Nieuw: de Mercedes onder de bestelwagens Uit brieven van lezers FAMILIEBERICHTEN Rekreatle bungalows HET KOOLVEEN te NIEUW-BALINGE KIES HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE. KIES MERCEDES -BENZ MEHACO DONDERDAG 30 JUNI 1977 P 14 RHS 1 Reddingsbrigade De verontwaardiging van de heer De Man (Trouw van 27 Juni) deel ik ten volle Juist zij die pretenderen het met Gods Woord zo precies te ne men zouden, waar het gaat om de redding van mensenlevens, voorop moeten gaan. De ergernis kan zelfs nog toenemen, wanneer we in over weging nemen dat onze Heer Jezus Christus de rustdag niet heeft afge schaft (Marcus 2 vers 23) Hij kwam alleen op tegen kleingeestige en ei genwillige fanzeese bepalingen Hij schafte de Sabbath niet af. ook niet na Zijn Opstanding Op dit punt aangekomen, geven onze "zware broeders' de precisie er aan. want zij rusten nu. officieel sedert Constan- tijn's proclamatie, op de eerbied waardige dag der zon', de dag na de Sabbath. Terecht is m.L door diver se theologen geopperd om het woord 'Sabbath' uit zondag 38 van de Heidel be rgse Catechismus te schrappen om verwarringen te ver mijden Rotterdam F. L. Stolk Overheidszwaard EO-voorzitter Glashouwer en Ka merlid Schakel beroepen zich op Romeinen 13 vers 4 (..zij draagt het zwaard niet tevergeefs") om de over- heldsactie tegen de gijzelhouders te rechtvaardigen Hoeveel kwaad - ueze uitleg al niet gesticht Alsof hier aan overheids!dienaren) een ontheffing van het „gij zult niet doden" wordt gegeven. De indeling achteraf in bijbelhoofdstukken is hier mee de oorzaak van (Romeinen 12 en 13 horen bijeen). Paulus heeft het gehad over vurige kolen op 's vijands hoofd, over het te drinken geven als Je vijand dorst heeft, over overwinnen van het kwade door het goede. En hoe dan met die overheid die het zwaard draagt? Kijk er maar voor uit. zij doet het niet voor niets! Maar weet wel: ze is ook maar een dienster, een bediende van God. En ze is er zelfs ook nog wel eens ons ten goede, nl als wij het kwade willen. De bedoeling van Paulus is dus al lerminst de Romeinse overheid (die Jezus ter dood liet brengen en later de eerste christenen vervolgde) op een soort voetstuk te zetten en de zwaardmacht toe te kennen; inte gendeel. eerder stoot Paulus de overheid van een voetstuk: voor u van Godswege een dienster tot het goede. Wel allerminst een reden om met deze woorden van Paulus het zwaardgebruik te rechtvaardigen of er aan deel te nemen. Lees vertalin gen van de theologen F. H. von Meyenfeldt en E. E. Stem. Tenslot te er is één vergeten categorie van slachtoffers van de nederlaag in De Punt: de schietende mariniers. Ver geten in voor- en nazorg. Baarn Dies Heitmeljer Statenvertaling Op zaterdag 25 Juni schreef de heer A J. Klei onder de kop 'Geen tus sen mannetje in de Bovenkerk' over een 'door het bijbelgenootschap in omloop gebrachte herziene versie van de Statenvertaling'. Zover is het echter nog niet. De adviescommissie onder voorzitterschap van ds W. L. Tukker is inderdaad gereedgeko men met een sobere, taalkundige herziening van de Statenvertaling. Woorden die in de loop der eeuwen Korte duKJetqk geschreven. Helst aan één kant getypte, brieven kunnen worden gestuurd naar Secretaris Hoofdredactie Trouw/Kwartet. Postbus 859. Amsterdam Bq pubHkat» wordt de naam van de schrijver vermekl uit de taal verdwenen of een andere betekenis kregen werden vervangen door woorden die nu zeggen wat de vertalers toen bedoelden. Ook wer den zetfouten en door vroegere uit gevers ten onrechte aangebrachte veranderingen gecorrigeerd, terwijl sterk verouderde taalvormen en zinsconstructies aangepast werden aan de taal van onze tijd. Zo werd een Statenvertaling verkregen die weer de taal van de Statenvertalers spreekt, ook in onze tijd. Van deze herziening is tot nu toe alleen het Evangelie van Marcus gepubliceerd. Wel heeft het hoofdbestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap in principe besloten de gehele Staten vertaling in deze vorm te publiceren, mits de noodzakelijke gelden wor den verkregen om de grote kosten van het zetten en drukken van een eerste uitgave te dekken. Bestellin gen kunnen