worden. Typerend is dan ook dat er 's zondags om half elf geen mens te vinden is in Ons Huis. Dat wordt niet gestimuleerd vanuit de staf, want de mensen zijn van kindsaf gewend naar de kerk te gaan. Ook voor het spreekuur van dominee Pannekoek en de vertellingen die hij houdt in Ons Huis is grote belang stelling. Nieuwbouw Het pand Hooigracht 58-60 staat op de monumentenlijst. Per verblijfs- eenheid heeft de stichting voor de restauratie van het pand 10.000 gal den gekregen, een totaalsubsidie van vier ton. Die vier ton is er mede verantwoordelijk voor dat alle ideëen voor de verbouwing van staf, bewoners en bestuur, goed uit de verf konden komen. Voor het geld had men ook nieuwbouw kunnen plegen in Leiderdorp. Hoofdoverwe ging om dat niet te doen was dat iedereen al tien jaar in de stad in het tehuis had gezeten en het feit dat men zich verzekerd wist van CRM- steun. Voor 1 Januari 1976 waren de plan nen helemaal 'rond* en dat had als voordeel dat men alleen met CRM in de slag moest en niet ook nog eens met de diverse instanties die belast werden met de op die datum in werking tredende Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ;. Deze AWBZ levert de fondsen voor de eigenlijke verpleging. In de regio Leiden blijkt een grote behoefte te bestaan aan tehuizen voor minder-begaafden. De stich ting die Ons Huls en Desideranda beheert heeft plannen voor een der de tehuis in Leiden voor 17 bewo ners. Desideranda heeft al concrete plannen voor een dependance met kleine wooneenheden. De hele ten dens in de zwakzinnigenzorg is op vang en begeleiding in 'gezins vorm'. Gevraagd naar het eventueel be staan van urgentie-plaatsingen ant woordt André Lont dat er wel wachtlijsten bestaan maar dat er gewerkt wordt met de 'urgentie-van- hetrmoment'. „Als van een zwakbe gaafde de vader overlijdt en de moe der 82 Jaar is dan is het dus overdui delijk." Sexualiteit Vroeger moest het kapitaal van de bewoner bij opname in een tehuis interen totdat men in aanmerking kwam voor de Bijstandswet. Nu valt alles onder de AWBZ, ook al heeft een bewoner een Vermogen van een ton. dat blijft staan. Van het met werken verdiende geld moeten de „rijkeren" maximaal 500 gulden af staan per maand. Wat betreft de vakanties ligt er ook een-financleel- verschil. De minder draagkrachti- gen gaan naar Texel en de anderen gaan met de Ford Transit van het huls naar Zuid-Engeland. En van het bij de heropening gekregen geld kan men het najaar nog een keertje weg, want. aldus André Lont. „va kantie geeft een kick aan het huis". Er is in het huis een open structuur. Artikel twee van het statuut van de stichting noemt de Bijbel als richt snoer van handelen. „Vrijheid in ge bondenheid", zo vertaalt de staf dat in de praktijk. Het moeilijkst daar bij is de evolutie die bestaande nor men en waarden in de maatschappij doormaken. Zo heerst er binnen het huls veel vrijheid en is er bijvoor beeld niet één deur op slot van de vijf twee- en veertien éénpersoons kamers. Men zou graag willen dat iedereen er geheel vrij is maar in de praktijk kan dat niet helemaal. Zo mogen twee bewoners elkaar uit ge negenheid bijvoorbeeld wel een kus geven, maar is sexualiteit uitge sloten. Van de oorspronkelijke bewoners uit 1966 zijn er slechts vijf niet meer in Ons Huls. Vier zijn verhuisd naar Leiderdorp waar men minder din gen gemeenschappelijk beleeft en meer aan rust toekomt. Het zijn dan ook de ouder wordenden. Er zijn twee mensen die nu met begelei ding vanuit Ons Huls op kamers wonen in Leiden. Wat betreft geeste lijk ontwikkelingsniveau vielen zij tussen wal en schip. Zij zijn zichzelf erg bewust van hun plaats in deze