Tuinen van Mien Ruys gered „Hier kwinkeleren nog de nachtegalen" iSommentaar Jurocommunisme (1) Jurocommunisme (2) Wat meer zomer ^efèbvre 'zomerkoninkjes' 'zomerkoninkjes 2' muskusrat manotheek Trouw/Kwartet Ik ;U t Kremlin heeft zich weer met izondere felheid tegen het Euro- immunisme gekeerd door middel lan een harde aanval op de secre- iris van de Spaanse communisti- :hc partij. Santiago Carrillo. In ln op ruime schaal verspreide be- jreking van diens boek „Euro- jmmunisme en de staat" in het issische tijdschrift „Nieuwe tij- wordt Carrillo ervan beschul- ;d „het imperialisme en de reacti- iaire krachten in de wereld" in de te spelen. aanval op Carrillo is een heel ordachte. Niet de Spaanse com- unistische partij wordt aangeval- b, de kritiek richt zich niet op het jurocommunisme in het algemeen. Jaar welbewust is de leider van de foaanse communisten tot doelwit "m de kritiek gekozen. joor Carrillo uit te kiezen specu- iert Moskou op een mogelijke in- trne verdeeldheid binnen de iaanse communistische partij. Op irte termijn lijkt zo'n actie nog kans van slagen te hebben, idat Carriilo's greep op zijn partij :er stevig is. Het Kremlin specu- (ert echter op de instemming van nsen uit de tweede of derde lijn in de partij die de weg naar de top lomenteel nog geblokkeerd zien |oor de Eurocommunistische top. *jloskou heeft de aanval niet gericht jp het Eurocommunisme in het alg- ">een. De kritiek van het Kremlin jcht zich ditmaal niet op de hou- an na ink Kai pit ding van de Italiaanse en Franse communistische partijen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mo gelijk. De Italiaanse en de Franse communistische partij zijn veel gro ter dan de Spaanse zusterpartij. Openlijk weerwerk van deze partij en weegt dus veel zwaarder dan protesten uit Madrid, vooral ook bij de Oosteuropese communistische partijen. Daar komt bij dat zowel de Franse als de Italiaanse partij aan de voora vond staat van de verovering van het regeringsbolwerk. De Italiaanse communisten gedogen de christen democratische minderheidsregering en zij verzekeren zich van een steeds grotere inbreng in het rege ringsbeleid. De Franse communisten hopen bij de volgende verkiezingen samen met de socialisten van Mitterrand de macht van centrum-rechts over te nemen. De repercussies van een openlijke aanval op deze beide par tijen vindt het Kremlin te groot. Bovendien hebben de Franse en Italiaanse communisten weliswaar .kritiek uitgeoefend op het beleid van Moskou maar deze kritiek klinkt nog tamelijk gematigd in ver houding tot de uitspraken die Car rillo de afgelopen maanden heeft durven doen. Openlijk protest wordt door Moskou met harde hand, bedekt protest met de fluwe len handschoen aangepakt. Foto links: Een vijvertje met een rustig borrelend fonteintje. Foto midden: Een vijver met daaromheen een verwilderingstuin. De planten vormen een harmonisch geheel Foto rechts: Mooi gevormde bladeren bij een bruggetje 'doen' het ook goed. door Jac. Lelsz 1! 1 )e kritiek op Carrillo heeft weinig lirecte politieke consequenties. De jpaanse communistische partij leeft met haar twintig zetels in (et parlement nog maar een gering Jewicht. kritiek is echter wel een schot ior de boeg van de andere Euro- immunistische partijen, die zich k wensen te houden aan de spel- egels van de democratie. Mochten .