daarom nog niet ge plaatst worden. Haarlem Jan J. van Capelleveen secretaris publiciteit van het Nederlands Bijbelgenootschap Kerk en taal In Trouw verscheen een drietal arti kelen over de Friese oecumenische beweging Vooral het tweede artikel onder het opschrift „Friese taal brengt de kerken tot elkaar" riep bij mij de vragen op. die de schrijver zelf (drs P. P. Miedema) blijkens de slotalinea van dat artikel al ver wacht. Mijn vragen gaan over alles wat er speelt rondom „één dorp. één volk. één kerk". De schrijver voorziet die vragen door te stellen: „Tenslotte gaat het niet om het medium maar om de 'message' (de boodschap). Maar meer dan in de grote wereld van de communicatie is in deze ker kelijke wereld „the medium the message"." Daarom: Friese diensten. Friese lie deren. Friese preken. Friese liturgie. Friese taal op kerkelijke vergaderin gen en allerlei oefenmateriaal voor degenen die zich deze gemeenschapstaai eigen moeten maken. Moet dat nou? denk ik dan. Ik was predikant in Friesland ik was er zelfs een tijdlang lid van het „Fries Godgeleerd Genootschap" en van het „Maartens Convent", één van de eerste oecumenische theologische gespreksgroepen in Nederland. Ik heb dierbare herinneringen aan die Friese tijd. De dominee was geen Fries maar verstond en las het rede lijk en durfde zelfs tegen kleine kin deren die geen Nederlands verston den. Fries te praten. De eredienst was in het Nederlands en niemand dacht erover om dat te veranderen. „Bij Staveren houdt het Fries op" zeiden de Gaasterlanders en hoezeer ze ook gesteld waren op „ieder in zijn eigen taal", ze wisten dat de taal een medium is en dat „the message" is voor de hele bewoonde wereld. Versterking van het „nationalisme", de vlag van de natie in de kerk heeft toch nog nooit „oecumenisch" ge functioneerd? The message van de „Duitse christenen" was toch af schuwelijk? En die van de Noord- Ierse? En wat te denken van die van de Evangelische Molukse kerk? Karl Barth schreef: „Veizameld tot een nieuw volk in Christus, zijn de leden der gemeente allereerst leden van ddt volk. Ze heffen de grenzen en de verschillen tussen de volkeren niet op. maar ze sanctioneren ze ook niet. integendeel: ze relativeren ze! Een kerk, waarvan de leden zich alleréérst en beslissend leden van deze of gene natie voelen en pas daarna en als zodanig „Christen", een .Nationalkirche" dus. is hoe dan ook een zieke kerk". Op grond van het derde artikel zou ik wel willen dat de samenstellers van het geschrift „de Gemeente en Kristus" de betreffende passages bij Barth (K.D.IV-13 en IV-4) nog eens zouden willen herlezen. Rijswijk A. J. van Cruyningen Hervormd Predikant' Namibië De Verenigde Naties erkende de Swapo als enige vertegenwoordi ging. Dit blijkt voor velen maatge vend te zijn. Ook Idi Amln geniet erkenning. Welke rol vervult Noego- ma in Namibië? Worden de klachten van de Namibische bevolking, als zou de Swapo terreur uitoefenen op de eigen bevolking, serieus geno men? Was het nodig dat Noegoma zijn andere gezicht eens even liet zien om evenals voorgaande jaren weer anderhalf miljoen steun te krij gen? Kunnen we deze steun los zien van de activiteiten van de Swapo? Haar bloedige strijd in Angola met MPLA en Cuba gesteund met de moderne Russische wapens? Wat waren de motieven en wat voor ga ranties vroegen Podgorny en Fidel Castro, toen zij Noegoma bij hun laatste bezoek aan Afrika meer steun in de vorm van wapens beloof de? Gelooft nog iemand dat Rus land financiële Steun verleent aan Noegoma via een geheime bankre kening in Zwitserland uit humani taire overwegingen? Nu volgt een goodwill reis langs kerkelijke instel lingen en vertegenwoordigingen. Is het dan misschien toch mogelijk dat regering, Rusland en kerken in één schuitje zitten, om in Zuid-Afrika de zogenaamde gerechtigheid van het Marxisme mogelijk te maken? Uden U. Visscher Dekker Blij dat ik rij (4) In de AKTIE „Blij dat ik rij" wordt halve, dus onjuiste voorlichting ge geven: „Er zijn twee dingen die het plezier verstoren; a. de files en b. de onvoldoende parkeergelegenheid" Vergeten zijn: c. de verkeersonge lukken (om ons tot de kinderen te beperken: jaarlijks