wereld, maar kunnen toch niet hele maal zonder hulp. In de gemeenschappelijke huiska mer dwarrelen personeel altijd zijn er twee mensen in dienst en bewoners door elkaar. Maar waar het vroeger U, meneer en juf was daar is het nu Anneke, André en jij. Een teken dat juist de maatschap pelijke stroomversnellingen Ons Huis niet onberoerd laten. door Adr. Hager DEN HAAG Zelfs de meest hartstochtelijke operetteliefheb ber zal er moeite mee hebben meer dan tien titels van Benatzky- operettes uit het hoofd op te sommen. Toch schreef de in 1884 geboren componist meer dan vijftig operettes. Daarnaast ver schenen van zijn hand vijfduizend chansons en muziek bij 225 films. Het eerste grote succes boekte hij kort na zijn huwelijk met Josma Selim. voortreffelijk vertolkster van zijn chansons. Dat successtuk was „Llebe lm Schnee". dat in Uen Jaar tijd elfhonderd opvoeringen haalde. Na onder andere .An Alle" en „Die drei Musketiere" kwam het hoogte punt In zijn carrière: „lm Weissen Rössl". Deze operette uit 1930 bracht Ralph Benatzky wereldroem (onder andere 651 voorstellingen in Londen en 223 in New York) en nog steeds trekt dit werk publiek. De polulariteit is zelfs zo groot, dat het theater Oberhausen wel bekend bij Haase publiek drie opvoeringen in het Congresge bouw brengt Gisteravond was het ROTTERDAM Aan de ernstige verwondingen, die zij een avond te voren had opgelopen bij een ver keersongeluk. ts de 14-jarige Elisa beth Keus uit Rotterdam overleden. Het meisje fietste op de Boezemweg in Rotterdam, toen zij door een per sonenauto werd aangereden. Met zwaar hersenletsel werd zij naar het Dijkzlgtziekenhuis gebracht. De be stuurder van de auto. de 38-jarige B. L. uit Rotterdam, die na de aanrij ding was doorgereden, kon na een achtervolging worden aangehou den. Volgens de politie verkeerde de man onder Invloed van alcohol. In het Dijkzlgtziekenhuis In Rotter dam is de 25-Jarige mevrouw C. Vel- ders-Cardinaal uit de Maasstad overleden. Mevrouw Velders werd maandagavond op haar fiets aange reden door een vrachtwagencombi natie Op de kruising Boezemweg en Ammanplein in Rotterdam had deze aanrijding plaats. publiek enthousiast en dat zal onge twijfeld ook vanavond en morgena vond het geval zijn. Onder leiding van Willy May kwam een aantrekkelijke opvoering tot stand met een vlot reagerend orkest en geroutineerde podiumkrachten. Weliswaar was er het bezwaar van een niet altijd gemakkelijk te vol gen gesproken tekst zeker als men zich van de microfoons afdraai de doch er is menig maal hartelijk gelachen. Daarvoor zorgde In de eer ste plaats Heinz Schickel als Gierec- ke. niet alleen gangmaker doch ook regisseur, die menig open doekje in ontvangst mocht nemen. Ingrid Kaufmann was een levens echte „Wirtin'-'en Gabriele Prüssing een charmante „Ottilie". De vocale kwaliteiten van de dames waren over het algemeen sterker dan van de heren, zoals bijvoorbeeld Paul Pokorny als Leopold. Het koortje kreeg van het publiek een voldoen de en de aankleding was sober doch doeltreffend. POORTUOAAL De Keurings dienst van Waren in Rotterdam heeft een sproei- en wasverbod afge kondigd voor een sloot in Poortu- gaal. Bij een tuinder in deze ge meente is paratyfus geconstateerd, nadat de man had gegeten van groente, die hij tevoren had gewas sen met water uit een sloot langs zijn land. Vermoed wordt dat een verstopte duiker de oorzaak is van de besmetting. In de sloot zal een nieuwe duiker gelegd worden om te voorkomen dat de salmonella-bac- teriënhaard zich in het stilstaande water zal uitbreiden. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De verkeerssi tuatie in het Haagse Benoor denhout moet binnenkort eens in z'n geheel worden bekeken, vindt wethouder G. C. Wallis de Vries (Openbare Werken, Verkeer en Vervoer). Bewoners van de wijk zitten opgescheept met een verkeersstroom van en naar de Utrechtse Baan. De raadscommissie voor OW zag gisteren geen oplossing om het door gaand verkeer in het Benoorden hout op korte termijn te weren. Een suggestie van de bewoners om het voor automobilisten onmogelijk te maken om vanuit de Jan van Nas- saustraat via de Zuid-Hollandlaan naar de Utrechtse Baan te rijden, kon niet gehonoreerd worden. De verkeerssituatie in de wijk werd ter sprake gebracht bij de discussie over de plannen voor een nieuwe Zuid-Hollandlaan, de verkeersscha- kei tussen de Utrechtse Baan en de Koningskade. Het plan is om de Zuid-Hollandlaan een nieuw profiel te geven door het wegdek van een middenberm te voorzien en het ge heel aan te kleden met bomen. Het plan is ingediend door de Stuur groep Zuld-Hollandiaan waarin rijk, gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie zitting hebben. Al eerder kwam de gemeente zelf met een plan voor verbreding van de Zuid- Hollandlaan. maar dat werd door het ministerie van Verkeer en Wa terstaat afgekeurd omdat het Malie veld werd aangetast. In de commis sie voor OW werd het nieuwe plan als een verbetering ervaren. Deson danks stemde het PPR-raadsiid Ge- leijnse tegen het plan omdat hij vreesde dat de nieuwe Zuid-Hol landlaan toch nog op een te grote verkeersstroom berekend zou wor den. Het PvdA-raadslid Bakker wil de de herprofilering nog eens ln zijn fractie bespreken. DEN HAAG Het centrum van Den Haag moet meerdere functies houden en goed bereikbaar blijven. Dat is de hoofd- boodschap van de woensdag gepresenteerde nota van de Stich ting Binnenstad Den Haag. In deze nota Visie op de Stad worden algemene hoofddoelstellingen voor de structuur van het centrum van Den Haag gegeven. De stichting, die zo veel mogelijk verschillende groepen uit de Haagse city vertegenwoordigt en als adviseur van het gemeente bestuur fungeert, streeft naar een verbetering en stimulering van de Haagse binnenstad als bloeiend en attractief stedelijk en regionaal centrum. De gemeente heeft twee jaar geleden zelf aangedrongen op de oprichting van de stichting, omdat men een gesprekspartner wilde hebben als er gepraat wordt over het centrum. Reden voor de uitgebrachte nota is, volgens voorzitter Reimer. het ont breken van een algemene filosofie op het binnenstadsgebeuren. „Je kan niet incidenteel bezig blijven zonder algemeen kader." Volgens hem vormen het Centraal Station. Nieuw Babyion. het gebied rond de Grote Kerk en het Forumge- bied een bewijs voor de stelling dat er onvoldoende rekening wordt ge houden met de centrum-funktie van de binnenstad. Daarnaast hadden activiteitscentra als het Congresge bouw en de Koninklijke Bibliotheek nooit buiten de stadskern gesitueerd mogen worden. Uit de nota komt naar voren dat juist de overgangsgebieden tussen het centrum en de buitenwijken van de stad ernstig aangetast zullen wor den als de activiteiten in het cen trum verwaarloosd worden. Illustra tief hiervoor is de verpaupering van het gebied Lijnbaan/Kortenbos/Wes- teinde, aldus de Stichting Binnen stad. „Omdat er geen goede afwe ging van de belangen van de binnen stad heeft plaatsgevonden is er spra ke van een onevenwichtige ontwik keling van Den Haag," aldus de heer Reimer. Een greep uit de conclusies van de nota: de excentrische ontwikkeling moet beëindigd worden acüvltei- ten buiten de stadskern moeten niet gestimuleerd worden er mag geen nieuw centrum in Scheveningen ont staan het Forumgebled en de ge bieden rond