Den Uyl heeft haast Situatie blijft ernstig Amin is Veilig terug' met Nieuwe Haagse Courant enmetNieuwe Leidse Courant Turkse ambassadeur in Rome vermoord Complicatie Alarm van passagiers 'OU* Wensen van humanisten Pagina 3 In deze krant Irritatie in CDA over uitlatingen formateur Kirchentag in Berlijn Opmerkelijk kort verslag bemiddelaars ^Frankrijk hield Zaïrese inval in Angola tegen Spanje laat weer negen Basken vrij HET WEER Enige regen Toch kaper uit school ontsnapt Koninklijke rondvaart Motor botst tegen boom: twee doden F Anti-Britse campagne opgevoerd Maar we leggen het helder uit Dat wel Welkomstvoordeel hoort biju. Trouw 35STE JAARGANG NR 10160 VRIJDAG 10 JUNI 1977 MASSIEF EIKEN MEUBELEN Kooreman en Zn Periode meubelen Nieuwe Run Leiden 071-122144. Uitgave trouw/kwartet b.v. hoofdredacteur j. tamminga directeur ing. o. postma postbus 859 Amsterdam abonnement 14.82 imaandi— ƒ44,45 ikwartaali— 175.60 <jaari POSTGIRO 660000 BANK NED.CRED.BANK REK.NO. 23.00.12.574 GEMEENTEGIRO X11000 LOSSE VERKOOPPRIJS 0.60; FRANKRIJK FRS 3.50. DUITSLAND DM 1.80. LUXEMBURG FRS 13. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Kabinetsformateur Den Uyl heeft gisteravond opnieuw aange drongen op een zo snel mogelijke afwikkeling van de kabinetsformatie in het belang van de sociaal-economische problematiek. PAGINA 2: Hervormde kerk doet zuinig aan PAGINA 3: Botulisme dreigt weer PAGINA 4: Tv-medewerkers van NCRV boos op directeur PAGINA 5: Zuidmolukkers tegen de faciliteitenwet PAGINA 7: Europa wel kruisraket van VS Mevrouw Soumokil (rechts) en dr. Hassan Tan na uren bemiddelen in de gekaapte trein weer terug in het crisiscentrum in Assen. Dat deed Den Uyl in een brief aan CDA-fractlevoorzltter Van Agt, waarin de formateur zich akkoord verklaard met de door het CDA voor gestane procedure bij de kabinets formatie: eerst behandeling van de grondpolitiek (het onderwerp waar op het eerste kabinet-Den Uyl viel) en daarna de sociaal-economische problematiek in samenhang met de drie overige hervormingsvoorstellen. Gisterochtend liet Den Uyl zich in een eerste reactie op de CDA-brief van woensdagavond ontvallen die brief „geen bijdrage te vinden aan een snelle afwikkeling van de kabi netsformatie." In CDA-kringen werd daar gisteravond kriegel op gerea geerd: Men acht die uitlatingen niet bevorderlijk voor het klimaat van wederzijds vertrouwen tussen PvdA en CDA, waarvan Den Uyl zelf ge zegd heeft het te willen scheppen. President Moboeto: PARIJS (Reuter) Zaïre heeft op het punt gestaan napalm te gebrui ken tegen de opstandelingen in de zuidelijke provincie Sjaba (het vroe gere Katanga) en het buurland An gola binnen te vallen. Dit heeft de Zaïrese president Moboetoe Sese Seko gisteren in Parijs gezegd. Vol gens de president had Frankrijk hem van deze plannen afgehouden. „Onze bedoeling was de grens met Angola te overschrijden om dat land een afstraffing te geven, wat de ge volgen van zo'n actie ook geweest zouden zijn", aldus de president. Frankrijk had hem tegengehouden en eveneens voorkomen dat Zaïre de diplomatieke betrekkingen met de 8owjet-Unie zou verbreken. MADRID (Reuter) De Spaanse regering heeft gisteren weer een aan tal Basken uit de gevangenis ontsla gen en naar het buitenland verban nen. In totaal negen Basken mochten (isteren de gevangeniscel verlaten. Vijf gingen naar Denemarken, twee naar Noorwegen en twee naar Oos tenrijk. In totaal zijn nu al zeventien gevan gen Basken in een korte periode vrij gelaten. De Spaanse regering hoopt »p deze manier de spanningen in Baskenland wat te kunnen vermin deren. (Een uitvoerig verhaal over de toe- atand in Spanje staat op pagina 7). IOSKOU (AFP) Uit Chinese kon in Moskou is vernomen, dat !hina een ambassadeur naar Mos kou zal zenden. Deze post is langer lan een jaar vacant geweest. vorige Chinese ambassadeur, •ioe Hsin Sjoean, die sinds novem- *r 1970 in de Sowjet-Unie is ge- 'eest, verliet Moskou in maart 1976 n is sindsdien niet vervangen. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen of een on weersbui. