Een mens hoeft niet alleen te blijven Kritiek op presentatie actie Solidaridad n/L£x»r PLAAG? i Sn Excommunicatie Lefèbvre niet meer te vermijden Evangelisatie-actie van baptisten RQXASECT Conferenties LARVENDODER Weer doopsgezinde bezinning op PCR Berend Udlnk VANDAAG .Voorbijgangers DONDERDAG 30 JUNI 1977 KERK Trouw/Kwartet door dr. A. Dekker Aan het gesprek over christe lijk geloof en homofilie is een inspirerende stimulans gege ven door een bundel opstellen onder de titel „Een mens hoeft niet alleen te zijn'' van o.a. een aantal in deze materie bekende pastores (Brussaard. Klamer, Van Veen, Van Heusden, Vriend) en vele anderen. Dit vlot uitgevoerde werkje wil een ..evangelische visie" geven, wat je vertalen kunt als: bevrijdend en bemoedigend. Het is niet zo maar een geschrift van een aantal aardige dames en heren maar het kent een stevige stamboom. De schrijvers ko men namelijk uit twee werk groepen (ressorterend onder de Raad van Kerken in Nederland en het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid) die „namens een aantal kerken in Nederland" deze studie heb ben voorbereid. Het uitgangspunt is dat de scheiding die kerk en maatschappij nog steeds brengen tussen een aarzelend gedo gen van de homofiele gerichtheid (omdat die niet te veranderen is) en het niet willen aanvaarden van de praktijk onhoudbaar, onmenselijk en dus on evangelisch is. Dit steunt op twee pijlers. Eén is de korte bij drage van psychiater Grubben die stelt dat homofilie geen afwijking of ziekte is en dus niet thuis hoort bij de arts. De andere pijler is het beroep op de bijbel. Ds. Jan van Veen toont in een fors artikel aan dat geen van de gevreesde bijbelteksten over homo filie daar in wezen op mikt. Het scheppingsverhaal slaat op het sa men menszijn en de andere teksten gaan over ontaarde seksualiteit en met over wederzijdse liefde die de naaste geen kwaad doet. Op deze twee pijlers steunt dan een ruimte waarin mensen niet achter maskers hoeven weg te schuilen maar zich volwaardig aanvaard weten. Blijmoedig Het is een blijmoedig boekje, niet tobberig over .het probleem De charme van deze oecumenische ver zameling is dat grote en kleine, zwa re en lichte artikelen rouleren. Je vindt niet alleen wetenschappelijke bijdragen over sociologie of ethiek (Gordijn, Wouters en een sterk arti kel van Jellema), maar ook de emo ties van de predikant die voor het eerst in aanraking kwam met homo fielen; de spanning van ouders die hun zoon trouw bleven; een briefwis seling over bijna alle thema's op dit gebied; notities over homofilie bin nen het huwelijk, enz. Daarbij worden twee dingen duide lijk. Ten eerste de doorbraak van de bestaande adempauze. De rek in het elastiek van kerk en samenleving was er kennelijk uit Homofiele ge richtheid werd (soms) gedoogd, maar niet meer dan dat. Dit boekje wil verder gaan; laat ze nu ook volledig mens kunnen zijn! Tegelijk wordt gewezen op het mooie dat iemand kan beleven in het geven en ontvan gen van genegenheid. Het lijkt me een waardevolle steun, verplichte lectuur voor iedereen die er over mee wil praten. Kanttekeningen Het boekje stelt zich kwetsbaar op. Als ik een paar kanttekeningen maak. is dat binnen het raam van waardering voor de moed van de schrijvers. In de eerste plaats: de titel kan onbe doeld ook ontmoedigend werken. Het is aardig dat een homofiel hoort: ..een mens hoeft (van ons) niet alleen te blijven", als hij of zij dan maar niet