1 L Man Volksunie in Rotterdam geweerd 1 1 u „All you need" over ragtime over psychiatrie zonder opvang Kareltje Knetter en de toverbubbel 7 9 OONDEROAG 30 JUNI 1977 RADIO EN TELEVISIE F— T V-COMMENTAAR <toor Ton Hydra Trouw/Kwartet VVV.II (lillik I ICCI Er ls aanleiding om terug te komen op de vorige week donderdag door de VPRO uitgezonden film Hurry Tomorrow. Toen ik daarover mijn indrukken weergaf, had ik alle reden om aan te nemen dat de schokkende documentaire niet zonder begeleiding de lucht in zou gaan. Volgens de VPRO mochten wij een toelichting verwachten van de directeur-generaal voorde Volksgezondheid. HIJ zou dan een vergelijking maken met de situatie in Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen. Op het laatste moment bleek dat niet door te gaan. Ik denk, dat dr Oerrltsen dit nog meer heeft betreurd dan lk. Achteraf geloof ik te moeten zeggen dat de VPRO Hurry Tomorrow niet zonder meer op de buis had mogen brengen. Het heeft er nu alle schijn van dat de programmaleiders van deze omroep de film hebben gelanceerd omdat het onderwerp nu eenmaal ,.ln de mode" is. echter zonder zich te bekommeren over mogelijke nadelige gevolgen van de uitzending. Die bekommernis had er wel moeten zijn. Er ls weinig zo riskant als In beeld brengen van min of meer psychisch zieke mensen en het verfilmen van behandelingsmethoden en hun reacties erop. In moeilijkheden verkerende kijkers, die toch al Iets meoten overwinnen om de hulp van een psychiater in te roepen, maar ook zij dei patient zijn geweest, kunnen zich met het getoonde gaan vereenzelvigen. Het gevaar voor generaliseren ls dan levensgroot aanwezig. Als bij een toch als zo kwetsbaar mens de mening postvat dat hij via de film nu precies te weten ls gekomen wat psychiatrie is en dat het getoonde ook her i of haar te wachten staat, dan is er al reeds schade aangericht. Een leidinggevende verpleegkundige, die op mijn verzoek zijn mening gaf over Hurry Tomorrow, zei: „ZUlke films zijn beslist niet in het belang van de psychiatrie. De zo noodzakelijke basis van vertrouwen wordt hiermee naar de knoppen geholpen!" Volgens deze broeder doen deze uitzendingen meer kwaad dan goed. omdat ze een realistische weergave suggereren, maar In feite zeer onvolledige inlormatle geven. Zljv ertellen meestal te weinig over het hoe en waarom van een opneming in een psychiatrisch ziekenhuis. De kijker wordt ook onvolledig ingelicht omtrent de motieven die medici doen besluiten tot een bepaalde behandeling. Mijn zegsman signaleerde verder, dat in het ziekenhuis waar Hurry Tomorrow is opgenomen, klaarblijkelijk grote hoeveelheden tabletten worden toegediend. De kijker verneemt echter niet, of de kuur gepaard gaat met een in ons land verplicht gestelde tegen-medicijn, zonder welke schadelijke bijwerkingen kunnen ontstaan. Onbegrijpelijk blijft het voorts, dat in het Amerikaanse Metropolitan Hospital patiënten staande worden ingespoten met een medicament op oliebasis, terwijl algemeen bekend is, dat alleen bij toediening in liggende houJlng onder andere gevaarlijke spierbeschadlgingen kunnen worden voorkomen. Met deze aantekeningen wil ik erop aandringen, dat films over 'psychiatrische toestanden voortaan niet meer zonder toelichting en zonder mogelijkheden tot opvang zullen worden uitgezonden. Voor heel wat minder riskante zaken zitten tegenwoordig nazorgteams na