Wimbledon staat versteld van de onberekenbare Betty Stöve Opening Quinteros voor Sosonko te ingewikkeld Dertien Nederlanders in 64ste Tour Smulders stopt met topturnen 13oersma: transfers te gek Rotterdamse verstoort 'Britse droom' en plaatst zich verrassend voor finale Argentijn nog ongeslagen aan de leiding Tamahata blijft ook bij Ajax Henk Lubberding debuteert Na tien nationale titels ISjOl INDERDAG 30 JUNI 1977 SPORT T rouw/Kwartet PiiRHSi 3 at. ADVERTENTIE i^ONDEN Zelfs foutjes, als eenvoudige balletjes in het net 'ejlaan, kon zij zich permitteren. Betty Stöve knapte het karwei J° »gen Sue Baker eigen zonder werkelijk in gevaar te komen op. alleen in de tweede set kwam de Rotterdamse even in gevaar. 3 ue Baker leek toen haar krachten te hebben herwonnen. Maar agiet een fabelachtige derde set bracht zij Sue Barker toch nog op ai|e knieën. Het publiek op het centrecourt was even verstomd. oor het eerst in de geschiedenis een Nederlandse in de finale. it< >e uitnodigingen waren bij wijze *an spreken de deur al uit, toen ofjetty Stove het geplande Britse on- leronsje tussen Virginia Wade, Sue 1. larker en the Queen wreed ver- ik door Johan Woldendorp 0EIST De legale arbeidsbemidde ling in het prof voetbal is sinds gis termiddag een feit. Minister Boers- ma van sociale zaken installeerde in het KNVB-centrum te Zeist het be stuur van de stichting arbeidszaken betaald voetbal, maar dat wil niet zeggen, dat alle werknemersverkeer voortaan langs dat knooppunt wordt geleid. Het sectiebestuur deed ook gistermiddag geen zicht bare moeite om de activiteiten van het commerciële (en door de wet verboden) bemiddelingsbureau In- ter Football te veroordelen. Dat kan ook moeilijk, zolang een bestuurslid als Dé Stoop met zijn vinger in de IF-pap blijft roeren. De voorzitter van de sectie betaald voetbal, Jacques Hogewoning, be perkte zijn verweer tot het niets zeggende „als je geen stok hebt, kun je er ook niet mee slaan." Die stok is er wel degelijk. Stoop houdt hem als de grote man van FC Amsterdam stevig in zijn hand geklemd. Het ziet er dus naar uit, dat de Stichting ABZ (voorgezeten door de oud-praeses van FC Twente, Jan Masman, en verder bestaande uit de voetbalwerkgevers Brouwer en Nij- land, de WCS-vertegenwoordigers 'aardekoper en Snoeck en de afge- aardigde van de trainers-vakbond. Yans de Bruyn) een bloedige en langdurige guerrillastrijd moet voe ren tegen de bestuursleden van de sectie betaald voetbal. Masman: „Wanneer Hogewoning zegt, geen maatregelen te kunnen nemen te gen iets waarvan de KNVB het be staan niet afweet, zullen wij er voor zorgen, dat de bond dat wel te weten komt". Masman had zijn opponent graag een belangrijk wapen uit handen genomen. De huidige burgemeester van Assen verzocht MW-voorzitter en sectiebestuurslid Max Tripels plaats te nemen in het orgaan, dat de stichting ABZ draaiend moet houden. Het bestuur van de prof voetballers sprak dinsdagavond evenwel zijn veto over de op handen zijnde benoeming uit. „We houden de vacature in ieder geval open", sprak Masman hoopvol. Maar Hoge woning is niet van plan om de brug, die de stichting met het sectiebes tuur verbindt, naar beneden te ha len. „Ik vind het principieel onjuist, dat Tripels zitting neemt in het stichtingsbestuur. Wij verlenen de overschrijvingen en laten daarbij de adviezen van de stichting zwaar we gen. Maar we willen geen