-ranse en Italiaanse communisten - Over enige tijd aan de regering ko l/men, dan bestaat het gevaar (Kis singer heeft er al voor gewaar schuwd) dat er een Westeuropese economische en politiek samenwer kingsverband ontstaat dat zich steeds onafhankelijker van de Vere nigde Staten gaat opstellen. Mos kou is nergens zo bang voor als voor een Westeuropees politiek blok dat politiek een eigen weg gaat en dat bovendien een zodanige socialisti sche kleur zou aannemen dat het een gewenst alternatief voor vele Oosteuropeanen en Oosteuropese staten zou worden. DEDEMSVAART De tuinen van Mien Ruys in Dedems- vaart zijn gered. Het zijn ver maarde tuinen. Wie deze tui nen bezoekt, komt er met het gevoel vandaah, dat men als eenvoudig mens niet over een tuin als een park behoeft te beschikken om met die tuin gelukkig te zijn. De tuinen van Mien Ruys hebben een traditie van vijftig Jaar. Maar dat betekent wei: vijftig Jaar experimen teren. Die vijftig Jaar hebben haar veel geleerd, en wie wil, kan van die ervaring mee-profiteren. Van een honderden vierkante meters grote tuin rondom het huis is iets moois te maken, maar evenzeer van een patio van enkele vierkante meters, en zelfs van een allersimpelst balkonnetje. De achttien modeltuinen van Mien Ruys liepen gevaar te verdwijnen. Een situatie die niet alleen haar zelf en Dedemvaart's burgemeester. Jhr S. M. Snouck Hurgronje, verdroot maar ook vele anderen. Zodoende ontstond er een Stichting „Tuinen van Mien Ruys", die zich het behoud van dit monument op tuin-architec- tonlsch gebied ten doel stelt. Maar dat niet alleen, want zij wil zo moge lijk nog tot uitbreiding komen, nieu we ideeën een kans geven. Het moeilijke punt bij de tuinen van Mien Ruys zijn de financiën. De tui nen liggen op het terrein van de koninklijke kwekerij Moerhelm. Ze m v?< Mien Ruys, nu al meer dan vijftig jaar de stimulerende kracht achter de tuinen. zijn inmiddels onafhankelijk ge maakt van de kwekerij. De tuinen waren een te belangrijk, te specialis tisch en ook te duur project gewor den binnen de zakelijke kaders van de kwekerij. Vandaar dat men deze twee uit de historische verstrenge ling heeft losgemaakt. De gevolgen Dedemsvaart (gemeente Avereest) maakt een welvarende Indruk. Aan het niet gedempte deel van de De demsvaart liggen de grote, witte hul zen van de rijk geworden verveners nog te pronken. Via de Dedemsvaart werd weleer de turf voor de kachel afgevoerd. van die loskoppeling van de kweke- Negentig Jaar geleden trok Bonne rij is wel dat er van andere zijde veel Ruys naar dit vlakke, vruchtbare geld voor de tuinen moest worden land om er een v asteplan te nkweke- bijeengebracht (Mien Ruys zelf spreekt van „onkostenexplosles"). Tot nu toe heeft de overheid, welke dan ook, geen subsidie afgeschoven voor dit niet-commerciële doel. Het tuinen-complex van Mien Ruys, die intussen de zeventig jaar gepas seerd is, ligt aan de Dedemsvaart, een kanaal tussen de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, oor spronkelijk 41 km lang en midden negentiende eeuw gegraven ten ge rieve van de vervening. De plaats HET WEER door Hans de Jong meter: vijftien Aartsbisschop Levèbvre heeft zijn rijd het laatste jaar zo dom gestre- Jen als hij maar kon. Wanneer hij ehoedzaam binnen de grenzen zou lijn gebleven zou hij met zijn strijd plegen de concilie-hervormingen een ajteeds pijnlijker horzel voor paus =-'aulus zijn geworden. Hij kon daar- tij rekenen op de steun van conser- atieve curieleden. Maar hij over- hatte zijn positie mateloos, waag- de rechtstreekse confrontatie «et het pauselijk gezag en ver- vl reemdde daardoor haast al zijn lb otentiële medestanders van zich. J<le J1 Vordt hij straks geëxcommuni- {j eerd, dan zal zijn groepje uiteinde- jo jk niet veel groter blijken te zijn mian die van wijlen „tegenpaus Cle- •b iens XV". Dat neemt niet weg dat. [j'et aantal rooms-katholieken die ij ich door de liturgievernieuwing in t^e kou voelen staan, veel groter is h< an gedacht werd. Maar daarvoor al de kerk met de soepelheid die aar al eeuwen eigen is, wel een 0 plossing vinden. In noord-Nederland heeft het jong ste depressie-offensief heel weinig neerslag gebracht. De Juni-hoeveel- heden van Gorredijk is dan ook niet hoger dan dertig tegen zestig milli meter normaal. Dat is in het zuiden