Amstel-brouwerij in Amsterdam mogelijk dicht Eensgezinde afkeer van speculatie Stabilisering in schoenindustrie Nederland en Zweden bij ontwikkelingshulp eerste Geen groter verschil bij waterschapsheffing Banken verhogen aantal tarieven In rundveestapel nadruk op slachtdieren De grondpolitiek (3) EG praat voortaan over luchtvervoer Kritiek op overheidsbeleid Wereldcijfer verhoudingsgwijs kleiner Britten vissen niet meer naar haring 1%NDERDAG 30 JUNI 1977 FINANCIËN EN ECONOMIE Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Heineken beraadt zich over eventu ele sluiting van de Amstel-brouwerij in Amsterdam. Volgens het Heineken-bestuur is het zojuist bekend geworden bestemmingsplan voor de stadswijk waarin de brouwerij ligt, belemmerend voor de bedrijfsactivi teiten. De vakbonden vrezen echter dat Heineken ook zonder bestemmings plan van de brouwerij af wil. De nieuwe Heineken-brouwerij in Zoe- AMSTERDAM Met ingang van 1 juli zullen de banken hun minimum tarieven voor sommige diensten gaan verhogen. Op het gebied van het betalingsver keer worden enkele provisies ver hoogd. Voor een telefonische op dracht tot overboeking en voor een schriftelijke bevestiging daarvan zal 4 (was 3) worden gerekend, ter wijl de provisie voor telefonische verwerking van een opdracht stijgt van 6 tot 8. Voor accreditieven, acceptatie en garanties wordt de minimumprovisie opgetrokken van 25 naar 30. Het gebruik van nachtkluizen gaat 55 (was 40) per 1 jaar kosten. Verder worden de ver- goedingen van het in gesloten bewa- ring hebben van goederen en voor het op verzoek verstrekken van In formaties aangepast. Met Ingang van 1 september, dus na afloop van het vakantieseizoen, zal de vergoeding voor het verrichten van een aan- of ver kooptransactie in vreemd bankpapier worden ver hoogd van 1 tot 1,25 en in rei- scheques van 2,50 tot 3,50. De tariefverhogingen zijn bij het Minis terie van Economische Zaken ge meld en inmiddels goedgekeurd. Het merendeel van de nu te verho gen tarieven is. volgens de Neder landse Bankiersvereniging, een aan tal jaren vrijwel onveranderd ge bleven. terwoude beschikt nog over geweldi ge uitbreidingsmogelijkheden. De Amstel-brouwerij, gebouwd in 1870, ligt In de sterk verouderde Am sterdamse Oosterparkbuurt en heeft een capaciteit van 2 miljoen hectoli ter bier per jaar. Er werken 680 men sen. Het Heineken-bestuur geeft ove rigens toe dat niet alleen bestem mingsplanproblemen een rol spelen bij de overweging of de Amstelbrou- werij open moet blijven of niet De meer dan honderd jaar oude ves tiging is hard aan vernieuwingsin vesteringen toe en het is de vraag of die ter plaatse moeten worden uitge voerd. De andere brouwerij van Hei neken in Amsterdam, die aan de Stadhouderskade, ligt ook wel mid den in een dichtbevolkte buurt maar sluiting is hier niet aan de orde, omdat de installaties hier recent nog geheel vernieuwd zijn. Bezwaarschrift Het Heineken-bestuur zegt dat de inhoud van het bestemmingsplan, waartegen Heineken overigens een bezwaarschrijft zal indienen, aanlei ding is voor de vraag of produktie midden in een woongebied nog ver antwoord is: Daarbij spelen ook een aantal verwante zaken een roL Het bestuur noemt in dit verband: Het verkeer op de binnenring van Amsterdam en de aansluiting van dit verkeer op het verkeerscircula- tieplan. De milieuwetgeving en hinder wetvoorschriften. Problemen met het afvalwater. Gebruik en lozing van welwater. De zeer krappe en steeds moeilij ker wordende arbeidsmarkt in Am sterdam. De problemen zullen in de komende