i 1 4 f üenaat wordt gekozen uit 31 lijsten Vakantie met pijn af. VU zal gesnuffel BVD niet verbieden IHongerstaking levert elektriciteit op 5 a Sr Negen olielanden zien af van prijsverhoging Cafita Koff iecreamer komt van Koninklijke Buisman EVERSUN een ei fhoort erbij: Uurstaking bij Unilever Brood nog niet duurder Tot nu toe zaklantaarns gebruikt Irak en Libië wachten nog ians dat D'66 woensdag ondanks winst in mei uit Eerste Kamer verdwijnt (Senthuizen mogelijk ponder burgemeester U - Europese top Tien jaar wegens medeplichtigheid aan moord op echtgenoot Goed beschermd bruint beter. Veiligheidsdienst zoekt informanten aan universiteit eerst m'n §cud1fadi§e opeten..! Vrijspraak twee röntgenologen IDERDAG 30 JUNI 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet Van een onzer verslaggevers NEDERWEERT De Lim burgse landbouwer F. W. Ak kerman (47) heeft met een hongerstaking van twaalf da gen bereikt, dat zijn buiten de gemeente Nederweert liggen- et de boerderij alsnog wordt r»e aangesloten op het elektrici- ie teitsnet. n van het gemeentebe stuur heeft ertoe geleid, dat de Pro- vinciale Limburgse Elektriciteits maatschappij (PLEM) een soepeler heeft getroffen voor de fi- 't nanciering van de aanleg van de kabel naar de op een „onrendabele plaats" gelegen boerderij. De heer Akkerman, die de laatste dagen van zijn hongerstaking in een zie kenhuis verbleef, Is met deze rege ling akkoord gegaan. Tot nu toe was het standpunt van de PLEM, dat de landbouwer, afge zien van een tegemoetkoming van duizend gulden, ruim zestigdui zend gulden voor het aansluiten moest betalen. Wat precies de in houd van de regeling is, wilde men gisteren nog niet bekend maken. Gaslampjes Jarenlang hebben de heer Akker man en zijn vrouw in hun bedrijf en in de huishouding getobt met zak lantaarns en gaslampjes. Het ont breken van elektrische energie be lette hem zijn zestig koelen tellen de bedrijf te moderniseren. Zijn vrouw had naast haar werk ook nog de huishouding te voeren zonder normale hulpmiddelen zoals bij voorbeeld een stofzuiger of een wasmachine. Telkens weer stelde Frans Akker man pogingen in het werk om zijn aan de Wessemer dijk gelegen boer derij van elektrische energie voor zien te krijgen. Even zovele malen kreeg hij te horen dat dit kon, maar dat hij zo'n beetje voor de volle kosten zou moeten opdraaien. Toen op 14 Juni zijn zoveelste ver zoek om het enige niet van elektri citeit profiterende gezin van Neder weert wat verder tegemoet te ko men werd afgewezen, gaf Frans Ak kerman er eindelijk de brul aan. Hij ging naar bed en at en dronk niet meer. B. en w. van Nederweert deden de gemeenteraad intussen de toezeg ging te proberen een oplossing voor dit bijzondere geval te vinden. Na twaalf dagen hongeren is die oplos sing nu uit de bus gekomen. WENEN (Reuter) Negen OPEC-landen, die oorspronkelijk hun olieprijs op 1 Juli met 5 procent zouden verhogen, zien daar van af Dit heeft het hoofdkwartier van de Organisatie van olie exporterende landen (OPEC) bekendgemaakt. Door deze beslis sing ls het vrijwel zeker dat zeer binnenkort elf van de dertien OPEC-staten hun olie tegen dezelfde prijs zullen verkopen. (ADVERTENTIE) n an onze parlementsredactie IEN HAAG Voor de volgen- e week woensdag te houden erkiezingen voor de Eerste tamer zijn 31 kandidatenlijs- en ingediend, te weten twaalf an de PvdA, zeven van het IDA, vier van de PPR, twee an de VVD, twee van de CPN, en van de PSP, een van de BP,» rten van het GPV en een van