de conclusie trekt dat het zuiver en alleen eigen vrije wil is als men nu toch geen partnerschap aandurft. De druk van kerk, maatschappij en fa milie is nog te groot. Het persoonlijk verwerken van het zó-gerichtrZijn is al een stevige dobber (elke homofiel begint immers weer alleen), maar de problemen ontstaan Juist op het raakvlak met de maatschappij. Het boekje mikt op persoonlijke be moediging, men zou daarnaast een zwaarider) accent kunnen zetten op de maatschappijkritiek en de con clusies van prof. Gordijn willen aan scherpen. Dat de kerken actiever moeten worden in het bouwen van een nieuwe beeldvorming rondom homofilie, dat er een breed front van pressie nodig is om de overheid tot herziening van haar discriminerende wetgeving te brengen. Er zal heel wat moed van de betrokkenen zelf en nieuw inzicht bij de maatschappij nodig zijn om zó ruim te leven als de schrijvers toewensen. Het boekje tekent een stadium dat de meeste auteurs na Jaren bezig zijn hebben bereikt. Voor velen dat dat een (te?) grote sprong zijn. Men kan naar een discussie van twintig Jaar wijzen. Misschien is het toch mogelijk om uitgebreider actueel materiaal over de voorvragen is het aanleg of afwijking, te genezen of te aanvaarden bij de hand te houden. Velen komen pas in aanraking met de problemen als ze er in de praktijk op stuiten. Omdat er dan van veel kanten op hen wordt ingepraat (te genezen, bidden, geen probleem etc.), lijkt het gewenst om steeds weer uitvoerige, rustige informatie te geven aan hen die zover nog niet zijn als de schrijvers. Bijbel Het is zeer zinnig dat ds. Van Veen zo duidelijk alle teksten doorneemt en de angst eraf haalt. Twee notities blijven: als je de historische con- tekst van een bijbelwoord hebt ont dekt, kun je dan de kracht van die uitspraak ook uitschakelen? Het be faamde rapport aan de generale sy node van de Gereformeerde Kerken 'Over mensen die homofiel zijn' doet dit niet, maar gaat verder. Je kunt de zaak namelijk ook zien vanuit de hermeneutiek; hoe ga je eigenlijk met de bijbel om? Vergelijk het met de vrouw in het ambt. Je kunt Paulus' uitspraken zwaar napluizen maar hij wil er niet aan. Toch doet de vrouw alleen haar goede werk in de gemeente, doordat men van het fundamentalisme af stapte en begreep dat teksten geen projectielen zijn en de bijbel geen receptenboek. Als dat ten aanzien van ons onderwerp niet lukt blijkt dat een oordeel soms wordt opge bouwd uit niet verwerkte emoties. Dat we de diepe weerstanden niet moeten onderschatten bewijst het opnieuw invoeren van discrimina- tiewetten tegen homofielen (b.v. bij huisvesting of voor diverse functies) in Miami, Florida. Actievoerster Anita Bryant kreeg zo meldden de media baptistengemeenten en een aantal r.k. geestelijken achter zich. De geschiedenis laat zien dat de kerken niet vrijuit gaan als de de monen tegen minderheidsgroepen worden gemobiliseerd. Hoe verder? Een moedig ontspannen boekje is er nu bijgekomen. Teken van een an dere tijd. Misschien ook het einde van de windstilte in de kerken wan neer die menen dat hun taak alleen bestaat in de pastorale hulp aan mensen die in de knoop zijn geraakt. De kerken willen een thuis zijn voor allen. Dan kun je het niet maken om steeds te protesteren tegen discrimi natie over de grens als Je, alleen al bij dit onderwerp, niet duidelijk op komt voor één op de twintig mede mensen om Je heen die in de kou staat Wie het allemaal maar griezelig