Trouw/Kwartet p 15 bhs 17 Aantal bedrijfssluitingen afgenomen TILBURG Volgens het Bedrijfsschap voor de schoenindustrie ls de algelopen twee )aar vooruitgang geboekt bij de gezondma king van de schoenindustrie. Onder leiding van de Nederlandse Herstructureringsmaatschappl] (NEHEM) zijn maatregelen ge troffen. die er een van de oorzaken van zijn dat het aantal bedrijfssluitingen ls teruggelopen. De Amstel-brouwerij in Amsterdam, die mogelijk dichtgaat. zes maanden grondig worden bestu deerd en geanalyseerd. De industriebonden NW en NKV hebben bekend gemaakt, dat zij on gerust zijn over deze ontwikke lingen. De bonden hebben enige argwaan over de getoonde aversie van de Heineken-directie tegen het ont- werp-bestemmingsplan. ZIJ zijn bang, dat de directie zich los van dat plan ook al aan het beraden was over verhuizing van de bierbrouwe rijen naar het grote complex, dat Heineken twee Jaar geleden op een terrein van niet minder dan 78 hec taren heeft geopend in Zoeterwou- de. Hier heeft het concern een brou werij neergezet met een eerste capa citeit van anderhalf miljoen hectoli ter 's Jaars, maar die wordt in de komende Jaren uitgebreid en vol gens een woordvoerder van het con cern zal de capaciteit volgend Jaar reeds viereneenhalf miljoen hectoli ter zijn. In Amsterdam hebben de beide brouwerijen samen thans een capa citeit van drieëneenhalf miljoen hectoliter. DEN HAAO In de Nederlandse rundveestapel wordt de nadruk meer dan tot nu toe gelegd op vee bestemd voor de slacht. Vorig jaar nam het aantal dieren dat recht streeks voor de slacht bestemd was toe, met 110.000 exemplaren en kwam daardoor boven de 800.000. Daarentegen nam de melkveestapel af met 2 procent tot 2.234.000 terwijl ook het cijfer voor gedekt jongvee kleiner werd. De groep „ander rund vee. bestemd voor de fokkerij" slonk van 1.350.000 tot 1.330.000. De totale Nederlandse rundveestapel nam in omvang met 20.000 dieren of onge veer 1 procent toe. Een en ander blijkt uit gegevens van het CBS De varkensstapel groeide fors tn 1976. Het CBS heeft echter geen vergelijkbare cijfers omdat het een andere steekproeftechniek heeft toegepast dan vorig jaar. Uitgaande van ondermeer de gegevens over de dekkingen van zeugen kan worden aangenomen dat de varkensstapel als geheel op 1 mei ongeveer vijf procent groter was dan vorig jaar. Het aantal leghebben in Nederland groeide van 21,6 miljoen naar 24 miljoen, met elf procent. door Henk Thomas AMSTERDAM Verschillen socialisten en christen-democra ten sterk in hun visies over de eigendom van de grond en de waardebepaling daarvan, eensgezind zijn ze in hun afkeer van speculatie. Prof. De Haan, grondtheoreticus van het CDA: „grondspeculatie ben ik bereid de nek om te draaien". Legio zijn de voorbeelden van grond handel en -speculatie met alle funes te gevolgen voor gemeentelijke be stemmingsplannen. Uit alle gevallen blijkt, dat speculanten, makelaars, aannemers en projectontwikkelaars (dat zijn bouwondernemers, die met steun van banken projecten bouwen en exploiteren) met argusogen de gebeurtenissen aan de gemeentelij ke tekentafels volgen. Bezien met de ogen van aannemers en projectont- wikkelaars is dat verklaarbaar. Door het teruglopen van de bouw markt proberen zij werk te krijgen door grond vóór de neus van de gemeenten weg tegen hoge prijzen te kopen op die plaatsen, waar ge meenten uitbreidingsplannen heb ben. Zij doen dat niet zozeer om te speculeren, om winsten uit niets te maken, maar om een machtspositie te kunnen innemen. Want, wie grond heeft en in staat is die te