televisie-uitzendingen aan de telefoon. Terecht overigens, maar dan mag het zeker niet worden nagelaten, wanneer te verwachten is. dat een programma de geestelijke nood van een aantal kijkers verhevigen. Ik denk in het bijzonder aan pen ex-patlënt, die mij een brief schreef, maar uit angst voor repressailles anoniem wenst te blijven. Dat hij angst heeft, duidt erop, dat ook hier wantoestanden voorkomen. Als echter niemand durft te praten, verandert er niets. Ik hoop op een tweede brief of op telefonisch contact. Op basis van vertrouwen. Van onze radio en tv redactie „Ragtime" is de titel van de derde aflevering uit de serie „All you need" over de ge schiedenis van de populaire muziek, die vanavond door de KRO-televisie wordt uitgezon den <21.15 uur, Nederland 2). Aandacht wordt onder meer geschonken aan de componis ten Scoll Joplin en Hoagy Car- michael en de pianisten Eubie Blake en Noble Sisste (foto! Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Loco-burgemeester drs J. O. van der Ploeg van Rotterdam heeft een voor vanavond georganiseerde openbare bijeenkomst van de humanistische Jongerengroep „experience" verboden. In een brief aan het bestuur van „experience" beroept de heer Van der Ploeg zich op de gemeentewet, waarin de burgemeester mogelijkheden worden geboden maatregelen te nemen bij verstoring van de openbare orde of bij dreiging van een dergelijke verstoring. Van onze radio- en tv-redactle Televisiemaker Wtm T. Schippers is momenteel bezig met een nieuwe- televlsieproduktle die de VPRO het komende seizoen op het scherm zal brengen. Dc titel van deze producUe is „Cross Now", die opmerkelijk ge noeg uitsluitend met behulp van En gelse acteurs ls opgenomen Van Ne derlandse vakbondszijde Ls hierop al geduchte kritiek geleverd. In elk ge val ls In „Cross Now" een belangrij ke rol weggelegd voor de actrice Oabrtelle Drake (foto), die bij de Nederlandse kijkers reeds bekend ls als Jill In de serie „The Hammonds" die de AVRO het afgelopen seizoen uitzond Speciaal vandaag Van een Australische expeditie dwars door het Himalayageber^te tot aan de grens van Tibet maakte de BBC een reportage. Ned 1/20.SO Onderwerpen in Brandpunt sijn: De grote trek van vakantiegangers naar het ruiden en de gevaren en gedragsregels op de weg. voorts de slechte opvang van tienduisenden vluchtelingen uit Indo-China. Ned. 2/22.05 Er ls hier. aldus de heer Van der Ploeg, sprake van dreiging van ver storing der openbare orde. omdat voor deze bijeenkomst een spreker was uitgenodigd van de Nederlandse Volksunie. Deze zou spreken over de afgelopen verkiezingen. Naar aanlei ding van de plannen voor deze bij eenkomst hebben 22 politieke jonge rengroepen. actiegroepen en andere organisaties van Nederlanders en buitenlanders gezamenlijk in een brief aan het Rotterdams gemeente bestuur op maatregelen aangedron gen. De heer Van der Ploeg schrijft dan ook in zijn brief aan de humanis tische jongerengroep, dat hij met zijn verbod rekening heeft gehouden met „de reacUes van diverse kanten" en met „de vrij recente ervaringen in den lande met samenkomsten waar leden van de Nederlandse Volksunie het woord voerden." Wie de spreker van de Nederlandse Volksunie la, die vanavond voor de Rotterdamse humanistische Jonge rengroep zou optreden ls door dit verbod nooit bekend geworden. Voorzitter Bert Bervoets van ..Expe rience" vertelt, dat