Opnieuw'Radio Tour de France' tussen twee werelden TVCOMM ENTAAR Meer lijn gewenst in programmering door Ton Hydra ASTERIX EN CLEOPATRA Osi Drie weken lang totaalprogramma via Hilversum III ZÊG.fUj 'US D00A.Y jsaes? N y/K 3È KUILT 'n HEEL Kareltje Knetter en de toverbubbel 5«L Leo Kottke in Wonderland Speciaal vandaag FERD'NAND Radio vandaag 5 B 1 1 12 H'6 I 1 20 31 35 DINSDAG 28 JUNI 1977 RADIO EN TELEVISIE Trouw/Kwartet BS «h ES Televisieprogramma's krijgen dikwijls een vreemde plaats in het uitzendschema Oorzaak is niet zelden dat de beschikbare zendtijd over zoveel clubs moet worden verdeeld Nemen wij als voorbeeld aanstaande woensdag. De VARA verzorgt dan op Nederland I het middagprogramma, maar voordat de NOS Wimbledon op het scherm brengt, mag de VPRO een half uurtje vullen met oude films. Tussen het korte journaal op een ongewone tijd en Den Haag Vandaag (twee NOS-uitzendingen dus) duikt de NCRV op met Spel Zonder Grenzen, waarmee de Westduitse omroep een uur later op de proppen komt. Een allegaartje waarbij van een behoorlijke programma-opbouw geen sprake kan zijn. Ook het programma voor vandaag vertoont een merkwaardigheid. Omringd door kinderfilms en een natuurdocumentaire lanceert de VARA 's middags een jazz-show van Oscar Peterson met een gastoptreden van pianist Bernie Senensky. Typisch een avondprogramma, want de ..doelgroep" voor dit genre bestaat echt niet uit tieners. De gisteren uitgezonden eerste aflevering van de VARA-rubriek Fümblik zou eerder voor uitzending tn de middaguren in aanmerking moeten komen. Nog sterker dan vorig jaar is dit een serie voor en door jongeren. Tal van Jeugdfilms denk aan Black Beauty leverden ook voor ouderen plezierg kijkwerk op. maar dat dit eveneens het geval zou zijn met de nieuwe opzet van Filmblik betwijfel ik. De bedoeling is kinderen te interesseren voor het medium film. hen de verschillende genres te leren onderkennen en de zelfwerkzaamheid te stimuleren. In de uitwerking echter is al te veel invloed van volwassenen merkbaar. De natuurlijkheid is finaal zoek in de kring van kinderen, die geforceerd enige door ouderen bedachte teksten moeten oplepelen. Ook hun zelfwerkzaamheid heeft te lijden van de deskundige begeleiding, zodat zij niet veel verder komen dan imitatie. Het wordt tijd dat de omroepen geraken tot een meer gerichte programmering. Daartoe reken ik o.a regelmatige middaguitzendingen; ten dele bestemd voor de Jeugd en voor een ander deel mikkend op aan huis gebonden volwassenen. Een behoorlijke scheiding lijkt mij gewenst, zodat wij van kleuters geen drieturvenhoge wijsneusjes maken en ouderen niet het gevoel geven dat ze door de televisiebazen voor kinderlijk of kinds worden versleten. Vooreen logische programma-opbouw in de avonduren ga ik het korte journaal op Nederland 1 hoe langer hoe meer als een sta-in-de-weg zien. Thans wordt de plaats van het programma niet zozeer bepaald door het genre of eventuele uitwerking van de inhoud, maar door de lengte van de producktie. Er wordt iets uitgezonden dat past tussen pak-weg 19.55 en 21.35 uur. En als het niet past. dan komt het maar na het journaal op scherm, ongeacht of je daarmee het aantal voor dat programma geïnteresseerde kijkers verkleint. Zo zou ik gisteren Fons Grasvelds film over arbeidsmogelijkheden voor geestelijk gehandicapten eerder op de avond hebben uitgezonden om de vreemde overgang tussen een speelse uitzending van Land of Hope and Glory en de aangrijpende executie van soldaat Slovik. En daarna zou ik in een uitzending van de kerkelijke rubriek een discussie hebben ontketend over de rol van kerken en kerkelijke leiders