Echtpaar voelt zich met zes adopties niet klaar cl Zakrekenmachine voor nieuwe spaarders. ABN Bank Veel doden in drul verkeer in weekeii WEZEN, VONDELINGEN EN KINDEREN VAN MELAATSE OUDERS In zwembad verdronken strips en waaiers Nieuwe spaarders bij de ABN kunnen nu in het bezit komen van een handige, elektronische zakrekenmachine. Dat is praktisch bij het boodschappen-doen, bij uw huishoudelijke boekhouding, bij het berekenen van alles en nog wat Het is bovendien een goede reden om nü te gaan sparen. Bij de ABN. Bon voor spaarders. Zo komt u aan de zakrekenmachine: Enkele spaarvormen van de ABN. DINSOAG 31 MEI 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet 31 ME door Barend Mensen ETTEN-LEUR - Sergeant- majoor-instructeur Frits W. M. Koopmans en zijn vrouw Han- neke Koopmans-de Groot, Ro- chussenlaan 27 in Etten-Leur, hebben een druk gezin. Hun twee eigen en zes geadopteerde kinderen in leeftijd varië rend van een tot 15 jaar vereisen de nodige zorg en aan dacht. Zij vormen echter een bron van vreugde voor hun ou ders. En ondanks de drukte thuis spannen die zich in voor nog veel meer kinderen. Paul (15) en Rob (12) zijn de „eigen" zonen. Niet minder eigen zijn het echtpaar Koopmans echter gewor den twee jongens en een meisje van Nederlandse afkomst, een Zuidame rikaans jongetje en twee Indone sische meisjes. Tot voor kort behoor den beide laatsten, Juanita en Desi- rée, tot de ergste probleemgevallen van het weeshuls Melanla in Lango- an. op vijftig kilometer afstand van Manado op Noord-Celebes. Nu zijn ze gezond en vrolijk en hebben ze houvast in een gezin dat hun gebor genheid en liefde geeft. Heel verhaal Frits Koopmans antwoord op de vraag waarom hij en zijn vrouw op de solotoer zijn wat betreft het bie den van hulp aan kinderen in nood is een heel verhaal. Achter hun eigen gezin, dat een illustratie is van wat mensen, als ze werkelijk willen, per soonlijk kunnen doen om verschop pelingetjes van een wisse ondergang te redden, zien zij twee kindertehui zen in Langoan staan. Het zijn het al genoemde weeshuis Melania voor zeer Jonge kinderen en het Dr. J. Lucas-kindertehuls voor oudere kinderen, gesticht om te voorkomen dat dezen op twaalfjari ge leeftijd weer los moeten worden gelaten omdat er dan voor hen geen plaats meer is in het weeshuis. Het echtpaar Koopmans heeft speci ale banden met deze kindertehuizen en met de mensen die ze met onvoor stelbaar hard werken en volledige zelfopoffering in stand houden. Dat zijn met name de zusters Paula Schats (73!) en Louise de Bakker van de Congregatie Jezus. Maria. Jozef, mevrouw B Lucas, weduwe van de arts dr. J. Lucas, die lang op Celebes heeft gewerkt en daar ook is overle den. en pater P. Smout MSC, een bijzondere man van wie Frits Koop mans zegt dat hij zijn beste vriend is geworden. Medeverantwoordelijk „Mijn vrouw en ik zijn diep onder de indruk gekomen van wat deze mensen en hun medewerkers doen. We werden er op onvergetelijke wijze mee geconfronteerd toen wij in de Minahassa waren om namens mijn familie het graf van mijn oom te bezoeken. Die heeft vele Jaren als missionaris op Celebes gewerkt. Van dat bezoek is de adoptie van Juanita en Desirée, twee schromelijk ver waarloosde kleintjes, het gevolg ge weest. Wij voelden ons onmiddellijk mede-verantwoordelijk voor de strijd, die daar ten behoeve van in ontzettende omstandigheden verke rende kinderen wordt gevoerd". Frits Koopmans en zijn vrouw, die al eerder vijf kinderen uit een ont wricht Nederlands gezin in huis heb ben gehad, konden zich niet van Melanla en het Dr. Lucas- kindertehuls losmaken. Ze zouden zichzelf kunnen afvragen of ze met hun zes geadopteerde kinderen al niet genoeg doen. Dat doen ze echter niet omdat ze met eigen ogen ont zaglijk leed hebben aanschouwd. In Langoan gaat het om kinderen zonder ouders, om vondelingen, om kinderen uit onvolledige gezinnen en voor een belangrijk deel ook om kin deren van melaatse ouders, die uit vrees voor besmetting uit de ge meenschap zijn gestoten. Nood is groot De Indonesische autoriteiten zijn zich volgens de heer Koopmans de vaak ten hemel schreiende toestan den bewust. Zij doen ook wat zij kunnen. De nood is echter zo groot dat hulp van het particulier initiatief niet kan worden ontbeerd. Men is het bisdom Manado. dat de kinderte huizen met financiële steun van