situatie, dat Tripels mogelijk twee petten op moet zetten." De stichting ABZ, die zakelijk ge leid wordt door waarnemend direc teur Joop van de Klink (manager van de Graafschap), krijgt voorlopig een jaar de tijd om zich waar te maken. Maar gezien de waarde, die minister Boersma terecht aan niet- commerciële arbeidsbemiddeling hecht, zal het licht ongetwijfeld lan ger op groen blijven staan. In zijn openingswoord bepleitte de demissionaire bewindsman opnieuw de afschaffing van het transfer-sys teem. „Het is", zei hij, „ronduit bela chelijk, dat een club een in geld uitgedrukte toegevoegde waarde van een speler in eigen zak kan steken. Bovendien gaan er in de voetbalwereld absurd hoge bedra gen rond. Het is maar. wat een gek er voor geeft. Natuurlijk kan het buitenland ge makkelijk alle goede speler naar zich toe lokken, wanneer in Neder land het transfer-systeem wordt op geheven. Daarom zouden we de transfer-bedragen, die uit het bui tenland komen, in een fonds moeten stoppen waaruit de sociale begelei ding en vorming van voetballers be kostigd kan worden." De afschaffing van het transfer-sys teem in Nederland (en bij voorkeur binnen de EEG) is een van de pun ten, die Boersma binnen afzienbare tijd geregeld wil zien. De drie andere -hervormingsvoorstellen" (door de CDA-man „kleine vier" genoemd) zijn de totstandkoming van een CAO voor voetballers en trainers, ruime aandacht voor de sociale be geleiding en vorming van de spelers en het streven naar beschaafder om gangsvormen op het voetbalveld Jk hoop", besloot de minister zijn betoog, „dat een goed functioneren van de stichting een gunstige uitr werking zal hebben op andere tak ken van beroepssportwaar nu soms Rog 19e eeuwse arbeidsverhoudin gen bestaan. Dat geldt met name voor de wielrennerij." stoorde. De van een nieuwe haarstijl en nieuw karakter voorziene Virgi nia Wade kad de geheel Britse finale in het dames-enkelspel van vrijdag al voor negentig procent veilig ge steld door titelhoudster Chris Evert met 6-2, 4-6, 6-1 één van haar uiterst zelfzame nederlagen toe te dienen. Sue Barker moest alleen nog het karwei afronden door een einde te maken aan de opzienbarende op mars van Betty Stove. Maar Betty had nog een verrassing in petto. Het hele concetrcourt stond paf toen zij bij haar debuut op deze „heilige" tennisgrond een leeftij- dverschil van elf jaar, haar eigen beperkte loopvermogen en de opge kropte zenuwen overwon. De over winning van 6-4,2-6, 6-4 komt niet in aanmerking voor de schoonheid sprijs, maar dat kon ook niet met zoveel tegenstanders, van wie de blonde Sue Barker in feite een on dergeschikte rol speelde. Voor de 21-jarige britse stond er veel op het spel: het uitzicht op de eerste geheel Britse finale sinds 1961 (tus sen Angela Mortimer en Christine Truman) in aanwezigheid van een jubileum vierende koningin, die zich vijftien jaar niet heeft laten zien bij tennismatches. Voor Stove was het één van de vele partijen uit haar loopbaan, wat het thuisfront in Alblasserdam en omstreken er ook van moge denken. „Natuurlijk stond ik hier onder druk, maar dat gold in veel sterkere mate voor Sue Barker." „Je kunt nooit voorspellen hoe het tegen Betty gaat. Ze is zo onbere- kendbaar," vertelde de teneergesla- gen Sue Barker na afloop. „Achteraf realiseer ik me dat ik vooral in de eerste set een negatief soort tennis heb gespeeld. Ik kwam veel te