An Rutgers en haar tuin Over een paar jaar een fors bedrag op zak. Wij helpen. ABN Bank Esso doet wat Extra... Een prent voor een cent UNST De 'echte' Ot en Sien in Arnhems Museum tjeelden in De Bilt en Zierikzee Suriname wil exporterend land worden Autovakantieboek, slechtsfl£5 50 Plattegronden, Slechts f 3,50 R|OERDAG 30 JUNI 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet P9 RHS 11 wee plaatjes uit een reeks van twaalf. JERTOGENBOSCH Ï.Een prent voor een 'n leuke expositie recht voor jong en tot 20 augustus in Expositiezaal van Bi- Itheek en Prentenka- let van het Provinci- Genootschap van bsten en Weten- lappen in Noord-Bra- ^^itsprcnten zijn een- I Bdinge prenten uit pleger eeuwen die tot eeuw een unie- KBzaak eigenlijk al- __n maar in Nederland Beschenen. Aan het id van de 17e eeuw imen er stromen van gelijke prenten op de rkt. Ze werden voor- i nelijk voor kinderen naakt. Ze kostten een 1je of twee duiten en werd later VU cent. idaar de naam. die prenten kregen den duur een vast naat van 41 x 33 cm. werden meestal houten blokken ge- ikt en met felle kleu- verlcvendigd. meeste hier geëxpo- rde prenten, die alle- maal uit de vorige eeuw stammen en op de markt zijn gebracht door Noordbrabantse uitge vers, zijn echte kinder prenten. Ze waren in de eerste plaats bedoeld als leerzaam en vermake lijk materiaal, waar niet alleen kinderen' maar ook veel volwassenen veel genoegen aan be leefden. Leerzaam: zo zijn er ABC-prenten, die nuttig waren bij het leren van het alfabet, prenten waarop allerlei voorwer pen worden aangeduid, dierenprenten, die een natuurhistorische les bevatten, prenten met informatie over allerlei beroepen en ambach ten, over mythologische figuren, vreemde volken en een aparte groep de militaire prenten, waarbij ook de oproep tot vaderlandsliefde en heldenmoed niet ont- breekt. Het vermaakt komt vooral aan de orde bij de prenten, die duidelijk de voorlopers zijn van het moderne stripver haal: door middel van „praatje bij een plaatje" wordt b.v. de geschiede nis verteld van Urbanus en Isabel, die trouwen, scheiden en weer trou wen, over Saartje Jansz, die soldaat wordt en over Jan de Wasser 'een hele bekende een pantoffelheld. Op de tentoonstelling die van dinsdag t/m vrij dag van 10-17 uur gratis te bezichtigen is St. Josephstraat 1, Den Bosch zijn mooie ko pieën van centsprenten op ware grootte te koop. BILT/ZIERIKZEE Twee jaarlijks terugkerende exposities waar de fhebbers van de beeldhouwkunst hun hart kunnen ophalen: „Beelden in Bilt" (voor de 17e maal) en de Zomer(beeldhouw)tentoonstelling in zrikzee, die dit jaar ook al weer voor de 16e keer gehouden wordt, expositie in De Bilt, die tot 25 juli duurt, laat 37 beelden buiten zien in t Park Jagtlust, dat rond het gemeentehuis ligt en 77 beelden binnen, in it gemeentelijk administratiegebouw. is werk van 24 beeldhouwers, zowel van oude al lang bekenden als van jige pas bekenden. e organisatie is, zoals gebruikelijk, in handen van Chris Verheugd van de lichting Kunst en Recreatie. Geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en In 14.00-17.00 uur. vrijdagavond van 18.30-21.30, zaterdag en zondag van .00-17.00 uur. Zierikzee exposeren meer dan 40 beeldhouwers 300 grote en kleine stiekem in het Burgerweeshuis en de romantische binnentuin van dat 'ouw. Verder nog vele zaken uit verzamelaarsbezit, met o.a. een collectie klokjes en uurwerken, kaarten, tekeningen, prenten en talrijke curiosa, lijzonder aantrekkelijke tentoonstelling: er zijn momenteel heel wat :antiegangers in Zeeland, Zierikzee is een fraaie plaats en in en om het rgerweeshuis krijg je een uitstekend