Europa: eigen land voor de Palestijnen Koper moet terug naar Chili Ei net Nieuwe Haagse Courant enmetNieuwe Leidse Courant Spreiding van de vakantiedrukte (F rouw Bejaarden toch met vakantie Betty Stöve in finale ■v Bejaarden kwetsbaar in het verkeer Uw Grieks skelet verrassend oud In deze krant Verzoeningspoging ran Zuidmolukkers Negen op één lijn met Carter HET WEER Zonnig en droog KNSM bij vervoer betrokken Trouw Overal lichtpuntjes Dringend advies van de ANWB-Alarmcentrale: Neem ook een goede reisverzekering Welkomstvoordeel hoort bij u. Trouw 35ste jaargang nr. 10177- donderdag 30 juni 1977 Pagina 12 vandaag voor 4 uur opgegeven, wordt morgen geplaatst en kan dezeilde dag al resultaat hebben. Tel 020-913456 Tel 010-115568 Tel 070-469445 TGAVE TROUW/KWARTET B V - HOOFDREDACTEUR J. TAMMINGA - DIRECTEUR ING. O POSTMA - POSTBUS 859 AMSTERDAM ABONNEMENT 14,82 (MAAND)— 44,45 (KWARTAAL) 175^60 (JAAR) )STOIRO 660000 BANK NED.CRED.BANK REK.NO. 23.00.12.574 GEMEENTEGIRO X11000 LOSSE VERKOOPPRIJS 0.60; FRANKRIJK FRS 3.50. DUITSLAND DM 1.80. LUXEMBURG FRS 13. ATHENE (Reuter) In Noord- Griekenland woonden 700.000 jaar geleden mensen die vuur gebruikten. De oudste mense lijke skeletresten die ooit in dit werelddeel zijn gevonden, wer den aangetroffen in de Petralo- na-grotten ten zuiden van Sa- loniki. De tot nog toe oudste vondst was de onderkaak van de Heidelberg-mens, die in 1907 bij de Duitse stad van die naam uit de grond kwam. De ouderdom hiervan wordt ge- schat op tussen 300.000 en 450.000 jaar. Volgens archeoloog Aris Pouli- anos was de Petralona-mens rechtshandig en kon hij waar schijnlijk woorden uitspreken. Een deel van het skelet viel tot stof uiteen toen het uit de in 1960 ontdekte grot naar bulten werd gebracht. Maar de sche del, zeer belangrijk voor de bi ologische vergelijking met an dere zeer oude mensensoorten, was goed gemineraliseerd. De oudst bekende Griek moet een tijdgenoot zijn geweest van de jonge bewoners van be kende vindplaatsen in zuide lijk Afrika, zoals de Olduvai vallei in Tanzania. De grot waarin zijn skelet werd gevon den, lijkt de afgelopen 500.000 jaar van de buitenwereld te zijn afgesloten geweest. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De bejaar den, die het slachtoffer dreig den te worden van wanbetaling door het Aalsmeerse eenmans- reisbureau Concordia, zullen alsnog met vakantie kunnen gaan. Tijdens een vergadering, gehouden door de algemene bond voor bejaarden in Amster dam, gaf directeur D. Bakker van Pool Touringcars de onge veer vijftig aanwezigen deze ga rantie. PAGINA 3: VU verbiedt informatie aan de BVD niet PAGINA 7: Moskou praat met Eurocommunjsten PAGINA 12: Vakbond met vraagtekens naar formateur PAGINA ECONOMIE: Amstelbrouwerij l gaat dicht Van onze correspondent tSSEN Vijftien Zuidmolukse ou- lers met kinderen op de openbare tasisschool in Bovensmilde hebben Ie ouders van de onlangs gegijzelde dnderen schriftelijk om een open ,'esprek verzocht Zij stellen daar irijs op zo schrijven ze om ilkaar weer recht in de ogen te kun- len kijken. Laten we als volwassen pensen proberen weer tot elkaar te tomen, want daar profiteren onze tinderen later weer van". De Zuid- E~ jkse ouders betuigen alsnog hun eleven met betrekking tot het on- :ane leed. Zij schrijven voorts dat e reeds eerder hadden overwogen ontact te zoeken maar men was bang lat dit