bebouwen, heeft een stem aan de gemeentelijke onderhandelingstafel, waar de bouw plannen worden uitgewerkt, waar wordt bepaald wie wat en tegen wel ke prijs mag bouwen. Hieruit zou kunnen worden gecon cludeerd. dat door deze operaties een democratische controle op de uitvoering van bestemmingsplannen wordt doorkruist. Dat is ook wel zo, maar opgemerkt dient te worden dat de democratische controle door de gemeenteraad op het gemeentelijk grondbeleid toch al zwak is. Zo hoeft het gemeentebestuur zich niet te verantwoorden voor het grond-uit- giftebeleid en dit is van belang voor het milieu- en planologisch beleid. Democratischs controle is op dit punt zwak omdat dit grondbeleid zich nagenoeg geheel langs de weg van privaatrechtelijke overeenkom sten voltrekt. Rechter Onteigening van een aannemer of projectontwikkelaar is vrijwel onmo gelijk De Kroon (in dit geval minis ter Gruvters) legt de Onteigenings wet namelijk zo uit, dat iemand, die zelf de bestemming kan verwezenlij ken niet onteigend kan worden, ten zij hij met de gemeente niet tot over eenstemming kan komen. Het begin nen van een onteigeningsprocedure* kost de gemeente veel geld en nog meer tijd. De partijen zullen dus bij voorkeur onderhandelen. In die onderhandelingen heeft de projectontwikkelaar een behoorlijke stem. In naam van de continuïteit (het voortbestaan) van zijn bedrijf en de werkgelegenheid kunnen wensen op tafel worden gelegd ten aanzien van het soort huizen dat zal worden gebouwd. Dat zijn dan in de regel meer koopwoningen dan huurwonin gen. Immers, in de sociale woning bouw ligt de winstopslag vast, in de vrije koopsector niet. Dóór rijzen de prijzen dan ook de pan uit. De hieruit te maken gevolgtrekking, dat de gemeente in de onderhande lingen met projectontwikkelaars met lege handen zit, is onjuist. De gemeente kan wel degelijk invloed uitoefenen op de te maken prijzen in de vrije koopsector. Later, ais de eerste eigenaar van de koopwoning zijn bezit wil doorverkopen aan een tweede kan dat niet. De prijzen in de vrije koopsector worden veelal dan ook pas opgejaagd bij doorverkoop naar de tweede eigenaar. Een abonnee uit Apeldoorn stuurde ons voorbeelden van naar tweede eigenaars doorverkochte nieuw bouwwoningen. Deze woningen, in 1969 nieuw gekocht, werden in 1977 met een winst van drie- tot vierhon derd procent doorverkocht. Deze winst is. tenminste als er geen waar de aan de woning is toegevoegd, op z'n zachtst gezegd meer dan rede lijk. Deze winst zou men speculatie winst kunnen noemen, ontstaan door het drijven van windhandel. Pure speculatie Voorbeelden van projectontwikke laars. die hun verlangen zagen inge willigd. zijn te vinden in de Purmer bij Purmerend. Bij het opzetten van de Purmer-Noord moest de gemeen te voor grond, die als landbouw grond drie miljoen gulden kostte, elf miljoen betalen (zij het met verreke ning van gemaakte kosten) en daar naast aan een grote Limburgse bouwonderneming 2.400 van de 8.500 te bouwen hulzen toezeggen. Socialisten en christen-democra ten willen beiden de waardestij ging van de grond niet aan de toe vallige eigenaar ten goede laten komen. In de uitwerking van de vraag hoe dat dan is te voorkomen, scheiden hun wegen. Socialisten willen als aanzet naar socialisatie van de grondeigendom twee wets voorstellen in het parlement aan genomen zien. Het eerste moet lei den tot de invoering van het.voor keursrecht" voor gemeenten, dat wil zeggen de gemeente moet het recht krijgen om als eerste grond te kopen, die zij nodig acht voor dorps- of stadsuitbreiding. Het