de tlGP. ze lijsten zijn het resultaat van en uitvoerige rekensom. Zoals be- [end worden de leden van de Eerste famer niet rechtstreeks door de ïrgers gekozen doch „getrapt" via i leden van provinciale staten. Te- ieinde deze verkiezing te regelen Ijn de elf provincies in vier groepen ff Van onze Haagse redactie DEN HAAG Waarnemend burge meester C. J. de Ronde (P.v.d.A) van Benthuizen is met ingang van 16 >1 augustus aanstaande benoemd tot t< burgemeester van Den Briel. In Ben- «thuizen neemt de heer De Ronde, o die ook burgemeester is van de d-Zuidhollandse gemeenten Bergam bacht en Ammerstol, het burge meesterschap waar, sinds de be- stuursmoeilijkheden die ontstonden Lnaar aanleiding van de arrestatie d-van de beide wethouders en een aantal ambtenaren en die eindigden met het ontslag van burgemeester I. J. P. Keyzer. Of de benoeming in Den Briel voor de heer De Ronde tevens het einde van zijn waarnemerschap in Ben thuizen inhoudt, kan hij nog niet zeggen. „Dat hangt van de Commis saris van de Koningin af. Zelf heb ik er de laatste tijd geen geheim van gemaakt, dat de huidige combinatie van taken mij te veel is." Inmiddels heeft de gemeenteraad van Benthuizen er via een motie bij de minister van binnenlandse zaken op aangedrongen, dat de burge meestersvacature spoedig vervuld wordt. Het verontrust de raad, dat deze vacature nog steeds niet open gesteld is. Naar verluidt zou men op binnenlandse zaken en op het Zuid hollandse Provinciehuis het burge meesterschap van Benthuizen en de buurgemeente Moerkapeile in één hand willen houden. De moeilijk- heid daarbij is, dat de burgemeester it Keyzer nog steeds uburgemeester van Moerkapeile is. Of hij reeds sol licitaties naar andere plaatsen heeft lopen, wil hij bevestigen noch ont kennen. Wel kan een eventuele sollicitatie van de heer Keyzer bemoeilijkt wor den door het feit, dat enkele van de destijds tenonrechte gearresteerde ambtenaren op 30 mei jongstleden een klacht tegen hem hebben inge diend, wegens het doen van valse aangifte. verdeeld. Om de drie jaar kiezen twee van deze groepen statenleden of 37 of 38 leden van de 75 man tellende Senaat. Woensdag zijn dat er 37, gekozen door de groep Gelderland, Overijs sel, Groningen en Drente en door de statenleden van Zuid-Holland die één eigen groep vormen. Hoewel, de samenstelling van de provinciale statencolleges in aan merking nemend, de uitslag van de verkiezingen bij benadering wel vast te stellen is blijven toch nog verras singen mogelijk, vooral omdat er per provincie of provincie-groep allerlei al dan niet geheime afspraken om trent het stemgedrag gemaakt worden. Zo kon drie jaar geleden de CPN nog een zetel winnen door steun van een aantal PvdA-statenleden, hetgeen toen ten koste ging van de CDA- partljen. Ook het aantal zieke of verhinderde statenleden kan de kies deler aanmerkelijk doen wijzigen, terwijl het zelfs voorkomt dat staten leden hun stembiljet ongeldig maken. Vast lijkt toch te staan dat het CDA iets gaat verliezen en PvdA en WD zullen winnen. Dit op grond van de cijfers van de statenverkiezingen van 1974. De nu aftredende helft van de Senaat zit daar namelijk nog op grond van de cijfers uit 1970, die voor het CDA hoger en voor PvdA en VVD lager waren. Ook voor de PPR ziet de situatie er gunstig uit, omdat deze partij in maart 1974 vrij sterk steeg. Voor D'66 daarentegen deed zich toen al een stevige teruggang voor zodat de paradoxale situatie kan ontstaan dat een partij die op 25 mei j.l. weer „herboren" werd, een aantal weken later uit de Senaat verdwijnt. Lijstverbindingen zijn er ditmaal in beide kiesgroepen tussen PvdA en PPR, tussen PvdA en PSP en (alleen in Zuid-Holland) tussen CDA en SGP. Kabinetsformatie of niet, ook een minister-president dient zijn huishoudelijke zaakjes net jes te regelen. Tussen alle be drijven door maakt formateur Joop den Uyl zich vrij om even met zijn vrouw in de Haagse binnenstad te gaan winkelen en de lunch te gebruiken. Vervolg van pagina 1 In de verklaring van de Negen wordt nog eens beklemtoond, dat spoedige en succesvolle onderhandelingen voor een rechtvaardige en duurzame vrede van vitaal belang worden ge acht. De EG-landen willen dat alle partijen constructief en realistisch deelnemen aan dergelijke onder handelingen en stellen dat juist op dit moment alle partijen zich dienen te onthouden van verklaringen of maatregelen die een belemmering kunnen vormen voor het streven naar vrede. Grondslagen (ADVERTENTIE) (Voor Koffie met een grote K) Dit is Cafita KoffiecTeamer. Onder een nieuw etiket Maar verder als vanouds - zoals ie bu velen op tafel staat Geprezen om r'n romig- heid en makkelukc oplos baarheid Geeft ieder kopie een warme tint zonder de koifie af te koelen. Geen wonder dus dat Cafita als de ideale partner voor een vers kopie koffie wordt gezien Trouwens, wie had er anders verwacht van een pracht lid van de Buisman- familie. Van-huis-uit thuis op koffie-zet-gebied. Zoo geniet men meer van zijne koflij! ZOO GENIET MEN MEZR VAN 7IJNE KOFFIJ Eis: werkgelegenheid Van onze soc.-economische redactie UTRECHT De Voedingsbonden FNV hebben de 4300 werknemers bij de Unilevervleesgroepbedrijven in Oss, Gieten, Uithoorn en Olst opge roepen vanmiddag het werk voor een uur te onderbreken. Met deze actie willen de FNV-bon- den kracht bij zetten aan de eis tot vervangende werkgelegenheid voor de 1800 arbeidsplaatsen, die door een reorganisatie bij de vleesgroep verloren dreigen te gaan. De bonden vergaderen vanmiddag met de di rectie van de Unilevervleesgroep. die wordt versterkt met een delega tie van de centrale directie van Uni lever in Amersfoort over de moei lijk-heden bij de vleesgroep. De werkonderbreking zal aan de middagpauze aansluiten. De Voedingsbond CNV die over het actieplan niet is geïnformeerd zal aan de werkonderbreking geen steun verlenen. „Hoewel wij het voe ren van acties in de toekomst zeker niet bij voorbaat uitsluiten, vinden wij het onjuist om vóór het overleg met de directie begint al te gaan staken. We zullen in ieder geval af wachten wat het overleg van van daag oplevert", aldus een woord voerder van de Voedingsbond CNV. De CNV-bond is van mening dat de leiding van de Unilevervleesgroep tot nu toe te weinig gegevens op tafel heeft gelegd om de afvloeiing van 1800 man te kunnen rechtvaar digen. „Wij accepteren geen ge dwongen ontslag en wanneer Unile ver aanneemlijk kan maken dat er inderdaad geen werk meer is, dan achten wij de financiële positie van het concern sterk genoeg om voor vervangende werkgelegenheid te zorgen", aldus de woordvoerder. Evenals in het verleden worden de vier grondslagen genoemd waarop naar de mening van de Negen een vredesregeling dient te zijn geba seerd, grondslagen die samen met de resoluties 242 en 338 van de Vei ligheidsraad van de Verenigde.Na ties als één geheel moeten worden gezien. Die grondslagen behelzen, dat het ontoelaatbaar is, als met ge weld gebied wordt verworven; het noodzakelijk is, dat Israël een eind