vindt moet zeker dit boekje gaan lezen. Om voor zichzelf te ontdek ken dat het onnozel is om bij homo filie direct te denken aan alleen- maar-seksualiteit. Dat doe je toch ook niet bij de verkering van een Jongen en een meisje? Elk mens is geroepen tot bevrijd zijn van kramp. Dat vraagt aanvaarding en eigen inzet. Zolang er nog zulke bemoedigende boeken verschijnen is er geen reden voor wanhoop. Dr A. Dekker, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Theologi sche Hogeschool te Kampen, be spreekt het boek 'Een mens hoeft niet alleen te blijven' van A. Brussaard e.a. Uitgave Ten Have, Baarn, 179 pag., 17,50. Van een onzer verslaggevers ZWOLLE In de protestantse kerken, die deelnemen aan de jaarlijkse adventsactie Solida ridad, bestaat enige onvrede over de presentatie van deze actie. Blijkens een verslag in de plaatselij ke kerkbode heeft de centrale kerke- raad van de hervormde gemeente van Zwolle zich onlangs geruime tijd met Solidaridad beziggehouden naar aanleiding van een klacht van BGVrijdillff een gemeentelid over de folder voor J de collecte in december 1976. Uit een brief van de landelijke diaco nale raad van de hervormde kerk bleek, dat er onder de protestantse partners in Solidaridad verenigd in de stichting Oecumenische Hulp een discussie over de presentatie van het Solidaridad-materiaal reeds langere tijd gaande is. Daarbij gaat het om meer dan bepaald woordge bruik. Bij de ontwikkeling van het theologisch denken in Latijns-Ame rika heeft de diaconale raad een aan tal kritische aantekeningen. Vanwege het grote aantal belangstellenden vond de wijding plaats in de open lucht. Van een onzer redacteuren ROME/ECO NE Waarnemers ln het Vaticaan verwachten, dat de excommunicatie van aartsbis schop Marcel Lelèbvre nu niet meer te vermijden is. Tegen het uitdrukkelijke verbod van paus Paulus ln wijdde hij gisteren ln zijn seminarie in Econe veertien nieuwe priesters en zestien subdiakens. De meningen van de kerkrecht-ex perts zijn verdeeld over de wijze, waarop de ban over de rebelse Fran se aartsbisschop kan worden uitge sproken Francesco Broglio uit Flo rence zei gisteren, dat daarvoor een kerkelijk proces nodig zal zijn. Maar een andere deskundige. Pietro d'A- vack. zei. dat de dingen daarvoor al te ver waren gegaan. De paus kan volgens hem in dit geval ook zeil excommuniceren, zonder kerkelijk proces. Een derde mogelijkheid is. vast te stellen dat Lefèbvre zichzelf heeft geëxcommuniceerd door zijn daad van ongehoorzaamheid. Maar deze mogelijkheid, die door Radio Vatica- na was geopperd, vond onder de ex perts geen steun. „Wij aarcelen niet. op de ingeslagen weg voort te gaan." riep de 71-jarlge Franse aartsbisschop gisteren in zijn preek, die aangehoord werd door vierduizend volgelingen, die uit ge heel West-Europa naar Econe waren gekomen. Dieven Lefebvre tel. dat hij niet wenste te behoren tot een kerk. waar dieven, wolven en huurlingen waren binnen gedrongen. „WIJ willen geen over- spelers zijn. WIJ weigeren mee te werken aan de vernietiging van de kerk. Wij kunnen niet dulden, dat de hoogste gezagsdragers van de kerk Onze adressen: AMSTERDAM Postbus 659 Wibautstraat 131 Tel. 020-913456 Telex 13006 ROTTERDAM/DORDRECHT: Postbus 948 WestWaak 9 Rotterdam Tel. 010-115588 DEN HAAG/LEIDEN: Postbus 101 Parkstraat 22. Den Haag Tel. 070-469445 ZWOLLE/GRONINGEN: Postbus 3 Melkmarkt 56. Zwolle Tel. 05200-17030 vriendschap sluiten met onze vij anden." De