direct na de gijzeling niet in foede aarde zou vallen. Hij sprak mede namens Martin Air, touringbedrijf Bakker in Wormerveer en reisbureau Cen trum in Lisse, die op zich heb ben genomen de reizen alsnog voor de bejaarden vele dui zenden uit te voeren. Dit betekent, dat in ieder geval de komende twee reizen naar En geland zullen doorgaan, evenals de reizen naar Italië, zij het op' een andere datum. De politie in Aalsmeer speurt nog naar de directeur van het reisbureau Concordia, die tot nu toe onvindbaar is. De heer J. Biesheuvel had tal van groeps reizen voor deze vakantieperio de op het programma staan naar allerlei bestemmingen, waar voor hij al voorschotten van zijn klanten had geïnd. Hoeveel de schade bedraagt kon de politie hangende het onderzoek niet meedelen, maar volgens de heer D. Bakker van Pool Touringcars gaat het om meer dan een miljoen. DEN HAAG (ANP) De ANWB verwacht een „gespreid" vertrek van de Nederlandse vakantieganger. Hierdoor zal de vakantiedrukte, die dit weekeinde pas goed losbarst, ondanks het extra verkeersaanbod, vermoedelijk gen problemen ople veren. Op de valreep gaat het Italiaanse spoorwegpersoneel in de regio van Verona, vanaf vanavond, 24 uur in staking. Reizigers die val München richting Bolzano of Rome sporen, moeten rekening houden met een flinke vertraging. De stakin gen hebben verder gen nadelige gevolgen voor de ophande zijnde „vakantiegolf". Verwacht wordt verder dat er van nacht, morgenvroeg en in de nacht van vrijdag op zaterdag meer ver keer zal zijn dan normaal. Ook de dagjesmensen kunne op zaterdag en zondag voor een extra verkeer saanbod zorgen. Na de auto en het vliegtulgzal de bus als grootste vervoerder (met een aandeel van zeven procent) op treden. De belangstelling is zelfs zo groot dat de ondernemingen sped- clale „stations" in het land hebben ingericht, vanwaar vakantiegan gers vertrekken. De ANWB, Nationale Wegwijzer op dti gebied, Is al maanden bezig met het strooien van goede raadgevin gen. Een van de voornaamste ls: ga toch vooral niet onverzekerd op vakantie en laat een adresje van bestemming achter. Veilig Verkeer Nederland drukt de automobilist op het hart, na ieder twee uur rij den een kwartiertje de benen te strekken. De politie bekijkt het uit een andere hoek: maak het eventu ele geïnteresseerden voor uw inboe del niet te gemakkelijk. Daarnaast is de reis en credletbrief Aan de vooravond van de grote uittocht, plaats wordt de kaart al geraadpleegd, gemakkelijk, meent de Toeristen bond en let u natuurlijk op de gel digheid van uw paspoort. Enige be taalmiddelen: codntant geld van zelfsprekend, girobetaalkaarten, reischeques of Euro-cheques. In noodgevallen kan de reis- en cre dletbrief uitkomst brengen. Wat de verzekeringen nog betreft mag vooral de groene kaart neit verege ten worden. De reis en credietbrief Zelfs op de bouw. geeft een persoonlijke hulpverle ning voor het voertuig, Juridische bijstand en recht op hulp van de ANWB steunpunten in het buiten land: Lyon en Mendriso. De ANWB attendeert de reizigers er verder nog met nadruk op. dat niet in alle landen de verkeersre gels hetzelfde zijn. Men dient zich daar dus goed van op de hoogte te stellen. door Bert van Panhuis LONDEN De landen van de Europese gemeen schap zijn de Amerikaanse president Jlmmy Carter gevolgd In zijn uitspraak dat er „een eigen land" (homeland) moet komen