het aanvankelijk de bedoeling was, dat de Amster damse NVU-actleleider bij de verkie zingen de spreker zou zijn. maar deze meldde reeds vorige week te zijn verhinderd. NVU-campagneleider C. Beemsterboer beloofde de Rotter damse humanistische Jongeren voor een andere spreker te zullen zorgen. „Wij zijn een open Jongerensodetelt, er is nu nauwelijks meer een band met het humanistisch verbond." al dus Bert Bervoets. „De avond zou gaan over de ervaringen van de Ne derlandse Volksunie In de verkie zingstijd en als onderwerp was geko zen „belemmering in allerlei vor men'." WIJ zijn beslist geen vereni ging met een rechts politiek karak ter. Integendeel, de meesten van ons zijn Jongeren die links tot zelfs vrij extreem links denken. Bij ons zijn diverse politieke partijen aan het woord geweest. Maar het viel ons op dat de NVU volgens onze ideeën op niet democratische wijze leek te wor den belemmerd In haar verkiezings campagnes. Zo ls de NVU vaak de mogelijkheid van optreden ln zalen en voor de televisie ontnomen Ook zijn er. wij menen zonder reden, NVU-leden die zijn opgepakt De ge organiseerde avond zou niets te ma ken hebben met het programma van de VNU. Er zou alleen worden ge sproken over de al dan niet aanwezi ge mogelijkheid voor de NVU om voor haar partijprogramma uit te komen. Als een vereniging, die niet ls verboden, op allerlei manieren wordt weggedrukt, zien wij dat niet als democratisch. Ook het verbieden van onze avond ervaren wij als zo'n ondemocratische belemmering. Dat verbod lijkt bovendien, gezien de brief van de heer Van der Ploeg, te zijn bewerkstelligd door allerlei ex- treem-linkse groeperingen. WIJ vin den het gevaarlijk als iemand kan worden belemmerd ln wat wij zien als een grondrecht: de vrijheid van meningsuiting. Serie programma's over elektronisch orgel Van onze radio- en tv-redactie De NOS-radlo zendt morgenoch tend van tien over half tien tot tien uur via Hilversum 2 de eerste afleve ring uit van een serie van zeven wekelijkse programma's over het gebruik en de mogelijkheden van het elektronisch orgel. De eerste af levering handelt over de aanschaf, de tweede over het zelf bouwen van zo'n orgel. In het derde programma worden de verschillende lesmetho des onder de loep genomen. De ove rige programma's behandelen reste rende zaken als theoretische kennis, het orgelrepertoire, bladmuziek en praktische tips voor beginners. In de laatste uitzending op 12 augustus worden reacties en vragen van luis teraars behandeld. De serie ls sa mengesteld door Bert Blanken, Ge rard Kempers en Frans Oudhof. en valt in de zendtijd van de Neder landse Schoolradio. EEN NIEUWE VISIE OP DE HISTORISCHE FEITEN Paperback f 29t50 Verkrijgbaar in de boekhandel LI Veen Wageningen Radio vandaag DONDERDAG SS JUNI 1977 HILVERSUM I (298 m en FM kaniUn NCRV 7 00 Nieuw» 7 02 Het levende woord. 7 08 (Si Te Deum Liudimu» gewijde muuek 7 30 Nieuw» 7 41 (S) Hier en nu 7 55 (S) Vandaag- donderdag 8.24 (STrefwoord medi- datw 8 30 Nieuwe 8 38 Gymnastiek voor de huisvrouw 8.45 (S) Tot uw d>en*t- klassieke mu/iek #45 <S) Onder de hoogteen pasto- rael-muitkaal nekenbetoek 10 30 Nieuwe 10 33 (S) In 't rüver voor oudere luisteraars 12 00 (Sl De Kilima Hawaiian* Show 12.15 -Boer en tuinder 12 26 Medrdelmgt-n voor land- en tuinbouw 1230 Nieuws 12 14 iS. hier en nu 12.35 (S) Middagpuuudtenst 13. IS <S) Amusementsmuziek 13 30 (S) Glo- baal gevarieerd programma (1530 Nieuws 17.30 Nieuws. 