aartsbisschop definieerde deze vijanden als „communisten en vrij metselaars". Hij wees op het feit, dat de paus onlangs de Hongaarse partijleider Janos Kadar („die het bloed van katholieken heeft vergo ten"); ln audiëntie heeft ontvangen. „WIJ begrijpen het niet meer. Dit is niet meer onze katholieke kerk. ons katholiek geloof,"„aldus Lefebvre. „Wie ls de paus? Wat is het Vati- caan° Wat U de Heilige Stoel? De laatste vijftien tot twintig Jaar heb ben de mensen ln de Heilige Stoel zich afgewend van het katholiek ge loof. Wat blijft er over van de katho lieke kerk? Ais u om u heenziet, ziet u seminaries gesloten of te huur." Tot zijn volgelingen zei hij: „U bent de militante kerk. Wij houden ons geheel aan de voorschriften van de kerk. maar zij willen dat wij ons neerleggen bij haar vervalsing. Dat weigeren wij." Lefebvre zei, dat hij dinsdag nog een stuk in handen had gekregen, dat geschreven was door 185 Duitse the ologen. Die zelden, dat zij geen ver schil meer konden aanwijzen tussen dominees en priesters. „Van zo'n kerk wens ik geen deel uit te maken! Het enige wat wij vragen is, ons ons geloof terug te geven." De verwachting is, dat wanneer de kerk inderdaad aartsbisschop Le fèbvre zal excommuniceren, hij als puntje bij paaltje komt maar een betrekkelijk kleine groep zal over houden. Buiten Frankrijk en Zwit serland beeft hij nauwelijks zouden zij ziek zijn. Tachtig andere priesters waren bij de wijding aan wezig, meest uit Frankrijk, Zwitser land, West-Duitsland en Italië. 'Excommunicatie betekent, dat men verstoken is van de sacramenten en van alle kerkelijke diensten, ook van een kerkelijke begrafenis. Men mag alleen preken horen. Er is nog een speciale strenge vorm van ex communicatie, waarbij de gelovigen ook elke omgang met de geëxcom municeerde verboden wordt. Maar deze vorm wordt uiterst zelden toe gepast. Vorig Jaar werd nog een Vietnamese bisschop ln ballingschap geëxcom municeerd, Ngo Dlnh Thuc, een broer van de vroegere dictator Ngo Dlnh Diem, omdat hij ln Spanje vijf sektarische priesters op eigen hou tje tot bisschop had gewijd. De ex communicatie werd opgeheven na dat hij boete had gedaan, maar hij is nog steeds in zijn priesterlijke func ties geschorst. Solidaridad is een van oorsprong r.k. actie, waarin de laatste jaren ook. enkele reformatorische kerken, waaronder de hervormde, deelne men. De opbrengst ls bestemd voor sociale projecten aan de basis in Latijns-Amerika. Ideeën De Zwolse kerkeraad was overtuigd van de noodzaak van dit werk, maar aldus het kerkeraadsverslag „als Solidaridad een goede zaak is, moet zij ook goed gepresenteerd worden. Nu ls zij bij velen niet goed overgekomen. Wordt de folder soms door een reclame-bureau, dat weinig zicht heeft op de kerk, opgesteld? Hoe zit het met marxistische ideeën in Solidaridad?" De Zwolse diaken drs F. Dijkslag had een uitvoerig stuk over de hele zaak opgesteld. Daaruit dit citaat: „Natuurlijk zit men, stellig ook als men put uit het evangelie, voortdu rend in de buurt van het woord „be vrijding", al was het alleen maar bevrijding van een amorfe geestes gesteldheid; bevrijding van een schijnbaar lot, een wetmatigheid „het is altijd zo geweest" en het hoort, godsdienstig geladen, zó; be vrijding van pure ellende en armoe de, van verpaupering en schrikba rend onrecht. Nooit evenwel heeft Solidaridad daarbij op de toer geze ten van neo-marxistische ideeën en een interpretatie in die zin van