maakt aan de territoriale bezetting, waarin het volhardt sinds het conflict van 1967; de souvereiniteit, territoriale in tegriteit en onafhankelijkheid van elke staat in de regio en het recht op een vreedzaam bestaan binnen de veilige en erkende grenzen wordt erkend dat wordt erkend, dat bij het tot stand komen van een rechtvaar dige en duurzame vrede, rekening moet worden gehouden met de legitieme rechten van de Pales tijnen. De Negen zijn van mening, dat het Midden-Oosten conflict alleen kan worden opgelost, als metter daad wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Palestijenen om een nationale Identiteit uit te drukken in een eigen land. De Palestijnen moeten kunnen deelnemen aan de vredesonderhandelingen; daarbij moet Israël bereid zijn, de rechten van de Palestijnen te erkennen en moeten de Arabische landen Israëls bestaan binnen veilige en erkende grenzen garanderen. Dit zou worden vastgelegd in weder zijdse overeenkomsten. De EG-lan den zijn bereid bij te dragen in het zoeken naar een oplossing van het Midden-Oosten vraagstuk en wil len daarbij overwegen een aandeel te nemen in garanties in het kader van de Verenigde Naties. De Neder landse demissionaire minister van buitenlandse zaken, mr Max van der Stoel, zei in een toelichting, dat dit niet per sé deelname aan een VN Vredesmacht hoefde te betekenen. Werkloosheid Het overgrote deel van de middag vergaderingen van de negen rege ringsleiders werd besteed aan de fi- nancieel-economische toestand, dit naar aanleiding van een rapport van EG-voorzitter Groot-Brittannië en Saoedi-Arablë en de Verenigde Ara bische Emiraten hebben al eerder niet-offlcieel meegedeeld dat zij op 1 Juli met 5 procent omhoog zouden gaan waardoor ze op hetzelfde peil zouden komen indien de andere le den pas op de plaats maken. De negen landen die hun huidige prijs handhaven zljn( Algerije, Ecua dor, Gabon, Indonesië, Iran, Koe weit. Nigeria. Qatar en Venezuela. MIDDELBURO (ANP) De recht bank in Middelburg heeft gisteren de 39-jarige Riet M. S. uit Vllssingen veroordeeld tot tien jaar gevange nisstraf met aftrek wegens mede plichtigheid aan moord op haar 44- Jarige echtgenoot, de binnenschip per C. Jacobs, 6 november vorig Jaar. De eis was vijftien jaar onvoor waardelijk. De moord werd gepleegd in samen werking met twee kelners en haar 18-jarige zoon. De Vlisslngse kelner Frans van de K. (49) kreeg acht jaar met aftrek (els twaalf Jaar). De ande re kelner. H. S. (29), zes Jaar met aftrek (eis 4,5 Jaar). De laatste is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. Zoon J. werd tot twee Jaar gevangenis veroordeeld, na een eis van 4,5 Jaar met aftrek. Bovendien kregen S. en J. wegens overtreding van de vuurwapenwet nog resp. twee maanden en een week cel opge legd. Libië en Irak, samen goed voor 14 procent van de OPEC-olle, hebben nog geen beslissing genomen. Inge wijden verwachten echter dat deze twee landen de andere negen wel zullen volgen en ook afzien van 5 procent Mogelijk wachten zij nog met de bekendmaking van hun be slissing. Zowel Libië als Irak staan er om bekend tegenover de industrie landen een harde lijn voor te staan, gedeeltelijk op politieke gronden. Aan de andere kant zijn zij er door andere OPEC-staten meermalen van beschuldigd olie met korting te ver kopen. De tweespalt binnen de OPEC ont stond in december toen elf van de dertien lidstaten per 1 Januari de olie 10 procent duurder maakten en aan kondigden er per 1 juli 5 procent te zullen