Centraal Station en Grote Kerk mogen niet verder geac tiveerd worden. Van de overgangs gebieden moet niet alleen het Bezui- denhout een echte functie krijgen maar ook de andere omliggende wijken. Ten aanzien van Centrum West (Kortenbos) vindt de stichting dat er in de doelstellingennota voor dit ge bied te veel nadruk wordt gelegd op de woonfunctie. Wat er dan wel moet gebeuren wil de stichting nog niet zeggen, omdat men dat niet „ele gant" vindt voor de gesprekspart ners in de overleggroep voor dit ge bied. Uit dit overleg moet een geza- melijke doelstellingennota komen, waarna structuur- en bestemmings plan worden vastgesteld. ROTTERDAM De bijeenkomst die de Nederlandse Volksunie vana vond wilde houden in het jongeren centrum „Experience" aan de Von- delweg in Rotterdam, gaat niet door. Wethouder Van der Ploeg heeft de Amsterdamse aktlëleider van deze partij, Yge Gram an, laten weten geen toestemming te geven voor het houden van een lezing. Te gen de bijeenkomst van de Volksu nie was protest aangetekend door 26 Rotterdamse organisaties, waaron der het Rotterdams Advokatencol- lektief. DEN HAAG De leden van de gemeenteraadscommissie voor Openbare Werken, Verkeer en Ver voer hebben gisteren de eerste aan zet gegeven voor de bouw van Hout- wijk. Het wachten is nu op toestem ming van de volledige Haagse raad om te beginnen met het leggen van kabels e.d. en het treffen van de nodige verkeersvoorzieningen. Met de eerste aanzet is een bedrag van ruim honderd miljoen gulden ge moeid. Houtwijk is het gebied dat ligt tussen de Oude Haagweg en de Escamplaan. De raadsleden in commissie betreur den het wel dat er al een beslissing over de aanleg van een aantal wegen en straten genomen moet worden, terwijl het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk nog niet eens door de gemeenteraad is goedgekeurd. „De inspraak vanuit de bevolking op het ontwerpbestemmingsplan wordt hierdoor beknot", zo stelden de raadsleden. Wethouder G. C. Wallis de Vries moest toegeven dat het we genbeloop in en rond Houtwijk zelfs al door de provincie is goedgekeurd. REEUWIJK Driehonderd inwo ners van Reeuwijk hebben bij het college van gedeputeerde staten een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen die het Recreatieschap heeft voor het natuurgebied Reeu- wijkse Hout. Met name geldt de kri tiek de voorgenomen aanleg van een verbindingskanaal tussen de Bree- vaart en de Reeuwijkse plassen Broekvelden en Vettenbroek. Bovendien wil het Recreatieschap ook de plassen Groot- en Kleinvoge- lenzang en Vettenbroek en Broekvel den verbinden. De indieners van het bezwaarschrift zien deze ontwikke ling met zorg tegemoet, omdat men verwacht dat de recreatiedrukte, die daar het gevolg van zal zijn, de unie ke flora en fauna in dit gebied zal vernietigen. Ook vreest men dat de oevers onherstelbaar beschadigd zullen worden. „De plassen Elfhoe ven en 's-Gravenbroek zijn ook al verloren gegaan ten behoeve van de massarecreatie. Bovendien komen de recreanten met deze voorzienin gen al ruimschoots aan hun trek ken", aldus de bezwaarden. Sociaal Raadsman Tot en met 15 Juli houdt de s<ft raadsman in Rijswijk geen sal uur. Daarna is hij er weer op niF dag in het wijkcentrum Stervq (14.00-16.00 uur), woensdag in wijkgebouw van de RijswjC Kruisvereniging (9.00-11.00 uui donderdag in het gemeente (17.00-19.00 uur). H SC Nieuwe Kerk Donderdagavond om 8.15 uurjp- Jan J. van den Berg op het Bt orgel in de Nieuwe Kerk te zijn Jaarlijks programma met se romantische werken. Op hel gramma staan werken van Fn Widor en Guilmant. De toegai het concert bedraagt 3,f reductie voor CJP'ers en Toeristenmarkt