Grote vraagtekens bij economisch adviq Als u al jaren naar die fijne slagerswinkel van AH gaat enu zoekt nog zon fijne groentewinkel. Moet u gewoon even verder kijken bij AH! I CSE EE REKLAME PRIJZEN 0 17- -- VersuitHëeerste hand!. Bejaarden in verkeer bijzonder kwetsbaar F Voorzitter FNV na gesprek met Den Uyl: Uit statistische gegevens blijkt: Consumentenbond waarschuwt kopers mini-wasmachines Jongen omgekomen A DONDERDAG 30 JUNI 1977 TROUW/KWARTET P 10 Rl DEN HAAG FNV-voorzitter Kok zet „een zeer groot aantal vraagtekens" bij de aanbevelingen uit het rapport van de economische topambtenaren. Kok vindt het „sterk de vraag" of de werkloosheid wel succesvol valt te bestrijden via de zeer modelmatige benadering van de topambtenaren. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De bejaarden vormen in het verkeer een bij zonder kwetsbare groep, vooral als zij op de fiets of te voet gaan. Als autobestuurder loopt de oudere mens geen groter ri sico dan de andere leeftijds groepen. Tot deze conclusies komt aan de hand van statisti sche gegevens medewerker J. Damen van de hoofdafdeling statistieken van verkeer en ver voer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kwetsbaarheid van de bejaarden blijkt al direct uit de verhouding tussen de aantallen doden en gewon den bij verkeersongevallen op de openbare weg. Het aantal doden per 100 slachtoffers (doden plus gewon den) bedroeg ln 1975 voor de leef tijdsgroep 65 Jaar en ouder 11 tegen 3.7 voor alle leeftijden. Hoog Het aantal doden onder de verkeers deelnemers van 65 jaar en ouder is niet alleen relatief hoog ten opzichte van het aantal gewonden, maar ook ln verhouding tot de omvang van de bevolkingsgroep zelf. In 1975 kwa men per 100.000 inwoners van 65 jaar en ouder 36 personen tengevolge van een verkeersongeval om het leven. Voor de gehele bevolking bedroeg het aantal verkeersdoden 17 per 100.000 inwonmers. Hoewel er 35 procent meer bejaarde vrouwen dan bejaarde mannen zijn, komen er meer dan tweemaal zoveel bejaarde mannen in het verkeer om dan bejaarde vrouwen. Dit is ln over eenstemming met het algemene ver schijnsel, dat het aantal mannen on der de verkeersslachtoffers belang rijk groter is dan het aantal vrouwen. In 1975 kwamen 528 mensen van 65 jaar en ouder om in het verkeer, onder wie 366 mannen en 162 vrouwen. Onder fietsers Het grootste aantal slachtoffers valt bij de bejaarden onder de fietsers. In 1974 kwamen 144 mannen en 28 vrouwen om het leven toen zij als fietser aan het verkeer deelnamen. Als voetganger kwamen 89 mannen en 76 vrouwen om bij verkeersonge lukken. Op de bromfiets lopen be jaarden ook veel risico. In 1975 kwa men 62 bromfletsende bejaarden (56 mannen en 6 vrouwen) om bij ver keersongelukken. Voorts veronge lukten 48 bejaarde mannen en zeven bejaarde vrouwen, die een auto be stuurden. Behalve bejaarden zijn kinderen erg kwetsbaar wanneer zij te voet aan het verkeer deelnemen In 1974 werden 424 voetgangers door een dodelijk verkeersongeval getrof fen en dat waren voor het merendeel bejaarden (165 of 38.9 procent) en kinderen tot en met 14 Jaar (136 of 32.1 procent). De dodelijke verkeersongevallen, die bejaarde voetgangers overko men. gebeuren meestal bij het over steken In 1974 werden binnen de bebouwde kom 136 voetgangers van 65 Jaar en ouder tijden* het overste ken met dodelijk gevolg aangere den. Van deze doden vielen er 29 (21 procent) op een al dan niet van een verkeerslichtenregeling voorziene voetgangersovcrsteekplaats en 107 bij het oversteken op een punt zon der dergelijke voorzieningen. 0p oversteekplaatsen Het aantal van 29 bejaarde voetgan gers. die bij het oversteken van een voetgangersoversteekplaats. wer den gedood, maakt 75 procent uit van alle dodelijke voetgangersonge vallen op voetgangersoversteek plaatsen Wanneer de ongevallen plaats vinden op een oversteek plaats. voorzien van verkeerslich ten. wordt op de politierapporten er meermalen melding van gemaakt, dat de bejaarden voetganger zich ttjdcns rood voetgangerslicht op de zebra bevond Dit zou erop kunnen wijzen, dat de groene voetgangersfase veelal voor bejaarden gezien hun beperkte Kok zei dit nadat hij. CNV-bestuur- der Van der Meulen en FNV-loonse- cretaris Bode gisteren een gesprek hadden gehad met formateur Den Uyl. Kok wees op de .zeer grote onzeker heden" ln