overzicht van wat er op het gebied de beeldhouwkunst in Nederland zoal te doen is. PARAMARIBO Suriname Is nog te veel een markt voor buitenlandse industrieën. Maar dat moet veran deren. De Surinaamse minister van, economische zaken, mr Eddy Bru- ma heeft op een bijeenkomst van de Caribische vakbond in Paramaribo gezegd dat Suriname zijn eigen eco nomie los van het buitenland wil gaan ontwikkelen. Wij zullen zelf de produkten gaan maken en in plaats van te importeren, zullen wij gaan exporteren," aldus de minister. De minister zei ook dat nu Suriname onafhankelijk is. aansluiting moet worden gezocht bij de economische organisatie voor het Caribisch ge bied. de Caricom. Bij de onderhan delingen over Surinames onafhan kelijkheid. nu bijna twee Jaar gele den. was het behoud van Surinames associatie met de Europese Ge meenschap een belangrijk punt. Over de uitbreiding van de bauxiet- exploitatie in West-Suriname zei mi nister Bruma dat daarvoor een ei gen maatschappij zal worden opge zet. die naast de bestaande (voorna melijk Amerikaanse) bauxietmaat- schappijen wel degelijk winstge vend kan worden. in brons uitgevoerde sculptuur van Maja van Hall, een van de èlden in Park Jagtlust, De Bilt KINDERBOEKEN KINDERBOEKEN KINDERBOEKEN KINDERBOEKEN KINDERBOEKEN „Jamaar, het is niet voor kinderen geschreven hoor." zei haar man, Michael, toen ik hem complimenteerde met MIJN TUIN, KLEIN ERFGOED en zei dat ik er over wilde schrijven. Er zijn zoveel boeken niet voor kin deren geschreven en toch door hen genoten. En al is dit boek ROBINSON CRU SOE niet of GULLIVER (een paar voorbeelden van bovenstaande overweging) toch is het zó dat er zo lang zamerhand generaties zijn die An Rutgers van der Loeff kennen. En in je boeken zit je zelf, en dat wat Je beweegt of bezig houdt komt daar naar bui ten. Dat was al duidelijk in Ze verdrinken ons dorp; in Vlucht, Wassilis Vluchtin Het Verloren Koffertje; in Gideons Reizen, waar de jongen, op verre reizen met zijn vader, zich voor het eerst begint af te vragen: „Waarom hebben wij zo veel en zij zo weinig. „Dat is duidelijk in Alleen tegen al les, in Donald; in Ik ben Fedde (uit het milieu van kinderrechter en ondertoe zichtstelling) en in wat ik misschien nog wel haar al lermooiste boek vind: de Kinderkaravaan. Ze behoort niet tot de Do nald Duck-achtige schrij vers. ze schrijft ook niet voor alle kinderen hoewel ze dat het liefst zou willen, maar dan op haar manier. Niet omdat ze kinderen los vermaak niet zou gunnen, maar omdat ze hen iets in handen wil spelen, 't Kan haar niet schelen hoe, „zelfs met Melkbrigadiers heb ik me afgegeven," hoorde ik haar eens roepen op een congres, „als Je kinderen maar kunt laten meeleven in werelden die zij niet ken nen. Dat kan dicht bij huis zijn, maar ook ver weg. Het spel dat zij speelt is: in an dermans schoenen gaan staan, in andermans huid willen kruipen. Dat heet te genwoordig gauw etisch of zo, maar door anderen te ontdekken ga je de wereld ontdekken. En tenslotte jezelf. Dit boek over haar tuin heeft ze al lang willen schrijven. Ik vind dat geen wonder, want als Je in Hui zen komt is zij daar bezig, in die wilde tuin rondom het huls Pax. In dit boek over deze tuin zit zij wéér zelf, en waarom zouden haar lezers, van welke leeftijd ook, haar daar niet graag ontmoeten? Temeer daar zij, ze kan het vertellen niet laten, de kin- derzomers van het Keizers grachtkind dat zU was, tóen al met haar neus in de ie pen, met de gebeurtenissen in die tuin verweeft. Net als haar kleinkinderen zouden ze er ook naar bosaardbei- tjes zoeken, het zomerge- luid van het openbarsten van de brempeulen