in geval van machtsuitoefening en het handelen volgens ..bevel ls bevel" zoals ln de film aan de orde werd gesteld. Al te vaak blijven op de beeldbuis gewichtige problemen als incidentele verschijnselen in de lucht hangen. En dat terwijl wij als volk vanouds geneigd zijn om te zoeken naar de toepassing. V" MAAK T NOU EEN BEETJE! IK MOEST OOK GEWOON ACH TER AANSLUITEN EN DAT DOEN JULLIE OOK S, MAAR! door Jan van Galen HILVERSUM Ook in de zomermaanden zal via de ether zeer Intensief aandacht besteed worden aan sportevenementen. Van af 30 Juni zendt de NOS radio via Hilversum III een totaal programma uit, met verslagen van het Wimbledon tennistoer nooi. het Europees honkbaltoemooi in Haarlem, de Nederlandse zwemkampioenschappen in Amersfoort en het Friese Skütsjesi- len. De hoogste uitzendfrequentie is echter de Tour de France toebedacht Elke dag van 14 uur tot 17 uur. zullen rechtstreeks flitsen van het grootste internationale wielergebeuren wor den uitgezonden. Het dagelijks pro gramma „Tour de France" zal niet alleen bestaan uit uitslagen van de sportevenementen, maar afgewis seld worden met lichte muziek, ge presenteerd door een vast team van bekende discjockeys: Vincent van Engelen. Feüx Meurden, Ton Blom. Ferry Maat en Joost den Draaier. Alle vijf op een vast uur. gescheiden door een bulletin van de radio- nieuwsdienst. De verslaggevers ter plekke in Frankrijk zijn Theo Hoorn en. Helnze Bakker en Hans Prakke. Het speciale programma Ls een her haling van wat al eerder in 1970 en 1972 werd gedaan, met dit verschil dat de programmatische en vooral de technische coördinatie aanzien lijk beter zullen zijn dan in de voor afgaande Jaren. De betere en grotere technische mogelijkheden schuilen in het beschikken over een zogehe ten „vliegend relaisstation", een tweemotorige Super Skymaster PH- vliegtuig. dat als tussenstation zal fungeren voor de communicatie tus sen de verslaggevers tn de twee au to's en de motor ln de Tour-caravaan en de studio in Hilversum. Met het vliegtuig heeft de NOS de laatste Jaren steeds meer ervaring opge daan. Al eerder werd van dit relais station gebruik gemaakt bij reporta ges over de ingebruikstelling van het NOS-station en bet bezoek aan een booreiland. Bij de Tour de France gaat het oen zo n 100 vlieguren, van de ruim 130 zenduren in totaal. De inschakeling van het vliegtuig bete kent dat op elk moment van een etappe sprake kan zijn van directe uitzending, met een goed technisch vermogen. Dat de NOS zoveel zendtijd kijgt is mogelijk dank zij de medewerking van de omroeporganisaties en door het beschikken over de .zwevende zendtijd", die bij de omroepen is ondergebracht en waar de Neder landse Omroep 8tichUng ln bepaal de gevallen (speciale of extreme ge beurtenissen) over kan beschikken. Dat dit na het succes van "70 en "72 niet eerder is gebeurd ligt aan de omroeppolitiek. De intern scheefge groeide verhoudingen in omroep land. zijn de laatste jaren echter wat meer rechtgetrokken. Kees Buurman, chef van de hoofdaf deling informatie en sport bij de NOS radio daarover „Bij de gijzelin gen werkten alle omroepen ook al samen en dat ging uitstekend. Klaarblijkelijk ziet men in samen werking nu veel meer dan voorheen Daarbij komt dat gebruik van he' vliegtuig, de zaak veel aantrekkelij ker maakt. In het verleden werkter we ook al met een vliegtuig als tus senstaüon, maar dat geschiedde via een Franse omroep en daarbij heeft nauwkeurige research bijgedragen tot een veel perfectere kwaliteit. De kosten bedroegen toen 20.000 gul den. Dat zou Inmiddels al 60.000 gul den worden. Nu we de zaak zelf ln handen hebben kost het hele project ruim gerekend. 