tweede wetsvoorstel, dat een wijzi ging inhoudt van de Onteigenings wet moet de gemeente in staat stel len de benodigde grond te verwer ven tegen de gebruikswaarde (nu nog marktwaarde). Dit wil zeggen: de prijs, die grond, gezien het be staande gebruik, op het moment van de onteigening heeft. Over het voorkeursrecht zijn de' partijen het eens geworden (de KVP met name heeft er zich in het verleden sterk tegen verzet). Met de gebruikswaarde stemden zij slechts schoorvoetend in, mits in de wet correcties voor onbillijkhe den zouden worden opgenomen. Later kwam daar nog de ..negatie ve ontwikkelingsschade" (bedacht door prof. De Haan) bij. Hierover zijn de regeringspartijen het niet eens geworden. De val van het kabinet-Den Uyl was een feit. In socialistische kring is intussen begrip ontstaan voor dit CDA-ver- langcn. In de grondpolitieke voor stellen van formateur Den Uyl is de „negatieve ontwikkelingsscha de" (de vergoeding voor de schade, die de boer lijdt door in het zicht van onteigening niet meer in zijn bedrijf te investeren) dan ook op genomen. Daarvoor in de plaats komen de „correcties voor onbil lijkheden" niet meer in zijn voor stellen voor. Pure speculatie in bouwgrond komt ook voor en wel daar waar speculan ten zich tussen bouwers en gemeen ten weten te dringen. Dat is daar, waar de speculant in staat is de aannemer projectontwikkelaar vóór te zijn. Iets dergelijks gebeurde in Berkel en Rodenrijs, waar een ma kelaar de hand wist te leggen op 16 hectare landbouwgrond in de West polder. bestemd voor sociale wo ningbouw. Die grond werd snel doorverkocht aan twee vage beslo ten vennootschappen in Leidschen- dam en Breda. De prijs van het stukje grond steeg in korte tijd drie tot vierhonderd procent, zonder dat er enige waarde aan de grond was toegevoegd. Tien Jaar geleden voltrok zich in dezelfde gemeente precies hetzelfde. Ook toen had de gemeente behoefte aan grond voor sociale woningbouw. Toen kwam grond in de Noordpol der door bemiddeling van een make laar (ex-wethouder) in handen van Eurowoningen. De gemeente zegt uiteindelijk nog goed zaken te heb ben gedaan, hoewel het feit, dat zij voor het realiseren van haar plan nen meer rekening moest houden met de verlangens van Eurowonin gen dan met de wensen van de be volking, een bittere smaak heeft achtergelaten. Onlangs kocht Eurowoningen een stuk van 16,5 hectare landbouw grond aan de rand van Mijdrecht. Hiervoor had ook de gemeente be langstelling. want het maakte deel uit van het Ontwerp-Streekplan- Utrecht-West. De gemeentesecreta ris: „Er was sprake van een enorm verschil in de prijs die de gemeente Bij de studie in de komende zes maanden zullen met name de belan gen van de werknemers in de Am stel-brouwerij nadrukkelijke aan dacht krijgen, zo heeft de directie nog meegedeeld. LUXEMBURG (ANP) De Europe se Gemeenschap gaat zich naast vele andere onderwerpen in het ver volg ook bezighouden met luchtver voer. Dat hebben de Europese mi nisters van verkeer in Luxemburg besloten. De greep vervoersvraagstukken van de Europese ministerraad moet na het besluit nu eerst een lijst gaan maken van punten op luchtver- voersgebied die met voorrang bestu deerd moeten worden. Toen destijds de Europese verdra gen opgesteld werden heeft Neder land bewust tegengehouden dat scheepvaart en luchtvaart binnen de verdragsbepalingen zouden val len. Maar de wereld verandert en nu is gebleken dat het toch nuttig is als ook de EG-mlnisters zich met deze materie bemoeien, aldus minister Westerterp De raad in Luxemburg is ook