horen, meebouwen aan de bermen, walletjes, met onderbouw van oude gieters, teilen, troep uit de containers, tra proeden, en daarop massa's takkenspul en blad. Takken daar weer dooreenge vlochten. En na een tijdje kijken naar die rijk begroei de wal met pijpkruid hondsdraf, lage vlier en meidoorn. Die tuin bestond al toen de schrijfster klein was, al haai Jeugdzomers zijn ermee ver bonden. En hier verhaalt zij van haar vader, van haar Zweedse moeder, van de schuiten in de Keizers gracht met mensen die Je af en toe wat eieren mocht brengen. Wanneer de Afri kanen bloeiden begon het nieuwe Jaar weer, met scho-, ne schriften, nieuwe klas sen, geslepen potloden; ook was de herfst een nieuw be gin met gele iepeblaren in de gracht. En uit het boek komt de zware zoetige lucht van de nazomer naar je toe, wanneer de linden hun blad verliezen. Dan weer de geur van de kruidentuin met thljm, munt en melisse, en als jouw macleaya door domme spitters is verwoest brengt zij je eigenhandig een pol verse, uit haar tuin, ze groeien toch dwars en onverstoorbaar voort, on der de paden door, door de kruisbessens truiken heen, maar ze zijn zo mooi met hun blauwgroen blad, hun trotse beige-rose pluimen. Haar vader timmerde het houten optrek dat destijds door de buren „limonade tent" genoemd weerd. Hij plantte berkjes, strooide zaaigoed, liet honderden kleine dennen planten, en ook de linden. En nu die bomen groot zijn is de tuin een erfdeel, waar Je goed voor moet zorgen. An's moeder wist het al „en an ders kom ik spoken". An Rutgers v. d. Loeff woont en werkt er, loopt door de re gen, stookt vuren van afval hout en vindt na veel te lang gebukt staan tussen het groen eindelijk tijd ero ver te schrijven. Zodat Je verneemt hoe zij voor het ontbijt de uitgebloeide afri- kanenbloemen uitknijpt omdat ze die lucht aan haar vingers lekker vindt, en tel kens de theeketel laat over koken omdat er eerst nog weer een takje peterselie op de kaas gezocht moet worden. „Als ik niet schreef zou ik stellig iets anders doen, met m'n handen 't liefst" zei ze me jaren geleden. En na de wandkleden van tóen zijn er nu de eigenhandig geschil derde illustraties in dit boek. heel mooi felzomers van toon. Je leert veel over wat Je in een tuin moet la ten, of doen. Met gras, vol mos en kale plekken. IJzer- sulfaat strooien? Op regen wachten of juist niet? Zes tig Jaar geleden werd Ame rikaanse vogelkers uitgezet (om een goede humuslaag te verkrijgen) ook Staats bosbeheer volgde dit voor beeld. Nu schrijft elkeen over die bospest die alles verdringt En wat te doen tegen de hardnekkig opschietende brem, en zal de scherpe spreeuwenpoep het gras niet helemaal verwoesten? door Gertie Evenhuis Wat doe je met mollen, al stel Je dan geen prijs op een tapijtachtig gazon, maar let je meer op je bloemenbor- ders? Wat doe Je met de tegenstrijdige adviezen van tuinarchitecten? Papavers waar hei, azalea en conife ren stonden: een schitte rend gezicht. Maar de ellen de van het wieden, later. Winterpostelein uit eigen tuin, fraai, maar straks gaat je maagdepalm eraan. An is bezeten van bodembedek king, bv. gipskruis onder de rozen, maar toch dringt on kruid zich er weer tussen. In een tuin vind je zoveel leuk dat niet verstandig is, uitgooien is moeilijk. En het werk is zwaar: borders los gooien, drie vier steek spit ten, dan compost, turf in de grond, aarde zeven en de dikke wortelstokken van winde en ander onheil eruit werken. Zo leer je hoe alles ónder de grond eruit ziet. De kleinkinderen eten pan nekoekjes in het kerstbo- menbos; kinderen geven milieuvriendelijke advie zen: belulsde rozen begieten met brandetelgler, ook