de cijfers over de economi sche toekomst Hij. en ook CNV'er Van der Meulen. vonden het merk waardig dat wel vrij zeker zou zijn te voorspellen hoe de toestand er uit ziet in 1981. maar dat de ramingen voor 1978 nog niet zijn te geven. De cijfers voor 1978 zijn namelijk niet opgenomen ln het rapport zoals dat door het kabinet aan de formateur is gegeven. Als reden geldt de grote onzekerheid rond de cijfers. De FNV-voorzitter noemde twee ele menten uit de suggesties van de ambtelijke commissie, waartegen de FNV zich zal verzetten. „Wij zullen ons heel sterk maken tegen verslech tering van het niveau van de sociale uitkeringen," en verder ziet Kok ..on overkomelijke bezwaren" wanneer fundamenteel gebroken zou worden met het trendbeleid waarbij de sala rissen van ambtenaren de CAO-lo- nen volgen. De ruimte voor loonsverbetering is dit najaar „uiterst beperkt, dat staat zonder meer vast, voor bokkespron- gen met de arbeidsvoorwaarden zal weinig ruimte zijn," aldus Kok. Ook waarschuwde Kok tegen het scheppen van een eenzijdige tegen stelling tussen de collectieve uitga ven (overheid, sociale uitkeringen) en de rest van de economie. Hij be toogde dat ook de overheid zelf kan bijdragen in de benodigde economi sche expansie. Er zijn overheidsacti viteiten die „zichzelf verdienen" en dus niet hoeven te worden betaald door het „draagvlak" van het be drijfsleven. Kok noemde zaken als energiebeleid (besparing, ontwikke len van alternatieve energiebron nen). milieubeleid (ontwikkeling van minder milieuvijandige produktie- methoden), stadsvernieuwing. Kok erkende dat gestreefd moet worden naar een juiste verdeling van de financiële ruimte over drie com ponenten: collectieve voorzieningen, particuliere inkomens en bedrijfs winsten. BIJ deze verdeling moet echter ook de verdeling binnen de afzonderlijke componenten aan dacht krijgen. Kok doelde op een verdere herverdeling van inkomens, niet omdat het financieel zoveel zou opleveren maar omdat het psycholo gisch noodzakelijk zou zijn. H ij waarschuwde voorts voor verde re „uitbening" van de hervormings plannen van het eerste kabinet-Den Uyl, grondpolitiek. ondernemingsra den, vermogensaanwasdeling (VAD), Investeringsbeleid. Hij vindt dat de laatste voorstellen van Den Uyl als formateur „al vrij ver zijn afgeraakt van wat de FNV voor ogen staat. Er Is al meer dan genoeg uit gebeend." Het politieke compromis inzake de VAD heeft al „onze grens overschreden." aldus Kok. FNV en CNV zijn het nog steeds oneens op een punt. dat ook tussen CDA en PvdA het belangrijkste ge schilpunt bij de VAD uitmaakt. Dat betreft de verdeling van de VAD- opbrengsten. Volgens het oude kabi netsvoorstel gaat de helft van de VAD ln een centraal fonds voor de werknemers, en wordt de andere helft in gelijke delen verdeeld over de werknemers in het overwinstma- kende bedrijf. Het Individuele VAD- deel krijgt echter een maximum, ruim 1.000 per werknemer. li meer VAD te verdelen, dan gaat meerdere geheel naar het eens fonds. Het CNV, en ook het CDA. een hoger maximum voor het duele VAD-deel. Het CNV pleit 1500 of 2.000 per jaar. Het gaat hierbij uit van berekentyc waarbij de bedrijven zijn verdeel drie winstklassen. In de hooL*! winstklasse, met 9.000 werknen J zou er per werknemer een VAD a brengst ontstaan van 21.000 u den. (Bij deze berekening is aajji" nomen dat de VAD ln totaal e eerste jaren ongeveer 320 milj per Jaar zou opbrengen.) Als g maximum zou worden gehanfe y voor het individuele VAD-deel, j i den de werknemers in de hoog), winstklasse dus 10.500 per aan VAD-bewijzen ontvangen. 1 dan het maximum wordt gesteld! 1.000 vreest het CNV spanninj De tijd dat het voetgangerlicht op groen staat is voor vele bejaarden te kort. loopsnelheid te kort duurt, waarbij komt dat zij nogal eens gaan weife len en teruglopen als halverwege de oversteek het licht op rood springt. Het Invoeren van een groene zoge naamde ..knipperfase" voordat het licht op rood springt, zou hier wel licht de situatie kunnen verbeteren, aldus de CBS-medewerker. De gemiddelde leeftijd van de dode lijk verongelukte voetgangers van 65 jaar en ouder ligt rond de 75 jaar. Automobilisten In 1975 kwamen 602 bestuurders van een personenauto om het leven bij een verkeersongeval; 59 van hen (10 procent waren 65 jaar en ouder. Het aantal gewonde automobilisten bedroeg 