over eengekomen dat er onderlinge over leg van de EG-landen zal komen bij het afsluiten van internationale scheepvaartconventies. De grote landen in de EG hebben tegenge houden dat zulk overleg gehouden wordt voor en aleer onderhandelin gen over scheepvaartovereenkom sten beginnen. Sinds eind 1975 pro beert de Europese Commissie ook al de vliegtuigindustrie tot Europees onderwerp te maken maar dat is tot nu toe steeds mislukt. „Na de sterke teruggang van de Ne derlandse schoenindustrie in de ja ren zestig is er thans sprake van een stabilisering. In grote lijnen kan ge steld worden dat de harde kern van de bedrijfstak is overgebleven," zo meent het schap. De eerste stap was destijds een structuuronderzoek, wat werd ge volgd door een nieuwe aanpak onder leiding van de NEHEM waarvoor het ministerie van economische zaken destijds 4,3 miljoen beschikbaar stelde. De NEHEM is thans min of meer betrokken bij enige van de ongeveer tien ondernemingen die voor hun ontwikkeling of een tijde lijke heroriëntatie gebruik maken fi nanciering met overheidsgarantie. Lange termijn Voorts heeft de branche thans een plan op langere termijn ontwikkeld met als doel mogelijke toekomstige knelpunten in de bemanning van de industrie te voorkomen door een programma op het gebied van perso neelsbeleid. planning en opleiding Met het ministerie van sociale zaken wordt op het ogenblik overlegd over een bijdrage in de financiering van dit programma. Wat betreft het stimuleren van nieu we ontwikkelingen zijn er tot nu toe een vijftal projecten (gedeeltelijk lo pend. gedeeltelijk in voorbereiding) in het kader van de tot begin 1979 lopende bijdrageregeling voor ont wikkelingsprojecten. Twee hiervan betreffen het opbouwen van een ex portpositie. twee het opzetten van nieuwe activiteiten en een het in voorbereiding zijnde plan om te ko men tot een keurmerk. Voorts constateert het bedrijfsschap dat de beperkte, eenmalige Investe ringsbijdrageregeling ter verbete ring van het produktie-apparaat ef fect heeft gesorteerd. Het hiervoor gereserveerde bedrag van 1,5 min. aan subsidie is Inmiddels voltekend, wat Inhoudt dat nu voor 7,5 min. aan Investeringsprogramma's in uit voering ls. Van onze Haagse redactie DEN HAAO De verschillen in de heffingsbedragen die de inwoners van de verschillende waterschappen moeten betalen ten behoeve van het tegengaan van waterverontreiniging mogen in de nabije toekomst beslist niet nog groter worden. Dit zei de voorzitter van de Unie van waterschappen, mr. Th. Vosters gisteren in een toelichting op het Jaarverslag 1976 van deze Unie. Wanneer de huidige bedragen in de komende vijf jaar gewoon zouden worden doorgetrokken volgens een zelfde index zou het heffingsbedrag per Inwoner in de goedkoopste zuive ringsschappen in 1982 op 35 gulden komen en in gebieden van de duur ste zuiveringsschappen (Zeeland) op 85 gulden. Omgerekend naar het ge middelde inwonersrequivalent van drieënhalve inwoner per woning waarnaar de meeste zuiveringschap pen de hoofdbewoners aanslaan zou het verschil dan 297,50 min 122,50 is 175 zijn. Een van de oorzaken van het ver schil In heffing ls dat het stadium van de uitvoering van verschillende zuiveringsplannen en het daarmee gepaard gaande investeringstempo ook erg verschillend ls. Andere facto ren die meetellen zijn de bevolkings dichtheid en de Industrialisatie van een bepaald gebied. Kritiek had de heer Vorsters op het feit dat het rijk haar bijdrage aan de waterschap8flnanciën met ingang van 1 Januari 1977 aan het verminde ren ls met 20 procent, om