deTijd deTijd deTijd deTijd deTijd UIT DE WEEKBLADEN Progressivisme Moluks ideaal Zakkenrollers op de tram Kuitert wil de kerk ontdooien Shell: smerig Jeroen Henneman J Weekblad Namibië Macht van de Shell Zakkenrollers Willem Drees jr Andriessen Mensenrechten Geestelijk verzorger gewone werknemer Wegens spionagefi 23 jaar geëist r tegen Nederland^ eerst ergens anders kijken? BESPAAR U DE MOEITE!!! PIET KLERKX MAAKT U AA GELUKKIG. DONDERDAG 30 JUNI 1977 TROUW/KWARTET P 12 RH Vrij Nederland Vrij Nederland vindt dat de minister van Justitie tijdens het debat In de Tweede Kamer over de recente treinkaping onvoldoende opening van zaken heeft gegeven over de manier waarop de regering de gijze ling heeft beëindigd. Mede op grond van uitlatingen van Zuldmolukkers ls het blad er niet van overtuigd dat het bij de beschieting van de trein niet de bedoeling was de kapers te doden, zoals minister Van Agt In de Kamer heeft verklaard. Volgens Vrij Nederland was het geweld van de overheid tegen de treinkapers min der ..beheerst" dan die overheid het wil doen voorkomen. In een na schrift bij het desbetreffende artikel wordt opgemerkt dat minister Van Agt heeft laten weten niet te zullen reageren op de door het blad aan hem voorgelegde „fitten en In zichten". Columniste Tam ar reageert wel op een vorige week naar aanleiding van de treinkaping gepubliceerd ar tikel van Rudle van Meurs. In een frontale aanval spreekt zij de vrees uit dat de angst van „Meurs", zoals ze hem noemt, voor een politiestaat ls Ingegeven door „het courante pro gressivisme In Nederland". Ook ka pittelt zij de redactie, die een artikel van Maurice Punch over het werk van de politie, waarin dat „progres sivisme" aan de kaak werd gesteld, vergezeld Het gaan van de waar schuwing dat plaatsing van het arti kel niet betekende dat zij het met de strekking van het betoog eens was. Hervormd Nederland In Hervormd Nederland een gesprek met een Jonge Zuidmolukker over zijn jongensjaren ln het kamp, over de toestand op Ambon, de positie van lr. Manusama en over de proble men van de Jongeren. De anonieme Molukker ls niet erg te spreken over de IKON-serie over Ambon: „Tja als ik een eenzijdig beeld van Nederland wil laten zien, dan ls dat helemaal geen probleem. Ik ga ontevreden mensen Interviewen, maak opnamen ln de achterbuurten van Amsterdam en zeg dam „Kijk dat ls nou Holland" „Oa terug naar Je soort" staat boven een artikel over het protest van ho mofielen. „Wat Nederland betreft ls ADVERTENTIE De passagiers op de Amsterdamse tram zi|n vogelvrij, de zakkenrollers beleven gouden tijden Amsterdam is niet langer ludiek En de misdaad werd hard. net als het oordeel van de vroeger zo tolerapte bewoners Een reportage van Felix Huizinga .De Kung van de gereformeerden' wordt VU- hoogieraar Kuitert wel genoemd Alle kritiek ten spijt gaat hg onverminderd voort met het uitwerken van zijn nieuwe theologie Hans Bronkhorst portretteert een inspirerend theoloog Met zi|n smeerolietabnek in Rhodesie doorbreekt Shell niet alleen een internationaal overeengekomen boycot het bedrijl smeert er ook de oorlogsmachine van Ian Smith mee Matthi|S de Vreede ontrafelt Shells net van aan- en afvoerlijnen .Mijn ouders hebben mij altijd mi|n gang laten gaan. maar wèl met een gezicht van liever met Een schilder die het leven ziet als een grote vakantie: Jeroen Henneman Geïnterviewd door Hansmaarten Tromp en zelf schrijvend op de pagina Kunst Achterop I Bon voor proefabonnement m S *ili" tf* f'i< »oo» S pfMU I M I HUttfi* M" k f'|4 IA* 6 M ooft «gil «ctflfif* 1 Oiiril M kW f 1.1% •r V er minder reden tot ongerustheid", concludeert HN, maar „toch onder vinden vele homofielen nog dage lijks op hun werk, bij sollicitaties, bij het zoeken van een huls, moei lijkheden. Het ls daarom belangrijk dat de politieke partijen eindelijk eens al hun moed bijeengaren en maatregelen nemen waar een niet zo heel kleine minderheidsgroep met smart op wacht". In HN verder een Interview met oud minister en nu topondernemer Be rend Udlnk: („Ik ben een gelukkige man"), en een beschrijving van de werking van arbeiderszelfbestuur bij het elektrotechnisch bedrijf van Gerard Endenburg ln Rotterdam: („Het werken ls hier een avontuur"). De Groene Amsterdammer In de Groene Amsterdammer een in terview met SWAPO-lelder Sam Nu- Joma over de bevrljdlngsstrijd