wel even anders. In Nijmegen viel sinds gistermorgen vier uur 24 mm (aftapping gisteravond). De totale Junl-hoeveelheid was daarmee ge stegen tot 93 tegen normaal 60. Er werden door waarnemer Harry Geurts niet minder dan vier donder buien waargenomen. Ook in Roos endaal waren ze er gistermiddag, maar daar regende het in totaal niet meer dan zeven millimeter. Op circa vijfduizend meter hoogte tekende zich een onregelmatigheid in de luchtstromingen af. Boven Uk- kel was de wind westnoordwest, bo ven Saint-Hubert meer naar het oos ten zuidwest. Een Inversie (tempera- tuuromkering) bevond zich tussen zesduizend meter (-22.1 graden) en 6500 meter (-22.5 graden), een tem pera tuurafneming naar boven toe van maar 0.4 graden per vijfhonderd meter, oftewel 0.08 graad per hon derd meter gemiddeld, terwijl op dat niveau circa 0.6 graden per hon derd meter normaal is. Met toene mende hoogte een steeds grotere droogte. Dauwpuntsdepressie bo ven St. Hubert op 1500 meter: 1.5 graad, drieduizend meter: vier gra den, vijfduizend meter: zestien gra den, zevenduizend meter: 21 graden. negenduizend graden. Een dergelijke „hoge droogte" is goed met het oog op een weersverbe- tering. De buien worden dan zeldza mer, om met de Belgen te spreken. Belangrijker nog lijkt mij, dat zich over West-Europa tot over zuid- Frankrijk en noord-Spanje een trog of uitzakking van lage druk vormt (eveneens in de hogere lagen), met enerzijds een krachtige toeneming van de noordwest- tot noord-noord westelijke winden op het oostelijk deel van de oceaan (met snelheden tot bijna 200 km/u) en anderzijds een krimping van de wind naar zuid west-, later zuid-zuidwest over het continent. Maar dit is ook eerder vertoond deze zomer. Een en ander zal resulteren in een drogere en tegen het weekeinde ook warmere periode (20-25 graden), maar beslist wel weer een korte war me fase. De koude noordelijke win den zullen namelijk boven de Golf van Biskaje, zuid-Frankrijk en Spanje stoten op warmere lucht en die confrontatie heeft de vorming van onweersstoringen tot gevolg. Met een voluit functionerende zuid- zuidwestelijke hoogtestroming zul len die in een latere fase weer in de richting van de Lage Landen ko men, en daar komt het voor ons op neer In de loop van dit week einde een vergro te onweerskans ge ven, het eerst in het zuiden en zuid westen van het land. Dit is ongeveer een gelijke ontwikkeling als die in de periode 9 tot 14 juni. Nu de na tuur zich schijnt te gaan herhalen helemaal zeker is dat nog niet lijkt de kans iets vergroot, dat dit ritme van korte, warmtegolfjes, ge volgd door onweer en afkoeling, ka rakteristiek gaat worden voor deze zomer. Voor de vakantiegangers is het bij zo een „Azoren-zomer" een kwestie van pluk de dag en grijp wat Je grijpen kunt. De zon heeft dit jaar in juni in onze ogen een wanprestatie geleverd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het totaal aantal zonuren In de huidige maand te De Bilt op circa honderd twintig uitkomen. Normaal is ruim honderd uren meer. Daarmee klas seert Juni 17 zich als de op twee na somberste in zijn soort van deze eeuw. In „Mededelingen en Verhan delingen" nummer 40 (KMNI-ultga- ve) staan als nog donkerder Juni's te boek: Juni 1923 (112 uur) en Juni 1907 (102 uur). In enkele delen van Neder land is in de hier genoemde Jaren Juni nog wel eens somberder ge weest met minder dan honderd uren zon: stad Groningen presteerde dat in 1907 met ruim 94 uur, Maastricht in 1923 met iets meer dan 77 uur oftewel circa tweeëneenhalf uur zon per dag tegen normaal zeseneenhalf uur. Hoogwater vrijdag 1 Juli. Vlisslngen 2.37-14.59; Haringvlietsluizen 2.46-15.17; Rotterdam 4.45-17.01; Scheveningen 3.42-16.15; LJmuiden 4.15-16.48; Den Helder 8.48-21.11; Harlingen 10.56-23.25; Delfzijl 12.53. rij te beginnen. Hij kreeg acht