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen oost en zuid. Maximum temperatu ren van 20 tot 25 graden. Morgen en overmorgen: plaatselijk re gen of onweer en maximumtem peraturen omstreeks 21 graden. Morgen zon op/onder 05.20/22.00 Maan op/onder 02.43/16..75 Van onze verslaggevers ASSEN De situatie rond de beide gijzelings zaken blijft ook na het tweede gesprek van de treinkapers in Drenthe en de beide bemiddelaars „onverminderd ernstig". Dit is gisteravond gezegd in het crisiscentrum te Den Haag. Er is geen en kele mededeling gedaan over het gesprek, dat on geveer viereneenhalf uur heeft geduurd. Of men uit het gesprek iets nieuws vernomen heeft, werd in Den Haag geantwoord: „Natuurlijk was het nieuw, en dat moet u letterlijk nemen". Na hun bezoek aan de trein zijn de bemiddelaars mevrouw Soumokil en dr Hassan Tan, slechts kort verslag uitgebracht. Oorzaak was toen dat het eerste gesprek in feite weinig had opgeleverd en dat men gauw uitge praat was. Gisteravond was nog niet duidelijk welke conclusie er aan de gebeurtenissen moest worden ver bonden. Samen met het eerder gevoerde ge sprek zit er nu in totaal ruim tien uur overleg tussen kapers en bemidde laars op. Het tweede gesprek heeft korter gduurd dan het vorige dat zes uur duurde. Dat eerste gesprek le verde geen aanknopingspunten op voor een vreedzamen oplossing van het probleem. Na moeizaam overleg kwam het tweede gesprek tot stand. Gistermiddag om twee uur gingen mevrouw Soumokil en dr Hassan Tan de trein in (opnieuw via de spe ciaal aangevoerde trap en hartelijk door de kapers begroet onder de rand van de deuropening gedrap- peerde Zuidmolukse vlag) en ruim viereneenhalf uur later kwamen ze weer naar buiten. Om kwart over zeven arriveerde het tweetal in het beleidscentrum in Assen. BOVENSMILDE Er is in de eerste gijzelingsweek in Bovensmilde in derdaad een kaper ontsnapt uit de school te Bovensmilde. Dit is mee gedeeld door de regionale omroep Rono. Men liet twee ex-gijzelaartjes uit de school „verslaggevertje" en „gijzelaartje" spelen voor de micro foon. Uit de vraag- en antwoordspel van het jeugdige tweetal kwam naar voren dat er een vijfde gijzelaar in de school is geweest. Deze zou zich volgens de scholiertjes in zijn eigen voet geschoten hebben en daarna huilend naar de naast gelegen Mo lukse wijk zijn gevlucht. Volgens de jongetjes is het verhaal „waar" ge beurd. Ze verschillen alleen van me ning over de vraag of het voorval zich de eerste of de tweede dag voor deed. Het verhaal klopt met eerder ge ruchten Er was toen echter nog geen sprake van dat de overvallers zich zelf hadden verwond. Wel zou een van de Zuidmolukkers zijn weg gegaan. Omdat de politie vreesde dat een fotograaf de man toevallig op de foto had gekregen, werd diens fotomateriaal tijdelijk in beslag ge nomen. Kort na het incident werd een prikkeldraad om de school ge legd die ook de school en de Zuid molukse wijk van elkaar scheidt. persoon meegaan naar de trein. Me vrouw Soumokil en dr. Tan lieten het beleidsteam woensdag we ten, dat zij het op prijs zouden stel len als juffrouw Frieda Tomasowa, verbonden aan het Zuidmolukse cri siscentrum in Capelle aan de IJssel hem zou begeleiden. Frieda Toma sowa was tot voor enkele Jaren hoofdbestuurslid van de Vrije Zuid- Aanvankelijk zou er nog een derde, molukse Jongeren. Later deelde het tweetal mee dat toch niet noodzake lijk was, dat deze derde contactper soon mee zou gaan. Justitie woord voerder Van Leeuwen kon gister middag niet zeggen, waarom de offi ciële contactpersonen zo snel van gedachten waren veranderd. Zie verder pagina 3 en 5 Na het vallen van de schemering gis teravond werd een SOS-signaal van uit de trein opgevangen. In morse tekens seinde een gegijzelde door middel van een klein spiegeltje: „Haal ons eruit". De dramatische op roep om hulp werd opgemerkt en ook uitgezonden door de Britse BBC Akkoord met door CDA voorgestelde procedure In de brief die Den Uyl gisteravond bij Van Agt liet bezorgen liet hij zich overigens aanzienlijk gematigder uit. De formateur komt daarin