160.000 gulden voor 130 uur zendtijd met alle produktie- kosten meegeteld. DE Uitgaven blij ven beperkt door de goede verdeling van de .zwevende zendttijd". Het hele Tour-gebneuren kost so wie so veel geld. ook zonder dat vliegtuig. Je kunt de luisteraar nu eenmaal geen slecht produkt meer verkopen. Onder andere omstandigheden zou den we minimaal op vier posten een zender moeten hebben, omdat de draagkracht van gewone zenders oe ROmeiMEM ZUO UOTUUCUJK y— eetuo«RscHuu:D u»e «ftoeTeiNj Yy psoeeseu <y* stickem essews J oesceMso-cR y -re «-TEKEtJ... Twee medewerkers van „Radio Tour de France" George Tor en verslaggever Theo Koomen (r). producer niet verder reikt dan 30 kilometer. Met het vliegtuig als hulpzenders kunnen we veel betere kwaliteit be reiken. met slechts een of hoogstens twee zenders in de koers. We hebben er zelfs drie. Een teleurstellende gedachte is dat. Juist nu de technische aspecten van de verslaggeving beter lijken georga niseerd dan ooit, het rennersveld van de Tour mager bezet ls. Slechts hon derd coureurs nemen deel en een aantal coryfeën meldde zich af. De kleinste Tour sinds jaren. Bovendien maken de Nederlandse vedettes Hennle Kuiper. Jan Raas en Joop Zoetemelk geen directe kans op een overwinning. Rechtvaardigt deze wetenschap dan toch deze vrij dure onderneming? Buurman: „Het is ge bleken dat radio Tour de France" een ongekend aantal luisteraars aan trekt. Het gaat hier om miljoenen. Dat alleen al rechtvaardigt alles. De omzetting van de „normale" pro gramma's heeft ook gevolgen. De Nationale Hitparade zal door de NOS-radio inplaats van op vrijdag middag op woensdagavond van 19.02 uur tot 21 uur uitgezonden worden. Dat gebeurt op de woensdagen 29 juni. 5. 13 en 20 Juli. Van 21.02 tot 22.55 volgt dan het sportprogramma „Langs de Lijn". Alle andere vaste onderdelen zullen automatisch ver vallen. 62: In de ziekenauto lag Kareltje Knetter op een bed, deskundig vastgesnoerd door een kundige ver pleger. De wakkere kerel zat zelf op een bankje achter het bed en hij droeg enkele medische Instrumen ten in de hand. Hij lette scherp op de toestand van de zieke en het was duidelijk, dat hij gereed stond om bij het minste alarm in te grijpen. Maar hij was niet de enige, die bij Kareltje Knetter aanwezig was, want ook smidje Verholen zat in de ziekenauto. „Waarom moet lk nou in de ziekenauto naar de stad, baas?" vroeg Kareltje klagend. „Waarom heb lk zo'n kille zak met Ijs op mijn hoofd? Er is toch niks aan mijn hoofd? Er is toch niks aan de hand? Nou Ja, ik kreeg een optater van Bulle Peesje tegen mijn knie en nog een stomp tegen mijn kaak ook. Dat was alles. En wat doen ze nou? Bulle geven ze een doodgewone waarschu wing en mij dragen ze met de bran card van het veld."„Ja Ja. zo gaat het nou een keer met voetbal len," zei de smid wijs. „Je hebt in je eerste wedstrijd al kunnen leren, Kareltje, dat het voetballen nog maar weinig meer met de ware sportvreugde te maken heeft" „Ik had de wedstrijd anders best kunnen uitspelen," mopperde Ka reltje. „Wat doe ik hier in die auto? Ik wil eruit!" En in zijn drift zette het levenslustige kereltje zijn sterke tanden stevig in het zware linnen van zijn bed. Geen wonder dus, dat het weefsel onheilspellend begon te kraken.Toen vond de deskundige verpleger, dat het tijd werd drastisch in te grijpen. Bijten de patiënten nee, dót kon hij niet toestaan. „Ik geloof, dat de zie ke begint te ijlen," stelde de kerel vast. „Dat ken op een extreme her- senbloeing wijze, natuurlijk. Effe in- grijpe." En voor iemand be greep wat er stond te gebeuren, had de medisch goed onderlegde vak man