kinde ren en Mien Ruys was er één van. Mien vroeg haar vader iets te mogen doen met een stukje van de moes tuin. Zo begon het grote avontuur van deze vrouw, wier naam als tuin architect een begrip is geworden. Een naam die staat voor experimen teren, experimenteren en nog eens experimenteren. En dan komt er wat anders uit de bus dan gazons als biljartlakens en bloemenborders die hypergecultlveerd zijn. Dan gedijen de zaken in een sfeer van het onver wachte en het verrassende, dan is er plaats voor een natuurlijke spontan iteit en voor het schijnbaar noncha lante. En dèt is dan weer wat anders dan wat sommige nieuwlichters, die het samenspel tussen natuur en cul tuur niet zien en die denken dat alles wel goed komt als men Gods water maar over Gods akker laat lopen, er van maken: de volmaakte chaos. Onder grote, oude appelbomen plantte Mien Ruys alles wat van schaduw hield bij elkaar. Er begon een boelend proces van planten, die zochten naar een natuurlijk even wicht Na deze schaduwtuln werd een veertig meter lage border aange legd, die de hele dag blakerde in de felle zon. Hoe warm kunnen deze planten staan en welke soorten ver dragen de zon het beste, was hier de vraag. Na deze experimenten van zon en schaduw werden andere tui- nelementen uitgeprobeerd. Er verre zen rotsmuutjes van gestapeld kalk steen, er kwamen stenen terrasjes, er werden betonnen vijvers aangelegd. De beplanting varieerde hier van droogteminnende rotsplanten tot vochtminnende moerasplanten. In deze tuin was geen behoefte aan gras. Voorbij een poort in de grote haag van Chamaecyparis „Triomphe van Boskoop", die staat om de stenen tuin, werden kruiden bij elkaar ge zet met als laatste toets de ouder wetse zodenbank. Er werd verder geëxperimenteerd. Er kwamen stan daardborders, waar altijd wel iets bloeit „Hoe dichter op elkaar plan ten, hoe meer resultaat", zegt Mien Ruys. „De bodem moet helemaal bedekt zijn, dan steunen de planten elkaar. Je hebt er dan ook het min ste werk mee. Maar veel mensen moeten altijd schoffelen, kantjes af steken enzovoort. Er wordt ook wel gezegd dat planten om een jaar of vier er uit moeten. Dat is niet waar. Ik heb een border, die al 15 Jaar oud is en die nog steeds mooier wordt" Zo ontstonden behalve de vaste- plantenborders de siergrassen rond een molensteen, een verwilderings- tuin met vijver, een water opborre lende bol als centraal punt voor een vegetatie van bonte dovenetel, be kervarens, reuzeberenklauw, rhodo dendrons, hertshoorn enz., een wa tert uin, een kruidentuin, een rozen tuin, een heituin en een vijvertje met riet, waarvan het ruisen zo dui delijk te horen is dat men als vanzelf moet denken aan Gezelle's „O, 't ruisen van het ranke riet". Een tamelijk recent experiment ls dat met zogenaamde bloemenwei demengsels. Enige jaren geleden zijn firma's begonnen met de ont wikkeling van deze mengsels. Deze mengsels zijn uitermate geschikt voor wie een grasveldje wil dat min der gemaaid behoort te worden, en de vraag daarnaar groeit nog steeds. Het resultaat is bijzonder fleurig. De hele zomer kan men er boeketjes van plukken. Op een enkele uitzon dering na behoren de „wilde plan ten" niet tot de Inheemse flora. Dus minder geschikt om te verspreiden op terreinen met een natuurlijk ka rakter. Wel iets voor een strookje apart. Het mengsel moet ieder Jaar opnieuw ingezaaid worden. De Stichting „Tuinen van Mien Ruys" heeft met het doel ook langs deze weg een bijdrage te leveren tot de Instandhouding van de tuinen in Dedemsvaart een fraai, van vele il lustraties voorzien boekje uitgege ven: „Spelen met planten". Men vindt daarin alles over de achttien modeltuinen. En nog veel meer we tenswaardigheden, waar men zijn winst mee kan doen bij het verzor gen van eigen tuin. En ook voor het inrichten van een tuin. Het boekje biedt