zodoende deze hele bijdrage in vijf Jaar „af te bouwen". Voor een aantal water schappen betekent dit een gevoelige financiële aderlating. De unie zoekt nog naar wegen om dit op te vangen. Met name wordt gedacht aan ult- breiding en verfijning van de omslagregelingen. DEN HAAG (ANP) Nederland heeft in 1976 het netto totaal van zijn ontwikkelingshulp, uitgedrukt in dollars, In bijzonder snel tempo vergroot. In verhouding tot zijn bruto nationaal produkt ls Nedefland nu, naast Zweden, het land met de grootste officiële ontwikkelingshulp. De Nederlandse officiële ontwikkelingshulp werd verhoogd van 0,75 pet van het bruto nationaal produkt in 1975 tot 0,82 pet in 1976. De Zweedse hulp was In 1976 relatief even groot als in 1975 en bedroeg eveneens 0,82 pet van het BNP. kon betalen en de prijs die Eurowo ningen bereid was te geven". De gemeente, die de grond over enige tijd had willen bestemmen voor so ciale woningbouw (een gemeentelijk bestemmingsplan is er niet), zal dan Eurowoningen naast zich aan de plannentafel weten. Niet alleen bij gemeentelijke uit breidingen, ook bij plannen voor stadsvernieuwing houden speculan ten en projectontwikkelaars een oogje in het zeil. In Rotterdam pro beert de gemeente oude huizen (soms krotten) te kopen met een premie van 25 procent boven de werkelijke waarde. Speculanten bie den echter meer. Ook hier zal straks de gemeente niet vrij zijn te bepalen hoe en voor wie de stad wordt ver nieuwd. De vraag wie er nu precies specu leert is niet zo gemakkelijk te beant woorden als hierboven lijkt. Op die vraag antwoorden gemeentebestu ren en politici: speculanten, pro jectontwikkelaars. bouwonderne mers. Gewezen wordt dan op de hierboven beschreven gang van za ken, waarbij gemeenten gegaran deerd achter het net vissen en ver der met lege handen staan. Er zijn meer waarheden. Zoals die van de aannemers en de projectontwikke laars, die de bal naar de gemeenten terugkaatsen. ZIJ vinden, dat het de gemeenten zijn die de grondprijzen opjagen door voor het bouwrijp ma ken van ruwe (landbouw)grond prij zen te vragen, die met de gemaakte kosten niets van doen hebben. Over deze kwestie gaat het volgende artikel in deze serie. Deze feiten en cijfers worden mede gedeeld ln het jaarverslag van het development assistance committee (DAC) van de OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling). Het verslag meldt verder, dat de gezamenlijke officiële ontwikkelingshulp van de DAC-lan- den (alle rijke landen) ln 1976 netto 13,7 miljard dollar heeft bedragen, wat vrijwel evenveel was als in 1975. Als gevolg van de hogere prijzen en schommelingen van wisselkoersen was de reële waarde van deze hulp naar schatting één drie percent lager dan ln 1975. Uitgedrukt in ver houding tot het gezamenlijke bruto nationaal produkt van de DAC-lan- den daalde de hulp van 0,36 tot 0,33 percent. Deze teleurstellende pauze in de op waartse beweging van de officiële ontwikkelingshulp der rijke landen is voor een deel toe te schriven aan moeilijke economische omstandig heden in sommige landen en voor LONDEN (Reuter) De Britse rege ring heeft met ingang van vrijdag de haringvangst verboden in het Britse deel van de Noordzee. De minister van Schotse zaken, Bruce Millar, heeft dit gisteren meegedeeld. Het verbod werd algemeen verwacht na het mislukken van het overleg tus sen de EG-minlsters van landbouw en visserij, maandag ln Luxemburg. Het verbod geldt zowel voor Britse als nlet-Britse vissers. Ook werd na de conferentie ver wacht dat Engeland een 200-mijlszo ne zou Instellen