reeds met een houten percus siehamer inge'grepen. Het ijs en de flarden van de ijszak spatten alle kanten op. „Een moeilijk geval," zuchtte hij nog. „Ik moest harder slaan dan ik dacht Van ome radio- en tv-redactie In een extra uitzending van het VAR A-program ma .Wonderland" worden vanavond (21.15 uur, Nederland 1) beelden vertoond die er eerder dit seizoen bij inschoten. Zo zijn optredens te zien van de blues-zanger Leon Redbone en van de gitaarvirtuoos Leo Kottke (foto), die onder meer „Morning is the long way home" en „Egg two" speelt. Goochelaars alt verscheidene landen komen aan bod in de Fran se serie Een wereld vol trues, waar van de VARA de eerste aflevering vertoont. Ned. 1/14.05 De NOS presenteert een samen vattende reportage van de vloot- schouw ter ere van de jubilerende Britse vorstin. Ned. 2/18.00 Een hele Tour is een Franse documentaire over de Tour de France van 1975. Ned. 1/19.04 Onderwerpen in AVRO's Tele- vizier Magazine zijn: Het effect van de regering Begin op het leefkli maat in Israël; de politie in Neder land en de toegezegde versterking; de economische problemen in de kabinetsformatie Ned. 2/21.15 Bariton Bernard Kruysen zingt liederen van Henri Duparc. Hilv. 4/15.00 Jan Moraal speelt de rol van „opa" in de eerste aflevering van de door hem geschreven strip De heilige strozak. Hilv. 1/17.00 De Glyndebourne Festival Ope ra is te beluisteren in de uitvoering van La Voix Humaine van Francis Poulenc op tekst van Jean Cocteau en in Janaceks opera Het sluwe vosje. Het zijn opnamen die de BBC op 19 juni heeft gemaakt. Hilv. 2/20.15 HILVERSUM e» FM kanalen» AVRO 7 00 NVfuwn 7 91 fS) AVRO klok lichte miuitk (7J0N«ws 7 41-7A6 Radio journaal) 820 Nieuw» IN Gymnastiek vnor öe huisvrouw 445 De Groenteman 8 SO Morgenwijding 94» (S> De platenkcuze van Willem Stnetman NOS 9 30 Spiegel van Belgie AVRO l#00(S» Radio Lawaai papegaai I0.M) Arbeidsvitaminen, populair v er zoek platenprogramma <19.30 Nieuws 1033 Radiojournaal» 1130 (S) Rondom (waalt 1MB Mededelingen voor land- en tuinbouw 12 30 Nieuw» 12 41 Radiojour naal 12-55 Knipperlicht verkeersmagazine 1325 Beursplein 5 1330 n Middagje AVRO Mu zak informatie en service. (15 30 Nieuws IJ 13 Radiojournaal I 17 00 De heilige stro zak stripverhaal OVERHDDSVOOR LICHTING 17 20 Nieuws uit de Nederland- ve AMilten 1730 Nieuw* AVRO 17 33 Ra diojournaal 17 45 Toppers van toen PP 14 19 Uitrending van de PvdA IS 30 Nieuw» AVRO 18 41 Per saldo Zakelijke N »pKg«4ingen 1855 Lichte rnuin k 1900 Zevende Dag» Adventisten NOS 19 IS >S» A«oord krurm-k van amateuristische mu- a-kbeoefening AVRO 20 00 <S» Hoogte «pcrHk» 21 Oa De avonturen ter bij de muziek. 23 20 <S) Skymasters Show 2335-24 00 Nieuws. HILVERSUM II <402 m en FM kanalen) KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Het levende woord 7.25 Badinenc klassteke muziek. 7.54 Overweging. 8 00 Nieuws. 8 11 Echo 8 30 Aubade: klassieke muziek 9 00 De letter M: programma over alternatieve energie. 930 Scheepspraat In formatie voor schippers. 9 35 Waterstanden. 9 40 De ietter M informatief gevarieerd programma 10 30 Muziek die niet oud wordt. Vcrxoekplatcnprogramma voor ou dere mensen- (11.00 Nieuws). 11.30 Ouder worden we allemaal, bejaardenprogramma. 12 00 Vijf lellen na nu OVERHEIDS VOORLICHTING: Uitzending voor de landbouw NCRV 13 00 Nieuws 13.11 Echo magazine 13 40 Vreemdeling ui mijn Va-' ders huis. Herinneringen van mi <tn 14 00 Uit het operette- en r bum 15 00 In de wachtkamer, gesprek. 14 00 Nieuws 16 03 Spreekuur gesprek. NOS 17 00 Het zal mijn lijd wel duren. Programma over milieu en grond stofaangeiegenheden. 17 20 <S) Eurolight. 