ln Namibië. Nujoma denkt er niet aan hulp te vragen van Cuba: „Ons pro bleem ls zeker niet ln de eerste plaats mankracht. Ook als Instruc teurs hebben we ze niet echt nodig: WIJ vechten al tien Jaar en we heb ben uitstekende eigen officieren ge vormd. WIJ zullen onze onafhanke lijkheid zelf bevechten". Wletske Ml edema schrijft in De Groene over de vaders too rnls van psychiater dr Mulder en over de blinde vlek van het Molukse vraag stuk. ZU vindt dat het beter zou zijn aan te sluiten bij de sociale werke lijkheid van de Ambonezen ln ons land door het overleg verregaand te decentraliseren en zo direct moge lijk te voeren. Verder ln de Groene een artikel over de „ontwikkelingshulp" van de con fectie baronnen, een openingsver haal over het „slechte geweten van een formateur", en een alternatieve achterpagina met „ander nieuws". Haagse Post De llaafte Post wijdt haar „cover story" aan de macht van de Shell. De hoogste baas van deze „op een na grootste oliemaatschappij ter wereld", mr. Oerrit Wagner, vertelt aan het HP-duo Nypels en Tamboer over zUn eigen multinational, waar hij nu afscheid neemt. Wagner kent geen enkel land dat door de Shell ls uitgebuit. „We hebben er altijd iets gebracht dat ze niet hadden", weet Wagner te vertellen. „Meneer, als wij er niet geweest waren, dan zaten verschillende van hen nu nog ln het zand". Rogier Proper sprak met Barend en Van Dorp. van het VARA-program- ma FC Avondrood, over hun beider onvrede. De twee hebben er al een groot aantal conflicten met de VARA opzitten. „Het ls nu pas tot ons doorgedrongen dat de leiding nu eenmaal de baas ls, net zoals bij voetballen de scheidsrechter. We gaan ook een excuusbrief schrijven aan de VARA. En we overwegen een gedeelte van ons honorarium terug te storten. Want wat hebben we die David Frost van de Nederlandse tv, Wlm Bosboom, ook niet een onrecht aangedaan! Er ls niemand die zo waakt over onze huishoudjam als hij, en dan had hij ons ook nog aan zijn kop". De Haagse Post besteedt nog aan dacht aan de blauwe ogen van film ster Paul Newman, vraagt aan PvdA kopstukken hoe Je de forma tie moet aanpakken en analyseert de „broederschap tussen Israël en Zuld-Afrika. De Tijd De Tijd besteedt veel aandacht aan het groeiende probleem van het zak kenrollen ln Amsterdam. „Zakken rollers beleven gouden tijden ln de Amsterdamse tram. De passagiers zijn vogelvrij. Het gebeurt altijd op het achterbalkon en het zijn altijd dezelfden die toeslaan", zo vindt De Tijd. „Amsterdam ls niet langer lu diek. De rek is eruit De misdaad werd hard, net als het oordeel van de vroeger zo tolerante bewoners". Arte Kuiper, de hoofdredacteur van het blad schrijft over de strijd van de homofielen voor hun burgerrech ten „Homoseksualiteit ls geen bur gerrecht". zei gouverneur Reuben uit Florida. Slechts één reactie ls daarop mogelijk en die stond dan ook ln een stencil dat Amsterdamse demonstranten zaterdag uitdeel den. ..De vraag ls natuurlijk niet of homoseksualiteit een burgerrecht ls. De vraag ls of homoseksuelen mensen zijn en dus burgerrechten hebben". In het blad voorts aandacht voor de bisschoppen en de Nederlandse vak beweging. een portret van prof. Kui tert: „De kerk moet weer boelend en spannend worden", en een Interview met Jeroen Henneman. Elseviers Magazine Allee Oppenhelm van Elseviers Ma gazine ging eens praten met een van de verliezers bij de laatste verkiezin gen. dr. Willem Drees Jr. Zelfs nu vindt Drees dit grote verlies niet zo opzienbarend. „Welnee, de enorme winst ln 1971, die was miraculeus". Over zichzelf zegt hij. ..Ik meen niet dat Ik een flonkerend acteur op het politieke toneel ben geweest. Maar om het verlies van DS'70 aan mij toe te schrijven. Is toch een beetje een scheef beeld". Ferry Hoogendljk, de hoofdredac teur van het blad. had een Interview met mr. Wagner. de scheldend presi dent-directeur van de Shell Wagner blijkt niet ontevreden te zijn over de Nederlandse socialisten. „WIJ moe ten fair zijn en constateren, dat met name veel socialisten tegenwoordig over het bedrijfsleven ln andere ter men spreken dan een Jaar of vier geleden", zo meent Wagner. Het omslagverhaal van Elsevier is gewijd aan het eurocommunisme. Het blad probeert vanuit zijn eigen gezichtshoek te verklaren wat de gevaren zijn. „Het ls misleiding en verleiding belde. Het werpt een