voor de Palestijnen. Hoewel wordt benadrukt dat de Negen met hun verklaring van gisteren, gedaan tijdens de Europese Raad, de topconferentie van de negen regeringsleiders, niet afwijken van de in 1973 en vorig jaar ingenomen standpunten met betrekking tot het Mid den-Oosten. kan deze herbevestiging gezien worden als een aanwijzing in de richting van de nieuwe Israëlische regering. Voordat de officiële vergadering van de Europese top begon praat- van Groot-Brittannië, premier Cosgrave van Ierland, bondskanse- ten de staatshoofden en regeringsleiders van de negen EG-landen lier Schmidt van West-Duitsland, president Giscard van Frankrijk, wat bij in de tuin van de ambtswoning van de minister-president premier Joergensen van Denemarken, premier Tindemans van van Groot-Brittannië, James Callaghan. Van links naar rechts om België, premier Den Uyl van Nederland en premier Andreotti van de tuintafel: premier Thorn van Luxemburg, premier Callaghan Italië. Die aanwijzing zou er dan uit be staan. dat de landen van de EG, ondanks het veranderende klimaat in Israël waar het om het beleid ten aanzien van de bezette gebieden gaat, geen reden zien om hun eigen beleid daaraan aan te passen. Daar naast wordt gedemonstreerd, dat Europa en de Verenigde Staten op dezelfde lijn zitten in hun Midden- Oosten-politiek. Vervolg op pagina 3 Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Meest matige wind, draaiend naar westelijke richtingen. Maxima van 16 tot 20 graden. MORGEN EN OVERMORGEN: overwe gend droog en zonnige perio den, middagtemperaturen om streeks 20 graden.Morgen zon op: 5.24 onder: 22.03 maan op: 21.54 onder: 5.54 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het konvooi van zes Nederlandse vrachtwagens met een lading van 150 ton koper, dat vanmorgen omstreeks hall negen uit Milaan is vertrokken, zal vrijdag in de loop van de middag in Nederland arriveren. Aan de grens met België zal het worden opgewacht door vertegenwoordigers van het Chili-comité hier en de vervoersfederatie FNV voor verdere begelei ding naar Rotterdam. De opzet van het Chili-comité is dat het koper, dat zal worden opgeslagen in de loodsen van de Handelsveem in de havenstad, wordt teruggestuurd naar Chili Vis deze vissen eens uit Vandaag vindt u mijn naam heel gauw Ik ben iets kleiner dan een kabeljauw be vierde vis vandaag. Sla hem aan Ie haak via de tekeningen. En let op k dichtregels, die soms wat behulp- aam kunnen zijn. Zeker om de op- ossing te controleren. Drie goede in zendingen worden ook deze week veer beloond met dertig gulden. De 150 ton koper is in opdracht van de Engelse firma Rudolf Wolff Ltd In Londen uit Chili gehaald en met het schip „Ciudad de Guayaquil" naar Rotterdam vervoerd. Vandaar ls het in opdracht van Transport Internati onal van de gebroeders Appels In Waalwijk door vijf Nederlandse transportbedrijven naar Milaan ge bracht, waar de lading door Italiaan se vrachtwagenchauffeurs en arbei ders van de fabriek Vadco Trafili werd geboycot. Het schip is van de maatschappij Flotta Merc an te Gran Columbian (FMG), een onderdeel van de Pacific Service. Dit is een joint-venture, waarin ook de Nederlandse KNSM deelneemt. Het comité van vervoersvakbonden In de EEG heeft de aangesloten bon den opgeroepen het transport te be geleiden en te wijzen op de mens onterende situatie in Chili. De ver voersfederatie FNV