bijdoen. Saoedi-Arablë en de Emiraten gingen per 1 januari met 5 procent omhoog en vonden dat aan vankelijk voor het hele Jaar genoeg. „Het is heel erg om getrouwd tc zijn: bordenwassen, stofzuigen, eten ko ken, bedden opmaken en dan de vol gende dag alles weer opnieuw IADVERTENTIE De eerste dag in de zon en meteen verbrand. Dat overkomt u dit laar niet meer. Dank zij Eversun. Het enige anti zonnebrand middel, dat uw huid écht beschermt. Van binnenuit, met het biologische bestand deel Guanin. En de stof d-Panthenol zorgt voor natuurliike pigmentvorming, dus snel bruin worden. Eversun, bij apo theker en drogist. enkele documenten van de Europe se Commissie, het dagelijks bestuur van de Gemeenschap. Volgens de Nederlandse demissio naire premier Den Uyl bestaat er niet alleen bij de Britse en Franse regering, maar ook bij de Westduit sers de notie dat de werkloosheid niet alleen kan worden beteugeld met een actief investeringsklimaat, maar dat er om een halt toe te roepen aan de teruglopende groei, ook een besturing van de vraag no dig is. Nederland heeft ook enkele kanttekeningen geplaatst bij voor stellen van de Commissie om de middelen van het Sociale Fonds en de leenbevoegdheden van de Com missie uit te breiden. Nederland is door Henri Kruithof (ADVERTENTIE) AMSTERDAM Het bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam is niet van plan maatregelen te nemen om de activiteiten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) op deze universiteit te beperken. Dit heeft de voorzitter van het bestuur van de VU dr K. van Nes verklaard naar aanleiding van pogingen van BVD-functionarissen om informanten te werven op de Vrije Universiteit. het vers gebraden lOminuten haantje van Herman Kramer „Het functioneren van de BVD is door de aard van haar werkzaamheden een vertrou welijke en delicate zaak. Het is logisch dat ze hiervoor in formaties moet inwinnen, zonder dat de betrokken per sonen hiervan mogen weten", aldus de heer Van Nes. Twee medewerkers van de universiteit, dr W. Maarse en drs B. Kee zijn in de afgelo pen maanden benaderd door twee BVD-agenten die infor maties wilden inwinnen over (ex-)studenten. Maarse werd benaderd door BVD-man Wijnsma met het verzoek om mededelingen over een pas afgestudeerde student, die heeft gesolliciteerd bij het ministerie van buitenlandse zaken. Het ging hier om een normaal antecedenten-on derzoek. Maarse toonde zich bereid deze informatie te ver schaffen onder de uitdrukke lijke voorwaarde dat hij de betrokkene hiervan op de hoogte zal stellen. Geweigerd Wijnsma ging echter verder toen hij vroeg of Maarse in de toekomst bereid zou zijn in formatie te verschaffen over personen aan de economi sche faculteit, zonder die per sonen daarvan op de hoogte te stellen. Maarse weigerde dit. Dat het geen incident is blijkt uit het feit dat enige tijd later een andere mede werker van de economische faculteit benaderd wordt door een andere BVD-functi- onarls, de heer Kranendonk. Deze wil eens met de mede werker van de universiteit, drs B. Kee praten over uni versitaire aangelegeheden. Kee neemt onmiddellijk con tact op met Maarse, die hem adviseert de zaak openlijk aan te pakken. Het gesprek tussen Kee en Kranendonk vindt plaats en de laatste vraagt de VU-me- dewerker enkele namen te noemen van studenten die als informanten van de BVD zouden kunnen optreden. Kee weigert dit. Hij vindt dat hij niet meer eerlijk zou kun nen Zijn in zijn optreden op de faculteit, als hij wel aan het verzoek zou