drei gende schaduw over de kaart van West-Europa". Andere onderwerpen: „Britten op de steigers", Nederlanders ln de WW. en een gesptek met een Westduits top-econoom over de sombere toe komst voor Nederland. Accent Accent sprak met Frans Andriessen, de ex-fractlevoorzltter. die nu ..slachtoffer van een stammenoor- log.' zou zijn geworden. Andriessen verwacht dat het een lange formatie wordt. „We hoeven nu de etiketten van Den Uyl niet meer te nemen. Nee. er komt nooit meer een kabinet met een rand." In een Accent een fotoreportage over de vondsten ln het massagraf in Urice. Frank de Jong doet daar naast verslag van de missie van de Amsterdamse officier van Justitie mr. A. F. C. Habermehl die dit week einde terugkeert van zijn bezoek aan Polen en Rusland. „Een echte dissident ls overal een dissident", zegt AndreJ Amalrik in een gesprek met Accent. Amalrik vindt dat de Amerikaanse president Carter „hard" moet zijn tegen Euro pa. „Tot dusver heb ik gemerkt dat eigenlijk alleen Noorwegen en Ne derland eerlijk achter Amerika staan. Maar landen als West-Dults- land en Frankrijk proberen van twee walletjes te eten; ze rekenen op bescherming van de VS. maar pro beren tegelijk voordeel te halen uit Rusland", aldus Amalrik. In het blad kan mer verder nog verhalen vinden over racisme in Ne derland, over de mormonen ln Ne derland en over het brandschilderen van kerkramen. De Nieuwe Linie „Ook ln Amerika zijn er politieke gevangenen", luidt de kop van het openingsartikel van De Nieuwe Li nie. .Amnesty International geeft toe dat het getal 17 van door haar erkende Amerikaanse politieke ge vangenen laag is. Een woordvoerder van Amnesty zegt er het volgende van: In de VS worden mensen nooit duidelijk om politieke redenen gear resteerd. Het is een hels karwei de aanklachten door te werken om uit te zoeken of een geval echt politiek ls". Susanne Piët schrijft een pagina vol over intelligentie. Haar conclusies: „Wat intelligentie nu precies In houdt ls nog steeds onduidelijk en negers zijn niet dommer dan blan ken en vrouwen niet dommer dan mannen". Anton Constandse wijdt een artikel aan de Europese verkiezingen („een ware komedie"), Herre Halbertsma geeft zijn analyse van het Israël van Begin en Jean A. Schalekamp ten slotte ls ln de Verenigde Staten en geeft zijn Indrukken weer ln dag boekvorm. UTRECHT (ANP) Geestelijke verzorgers ln dienst van bijvoor beeld ziekenhuizen en bejaarden oorden gelden als werknemers, die verzekeringspllchtig zijn en recht kunnen laten gel» len op onder ande re ziekte- en werkloosheidsuitkerin gen. De bedrijfsvereniging voor gezond heid. geestelijke en maatschappelij ke belangen was tegen dit vonnis in beroep gegaan. Volgens de be drijfsvereniging kan bij een dienst verband tussen een geestelijk ver zorger en het Instituut, waarvoor hij werkt geen sprake zijn van een nor male gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever, omdat het werk van de geestelijk verzorger voor het belangrijkste deel wordt bepaald door het gezag van God. Drie geestelijk verzorgers uit het Zeewegziekenhuis in Beverwijk leg den de kwestie voor aan de raad van beroep en zijn uiteindelijk door de centrale raad (het hoogste college voor geschillen over de uitvoering van sociale verzekeringswetten) ln het gelijk gesteld. In eenzelfde zaak van een geestelijk verzorgster uit Leeuwarden deed de centrale raad een gelijkluidende uitspraak. MOGADISJOE (Reuter) - een Zuldafrikaanse en drie Eq^ anen, onder wie de 30-Jarige NÖ1 lander George de Neef. is gistqK( de hoofdstad van de AfrikjJ, staat Mogadisjoe 23 jaar gevi nisstraf geëist wegens spio|B Ook wordt het viertal ervatc schuldigd illegaal Somalië te v binnengekomen. Als de vier dig worden bevonden, kunnen JZ- de doodstraf veroordeeld worcB, De vier verdachten hebben ti£ het proces, dat achter gesloterf" ren ls gevoerd, verklaard niet i| d dig te zijn. Zij bevonden zicMli boord van het jacht van De Net i Julia II, dat in november ifl noorden van Somalië aan de liep. De andere verdachten ziji 20-jarige Britse en een 23-] Zuldafrikaanse vrouw en een ge Zwitser. De vier werden digd door een advocaat uit Soi Vertegenwoordigers van de f landse, de Britse en de Zwil ambassade mochten het proct zaterdag begon, als waamemei wonen. witi J ces neri 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 14