toeganCj 3,50 enu ;n 65+'4t Donderdag van 2.00-9.00 uu^ avonds is er op de Princestiw gelegen tussen de Voorstraat het Andreaspleln te Katwijk Z Zee, Toeristenmarkt. De mit staat dit keer in het teken van^ volksdans. De volksdansgL Katwijk zal dan ook op gezf; tijden uitvoeringen en optredj, verzorgen. nj Abdijkerk De Kampense organist Klaaf; Mulder geeft donderdagavond 8.30 uur, op uitnodiging vanli „Kommissie Abdijconcerten Lfa duinen", een concert op het Rej( nerorgel in de Abdijkerk aany Willem III-straat 40 te LoosduiC Op het programma staan werjn van Bach, Cimarosa, Mozartjc Bartholdy. De toegang tot het eert bedraagt 5.- (CJP'ers, 65+^ en HCT-leden betalen 3,50). n IC Assignments In Vendomus, winkelcentrum b de Bogaard" te Rijswijk is va|« juli tot en met 11 juli de f(o expositie „Assignments" van Lb Snowdon. De foto-expositie man onderdeel uit van een Europ toemee. L Coopertest De Afdeling Jeugd sport en reel tie van de gemeente 's-Gravenra en de atletiekverenigingen V&H Den Haag en Olympia '48 hou£ vrijdagavond de zevende Cooi test van dit jaar. De plaats handeling is de sintelbaan van Poot. Fietspuzzeltocht l Men kan op elk gewenst tijdig starten voor een üetspuzzeita, langs de mooiste plekjes Noordwijk en NoordwijkerlC Vanaf 1 juli wordt er gestart v£r het WV-kantoor Noordwijk^., Noordwijkerhout. Deelname L 2,50 per persoon en 6 gulden mE maal per gezin. Bij afmelding C vangt elke deelnemer een Ier herinnering. Feike Asma f In de Grote Kerk van NoordJ houdt Feike Asma een orgeltP eert op vrijdag 1 juli. Het begint! kwart over acht 's avonds en_ toegangsprijs bedraagt 3,50 persoon. ROTTERDAM De 82-jarige vrouw A. M. van Loon-Jansen F Rotterdam is woensdagmiddag r het leven gekomen, toen ze op I voetgangersoversteekplaats op j Reijerdijk werd aangereden d| een personenauto. Haar man, fc tegelijk met haar overstak, bleeft gedeerd. Uw krant onverhoopt niet on vangen? Als u voor 12 uur belt wore de krant zo vlug mogelijl maar in ieder geval dezelfd dag nog, bij u nabezorgd. In DEN HAAG, VOORBUR< en RIJSWIJK kunt u belle nummer 070-469445. In DELFT nummer 015» "132519, b.g.g. 070-469445. Voor LEIDEN nummer 071 469445. Buiten deze plaatsen kunt zich in verbinding stellen mi de agent. Van oersterk P V C. Meerdere luchtkamers, dus uiterst veilig Groot dri|fvermogen In leuke kleurstellingen Laguna 26 260* 145 cm 99 50 Laguna 23 230* 130cm 79 50 Laguna 20 200* 130cm 59.50 vrijdagvoordecl vrijdagvoordeel Nylon heren jack Met kapuchon in kraag, nylon rits. 2 zakken en kontras terende strepen over schouder en mouw. Kleuren: zwart. rood. wit. blauw en groen Maten 46 t/m 56 Trainings pak Met rolkraag. rits in pijpen en jack. In diverse kleuren. Maten: 92 t/m 164 v.a. 34.-. Maten 4 t/m 9 Beide artikelen string 3 - per maai Plastic afdek folie Doorschijnend. Praktisch en onmis baar voor de kampeerder, tuinier der en doe het zeiver. 5x6 mtr. 8.50 4x4 mtr. 5.50 2*3 mtr. Aardewerk mok Royale maat. 3 Fantasie deko raties. Kleur bruin. 3 Stuks vrijdagvoordeel Harmonica koffer Licht, sterk en ruim. Geheel open te slaan, gevoerd. Met pakbanden. Beveiligde sloten. Kleuren. leder- of donkerbruin. Afm.: 75 cm 65.- 65 cm 60 - 60 cm vrijdagvoordeel Huttent Krekel 100% katoenen kwali teit. Met kuipvormig grondzeil. Zeer ruim voor 2 personen. Windvast door aflopende noklijn. Gewicht ca 5 kg bruto inhoud 225 Itr. netto 180 Itr koelkastruimte. 35 Itr. diepvriesruimte automatisch ontdooisysteem regelbare thermostaat binnenverlichting praktische deurindeling afm: 141 *50x60cm VROOtVmDREESMANN ook geldig op de plaatselijke koopavond

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 6