niet met verwijten, doch constateert slehcts dat het CDA zich verenigt met het van meet af aan betrekken van D'66 bij de formatie, met het beginnen van de formatiebesprekin gen met de grondpolitiek en met het vervolgens behandelen van de overi ge hervormingsvoorstellen in de- contekst van het te voeren sociaal- economisch beleid. „Dat is geheel overeenkomstig mijn bedoeling en het Inzicht van de frac tievoorzitters van PvdA en D'66", constateert Den Uyl. Hij reageert op de wens van het CDA om de imma teriële punten van het beleid zoals abortus dlrekt na de sociaal-econo mische problematiek te bespreken, slechts met de mededeling daar „goede nota" van genomen te hebben. Niet aan de orde De problematiek van deelname van D'66 aan de formatiebesprekingen en de eventueel daaruit voortvloei ende zetelverdeling binnen het te vormen kabinet schuilt Den Uyl weg naar latere fasen in de formatiebe- Armeense organisatie 7.egt dader te zijn ROME (Reuter, AP) De Turkse ambassadeur Taha Carim bij het Vaticaan is gisteren door een onbekende man in Rome neergeschoten en later op de avond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Volgens de Romeinse politie had de ambassadeur in maart dreigbrieven ontvangen van een „Armeense on dergrondse" in Turkije. Ook zijn er in Rome leuzen op de muren ver schenen waarin Turkije verantwoor delijk gesteld wordt voor de „onder drukking van het Armeense volk". De ambassadeur was sinds decem ber 1973 bij het Vaücaan geaccredi- Als onderdeel van de feestelijkheden in verband met haar regeringsjubileum maakte de Britse koningin gisteren een rondvaart door Londen. Voor haar terugkeer aan de wal bestond veel belangstelling. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een Armeen se organisatie. Een onbekende belde gisteren het kantoor van het Franse persbureau AFP op en zei dat de ambassadeur was neergeschoten door de „organisatie van de Armeen se volkerenmoord". Ambassadeur Carim werd bij zijn Romeinse woning neergeschoten door een enkele dader. De 63-jarige diplomaat werd verrast en slaagde er niet in zijn eigen pistool te trekken. Hij werd getroffen in het hoofd en de schouder en overgebracht naar een polikliniek voor een spoedoperatie. Carim is de derde Turkse ambassa deur op wie sinds 1975 een aanslag is gepleegd. Beide andere diplomaten werden op slag gedood. Op 22 okto ber 1975 werd de ambassadeur in Wenen, Danis Tunaligil, door enkele mannen neergeschoten. Twee dagen later werd zijn collega Ismael Erez in Parijs doodgeschoten. Bij deze aan slag werd ook de chauffeur van de ambassadeur gedood. Belde aansla- 'gen werden opgeëist door Armeense en Griekse organisaties. De daders zijn nooit gearresteerd. Organisaties van Armeniërs in bal lingschap maken aanspraken op het oostelijke deel van Turkije, waar tij dens de Eerste Wereldoorlog naar schatting een anderhalf miljoen Ar meniërs werden vermoord. Ook het conflict tussen de Grieken en hun vroegere overheersers heeft zijn wor tels in een ver verleden, maar is door de Turkse invasie op Cyprus op nieuw opgelaaid. sprekingen. De stelling van het CDA dat D'66 best met de besprekingen mee mag doen als maar vaststaat dat die deelname het aantal door het CDA te claimen ministerzetels niet nadelig zal beïnvloeden, wuift de formateur weg met de medede ling de gevolgen voor de drie partij en van de deelname aan de forma tiebesprekingen nog niet aan de orde te achten. Onderscheid Het bezwaar van het CDA tegen het hanteren door de formateur van de term „progressief kabinet" wijst Den Uyl van de hand. Hij schrijft dat het hem bevreemdt, dat het CDA bezwaar maakt tegen de beti teling progressief of vooruitstre vend, van een kabinet, waarin het CDA een naar program en zetelver deling volwaardige plaats moet krij gen. Hij meent, dat de karakteris tiek „progressief" in ieder geval het nut heeft van het gewenste onder scheid met een VVD-CDA-kabinet. Den Uyl kondigt in de brief nu defi nitief aan op korte termijn aan PvdA, CDA en D'66 voorstellen te doen over het te voeren sociaal-eco nomisch beleid