het begrip „bevrijding". In elk geval zit Solidaridad nu beslist niet op die toer." Logos-conferentie, internationaal charismatisch congres te Lausanne, 21-30 juli, m.m.v. o.a. Jamie Buc kingham, Loren Cunningham, Ben Hoekendijk, F. P. Muller en David Wilkerson. Opgave Logos/Conven- tus, 61 Ave de Cour, Lausanne, Zwit serland. Navigator-conferentie voor men sen „die wat meer willen", 18-22 Juli, Oudleusen. Inf. teL 03438-7092. ADVERTENTIE Als u nel thuis van vakantie niet meteen besprongen wilt-wor den door hongerige honde- of kattevlooren. moet u vlók vóór de vakantie even spuiten met Ook afdoende tegen mieren, kakkerlakken en ander kruipend ongedierte. Bij uw drogist. PHIUPS-DUPHAR NEDERLANO B.V. AMSTERDAM Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Evenals de gere formeerde kerken gaat ook de doopsgezinde broederschap zich op nieuw uitgebreid bezinnen op de steun aan het wereldraad-program ma tot bestrijding van het racisme (PCR) en het speciale fonds van het PCR. De broederschapsraad van de doopsgezinden besloot hiertoe naar aanleiding van een brief van de ker keraad van de gemeente Haarlem met de vraag of de broederschap (een traditionele vredeskerk) via de wereldraad van kerken bijdraagt aan bewegingen, die gebruik maken van geweld. In de gereformeerde synode komt het PCR aan de orde in de zitting van 30 november 2 december, als gesproken wordt over de contacten met Zuidafrikaanse kerken en over de tientallen bezwaarschriften, die binnen gekomen zijn naar aanlei ding van het besluit van de vorige synode. Deze besloot de aanbevelin gen voor het speciale fonds van het PCR op te schorten ln afwachting van een gesprek met de wereldraad van kerken over de criteria van het fonds en over de vraag, of de Neder landse gereformeerden ten aanzien van Zuid-Afrika niet een andere weg zouden moeten gaan vanwege hun banden met de NG kerken-familie. IADVERTENTIE Onder de veertien nieuw gewijde priesters zijn tien Fransen, een Amerikaan, een Australiër, een En gelsman en een Zwitser. Volgens het r.k. kerkelijk recht kunnen zij hun ambt niet wettig uitoefenen, daar zij hun wijding ontvangen hebben van een aartsbisschop die zelf geschorst U. Ziek Van de zestien subdiakens waren elf Fransen, twee Spanjaarden, een Amerikaan, een Brit en een Oosten rijker Aanvankelijk was aangekon digd. dat er 22 seminaristen tot sub diaken zouden worden gewijd, maar zes Fransen ontbraken. Volgens een woordvoerder van het seminarie DORDRECHT Evenals vorig jaar gaan de baptisten ln 1978 weer met hulp van Amerikaanse geloofs genoten een ..interland-samen-evan gelisatie" actie houden. World Evan gelism Foundation, de Amerikaanse organisatie die erachter staat, heeft tien teams toegezegd. Zij komen al len uit één baptistengemeente, in Austin (Texas). Bij de coördinator ln Nederland, ds R. Reiling, hebben zich al verschillende gemeenten ge meld. die mee willen doen. AMSTERDAM De doopsgezin de vredesgroep ls een actie „Help Griekse dienstweigeraars" begon nen. Dit omdat het weigeren van de militaire dienst in Griekenland een ware heldenmoed vraagt, aldus de groep. De militaire gevangenissen herbergen vele dienstweigeraars met straffen van tien tot vijftien jaar, die al drie en vier maal veroordeeld zijn voor eenzelfde daad. Velen lijden aan longontsteking en influenza. GRONINGEN De blnnenstads- pastorie „Open Hof' ln Groningen is niet hervormd, zoals wij maandag op deze pagina schreven, maar