wei- HILVERSLM De NOS zendt vrijdagmiddag om 15.00 uur dc finale dames-enkelspel tennis tussen Betty Stöve en Virgia Wade in Wimbledon rechtstreeks uit op Nederland 1. nig naar het net. Ik sloeg alleen de bal terug en wachtte wat de tegen stander zou doen." Stöve wist nauwelijks weg met het initiatief dat haar zo genereus werd Hoe hard Sue Barker ook liep, tegen Betty Stöve was zij niet opgewassen. geboden. De vier servicedoorbraken waarmee de partij begon, werden gevolgd door drie doorbraken aan het eind. Daarbij waren er twee op de opslag van Barker en dat besliste de set, nadat Stöve eerst nog set- punten had verknoeid door een dub bele fout, een uitgeslagen volley en een te late reactie. De tweede set ging de andere kant op. „Niet omdat ik beter speelde, maar omdat Betty meer fouten maakte," aldus Barker. De Neder landse zelf vond dat ze op de goede weg was. „Iets meer pressie moest ik nog geven," zei ze later. Die poging resulteerde in drie dubbele fouten, waarmee ze de eerste game van de derde set uit handen gaf. In de tennisopvattingen van Betty Stöve liggen de uitersten vlak bij elkaar. Waar anderen inhouden, slaat zij door. Zo'n vijftien jaar lang al rijgt ze winnaars en missers als kralen aan een ketting. Ook dit maal. „Ik moet nu eenmaal probe ren mijn service-volley game te spe len. Ik heb daar best wat dubbele fouten voor over. Het ergste dat ik me kan voorstellen is dat ik inhoud en een ander de bal langs me heen- jaagt." Die spelopvatting bracht haar ertoe op het tweede matchpoint haar rac ket omhoog te steken naar een bal die zondermeer zou zijn uitgegaan. Nu plaatste ze zelf de volley buiten de lijnen en bood Sue Barker een nieuwe kans. De britse realiseerde het zich nauwelijks. Ze serveerde onmiddellijk een dubbel fout en sloeg op het derde matchpoint de bal onderin het net. De zesde game vormde er een copie van. Weer waren één goede volley en wat sprokkelhout voldoende voor het punt en een voorsprong van 4-2. Haar eigen opslag voor 5-2 hield ze toen Nico Marres, de enige Neder lander onder de lijnrechters, bij een dubieuze bal de ogen sloot. Bij 5-3 kwam moeizaam de overwinning binnen handbereik. Betty verknalde een matchpoint door een volley ver keerd te beoordelen. Barker veerde op met twee returns die het krijt van de lijnen deden stuiven: 5-4. Met de Britse aan service leek Betty haar kansen te hebben verspeeld. Maar het fortuin lachte haar toe. In een wirwar van missers kreeg ze een tweede en een derde matchpoint. Het tweede verknoeide ze door ver keerd ingrijpen op een bal die uit zou zijn gegaan. Bij het derde deed Barker het werk door tegen het net te slaan. door Max Pam Amsterdam De vraag hoe belangrijk voor een toernooi- speler een gedegen kennis van de openingstheorie is, wordt door de topschakers verschil lend beantwoord. Er zijn groot meesters die een afkeer hebben van de theorie, deels omdat zij verveeld worden door lange va rianten, deels omdat zij te lui zijn om echt te studeren. Reshevsky heeft zich nooit zo veel aangetrokken van de openingstheo rie. Zijn voorbereiding op dit punt is altijd minimaal geweest; hij is het typische voorbeeld van de praktlcus. Het gevolg was soms wel dat hij af en toe in een leHjke openingsval liep, zoals in de beroemde miniatuur die hij eens van Fischer heeft verloren. Hetzelfde geldt voor Donner. Van de theorie is hij slecht op de hoogte,.hij