verliezen zo'n vier- vijfhonderd ouderparen een kind ten gevolge van een verkeers ongeluk. Negenduizend kinderen worden Jaarlijks min of meer ernstig gewond), d. beperkte energievoor- raad. Verder wil men graag wat meer terug zien van de zes miljard verkeersbelasting. Hiervoor kunnen wij verwijzen naar een hoofdartikel in onze krant onlangs, waarin stond dat over de hele lijn gezien een groot aantal met het particulier vervoer samenhangende kosten de automo bilist niet worden toegerekend, zo dat in feite de gemeenschap toelegt op het particulier vervoer. De overh eid zou meer progressief moeten worden door het openbaar vervoer op grote schaal te stimuleren! Ermelo G. W. HOOGENBOOM Partijkas Altijd gedacht dat de bekwaamste mensen in aanmerking komen voor de hogere functies en dat zij ook de meeste kansen hebben op promotie. Blijkbaar heb ik mij vergist. Als ik de krant geloven mag, wil de PvdA partijraad die mensen uit de partij stoten als ze geen extra bedragen willen storten in de partijkas. Het hoofdbestuur wil ze allen op de .zwarte lijst" plaatsen. Van steek penningen gesproken! Het is blijk baar niet belangrijk dat de juiste man op de Juiste plaats komt. Zwolle J. M. Enkelaar-Reulman Kinderen gijzelen Met Lammy Reiling ben ik het vol komen eens, dat vele kinderen lij den doordat hun vader en moeder verslaafd zijn aan het alcoholisme. Waar blijven onze leidslieden, zowel geestelijk, politiek en maatschappe lijk die met aandrang op het grote kwaad van de alcohol en de drugs wijzen? Hierbij verwijs ik naar de gereformeerde vereniging voor drankbestrijding. Bureau: Loolaan 41/120 te Apeldoorn. Zuidlaren L. Sijbring Bij beschikking van de Arron- dissements-rechtbank te Am sterdam van 14 juni 1977 is het op 8 februari 1977 uitgesproken faillissement van G. de Pruis, Baffinstraat 15II, Amsterdam, h.o.d.n. Dumy Montage en On derhoudswerk. Nassaukade 393 lil, Amsterdam, opgeheven wegens gebrek aan baten. De curator Mr. L. van Vollenhoven, P. C. Hooftstraat 5, Amsterdam. Laat uw vakantie niet bederven dooreen bedorven maag of diarree. i 'jgii ij i1 11 ValiiÏÊéSuiïllIaj wff Neem Entosorbine mee (ff W itte, aangenaam smakende tabletten, huiveren maag en ingewanden kunnen van maandag tol en met vrijdag telefonisch van 9 00-19.30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond Is dit alleen mogelijk van 18.00-20.00 uur. BORN: Natalie Jane 19 mei '77 daughter of RUTH and PETER JONKER, AUSTRALIA and Jacob Jan (Jack) 24 juni '77 son of EMMA and CHRIS JONKER. SOUTH-AFRICA Mevrouw J. M. Jonker- Roelink 22 Harderwijkerweg, Dieren God nam tot Zich onze goede zwager en oom Eeuwout Hoogendijk echtgenoot van Aukje E. Visser fam. J. G. Visser 24 juni 1977 De begrafenis heeft in stilte plaats gehad. Met droefheid maar ook met dankbaarheid voor al het goede dat zij voor ons deed, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma Jannetje van de Roemer echtgenote van Albert Geurtsen op de leeftijd van 68 jaar. D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan, 'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel tot uwe ruste weder: zij is verlost, God heeft haar welgedaan. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken; elk heff' met mij de lof des Heren aan! Psalm 116 vers 4 en 11 (oude berijming) Nijkerk: A. Geurtsen Rinus en Hannie Bert, Joke, Martin en Liesbeth Putten: Wout en Irene Jolanda, Albert, Marcel, Janneke en Erik Amersfoort: Wil en Hans Peter en Bert Nijkerk: Jan en Greet Putten: Hennie en Jan Jannet, Anita en Marjan Nijkerk: Eef en Hein André Nijkerk: Hetty en Jaap Herman en Jeannet Nijkerk. 29 juni 1977 Bruins Slotlaan 51 Liever geen bezoek aan huis en geen bloemen Gelegenheid tot condoleren vrijdag 1 juli a.s. 