17 40 Informatie uit do regio 17.55 Medede lingen. 18 00 Nieuw» 18.11 Echo Waarin o.a. reportage tennis. 18 30 <Sl Op vleugels pia nomuziek 18.50 Verkenning Informatie op sociaal maatschappelijk terrein 19 00 fS) Bel Canto op de zomeravond 1930 Kerk in meervoud 20 00 Nieuws 20 05 Overweging 29 15 (Sl Glyndebourne Festival 1977 klas- vwkc muzk NOS 23 00 fS) Met het oog op morgen 23 05 AktualiUitcnoverzichl. 23.10 De krant van morgen: 23 20 Den Haag van daag; 23 52 Even ontspannen voor het sla pen gaan yoga 23 55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (445 m en FM-kanalen) VARA (07 00-08 00 Actualiteiten via Dingen van de dag) Tussen 07 00 en 18 00 om dc twee uur rechtstreeks verslag van VARA's voettocht. 07 02 (S) Gesodemeurders. 09.03 (S) Pop op drie. 1103 (S) Drte draait op verzoek van mensen uit de sportwereld 12 03 (S) VARA's zoekplaatje 14.03 (S) Spitsbrcld (14.45 Engels popnieuws. 15.45 Bericht uit New York) 16 03 (S) LP top-20 en de tip-LP 17 03 (S) Alfred Lagarde. NOS: 18 03 Dc vacaturebank. 1410 (S) NOS-maal. VARA 19 02 (S) Popreconstruclic. 20.02 (S) Nashville 21.02 (S) Popdonder. 23 02 (S) Wachten op middernacht. 00 02 (S) Nacht drie-draai 0202 (S) Peter Holland. 05.02- 07.00 (S) Truck 18.55 Journaal 19.04 VARA: Een hele tour (Auteur du tour). 21.15 Wonderland, eztra muziekprogramma TV vandaag 14.00 VARA: Chapt-Chapo. kJeuterfilmpje 14.05 Een wereld vol kucs. programma mei 21.50 VARA: Famüeportrei 22.45 Journaal NEOCRLAN09 18.00 f IOS: Zeveren regeringsm&leum Koningin Eksabeth van Engeland, samenvatting 1455 Journaal 19.05 AVRO: AVROSToppop presenteert de 1430 Een druppel m de oceaan. avonturenMm 14.58 Oscar Peterson presenteert 20.00 NOS: Journaal 20.25 AVRO: GttwnUe. tv-sene 21.11 Tetevwer Magazine 21-55 Columbo. dateclne lone 23.15 NOS: Journaal —20— „Maar u moet niet weggaan vanwe ge deze rel; zij zullen u echt niet weer lastig vallen. Pakt u even een koffertje en gaat u dan met mij mee. Morgen zullen wij de zaak hier wel opruimen en zij zullen er allemaal bij helpen!" De oude man antwoordde niet di rect; wel schonk hij twee glazen cog nac in en gaf er Paul één van. Ten slotte zei hij: „U moet het hun niet al te erg kwalijk nemen, meneer Crad- dock. Dit soort dingen gebeuren nu overal in Europa. Ik vind het erg vriendelijk, dat u me wilt meene men, maar lk geloof niet dat het verstandig zou zijn. Zij zullen het u blijven aanrekenen, zo lang de oor log duurt De zaak zou anders lig gen, als mijn zoon hier was, maar mij kunnen zij niets doen. Het zijn uw ruiten, die kapot zijn". „En uw auto, die zij in brand hebben gestoken", gromde Paul. „Maar waar is Gottfried eigenlijk? Ik hoor de, dat hij een tijd geleden naar het vasteland is gegaan". „Hij is in Duitsland. In juni moest hij een muziek-examen doen in Ita lië en daarna is die ezel een tocht door de Dolomieten gaan maken. Ik heb bericht, dat hij geen toestem ming heeft gekregen om te vertrek ken. Hij is nog altijd Duitser en er is alle kans, dat zij hem hebben gemo biliseerd. Misschien is dat wel de reden, waarom uw mensen van avond mijn nüten hebben vernield". „Ik weet zeker, dat dit er niets «nee te maken had", zei Paul. maar hij vond het wel een vreemde gedachte, dat de jonge man, die ln het dal was opgegroeid en die hij helemaal als een der hunnen had beschouwd, nu misschien een Duits uniform droeg. „Kunnen zij hem dwingen dienst te nemen?" vroeg hij. Schouderopha lend antwoordde de professor: „Hij zal moeten kiezen tussen het leger en de gevangenis. Als ik dit had kunnen voorzien, had ik veel eerder een naturillsatieaan vraag inge diend. Maar wie kon dit ver moeden?" „U zei, dat