voor de haringvisse rij wat zou betekenen dat haring vangst ln ongeveer de helft van de Noordzee (maar Juist die helft waar de haring zit) onmogelijk wordt. Over de 200-mlJlzone heeft minister Millan zich echter niet uitgelaten. een deel aan vertragingen in de over making van toegekende hulpbedra gen. Over het algemeen verwacht het DAC, dat de stijging van de officiële ontwikkelingshulp der rijke landen zal worden hervat ln 1977. Nederland was een van de vijf lan den. die in 1976 een groter deel van hun nationaal produkt besteedden aan ontwikkelingshulp. Exportkredieten en Investeringen Nog uitzonderingen op gebruik van tachograaf LUXEMBURG (ANP) Ook vol gend jaar zullen er in de Europese Gemeenschap nog vrachtwagens rondrijden zonder „tachograaf", het toestel dat de ritgegevens regi streert om zo te voorkomen dat niet alleen de wagen, maar ook de chauf feur wordt afgejakkerd. Reeds ln 1969 besloot de EO dat de tachograaf verplicht zou worden voor het hele beroepsgoederenver- voer. maar telkens zijn er op die regel nieuwe uitzonderingen bedacht De negen EG-ministers van verkeer hebben in Luxemburg andermaal over het (voornamelijk sociale) con trolestelsel gepraat. Opnieuw zijn twee uitzonderingen geschapen: Vrachtwagens van bouwjaren vóór 1975 met een totaal gewicht van maximaal zes ton of een laadvermo gen van max. 3,5 ton hoeven pas medio 1979 van een tachograaf te worden voorzien. Datzelfde geldt voor alle vrachtwa gens die op de korte trajecten dienst doen. In Luxemburg ls tevens duidelijk geworden dat Engeland en Ierland ln geen geval al volgend Jaar de sociale voorschriften voor hun be roepschauffeurs zullen harmonise ren met die ln de andere EG-landen. Londen en Dublin eisen een ruimere overgangsperiode. van regeringen van rijke landen in ontwikkelingslanden bedroegen ln 1976 3,3 miljard dollar (v.j. 3 miljard). Samen met de gewone officiële ont wikkelingshulp bedroeg de stroom van geld uit de regeringsmiddelen naar de arme landen in het afgelo pen jaar 17 miljard gulden (0,41 pet van het BNP der DAC-landen) tegen 3 miljard ln 1975 (0,44 pet). Let men hierbij op het geld uit particuliere bron, dan bedroeg de totale stroom van middelen uit de rijke landen naar de arme landen ln 1976 39,5 miljard dollar tegen 39,9 miljard in 1975 De OPEC-landen verschaften in het afgelopen Jaar de arme landen min der middelen dan ln 1975. De finan ciële stroom van de OPEC-landen naar de overige ontwikkelingslan den bedroeg 7,5 miljard dollar tegen 8,1 miljard ln 1975 Bonden liepen boos weg bij vergadering bedrijfschap DEN HAAO (ANP) - De twee-man* delegatie van de voedingsbonden FNV is gistermiddag na het afleggen van een verklaring boos weggelopen uit een openbare bestuursvergade ring van het bedrijfsschap voor het slagersbedrijf. De bonden zijn boos omdat de slamlj— iroona nog steeds weige ren een CAO al te sluiten voor de 15000 werknemers ln deze bedrij fstak. Met hun actie wilden de twee bondsbestuurders het „asociale ge drag" van de slagerspatroons aan de kaak stellen. De bonden geven de slagers tot 18 Juli de tijd een CAO al te sluiten. Zolang er geen overeen komst ls. weigeren de bonden aan het bedrijfsschap mee te doen, aldus H. Lewis namens de voedings bonden. In zijn verklaring zei Lewis onder meer dat de slagerspatroons hun handen af moeten houden van de vijfdaagse werkweek. Ze proberen de wernemers volgens hem, de aan eengesloten vrije tijd af te nemen door de veertlg-urlge werkweek uit te smeren over zes dagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 17