's avonds van 20-21.30 uur in het Uitvaartcentrum van de E.A.O. B.V. te Nijkerk. gelegen achter de Algemene Begraafplaats aan de Frieswijkstraat. De teraardebestelling zal zaterdag 2 juli plaatsvin den op de Algemene Begraafplaats van Nijkerk om 12 uur na een rouwdienst in bovengenoemd Uitvaartcentrum. Aanvang van deze dienst om 11 "Gods genade is zeer groot" Vol vertrouwen is in zijn Heer en Heiland ontsla pen onze lieve man, vader en opa Nelis den Otter op de leeftijd van 59 jaar. A. den Otter-van den Berg Henny Gert-Jan en Henriëtte Ernst-Jan. Mirjam Marjanne Ineke en Bartel Job, Ellen Kees en Irma Tieneke en Floor Cobi Joost-Jan Anita Voorburg, 28 juni 1977 Populierendreef 450 Geen bezoek - geen bloemen Op zaterdag 2 juli om 9.30 uur zal een rouw- en eredienst gehouden worden in de Chr. Geref. Moriakerk. Laan van Blotinghe, Rijswijk, welke zal worden voorgegaan door Ds. W. J. Quist. De begrafenis zal om 11 uur plaatsvinden op de begraafplaats „Nieuw Eykenduynen". Kamper foeliestraat 2A. Den Haag. Na de begrafenis gele genheid tot condoleren in de ontvangstkamer van de begraafplaats. DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij, ook namens onze kinderen heel hartelijk allen bedanken, die, op wat voor maniet ook, met ons hebben meegeleefd op onze jubileumda- gen, 24 en 29 mei. J. B. v.d. Sijs T. v.d. Sijs-Dijkstra Zutphen, Serv.flat „De IJssel", fl. 504. Mede namens de familie zeg ik allen hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man Matthijs van Noort Het is mij onmogelijk u allen persoonlijk te danken. B. van Noort-v. d. Ven juni 1977, Zwijndrecht Zonnestein 188 In Drenthe, waar nog werkelijke rust kan worden gevon den. starten wij na de bouwvakvakantie met een uniek projekt van 8 traditioneel gebouwde STENEN BUNGALOWS op een terrein tegen een beschermd natuurgebied en rondom een ven. PRIJZEN inkt. eigen grond vanaf: ƒ122.834,- v.o.n. Wij zijn a.s. zaterdag 2 juli en zondag 3 juli op het bouwterrein aanwezig, gelegen aan: van 11.00-16.00 uur voor het geven van nadere infor matie. Dokumentatie wordt op verzoek toegezonden. Makelaardij de Ommelanden B.V. Thorbeckelaan 37, Barneveld. 03420-2934, b.g.g. 03433-336. Mercedes-Benz is er in geslaagd een bestelwagen te realiseren op basis van een gloednieuw koncept, in de klasse tot 1835 kg nunig laadvermogen. Een koncept waarin de bedrijfsprestaties en ekonomie van de zware bedrijfswagen hand-in-hand gaan met het komfort en bedieningsgemak van de luxe personenwagen. Vandaar de Mercedes onder de bestelwagens. Praktisch onbegrensde opbouwmogelijkheden. Het doel dat de ontwerpers voor ogen stond was bovenal optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het verkorten van de laad- en lostijden. Dat doel is bereikt. Door een opbouw met loodrechte wanden, vlakke laadvloer, extra grote achter deuren over de volle breedte van de laadruimte. De nieuwe serie Mercedes-Benz bestelwagens wordt praktisch op maat gemaakt. De fabriek levert 168 varianten. Met een 65 pk diesel- of 85 pk benzinemotor. In samenwerking met onze partners in de opbouwindustrie kan aan ieders specifieke eisen worden voldaan. De kombi- uirvoering biedt komfortabel plaats aan negen personen. Bestelwagens met zware bedrijfswagen kwaliteiten. De ruggegraat van de nieuwe Mercedes-Benz bestel wagen is het robuuste, onvervormbare chassis. Chassis zowel als motoren worden aan dezelfde tests onderworpen als de zware bedrijfswagens. Mercedes-Benz is niet gauw tevreden. De spreekwoordelijke betrouwbaarheid van Mercedes-Benz is óók in de nieuwe bestelwagen van begin af aan ingebouwd. Elektroforese lakbehandeling is vanzelfsprekend. Evenals extra bescherming van de onderkant. Holle ruimten zijn hermetisch afgesloten. Alle service- en kontrole-werkzaamheden kunnen van buitenaf verricht worden. Voor de chauffeur, komfort van een personenwagen. Al bij het instappen merkt u, dat Mercedes-Benz ook personenwagens bouwt Zittingen zijn anatomisch gevormd en veelzijdig verstelbaar. Alle bedieningsinstrumenten zijn onder handbereik geplaatst. Ook aan veiligheid wordt alle voorrang gegeven. De nieuwe Mercedes-Benz bestelwagens voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. Maak een proefrit en ontdek zélf hoe voortreffelijk het uitzicht is en het overzicht op het dashboard. Verbaas u over het rijgedrag, bedieningsgemak en komfort. Ontdek hoé groot de voorsprong is, die Mercedes- Benz met de nieuwe bestelwagens genomen heeft. MEHACO bedrijfswagens b.v, Postbus 2074, Utrecht Telefoon (030) 45 1922.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 16