beraadt zich nog over haar houding. De woordvoerder van deze federatie wees erop, dat de vakbonden zich destijds Juridisch in de ving fs sneden, toen ze in 1971 opriepe, tot een boycot van het Westdulise schip Oldendorff, dat KOLLUM (ANP) - De bekende kin- der- en JongesboekenschriJver A. D. Hildebrand is gisteravond op 70-Ja- rige leeftijd in het Friese Kollum overleden. Hildebrand maakte naam met Bolke de Beer, waarover hij meer dan twintig boeken schreef. een lading Chileens koper aan boord had. De rechter meende toen dat de vak bonden zich hadden schuldig ge maakt aan een onrechtmatige daad en op grond van de jurisprudentie, zitten de bonden daarom nu in een wat lastig pakket. Vanuit Italië lie ten de vakbonden daar weten, dat de Nederlandse vervoerders reke ning zullen moeten houden met meer van dergelijke acties, zoals nu met het boycotten van dc lading Chileens koper, afkomstig uit Rot terdam. Woordvoerder Hans Langenberg van het Chili-comité zei gistera vond, dat de doorvoer vanuit Rot terdam naar dit land in 1975 een kleine 400 ton bedroeg, in 1976 werd verdubbeld en dat de stijgende lijn zich ook dit jaar wel zal doorzetten. Wat Nederland zelf betreft heeft er een afneming van Chileens koper plaatsgehad de laatste twee jaar, maar de doorvoer daarentegen van uit Rotterdam naar andere Europe se landen is sinds 1973 van 38.000 ton toegenomen tot 63.000 ton vorig jaar. „Het koekoeksei van het Euro-communisme". Dat la de omschrijving die in Praag bedacht is voor de Spaanse partijleider Santiago Carrillo. Communis ten schelden elkaar vaker uit. Maar als ze het in bloemrijke taal doen, ls dat wel zo gezellig. Nieuwe abonnee: Straat: Plaats: Olro Betaalt per kwartaal Opgegeven door: Adres: Plaats: w mee? /ssmsis,, LONDEN De als zevende geplaat ste Betty Stöve heeft op het tennis toernooi van Wimbledon weer voor een geweldige verrassing gezorgd, door zich ook voor de finale van het damesenkelspel te plaatsen. Eerder had zij al als eerste Nederlandse de halve eindstrijd bereikt. Nu was er tegen de Engelse Sue Barker opnieuw geen vuiltje aan de lucht: 6-4 2-6 en 6-4. Stöve kon zich jelfs nog enige slordigheidsfoutjes permitteren. Het middagje Wimbledon eindigde even turbulent als zij begonnen was. In de eerste partij werd titeihoud- ster Chris Evert (V8) uitgeschakeld door Virginia Wade, die het nu ln de finale moet opnemen tegen Stöve. Engeland heeft daarmee sinds 1969 weer een vrouw ln de finale, maar zag de kans op een „ali-Englandflna- le" door Betty 8töve aan de neus voorbij gaan. Meer nieuws hierover op de sportpagina. Ik ontvang graag naar kruit: Q Een degelijke mini-indexklapper voor telefoonnummers en adresgegevens. Handzaam formaat. Geschikt om mee te nemen in elke jas of tas. Q Drie kleine gekleurde klosjes garen en naalden in een fraaie balpen. Een handig hulpmiddel voor de vakantie. Twee verschillende Ot en Sien afbeeldingen. Te gebruiken als sierplaat of place-mat. In de originele kleuren en afwais- baar De nieuwe abonnee krijgt een welkomstvoordeel. HIJ betaalt (na twee weken gratis ter kennismaking de krant te hebben ontvangen) 6.55 minder voor de eerste termijn. 8chrljf op de open envelop: Trouw-Kwartet, antwoordnum mer 2792, Amsterdam. Een postzegel ls niet nodig, die betalen wij. Bellen kan ook: 020-913456. afdaling service.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 1