gerefor meerd. Op Initiatief van de gerefor meerde kerken is dit pand gekocht ten behoeve van het binnenstad spastoraat van ds R. Molemaker. GRONINGEN De deputaten „ter nadere bestudering van de ma terie van het vrouwenkiesrecht" in de gereformeerde kerken (vrijge maakt) zijn er niet in geslaagd, een eensluidend advies voor te leggen aan de komende generale synode. Het meerderheidsrapport pleit voor deelneming van de vrouwelijke kerk leden aan de verkiezing van ambts dragers. De minderheid wil handha ving van de huidige praktijk, waarbij vrouwelijke lidmaten geen kiesrecht hebben. SAN 8ALVADOR De 8alvado- riaanse unie van blanke strijders heeft aangekondigd, alle jezuïeten die na 20 Juli nog in El Salvador zullen zijn, te zullen doden. Deze extreem-rechtse organisatie is van mening, dat alle tachtig jezuïeten het land sympatisanten zijn van linkse guerrilla-groepen en daarom moeten worden geëlimineerd. SYDNEY Met een feestelijke eredienst in de stadsgehoorzaal van Sydney is de geboorte van de „vere nigde kerk" van Australië gevierd. In deze kerk zijn methodisten, presby terianen en congregaüonalisten sa mengegaan. Zij vormen nu naast anglicanen en rooms-katholieken de derde grote kerk van Australië. De naam „verenigde kerk" geeft aan, dat men deze fusie als een stap ziet op weg naar eenwording met nog andere kerken. MOSKOU De Russische ortho doxe kerk telt volgens het zojuist verschenen kerkelijk jaarboek 79 hoogwaardigheidsbekleders: een pa triarch, twaalf metropolieten, 29 aartsbisschoppen en 37 bisschop pen. Elf hebben hun standplaats in het buitenland. Van de 68 in de Sow- jet-Unie werken er elf in topfuncties in het patriarchaat van Moskou, ter wijl er 57 aan het hoofd staan van een diocees. WARSCHAU Een delegatie van de Oostduitse protestantse kerken, die op uitnodiging van de Poolse raad van kerken een bezoek aan Po len bracht, bood daarbij anderhalf miljoen mark aan voor de bouw van een kinder-gezondheldscentrum, het resultaat van een financiële actie in de Oostduitse kerken. Hervormd Nederland Deze week in Hervormd Nederland Begin zet de klok terug Vredesbeweging heeft nog grut tersmentaliteit Prot. Röling: het dilemma van de onmisbare wapens die onbruik baar zijn Protest van de homofielen Het arbeiderszelfbestuur van Ge rard Endenburg Ik neem vrijblijvend proefabonne ment: 2 maanden H.N. voor 5 - Plaats. Tel ncj Ab. prijs 31,- per halfjaar. Zonder postzegel verzenden aan Ant woordnummer 1776 Den Haag Bellen kan ook: 070-512111 HN la ook In de losse verkoop verkrijg basr. 19 TENTEN Gisteren werd er in onze tuin in hetc dorp een tent opgezet. Zo'n gewone huis- tuin- en keukentent waarmee t jonge mensen vandaag de grenzen overtrekken, ergens op een camping neerstrijken, er een paar dagen c blijven hangen om dan weer verder te trekken. Eerlijk gezegd hou ik i persoonlijk niet van een tent. U magi daarvan denken wat u wilt, maar 't i is niet anders. Ik vind 't gewoon B beneden m'n stand om te kruipen f voordat ik m'n bed inga. Nu weet ik wel dat er tegenwoordig tenten bestaan waarbij je helemaal niet hoef t te kruipen, maar zo'n tent bedoel ik dus niet. Ik bedoel zo'n tent zoals die gisteren in de tuin stond omdat ze 'm net gekocht hadden en 'm even wilden uitproberen. Vanmorgen was ik vroeger op dan de anderen. En daar stond hij, de tent, te midden van de vroege vogels die dan al zo driftig in de grond zitten te pikken. Het f ontroerde me even. Want