en de vier hervor mingsvoorstellen (zoals bekend de grondpoliUek. de ondernemingsra den. de investeringsrekening en de vermogensaanwasdellng). In Den Haag wordt verwacht dat die voor stellen uiterlijk begin of midden vol gende week er zullen zijn. Forma teur Den Uyl zal voor die tijd, voor zover gisteravond bekend was. geen nieuwe personen raadplegen. Van een verslaggever ERMELO Een motorrijder en zijn duopassagier zijn in de nacht van woensdag op donderdag om het le ven gekomen in Ermelo De motor- flets waarop zij zaten raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder, de 18-- jarige H. de Ruiter uit Nunspeet en# de passagier, de 21-jarige H. van' Asselt uit Nunspeet, overleden ter plaatse. HOORN Op de weg Hoorn-Enk huizen is ter hoogte van Venhuizen de 26-jarige F. H. M. Koomen uit Diemen gistermorgen bij een ver keersongeval om het leven geko men. De auto die hij bestuurde bot-, ste tegen een boom. NAIROBI (UPI, Reuter) In Oeganda is een Brit opgepakt en beschuldigd van spionage. Dit is gisteren bekend gemaakt door de Oegandese radio. In dezelfde uitzending werd ge zegd dat president Idi Amin „veilig terug is" in de Oegande se hoofdstad Kampala. Die laatste mededeling maakte een einde aan de speculaties over de verblijfplaats van Amin, die in de nacht van maandag op dinsdag uit Kampala vertrok met de mededeling dat hij naar Londen ging. Hij zou daar de conferentie van Gemene- bestlanden willen bijwonen. Oegan da is lid van die organisatie maar de Britse regering had laten weten dat Amin niet welkom was in Londen. Het vliegtuig van de Oegandese dic tator werd dinsdag op verschillende plaatsen gesignaleerd in Europa, maar het lijkt nu waarschijnlijk dat hij helemaal niet buiten Oeganda is geweest. De Oegandese radio ver klaarde gisteren dat Amin terugge keerd was van „succesrijke bespre kingen met revolutionairen in cen traal Afrika." Gistermorgen nog liet dezelfde radio horen dat Amin kans had gezien Londen binnen te komen. De naam van de gearresteerde Brit werd niet direct bekendgemaakt. Wel werd gezegd dat hij was aange bracht door een Belg, wiens naam men niet wenste te onthullen. D? Brit zal terecht staan voor een mili tair tribunaal en zal, als hij schuldig wordt bevonden, waarschijnlijk ter dood worden gebracht, aldus radio- Oeganda. Ook andere, eveneens niet met name genoemde Britten, wer den beschuldigd van ondermijnende activiteiten. De naar schatting 300 Britten die in Oeganda verblijven kregen eerder deze week te horen dat zij het land niet uit mogen. Amin heeft de Oegandezen gewaarschuwd dat „ieder die Britse goederen koopt, dat op eigen risico doet." Verder is Frankrijk gevraagd te stoppen met de behartiging van de Britse belan gen in Oeganda. Anders kunnen de Frans-Oegandese betrekkingen in gevaar komen Frankrijk neemt de Britse zaken waar in Kampala sinds de diplomatieke betrekkingen tus sen Engeland en Oeganda zijn ver broken De ontwikkeling van de Amerikaanse kruisraket heeft het temmen van de wapenwedloop niet erg geholpen. En nu werpen ook andere landen begerige blikken op het nieuwe speelgoed. Wij kunnen het ook niet helpen dat de wereld steeds Ingewikkelder wordt. Nieuwe abonnee: Straat: Plaats:Giro Betaalt per kwartaal Opgegeven door: Adres: Plaats: Ik ontvang graag naar keuze: Q Een degelijke mini-indexklapper voor telefoonnummers en adresgegevens. Handzaam formaat. Geschikt om mee te nemen in elke jat of tas. Q Drie kleine gekleurde klosjes garen en naalden in een fraaie balpen. Een handig hulpmiddel voor de vakantie. 3 Twee verschillende Ot en Sien afbeeldingen. Te gebruiken alt sierplaat of place-mat. In de originele kleuren en afwas- baar De nieuwe abonnee krijgt een welkomatvoordeel. HIJ betaalt (na twee weken gratis ter kennismaking de krant te hebben ontvangen) 6,55 minder voor de eerste termijn. 8chrijf op de open envelop: Trouw-Kwartet, antwoordnum mer 2792, Amsterdam. Een postzegel ls niet nodig, die betalen wij. Bellen kan ook: 020-913456, afdeling service. few I nn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 1