leert het meeste tijdens het toernooi door te kijken wat de anderen zo'n beetje spelen. Er wordt over hem zelf gefluisterd dat hij thuis niet eens over een schaakbord beschikt. Ook Larsen heeft niet zo veel op met de theorie. Hij is van mening dat een grootmeester zelf de theorie moet maken en niet moet volgen wat an deren bedacht hebben. Theorleboe- ken leest hij niet. hij heeft zulke werkjes wel eens als een vorm van „oplichterij" betiteld. Maar lang niet alle topschakers de len deze inzichten. Vooral door toe doen van de Russische schaak- school met name door de onder zoekingen van Botwinnik en Geiler is er een hele literatuur ontwik keld, waarvan druk gebruik wordt gemaakt. Door deze ontwikkeling is de tegenstelling tussen de theoreti cus en de prakticus nog verscherpt en het was gisteren Genno Sosonko, die in de tweede ronde van het IBM- schaaktoernooi werd geconfron teerd met deze ambivalentie. Soson ko heeft een klein openingsreper- toir, maar wat hij speelt, kent hij door en door. Het is daarom bijzon der moeilijk om hem met zwart te verslaan, maar Quinteros slaagde gisteren daar op imposante wijze in. De Argentijnse plavbov koos voor een weinig gesp -iJ ops.elling. waarschijnlijk Oi. het htm moet zijn opgevallen dat Sosonko in het verleden ook al nauwelijks raad wist met de gesloten Ben-oni. die toch Genno Sosonko nog altijd als enigszins dubieus te boek staat. Sosonko die een soortgelijke partij al eens van Uhlmann had verloren, manoeuvreerde ook dit keer weer onbeholpen met zijn stukken en ten slotte ging hij ten onder aan een niet te stoppen koningsaanval. Op het moment dat de ex-Rus een dame verloor, was hij zelfs nog niet eens aan tegenacties op de damevleugel toegekomen. Met dit resultaat is Quinteros met twee uit twee alleen aan de leiding gekomen. Ook Donner won gisteren. De Ne derlandse grootmeester toonde aan dat het overwicht van Van Wijger- den meer een geval van optisch be drog was en toen er een eindspel op het bord kwam, bleek het plotseling volkomen uit te zijn. „Het enige wat ik gedaan heb, is afruilen", zei Don ner, „dat is precies de manier waar op ik het liefste win, posiUoneel, mijnheer". Liberson versloeg Tatai in een wisselvallige strijd. Tatai won na de opening een kwaliteit en hoe wel Liberson compensatie had zag het er niet naar uit dat de stelling van de Italiaan zo snel in een totale ruïne zou veranderen. Op het mo ment dat Liberson gewonnen stond deed zich nog een klein incidentje voor. De Israëliër wilde, terwijl hij al los gelaten had, zijn dame toch op een ander veld zetten, maar Tatai siste hem toe, dat zoiets zeer ongebruike lijk is onder grootmeesters, hetgeen ertoe leidde dat Liberson met het gezicht van iemand die betrapt is, toch maar weer tot zijn oorspronke lijke zet overging. Veel maakte het overigens niet meer uit. Ree verloor kansloos van Kavalek, terwijl Timman een volkomen onbe grijpelijke partij met Adorjan uit vocht. De Nederlander leek in de opening groot voordeel te hebben, maar in plaats van het stellingsover- wicht rustig uit te bouwen, ging hij op avontuur uit, waarop Adorjan op zijn beurt tot het betere spel kwam. De partij werd tenslotte afgebroken met vrijwel nog alle stukken op het bord. Timman was echter niet onte vreden, ook al stond hij een pion achter. In de meestergroep werd Ligterink opnieuw van het bord gehakt en blunderde Diesen in een voor hem voordelige stand. Ook Van der Ster ren liet zijn tegenstander glippen, maar hij staat met VI-. punt niette min achter Ftacnik op de tweede plaats. Wit: Sosonko Zwart: Quinteros 1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. Pc3 d6 5. e4 Pbd7 6. Pf3 Le7 7. g3 0-0 8. Lg2 Pe8 9. 