11.813, waarvan 508(4,3 pro cent) bejaarden. Het aantal bij ver keersongevallen betrokken personenautobestuurders bedroeg 34 355. waarvan 1.825 (5.4 procent van 65 Jaar en ouder. Zijn oudere automobilisten ln verhouding tot de afgelegde kilometers meer of min der bij verkeersongevallen betrok ken dan de Jongere bestuurders? Om die vraag te kunnen beantwoor den moest de leeftijdsgrens voor ou deren wat ruimer worden gesteld, omdat het CBS de leeftijdsklasse van 80 Jaar en ouder hanteert bij zijn personenautoenquètes. De automobilisten van 60 jaar en ouder legden ln 1975 5.1 miljard kilo meter af. wat ongeveer tien procent Is van de totale personenautokilo meters. Het aandeel van de bij ver keersongevallen betrokken bestuur ders van 60 Jaar en ouder ln het totaal van alle betrokken bestuur ders bedroeg eveneens ongeveer tien procent. Dit wijst erop. dat de gemiddelde ongevalsvatbaarheid van oudere autobestuurders niet af wijkt van het totaalbeeld. Het even tueel geringe reactievermogen wordt voor deze groep blijkbaar ruimschoots gecompenseerd door de grote rij-ervaring. DEN HAAO (ANP) De meeste mini-wasmachines zijn elektrisch onveilig en duur ln het gebruik. Bo vendien voldoen de meeste machi nes niet. Tot deze conclusie is de Consumentenbond gekomen bij een onderzoek, waarbij negen mini-was machines werden betrokken. Van die negen machines bleken er acht elektrisch onveilig te zijn. Slechts éen apparaat (Tefal Wash Min ut 1800) had Kema Keur en was veilig. De Consumentenbond heeft wat de onveiligheid van de machines be treft de Economische Controle dienst om maatregelen gevraagd en raadt aankoop van mini-wasmachi nes af. De meeste machines, zo con stateerde de bond. verbruiken per kilogram wasgoed drie maal zoveel water, energie en wasmiddel als wa sautomaten. De Edynette van Edy heeft geen beveiliging tegen droogkoken en geen bodemplaat. Bij deze machine kan men in aanraking komen met onder spanning staande delen. De Europastyle, de Flandrla Mini 37. de Mignon. de Neerlandia en de Velo hebben geen beveiliging tegen droogkoken. De Flandrla. de Neer landia en de Velo HJn ook in ander opzicht onveilig. De Nova 2000 OT heeft onvoldoende elektrische isola tie. aan welk euvel ook de Pelgrim NPE 36 mank gaat. STAVENISSE (ANP) - De achtjari ge Johannes F. Kroezen uit Stave- nisse is gisteren bij een verkeerson geluk in zijn woonplaats om het leven gekomen Hij kwam onder een tegemoetkomende vrachtauto die bij een inhaalmanoeuvre links op de weg reed Uit de afdeling warm brood: Boerenwit, 800 gram, rn I gratis gesnedenl.D" Uit de afdeling delicatessen: Artland katenspeck, i in I 100 gramL39l.lif Bermuda salade, t rn 100 gram170 l.JÏJ Schouderkarbonade, 500 gram -êr4S 4.48 7Q0 kiloverpakkingA98" i.JO Ribkarbonade, 500 gram 5.98"4.98 Q OC I kiloverpakkingJAOSÖ.irO Haaskarbonade, 500 gram i>.7£r5.75' IA A O I kiloverpakking 12^48"lUrrO Italiaanse pruimen, qq SorissodiPrimavera.kilo 1.70 Komkommers, no 2 stuks"O Spitskool, qq per kilo 1 1 AH Doperwten extra fijn, qq 1/2 blikW530 AH Fritessaus, qq pot 0.35 literir«/ Hippodrome biskwie, rn pak 400 gram4^70" l.d" Bolletje veelkorenbeschuit, >jq rol 13 stuks-9F Leeuwezegel halvarine, j»q kuipje 250 gram-6(P D" Instant completa, n en pot 400 gram -2£8" ItXlJ Banketbroodjes, rQ pak 5 stuks-W9" 1.0" Kadetten, qq zak 6 stuksXfff ïfïr Jordan tandenborstel, hard of medium, qq per stuk-2r55" l.i/O Yoki drink, naturel, 1 IQ pak 1 liter-U35" 1.1" van Nelle flitsrijst, pak 400 gram -H9" Uit de diepvries: Groko spinazie, pak 750 gram -U85 Flair keukenrol, gedecoreerd, 2 rol ^£5 Duyvis kroepoek, reuzepak -U56" All, draagkarton 2000gram&95r van Nelle goodmorning thee, pak 20 zakjes iAi Herschi sinaas appelsap, ongezoet, I pak 1 liter! Rota flyer, de vliegerrage van dit moment! Eenvoudige montage zonder lijm, per stuk Witte ReusT" draagkarton 2000 gram 1 Duyvis braadpandiner, diverse soorten, pak voor 4 personen Rabat oploskoffie, pot 200 gram Cadum toiletzeep, 3 stukken Puszta goulash, blik 400 gram AH Drink, cola of sinas, fles 1 liter Franse mosterd, in bierpul, 250 gram Duyvis knabbelnootjes, zak 290 gram Pedaalemmerzakken, 20 stuks Uit de diepvries: Mio \cornets,doos 10 stuks zaterdag 2 juli. Pari ij voordeel - zolang de voorraad slrekl. 770629

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 12