daarvoor vele ideeën. Wie al leen maar beschikt over een be scheiden stadstuintje, blijft even min met lege handen staan. In het boekje kan men vinden hoe zo'n stadstuintje met gebruikmaking van hulpmiddelen als sierbetonele menten, een bank of een vijvertje en een juiste dosering van groen en bloeiende planten tot een Intiem plekje zonder weerga is te maken. Het boekje is tegen de prijs van 7,— te verkrijgen bij de Stichting Tuinen van Mien Ruys. Amstel 157 te Amsterdam, door dit bedrag over te maken op postgironummer 308073. Aan de balie in Dedems vaart zelf kost het 5,—. De tuinen van Mien Ruys zijn van mei tot oktober dagelijks behalve op zon dag tegen enige betaling te be zichtigen van 's morgens tien tot 's middags vijf uur. In dit oord van bijkans paradijselijke schoonheid wordt niet gespoten. Toen we er dezer dagen ter gelegenheid van de introductie van de stichting en van de verschijning van het boekje een wandeling hadden gemaakt en er een glaasje rozenllmonade van ei gen bodem met ijsblokjes waar bloemknoppen waren ingevroren dronken, werd gezegd: „Hier kwin keleren nog de nachtegalen." De kruidentuin met geknipte buxushaagjes is aangelegd volgens het ontwerp van een kloostertuin. Mieren, torren, kevers, muggen, ,vliegen, rupsen, wespen, motten, pissebedden; ze zijn er weer de 'zomerkoninkjes'. Vies en bah, of toch wel aandoenlijk? Met de botte bijl erop af of op een meer subtiele manier? Dat kan namelijk ook. Greet Buchner maakte het boekje ..Milieuvriendelijke adviezen', waarin zij verschillende mogelijk heden aangeeft insecten op een natuurlijkewijze van ons af te houden. Om een keuken zonder on gedierte te krijgen wordt aanbevo len deze helderblauw te schilde ren. Met name vliegen hebben hier niet van terug. Door de verf met fijngestampte aluin te vermengen wordt de weerstand zelfs nog ver groot. Een plantenbak met afri- kaantjes of geraniumplanten werkt ook zeer afstotend: de geur van deze planten weerhoudt vlie gen en ook muggen ervan naar binnen te komen. Als er dan toch een mug is binnengekomen i» het een vrouwtjesmug. Hoewel dit na tuurlijk op het eerste gezicht niet valt te controleren staat dat vast omdat alleen de vrouwtjesmug warm bloed nodig heeft om eitjes te kunnen leggen. Bulten is een hele zwerm muggen in de avond helemaal niet ernstig. Het zijn bijna altijd mannetjes muggen die een „rondedans" ma ken en dan totaal ongevaarlijk zijn, ook omdat ze niet steken. Te genover hardnekkige insekten valt uitstekend op te treden met laven delolie, citroenolie of kamferbal- letjes. Wespen zijn eenvoudig te verdrijven met een scheut amoni- ak op een schoteltje en zwavelpoe- der is de vijand van een spin als deze een web wil gaan maken. Trouwens het web is eigenlijk de meeste natuurlijke insektendoder die er is. Het kost niets, staat deco ratief en kan eventueel makkelijk worden verwijderd. Een van de insekten met de meest negatieve naam is de „pissebed". der zijn er in het mtnt-dieren-kin- derpardijs een kinderboerderij, een verzameling bijzondere plan ten, zoals kof/ie,- cacao,- en thee- planten, een aquarium en ten slot te een stukje dijk langs de zee, met een aantal strandfcrabben. Een omgeving toaarin kinderen met het „enge" vertrouwd kunnen raken. Een InsekL Gevaarlijk, eng en Het beest wordt door insiders ook teel keldermot genoemd en dat klinkt al weer meer neutraal Vooral in de tuin hebben 2e een afvalverwerkende functie en dat lijkt dus mooi meegenomen. Het zou echter niet Juist zijn hier een overdreven accent aan te geven, temeer daar hun capaciteit gering is. Lege dozen, flessen en blikjes kunnen ze niet aan. Voorat kinde ren kunnen weg zijn van pissebed den. Het is misschien de naam die hen aanspreekt Ze kunnen de zich traag voortbewegende diertjes ook makkelijk met hun kleine vinger tjes vastpakken. Dit