0-0 gti 10. Pel f5 11. Pd3 Lf6 12. De2 Pg7 13. Ld2 Pb6 14. b3 (4 15. Lf3 g5 16. Tfbl Le7 17. Pel Pd7 18. b4 b6 1». a4 Pf6 20. Ddl Ld7 21. Le2 h5 22. bc5x bc5x 23. a5 g4 24. Pd3 f3 25. Lf 1 Ph7 26. a6 Lg5 27. Del h4 28. Lg5x Pg5x 29. De3 hg3x 30. fg3x f2+ 31. Kg2 Tf3 32. Dd2 DfO 33. Le2 Taf8 34. Tfl Ph5 35. Ldl Ph3 36. Ta2 Td3x en wit gaf op, omdat hij met Pf4+ een dame ver liest. Orootmeestergroep Sosonko (Nedl-Quinteros (Argl 0-1; Liberzon (Ur)-TaUl (Itai 1-0; Böhm (Ncdi-MUes (OBr) Timman Ned>-Adorjan (Hongi afgebroken; Torre (Phli-Panno (Arg) '/j-'/i; Reshevsky (VSnHulak (Jsl> Ree (Nedt-Kavalek (VS) 0-1; Van Wijgerden (Ned>- Donner (Ned) 0-1. De stand: 1. Quinteros 2 pnt.. 2. Donner. Kava lek. Panno en Liberzon l'/j pnt.. 6. Adorjan 1 pnt 1 afg partij. 7. Miles en Reshevsky 1 pnt., 0. Torre en Hulak pnt (uiteen parUJ), II. Van Wijgerden. Ree. Böhm en Sosonko 'h pnt15. Timman 0 pnt 1 afg.. 10. Tatai 0 pnt. Meestergroep Ligterink (NedvNlkolac (Jol) 0-1: 8cheeren (Ned>-Zwalg (Noo) afgebroken. Popov i Bul (-Lange weg '/HA; Van der Sterren (Ned(- Egmond (Ned) 'b-'/i. Szmetan (Argi-Cuartas (Col) afgebroken; Ftacnik (TsJ(-Diesen (VS) 1-0. De stand l Ftacnik 2 pnt2 Van der Sterren l'/i pnt3 Zwelg cn 8zmetan 1 pnt I afg., 5. Egmond. Langeweg. Nlkolac en Popov l pnt., 9. Schecrcn 'I-. pnt l afg10 Cuartaa 0 pnt I afg11 Diesen en Ugterlnk 0 pnt. AMSTERDAM - Na Piet Schrijvers en Tscheu La Ling heeft ook Simon Tahamata zijn contract met Ajax ver lengd. De 21-jarige vleugel spits tekende voor één jaar bij de landskampioenen. NEC had belangstelling voor de Ajacied. Cruijff MADRID - Johan Cruijff (30) gaat volgens het Spaanse sportblad „AS" aan het einde van het volgende seizoen naar de Amerikaanse voetbalclub New York Cosmos. Het Spaan se blad heeft uit Amerikaanse en Nederlandse bronnen ver nomen dat Cruijff, die nog een éénjarig contract heeft bij Bar celona, een aanbod van- tien miljoen dollar (25 miljoen gul den) voor drie seizoenen heeft gekregen van Cosmos, drie miljoen dollar meer dan de Amerikaanse miljoenen-club onlangs Franz Beckenbauer heeft geboden. Verder meldde „AS" dat de onderhandelingen tussen Cruijff en Cosmos reeds begonnen zijn. „Een gerucht zonder enige grond", werd namens schoon vader Cor Coster het bericht genoemd dat Johan Cruijff in onderhandeling zou zijn met de New York Cosmos. „Ty pisch een verhaal uit Madrid", werd er aan toegevoegd. Blankenburg Oud-Ajacied Horst Blan kenburg is door de Franse voetbalbond voor een jaar ge schorst vanwege het feit dat hij zowel bij Paris St. Germain als bij Girondins Bordeaux een contract getekend zou hebben. Prisma Voor uw vakantie: ReisWyzers Ideale combinatie van reis- en taalgids met foto-illustraties. Italië Costa del Sol en Zuid Spanje Cosla Brava en Costa Dorado Mallorca. Minorca. Ibiza Marokko en Tunesië Portugal Oostenrijk Joegoslavië Griekenland Frankrijk Denemarken Engeland per deel 4,45 (Engeland 4,90) Musea en kerken in Nederland boven de grote rivieren P.G. Bins P 1687 US Prisma Toeristengids Zeeland. Brabant. Limburg P.G. Bins P 1081 7,25 Vakantieparadijzen