de vergelende vrouwenmantel en het zenegroen. Maar na een ziekte moest er hulp ko men. Dat was de hoefsmid, buiten werk geraakt Die man bleek een reus." (En over die reus gaan nu al weer drie kinderboeken van ene Rutger Bas (want met een andere naam kun Je es wat anders, wat lichters, schrijven) en zijn afbraak- buurtje Pech Zonder End. Ik bedoel maar)." En toch houd ik vol dat kinderen even dol als An zelf zijn op jutten, vinden, binnenha len, oogsten, veroveren en daarna zaaien, planten, sprokkelen en sparappels rapen. Want wie heeft er nog een tuin? Laat hier de kinderen dus ook maar van genieten. Ploegsma. 26.90 Ook: De Reus van Pech- Zonder-End 13.90 Het Goud van Pech-Zon- der-End 13.90 ARNHEM Het Arnhems Museum toont deze zomer de „echte" Ot en Sien, tekeningen en aquarellen, die bijna iedere volwassen Nederlander kent, en die toch nog zelden of nooit te zien zijn geweest. IN 1903 maakte Cornells Jetses in inkt en waterverf de illustraties voor een leesboek voor kinderen van de lagere school dat „Nog bij moeder" heette, maar al gauw door iedereen „Ot en Sien" werd genoemd. In dezelfde tijd maakte hij in water verf de plaatjes voor de „Aap, Noot, Mies-leesplank", een nieuwe leesme thode, uitgedacht door M. B. Hooge- veen. Vrijwel al het origineel materi aal van de in 1955 overleden Jetses is bij de Uitgeverij Wolters bewaard gebleven. Ook van b.v. de schoolplaten van Bueninck, De Bruin, Gabriëlse en Isings bestaan nog de oorspronkelij ke aquarellen op het formaat, zoals ze aan de wand kwamen te hangen. Veel ervan is nog nooit erder geëx poseerd. De tentoonstelling in Arnhems Mu seum, die van 9 Juli tot 22 augustus gehouden wordt gratis toegang zet Jetses in het middelpunt. Naast elkaar zullen bijvoorbeeld de oor spronkelijke Ot en Sien, de moder niseerde versie uit 1935 en de versie voor „Nederlandsch Oost-Indië" uit 1910-1918 te zien zijn. Ook Jetses eerste illustraties voor „Dicht bij huis" uit 1902 worden getoond. Naast de zeventien aquarellen voor de leesplank is ook het origineel te zien van zijn grote „vertelselplaat". Van de andere genoemde illustrato ren worden vooral die werken ge toond, die gegrepen werden uit het verleden zoals Bueninck's schilde ring van het Centraal Station en Schiphol van Gabriëlse. Tegelijker tijd is in het museum een overzicht te zien van Doek Bruna's werk voor kinderen: „Hoe Nijntje veranderde". (ADVERTENTIE) Als je tussen de 15 en 21 bent, lukt je dat met het Zilvervloot Spaarplan. Na zes jaar sparen krijg je dan over je spaargeld plus rente nog eens een extra premie van 10%. Je moet dan wel tussen de f 30,- en 480,- per jaar sparen. Dat levert uiteindelijk flink wat geld op! Kom daarover eens praten. I Er is altijd wel een ABN-kantoor in de buurt. U kunt mij helpen door informatie te sturen over de voordelen van het Zilvervloot Spaarplan. Mijn naam is: Straat: Plaats:Tel: Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen. Zo ja, bij ABN-kantoor: In ongefrankeerde envelop zenden aan: Algemene Bank Nederland, Afd.OD.50, Antwoordnr. 1555, Amsterdam. A-5 IADVERTENTIE „zoethouder" voor onderweg: 64 pagina's vol puzzels, kleurplaten, spelletjes. Laat uw kinderen fijn bezig zijn voor (incl. BTW). van Nederlandse steden. Plus vermelding motels en parkeer plaatsen langs onze snelwegen. Unieke gids. Alleen bij Esso. (incl. BTW). U kunt overal tanken. Maar waar ontdekt u die kleine extra's? Waar zijn aanbiedingen net iets voordeliger? Bij Esso. Deze extra's vindt u bij Esso benzinestations met 't affiche „Esso doet wat Extra" Zolang de voorraad strekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 11