bij zo'n i tent moet ik toch ook altijd aan de aartsvaders en aan Israël denken. „Toen jullie nog in tenten woonden...," lees ik dan in de bijbel. I En dan denk ik verder. Dat er staat, dat ook de tempel, het heiligdom in de woestijn een tent was. Ja, want anders kon die niet mee. Er was een 1 heel voorschrift bijhoe je die tent I moest meenemen. Er zaten ringen aan woordoor stokken gestoken konden worden en dan was het geheel draagbaar geworden. Zo ging 1 dat. Daar stond ik aan te denken, l toen ik het groen in keek. Er zit nog altijd iets niet goed bij mij. dat ik niet van tenten hou. Ik denk, dat 't samenhangt met dat waar we tegenwoordig mee bezig zijn. Die tent is een teken van een ander soort j leven dat we willen leren. En dat ligt I ons niet van nature. Het volk van God woont in tenten en breekt ze 3 op. Hij woonde zelf in een tent en ging met hen mee. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Babyloniënbroek (toez.): C. van der Valk kand. tel Gouda; te Oostemijkerk: J. M. van' 't Kruis kand. te Nieuwveen; te Ne- derhemert: L. Kruijmer, kand. t« Katwijk aan Zee; te Jaarsveld: KI ten Klooster, kand. te Katwijk aai] Zee. i I Aangenomen naar Hei- en Boeicoji (toez.): A. J. de Kievit, kand. t<l IJsselstein; naar Broek op Lange i dijk: F. van Dieren te Hien en Doi dewaard, die bedankte voor Oud-: Vossemeer. GEREF. KERKEN Beroepente Hoogvliet: drs P. H. L Lo te Dussen en Meeuwen; te Umui- den: Jac. P. Dondorp te Amsterdam- West. Aangenomen naar ZwijndrechV Groote Lindt: H. J. Koffrie te Zaan dam; naar Onstwedde: C. Corporaal,; kand. aldaar. OUD. GEREF. IN NED. Beroepen te Rijssen: A. v.d. Meer te Oosterland. OUD. GEREF. GEM. Bedankt voor Den Haag: H. J. C. Zwijnenburg pred. van chr. g< gem. te Gouderak. BAPT. GEMEENTEN Aangenomen naar Leeuwarden: A de Vries te Coevorden, die bedanktej voor Winschoten. DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Beroepen te Sneek: G. G. Hoekema te Bolsward. Prof. Tj. van der Walt Prof. Tjaart van der Walt is be noemd tot rector van de universiteit van Potchefstroom (Zuid-Afrika), als opvolger van prof. Bingle. Van der Walt, die tot nu toe nieuwe testa ment doceerde, is ook in Nederland niet onbekend, omdat hij de Dop perkerk verschillende malen in Ne derland vertegenwoordigde (o.m. op de gereformeerde synode). Prof. di H. N. Ridderbos noemt zijn benoe ming in het Gereformeerd Weekblal „een van de helaas weinige - tekenen van een veranderende men taliteit in een van de blanke bolwer ken van Zuid-Afrika". Van der Walt heeft zich de laatste jaren doen ken nen „als een man die fundamentelf kritiek heeft op de Zuidafrikaanse samenleving en, met name ook al» voorzitter van de Afrikaanse calvi nistische beweging, voor blank- Zuidafrikaanse begrippen, radicale veranderingen voorstaat". Prof. L. Floor Als opvolger van prof. Tjaart val der Walt is prof. dr L. Floor be noemd tot hoogleraar in het nieuwt testament aan de theologisch! school van de gereformeerde (dop per-jkerk te Potchefstroom, Zuid Afrika. Prof. Floor (53) is naar Zuid Afrika uitgezonden door de zendinl van de christelijke gereformeerde kerken. Hij werkte eerst ln Vend» land en werd later hoogleraar aan de theologische school te Hamman» kraal, waar kleurlingen opgeleid worden tot predikant Voordat hij ifi 1961 naar Zuid-Afrika ging, was hü christelijk gereformeerd predikant te Opperdoes en te Almelo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 2