in Europa J. de Wijs P 1619 5.10 Prisma,hel Nederlandse pockcf boeK.Bi) elke boehhandel FLEURANCE Aan de vanavond met de 5 kilometer lange proloog startende 64ste Ronde van Frankrijk zullen dertien Nederlanders, verdeeld over vijf ploegen, deelnemen. Het zijn Hennie Kuiper. Gerrie Knetemann. Bert Pronk. Gerben Kar stens, Piet van Katwijk, Aad van den Hoek. Henk Lubberding (allen ploeg Post), Jan Raas. Fedor den Hertog, Theo Smit (allen ploeg Van Vaerenbergh), Roy Schuiten (Anglade), Cees Bal (Geminiami) en Joop Zoetemelk (Caput). Ondanks het ongeluksaantal van dertien zijn de verwachtingen over de prestaties hoog gespannen. Het seizoen voor de Toer was met over winningen in klassiekers van Raas (Milaan-San Remo, Gold Race) en Knetemann (Henniger Turm) en eindoverwinningen in etappewed strijden van Knetemann (Duinker ken) en Pronk (Luxemburg) en vele ereplaatsen in andere voorjaarswed strijden het beste uit de Nederlandse wielergeschiedenis bij de profs. De Nederlanders zijn in weerwil van hun kleine aantal ten opzichte van België en Italië winnaars, ook in topwed strijden. De uitstekende prestaties werden bovendien niet overscha duwd door kwalijk riekende doplng- affaires. De enige Nederlander die betrokken raakte, Hennie Kuiper, werd ten onrechte verdacht en be schuldigd. Aan de vooravond van de Ronde van Frankrijk, mag in de komende 25 dagen van het grootste deel van de Nederlanders prestaties verwacht worden. Joop Zoetemelk, die zijn ge hele voorseizoen afstemde op de grootste en interessantste wieler wedstrijd, behoort tot de (weinige) favorieten voor de eindzege. Moge lijk ook wordt het Nederlands recordaantal etappeoverwinningen van zes (Zoetemelk drie. Karsten twee en Kuiper één) van vorig jaar verbeterd. In de proloog bijvoor beeld zullen zich vrijwel zeker vier Nederlanders (Knetemann. Pronk. Schuiten en Kuiper) bij de eerste tien klasseren. Vorig en dit seizoen bewezen zij meermalen in tijdritten van zo'n vijf kilometer tot de uitblin kers te behoren. De dertien Nederlanders hebben een behoorlijke tourervaring. Er is slechts één debutant bij: Henk Lub berding. Gerben Karstens is met zijn 35 jaar de oudste en meest ervaren deelnemer. „Karst" begint in Fleu- rance aan zijn tiende Ronde van Frankrijk. De vorige negen reed hij allemaal uit. Joop Zoetemelk lever de de beste prestaties. Naast zes etappeoverwtnningen, eindigde hij in de zes ronden waarin hij startte, bij de eerste vijf in het eindklasse ment. De klasseringen van de dit jaar in Fleurance vertrekkende Nederlan ders in de eindklassementen van hun vorige ronden met eventuele etappe overwinningen zijn: Joop Zoetemelk (geboren 03-12-46): 2. PROLOOG 5 km 1 7 1977 1° RIT 140 km 97,5 km n LECT0URE Cologne AUCH in 1970, 2. in 1971. 5 in 1972. 4. in 1973 en winnaar van proloog en 4e etappe. 4. in 1975 en winnaar 11e etappe. 2. in 1976 en winnaar 9e. 10e en 20e etappe Cees Bal (geboren 21-11-1951); in 1975 uitgevallen in 15e etappe Jan Raas (geboren 08-11-1952): 83. in 1976. Theo Smit (geboren 05-04-1951): 1975 winnaar 5e en 9e etappe, uitgevallen 10e etappe. Fedor den Hertog (geboren 10-04-46): 27. in 1974, 18. in 1975. Hennie Kuper (geboren 27-10-1950): 11. in 1975, 1976 winnaar 5e etappe, uitgevallen 17e etappe. Gerrie Knetemann (geboren 06-03-1951): 27. in 1974. 