17.32 fS) Hier en nu. 18.00 De kerk vandaag 18.20 (S) Van onze correspondenten 1830 Nieuwe 18.41 We reldpanorama. 18 53 Zojuist verschenen 19 00 (S) Goed gestemd gevarieerde zang. 20.40 (S) Draaischijf 22 00 (S) Kerkorgel- concert. 22 25 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws 22 40 (S) Hier en nu. 23.00 (S) JazzU- me "23.55-24 00 Nieuws HILVERSUM II (402 m en FM kanalen) AVRO 700 Nieuws 7.11 Ochtendgymnas tiek. 7 20 Op blote voeten informauef vraag- en antwoordspel (8.00 Nieuws 8.11 Radiojournaal) 8 50 Morgenwijding 9 00 Dokter, maar waarom? Informauef pro gramma 9 35 Waterstanden 9 40 Tasso, symfonisch gedicht van Lsszt 10 00 Radio Lj waai papegaai, kinderprogramma. 10.10 Arbeidsvitaminen, verzoekplatenprogram- ma (1100 Nieuws 1103 Radiojournaal). 11 30 Rondom twaalf Een uur allerlei voor iedereen. 1230 Val] come. Country en wee- tem programma 13.00 Nieuws. 13.11 Radio- jounraal 13 25 Beursplein 5. 13 30 'n Mid dagje AVRO muziek, informatie en service (16.00 Nieuws 16.02 Radiojournaal). 17.00 (S) 13-Spcciaal, jongerenprogramma. 17 40 Nedertands-Israèlitisch Kerkgenootschap. 17 55 Mededelingen 18 00 Nieuws 18 11 Ra diojournaal P P 18.20 Uitzending van de Pacifistisch Socialistische Partij IKON: 18.30 Kleur Informatie over zaken van kerk en samenlevig AVRO: 19 00 AVRO's Sport- panorama 19 40 (S) MUziek uit Brazilië. 20.00 Nieuws. 2005 (S) Kamermuziek van Dworsjak (gr. pl20 50 (S) De geschiedenis van het chanson 21.20 (S) Jazzspectrum 22 50 Aspekten. kunstrubriek NOS 23 00 (S) Met het oog op morgen: 23.05 Aktualitei- tenoverxicht23.10 De krant van morgen, 23.20 Den Haag vandaag, 23.52 Even ont spannen voor het slapen gaan yoga. 23.55-24 00 Nieuws. HILVERSUM III (445 m en rM-Kanalen) TROS: 07.02 (S) Vaak 's ochtends 9.03 (S) Hugo van Gelderen Show 11.30 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 12 03 (S) Boter, Klaas en prijzen. 14.03 (S) Polderpoppafa- de. 16.03 (S; Europarade. NOS: 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S) Nos-maal. TROS 19 02 (S) Poster 20.02 (S) Ferry Maat s Soul Show 22.02 (S) Sesjun. 23.02 (S) Close-up 00.02 (S) Hugo van Gelderen Show, met LP- werk. 01.02-07.:: (S) De nachtwacht HILVERSUM IV (FM-kanalen) KRO: 07.00 Nieuws. 07.02 (S) Badinerie 09.00 Nieuws 09.02 (S) Aan woorden voorbij 09.10 (S) Symfonie Orkest en piano moderne mu ziek 10 00 (S) Aubade 10 30 (S) Strijktrio: klassieke muziek. 11.30 (S) Wiener Philhar- moniker: orkestmuziek 12.30 (S) Rondom- de drinkebroers klassieke en moderne muziek 14 00 Nieuws. 14.02 Hoogachtend- Herhaling van KRO-programma's. 15.00-17.00 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam. TV vandaag NEDERLANDI 14 00 KRO: The Les 14.40 OeongakMbond r 1110 KRO s N**e<dccws 1400 EO: DeWaRons tv- 18.45 NOS: 18.55 Journaal 19.04 EO. Oe kindertvêrt 19.30 H 20 20 Tn/mw Motend. a 20.50 Een MmNbye-f*. di 21.35 NOS: Journaal 21 50 Mei «order dal ft 22.50 NOS: Journaal NEDERLAND 16.30 Tour da Franca, verslag van de Fteurance 16.44 Toeneotche bpe 16.55 NOS: Journaal 10.08 KRO: Tom A Jerry, tafcenMm 19.20 Pepp< en KoUu 19 35 Oper* 6 Lener* 20.00 NOS: Journaal 20.25 KRO: Comedy Hour, iwee komische 22.05 Brandpunt 22.48 Napraten op dondardtg 23.15 NOS: Journaal Smid je Verholen was van oor deel. dat de verpleger in de zieken auto er rare