voldoen. Maarse en Kee komen later in contact met redacteur Kick van der Pol van het „Ekonomies Bulletin" van de economische faculteit. Deze vindt de zaak te opvallend om te laten lopen en probeert met Kranendonk in contact te komen. „Vervelend" Via hoofdinspecteur Koning van de Amsterdamse politie lukt hem dat, waarna er een langdurig telefoongesprek volgt tussen beide personen. Kranendonk laat blijken dat hij het een vervelende zaak vindt dat de activiteiten van de BVD zijn uitgelekt. „Dit is nadelig voor ons werk", zegt hij. Op de vraag van Van der Pol waarom hij informanten op de economische faculteit no dig heeft, antwoordt deze: „U moet er niet vanuit gaan dat wij studenten zoeken om on der andere studenten te wer ken. Wij gebruiken ook stu denten, omdat die erg goed vallen in bepaalde organisa ties. Studenten uit richtingen als economie en sociologie hebben meer tijd en hun stu die sluit goed aan bij die or ganisaties." Als voorbeelden van deze organisaties noemt Kranendonk nog de CPN en de 8oclaliese Partij. Het is niet aannemelijk dat deze gevallen op zichzelf staan. Tenslotte staat in het Koninklijk Besluit waarin de werkzaamheden van de BVD zijn omschreven dat de taak van deze organisatie is „het inwinnen van gegevens om trent organisaties, groeperin gen en personen ten aanzien waarvan, gezien hun doelstel lingen of feitelijke werk zaamheden, ernstige vermoe dens bestaan dat zij een ge vaar vormen voor het voort bestaan van de democrati sche rechtsorde in de Staat of dat van hen schade te duch ten is voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van de 8taat." Kennelijk ls het werven van informanten op universitei ten en hogescholen één van de middelen die hierbij ge bruikt worden. Dr K. van Nes is ook niet zo ondersteboven van deze inci denten. „Bij de laatste gijze lingen waren er weer gelui den te horen dat de BVD ge faald zou hebben. Als deze dienst haar werk goed wil doen zijn informanten nodig." niet tegen, maar wil wel dat er eerst duidelijk wordt, waarvoor deze uit breidingen worden gebruikt. De Negen zijn er ten slotte nog niet uit het kernfusie-project JET. De Britten blijven vasthouden aan het standpunt dat het onderzoekscen trum moet worden gevestigd bij de Engelse stad Oxford, de andere EG: landen willen het project in West- Dultsland vestigen. De verwachting ls, dat de Negen er niet uitkomen en de zaak zullen terugverwijzen naar het overleg van de ministers van buitenlandse zaken. DEN HAAG Brood wordt maan dag nog niet duurder. De bakkers wilden de prijs voor een brood van 800 gram ingaande maandag met 6 cent verhogen en daar over een paar weken nog eens zes cent bij doen. Gisteren hebben de Bakkerijstich ting en minister Lubbers van econo mische zaken een gesprek gehad over de wensen van de bakkers maar dit ls nog niet afgerond. Het overleg wordt binnenkort voortge zet maar niet op zo'n korte termijn dat brood maandag ai duurder wordt. DEN BOSCH (ANP) De vrij spraak door het gerechtshof in Den Bosch van de twee röntgenologen, de 56-Jarlge P. N. K. en de 61-Jarige F. C. W. E. van Z. uit Valkenswaard ls onherroepelijk geworden, omdat de advocaat-generaal bij dit hof niet in cassatie gaat bij de Hoge Raad. De rechtbank in Den Bosch had de specialisten In november 1976 ter zake van valsheid in geschrifte met declaraties, die ingediend waren bij vier Brabantse ziekenfondsen, leder veroordeeld tot negen maanden ge vangenisstraf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 3