zal echter niet vies of onderdeel van .paradijs'? snel gebeuren, omdat het kinderen geleerd wordt insecten „vies" te vinden. Het mini-dieren-ktnderpa- radijs in hel Noorder Dierenpark te Emmen toil met deze gedachte radicaal breken. In het paradijs, waar voorname tijk kleinere, „grie- zelige" dieren te zien zijn staat het ktnd centraal en wordt de volwas sene zo veel mogelijk bulten gehou den. Alle doorgangen in het para dijs zijn zó laag gehouden dat ou dere kijkers makkelijk hun hoofd kunnen stoten. Kinderen kunnen op deze manier op geheel onge dwongen wijze „genieten" van de tentoongestelde krekels, sprinkha nen en bijvoorbeeld muizen. Ver Een ander typische voorbeeld van een dier waar doorlopend Jacht op wordt gemaakt is de muskusrat, die eigenlijk geen echte rat ls. Het ls een type bever. Maar rat klinkt slechter en dat is in dit geval ook de bedoeling. BIJ een bijeenkomst van de Unie van Waterschappen bleek gisteren dat de muskusrat, die zich door wegen en dijken heen vreet in Nederland weer in opmars is. Al leen ln Noord-Holland komt het beest nog maar weinig voor. Het opdringen is weliswaar ln West- Brabant en Zeeland tot staan ge bracht, maar daarentegen is de rat wel gesignaleerd in Oouda en Wad- dlnxveen. Op de bijeenkomst van de Unie werd opgemerkt dat de regering, provincies en waterschap pen zo spoedig mogelijk maatrege len moeten nemen, omdat er an ders in de laaggelegen delen van Utrecht en Zuid-Holland gevaarlij ke toestanden kunnen ontstaan. Nu staat er een premie op het van gen van de muskusrat. Vorig jaar werden er in ons land 60.000 mus kus „bevers" gevangen. Dat is wel 10.000 minder dan het Jaar daar voor. Oorzaak daarvan is een ge brek aan vangers, van wie er op het ogenblik 23 ln Rijksdienst zijn en twintig in dienst van andere Instan ties. Men komt ongeveer twintig man te kort om de muskus met succes aan te pakken. Achter het uitkeren van een premie bij het inleveren van een muskus schuilt echter voor de overheid een pro bleem. Je kunt er in korte tijd ste vig aan verdienen. Daarvoor moet Je gewoon een mannetjes- en een vrouwtjes muskusrat hebben. Zet ze een paardagen bij elkaar en de Jongen die daarna worden geboren kunnen bij inlevering voor een aar dig extra vakantie-centje zorgen. Als u het voorgaande idee over de muskusrat wat meer gestalte wilt geven is het noodzakelijk uw huis aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Een totale herinde ling van de vertrekken zal dan noodzakelijk zijn. Nu kan het ge beuren dat u bij het restaureren van het huls een duidelijk gebrek heeft aan oude niet meer verkrijg bare gereedschappen. Geen nood oude profieltroffels en bijvoorbeeld schaven worden vanaf volgend Jaar ter lening aangeboden door de eer ste „manotheek" die ons land rijk wordt en ln Den Haag zal worden gevestigd. In de manotheek mano betekent hand kunnen mensen die iets willen restaureren de gereedschappen vinden die ze daarbij nodig denken te hebben. BIJ de manotheek komt ook een bibliotheek. Daarin zijn beschrij vingen van oude ambachten te vin den en worden ook Ideeën opgele peld over de manier waarop Je hui zen, schilderijen enzovoort kunt restaureren. Tegelijk met de manotheek wordt er een museuro geopend over het oude ambacht De oprichter. Joh Stahlekcer uit Den Haag, zegt met zijn plannen te willen voorkomen dat alles wat aan oude ambachten herinnert ln de prullebak zal ver dwijnen. 8tahlecker, die zichzelf een van de laatste handwerkmen sen noemt hij maakt ondermeer gif vrije verf wil de manotheek en het museum over enige tijd aan de gemeente Den Haag schenken. Om te voorkomen dat ze mij een subsi diehengelaar gaan vinden, schenk ik het spul aan de gemeente. Het ls mijn enige bedoeling dat de ge meenschap er wat aan heeft".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 5