mainleren op na hield. Maar omdat hij zelf niet veel ver stand had van medische ingrepen, durfde hij er niets van te zeggen. Misschien hoorde het wel zo. Daar kon je als leek per slot van rekening niet over oordelen. „Wie zegt me dat hamers alleen maar door smeden en timmerlieden gebruikt mogen wor den", zuchtte de smid. In alle vrede liet hij zijn kleine leerling dus opne men in 't stads- en academisch zie kenhuis van Gravendrecht. Een menslievende broeder reed Kareltje door de kraakheldere gangen naar de onderzoekkamer en Intussen bracht de smid zelf een zenuwachtig uurtje wachten door in een dor wachtkamertje. En eindelijk kwam een dokter hem het goede nieuws vertellen. „Niks aan de hand, me neer Verholen", zei de dokter. „Slechts een kleine kwetsuur van de meniscus eii het omringende liga- mentum. Dan nog een te verwaarlo zen laesie van het paritale. Dat is alles. Met een paar dagen is-ie weer het heertje. Het is een ijzersterk Jong, weet u? Hij heeft curieuze spie ren. Werkelijk bijzonder!" Intus sen was het IJzersterke, curieuze jongmens al in een tweepersoonska mertje te bed gelegd. Lusteloos zat- ie daar te mopperen en hij had wer kelijk niet veel aardigheid aan stokoude opa Boenders, die na hem ln het andere bed lag te ronk „Een mooie boel", mompelde Kaj tje. „Daar lig ik nou in het hospit en waarvoor? Helemaal voor nb En aan die ouwe opa heb ik ooit, niet veel! Die zegt geen woord! 1 ligt daar maar en snurkt! Jasses! verveel me nu al een aap!" "H* (gisteren is tot onze spijt de verk( de tekst bij de tekeningen gepl; red.) FERD'NAND 22 Hij voegde een jaar aan zijn leeftijd toe en tekende als vrijwilliger. Marian Eveleigh, die op haar oudste zoon nog meer ge steld was dan op haar andere kinde ren, was woedend, toen zij hoorde wat hij had gedaan. Zij zei. dat zij het rekruteringsbureau zou inlich ten over Gilberts ware leeftijd, zo dat zijn aanmelding nietig zou wor- dên verklaard. Tot haar ontsteltenis gelastte Norman Eveleigh haar op te houden met haar nonsens; hij was er trots op, dat zijn jongen dit gedaan had. De Maagdepalm had al een man voor Kitchenets leger geleverd en die miezerige Benedenste Vallei zelfs twee; als Gilbert de eer van De Vier Winden wilde redden, mochten zij hem dat toch niet verbieden? Alle kinderen waren bij de ruzie aanwezig, maar wat hun het meest verbaasde, was de koppigheid van hun moeder. Die had altijd toegege ven, als hun vader iets beslist wilde, maar nu week zij geen stap. Het dreigde zelfs op handtastelijkheden uit te lopen, maar toen rende Marian weg om het wervingsbureau in Pax- tonbury op te bellen, zodat Gilberts aanmelding nietig werd verklaard. Maar de sfeer op De Vier Winden werd nooit meer helemaal de oude en Marian bereikte met haar verzet niet meer dan een uitstel van vier maanden, want op zijn achttiende verjaardag meldde Gilbert zich op nieuw. Al heel gauw kwam het weer tot een uitbarsting, dit maal over Rachel, de tweede dochter van Nor man en Marian. Algemeen nam men aan. dat Eveleigh erg in zijn nopjes was met de verloving van Rachel en Keith Horsey. Het gebeurde niet elke dag. dat een dochter van een vroegere landarbeider en dat was Eveleigh geweest tot Paul hem na de dood van Martin Cods all en zijn vrouw op De Vier Winden had geïn stalleerd zich verloofde met een domineeszoon, die in Oxford stu deerde. Keith Horsey studeerde af in de zomer