63. in 1975 en winnaar 12e etappe, in 1976 niet ge start voor 18e etappe. Gerben Karstens (geboren 14-01-42): 57. in 1965 en winnaar 21e etappe, 46. in 1966 en winnaar 3e en 9e etappe. 30. in 1967, 65. In 1969. 63. in 1971 en winnaar le etappe. 60 in 1972. 61. in 1974 en twee dagen drager gele trui, 50. In 1975,84. in 1970 en winnaar 18e en laatste etappe. Piet van Katwijk (geboren 27-02-1950): 102 ln 1974. in 1976 in 11e etappe wegens tijdsoverschrij ding uit de strijd genomen. Bert Pronk (geboren 24-10-1950): 26. In 1976. Aad van den Hoek (geboren 14-10- 1951): 87. en laatste ln 1976 Henk Lubberding (geboren 04-08-1953): debutant. 3. in ronde van toekomst en etappewinnaar in 1976 Roy Schuiten (geboren 16-12-1950): in 1976 uitgevallen 12e etappe. NUENEN (ANP) Cor Smulders, de tienvoudige tumkamploen van Ne derland. heeft de topsport de rug toegekeerd. De 29-jarige Brabander, die in mei voor de tiende keer kampi oen van Nederland werd en daarmee het legendarische record van Klaas Boot evenaarde, hakte gisteren de knoop definitief door. Cor Smulders: „Ik liep natuurlijk al langer met het Idee rond. Het is geen besluit dat Je zomaar neemt. On langs heb ik, met een aantal ande ren. het programma voor het nieuwe seizoen bekeken. Er werd besloten keihard naar de wereldkampioen schappen toe te werken. Nu weet ik heel goed wat dat inhoudt en ik kan het niet meer opbrengen. Ik ben nu 29 en de gang naar de gymzaal wordt steeds moeilijker. Ik moet elke dag trainen om bij te blijven". Over een half jaar hoopt Cor Smul ders, wiens titelreeks ln 1967 begon en alleen in 1968 werd onderbroken door Hans Ounneman, zijn studie aan het CIOS af te ronden. „Ik ben daarnaast ook nog bezig voor m'n LO-akte, waarmee ik eventueel tot en met de mavo les op scholen kan geven. Misschien dat lk ooit nog eens in het onderwijs terecht kom. maar voorlopig wil ik met het ClOS-diplo- ma ergens aan de slag als trainer". Bij het Koninklijk Nederlands Gym nastiek Verbond bestaan vage plan nen om Smulders op te nemen in de trainersgroep. Voorlopig als assis tent van bondscoach Asarjan en mis schien in de toekomst als opvolger van de Rus. Smulders: „Voorlopig heb ik de Jongste van de vijf groepen onder mijn hoede en dat wil ik zou houden". Overigens heeft het ogenschijnlijke gemak, waarmee hij de laatste Jaren de nationale titel veroverde, niet meegespeeld in het besluit van Cor Smulders. „Het leek inderdaad alle maal erg gemakkelijk te gaan. Maar er zijn jongens, die beslist technisch niet minder zijn, doch slechts de ervaring nog missen die ik nu een maal wel heb". Cor Smulders zou het komende Jaar het record van Klaas Boot hebben kunnen overtreffen. Een elfde natio nale titel zou hem een nog apartere figuur hebben gemaakt binnen de Nederlandse turnwereld Smulders: „Ik heb nooit met de gedachte rond gelopen dat record van Boot te eve naren of te verbeteren Toen ik voor de tiende keer kampioen werd, zei iedereen: .En nu die elfde titel.' Het was natuurlijk wel leuk geweest, zo'n elfde keer. maar veel waarde hecht ik er niet aan. Je moet tenslotte wel met beide benen op de grond blijven staan." ATLETIEK - Eltjo Schutter, de Nedertand- volgende week dinsdag en woensdag deel neemt aan de interlandwedstrijd Noorwe- gen-Benelux ln Oslo, zal In de Noorse hoofd stad ook starten op de 110 meter horden De Nllmegenaar vervangt da aanvankelijk op gestelde Belg Andre Fndenbergs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 13