u uw papieren had gekre gen; zij gaan u toch niet interne ren?" „Nee", zei de oude heer. „ik mag naar Amerika vertrekken. Het ls jammer, dat Gottfried en ik niet van plaats kunnen verwisselen. Zelfs de Junkers zouden mij niet als soldaat kunnen gebruiken". Er viel niets meer te zeggen; Paul voelde zich de gevangene van de omstandigheden. Al zijn zekerheden waren weggevallen. Will Codsall was vertrokken, Gottfried, nu de oude professor. Binnenkort zouden er nog „De Boekerij, Baarn veel meer mensen het dal verlaten. Hij nam aan, dat hij er op de duur wel aan zou wennen, maar het viel hetm niet gemakkelijk. Als afscheid zei hij: „U hebt zich hier toch gelukkig ge voeld, professor? U zult ons toch niet vergeten?" De oude man glimlachte: „Dat zal ik zeker niet, meneer Craddock. Ik zal altijd met dankbaarheid aan het Shallowforddal blijven denken. Hier heb ik gevonden wat ik zocht: de kans om rustig te werken temidden van vriendelijke mensen en één uit barsting van woede kan de herinne ring aan tien vreedzame jaren niet verdrijven". Zij gaven elkaar een hand en toen vertrok Paul. De straat was volko men verlaten, maar toen hij De Raaf passeerde, klwam Pansy Pascoe op hem toe: „Zij hebben die arme stak ker toch niets gedaan?" vroeg zij. Paul vertelde haar, dat hij er met een paar schrammen was afgeko men, maar dat de politie morgen ochtend wel een onderzoek zou in stellen. „Dat gun ik dat stel idioten van harte", zei zij, „maar Walt zal er niets van merken, want die vertrekt morgenochtend vroeg. Gelukkig, want er viel geen verstandig woord meer met hem te praten sinds het begin van die rotzooi". Hij vroeg zich af, hoe zij met die hele horde kinderen zich zou kunnen red den van de kostwinnersvergoeding, maar toen bedacht hij zich, dat zij een Potter was en dat Potters zich altijd overal doorheensloegen. Hij bedankte haar voor het telefoontje en reed naar huis. Langzamerhand werden er meer veranderingen zichtbaar in het dal. Begin november zag De Benedenste Vallei er weer net zo verwaarloosd uit als vroeger. Jem, de Goliath uit Bideford, die hier had geregeerd sinds hij zijn baan op de kermis er aan had gegeven en die de twee meisjes Potter strak aan de lijn had gehouden, was Will Codsall gevolgd kort na het wonder van de Marne. Smut Potter was hem vrijwel on middellijk achterna gegaan. Hij liet de zorg voor zijn kassen blijmoedig over aan de jongste zoon van de "Eveleighs, want het soldatenleven zou hem misschien de kans geven zijn oude stroperspraktijken weer te gaan uitoefenen. Ondanks het feit, dat hij vanwege die stroperij in de gevangenis had gezeten, werd hij met graagte aangenomen, want hij was een uitstekend schutter. Wordt vervolgd Horizontaal: 1. bloeiwijze, 4. kunste naar, 9. vochtig. 11. achten, 12. lat werk voor leibomen, 16. Myth, fi guur, 17. lidwoord. 18. puntige uit was. 21. kippenloop. 22. kever, 23. aanleg, 25. oude lengtemaat, 27. in- sekteneter, 28. zangvogel. 31. tij ding. 32. landschap op de O.kust van Sumatra, 34. verwonding, 35. gezond. Verticaal: 1. algemeen kiesrecht (afk.), 2. wanneer, 3. wapen, 5. koor, 6. deel van een trap. 7. Europeaan, 8. scheik. element. 10. kreupel, 13. ovenkrabber. 14. jaargetijde. 15. bloem. 17. boom, 19. doortochtgeld, 20. schaapkameel. 21. verhoogd beeld, 24. engelse titel, 26. kort mu ziekstuk. 28. huisdier. 29. ontken 3 6 7 r tl '9 72 ?3 ?s 1 3T ning, 30 hogepriester te Silo, 31. pers. voornaamw. 33. item (afk OPLOSSING VORIGE PUZZEL Horizontaal: 4. malloot, 5. osteria, 6. mutabel, 7. visioen. Verticaal 1. balsturig, 2. alteratie, 3. motiveren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 4