van 1914. Hij slaagde cum laude met het gevolg dat hem ver schillende leraarsbaantjes werden aangeboden. Het Jonge stel was van plan geweest in het voorjaar van 1915 te trouwen, maar de oorlog breidde zich zo snel uit, dat het iedereen benauwde en half oktober stelde Rachel haar ouders op de hoogte van het feit, dat zij al eind november wilde trouwen. In het dal keek men nog altijd wan trouwig, als een paar zijn huwelijk vervroegde. Dit deed ook de strenge R F Delderfield Eveleigh. Maar er kwam nog iets bij; Norman bleek ineens lang niet zo verguld met de bruidegom als ieder een aanvankelijk had geloofd. Toen Rachel en haar moeder wilden we ten, wat hij tegen Keith had, zei hij, dat hem ter ore was gekomen, dat Kelth contacten had met een groep studenten, die het ideaal van inter nationale verbroedering nastreef den. Rachel bleef onbewogen bij die woorden, maar Marian lachte haar man ln zijn gezicht uit, iets wat zij in de meer dan twintig Jaar van hun huwelijk nooit had gedaan. „Dat kun je niet menen, Norman", protesteerde zij, „wat kan het ons schelen, hoe Keith over politiek denkt? Hij is een aardige, beleefde jongen die goed zijn brood kan ver dienen en die bovendien tot over zijn oren verliefd is op Rachel. Wat mij betreft: hoe eerder zij trouwen, hoe beter". „Zo denk ik er helemaal bj over", beste Eveleigh, „en aangezL zij nog geen eenentwintig is, heeft# mijn toestemming nodig, voordat' trouwt met die pro-Duitse hulcf; laar". li Op dat moment barstte Rachell tranen uit en liep weg, maar MarL weigerde één stap terug te dor want zij had ineens het idee. <T haar man haar op deze manier will straffen voor het feit. dat zij Gilt) belet had dienst te nemen. Er schi nog iets door haar heen: „Heb je I soms in die dwaze kop van Jou haald, dat onze dochter moet tr wen?" Tot haar verbazing antwoo de Eveleigh: „Dat zou me helem niet verbazen van zo'n vent. Heb dan niet horen vertellen, dat hij gen de oorlog is?" „Nee, dat heb niet gehoord", zei zijn vrouw kopj „maar ook als dit zo is. verandert niets aan mijn gevoelens voor h« Ieder zinnig mens ls toch zeker te| de oorlog en hoe meer mensen openlijk zeggen, des te gauwer ko er een eind aan die zinloze slachtp tijen". In het begin van dit gesprek Eveleigh helemaal niet van plan weest in ernst zijn toestemming weigeren, hij had alleen maar ei uiting willen geven aan zijn afk van de on-vaderlandslievende gev lens van zijn aanstaande schol zoon. Voor een simpele ziel als ft man Eveleigh stond gebrek 8 enthousiasme voor de oorlog bij gelijk met verraad. Wordt vervo Even puzzelen 3 4 Ms 6 8 K) II i? 13 u 15 '6 17 18 19 ?1 ?4 ?8 Horizontaal. 1. zuiver, 5. bloem wagenloods, 9. wapenschouw, vreemde munt (afk 12. behoeft! 13. bestelling, 14. wolvlokje, 15.1 moeid, 16. scheik. element, 17. casu (afk.), 18. achting, 19. soci (afk.), 20. innig, 21. kasteel, 22.1 van een wiel, 23. gelogen kwaad, plaats ln Frankrijk, 27. aanloop, stuk bouwland. Verticaal. 1. deel van de bijbel schip van de wilde vaart, 3. zwak 4. familielid, 5. rivier in Frankrijk muzieknoot. 8. afgod, 9. rechti ding, 10. leidsman, 11. gil 12. jesnaam, 15. badplaats in Tirol, kweken, 19. moddergat (gew roe. 24. bevel, 25. familielid, 2 voegsel. Oplossing vorige puzzel: 1. nodig Irene, 3. brein, 4. egaal. 5. latei ukase, 7. NJord. N1BELUNG1 LIED.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 4