het Christian Children's Fund USA be heert, dan ook zeer erkentelijk. Maar er is meer nodig om de hulp aan de kinderen effectief te laten zijn en zodoende uitzicht te bieden op een betere toekomst dan die welke voor de meesten in de kampongs in de Minahassa schijnt te zijn weggelegd. Vandaar dat Frits Koopmans bezig is met een persoonlijke actie waar mee hij 80.000 gulden bijeen wil brengen om het Dr Lucas- kindertehuis in staat te stellen vier wooneenheden te bouwen. Er zijn al vier van deze units waarin verwaar loosde zorgenkinderen in adoptief gezinsverband kunnen samenwo nen. Het moeten er acht worden, want het aanbod is groot. Wat het echtpaar Koopmans hier relatief bezien dan in het klein doet, moet daar op ruimere schaal worden aan gepakt. En dat belooft te lukken als er maar voldoende woonruimte komt. Met dit project en met het geven van hulp aan en het begeleiden van wees kinderen, die bij familieleden zijn ondergebracht, is men er overigens nog niet. Er is in Langcan een huis houdschool voor meisjes. Zeker zo nodig is een vakschool voor Jongens. Het is een nieuw project van pater Smout. „Die school kost echter drie ton", aldus Frits Koopmans. „Toch ga ik, als ik het geld voor de woon eenheden bij elkaar heb (en er is al bijna 40.000 gulden), het ook probe ren voor die vakschool. Nee, ik ga er geen organisatie voor stichten. Het mag in geen enkel opzicht geld aan bijkomstigheden kosten. Elke gul den die hier binnenkomt gaat recht streeks naar pater Smout. Dat ge beurt dankzij de belangeloze mede werking van de ABN". Erg plezierig is intussen dat Terre des hommes toegezegd heeft de fi nanciële adoptie van de kinderen, die in de nieuwe wooneenheden wor den opgenomen, voor haar rekening te zullen nemen- Wie het echtpaar Koopmans (tel. 01608-12441) wil hel pen gelieve dat te doen via giro 1110608 ABN Breda banknummer 520470524 met vermelding van Pro ject Zr. Louise-Dr. Lucas- kindertehuis. Men kan ervan verze kerd zijn dat elke bijdrage aan dit stukje praktisch christendom bij zonder goed besteed zal worden. Van een verslaggever AMSTERDAM Het drukke verkeer van het Pinksterweek- einde heeft een groot aantal mensen het leven gekost. GEIJSTEREN (Lmb.) Een motor rijder en een meisje op een fiets zijn zondagavond om het leven gekomen in het noord-Limburgse Geijsteren. De motorrijder wilde Inhalen, maar motor en fiets raakten elkaar. De slachtoffers zijn de 23-Jarige P. Ver- mazeren uit Soesterberg en de 14- jarige Annemlek Franssen uit Maas hees. MAARTENSDIJK De achtjarige Emine O. uit Utrecht is zondag om het leven gekomen toen de auto waa rin ze meereed van de weg raakte. Drie andere kinderen en de moeder van het meisje raakten gewond. De vader, die de auto bestuurde, was niet in het bezit van een geldig Ne derlands rijbewijs. ECHT De 21-jarige Maria C. Hoff manns uit Schaffhausen (W- Duitsland) is in Echt om het leven gekomen toen de auto waarin ze meereed op een kruispunt tegen een andere wagen botste. Zes andere mensen raakten gewond. GROESBEEK Twee meisjes zijn zondagavond om het leven gekomen nadat ze waren aangereden door een auto. Slachtoffers zijn de 15-jarige W. H. M. Schaap en de 17-jarige R. H. Jamlean, beiden uit Groesbeek. De man die de wagen bestuurde, de 32- jarige timmerman G. M. H. verkeer de volgens de politie onder invloed van sterke drank. HAVELTE Vier mensen zijn vrij dagavond om het leven gekomen toen twee wagens bij een inhaalma noeuvre frontaal tegen elkaar botsten. Het ongeluk gebeurde op rijksweg 32 in de gemeente Havelte. Slachtoffers zijn de 11-jarige D. G. Egger uit Utrecht, de 41-j; B. Dirksen, eveneens uit t" later overleed, de 28-jari|_ huis uit Haaksbergen en d mejuffrouw M. Vogt uit E de kop sloeg. HERWEN EN AERDT Jarige smid M. Liefrink uitj' is zaterdagmorgen verongi hij met zijn auto een trekpRCSi passeren die linksaf sloeg. en da HOLTEN De drie-jarige groot uit Deventer is zondagmlierelsd het leven gekomen toen deTkers v rin het kind meereed bij teger manoeuvre in botsing kwaït ZIJ *^j door er ui 1-0). RILLAND BATH (Zlnd) te lai jarige P. G. M. Wagenaar ui profit heide is zondagmiddag ge dat hij met zijn wagen in Zt een bocht vloog, over de koj iand< tegen een lantaarnpaal bo n pov in dc VALKENSWAARD - De mevrouw A. Henselmans kenswaard is gistermiddag V u fer geworden van een mam invloed een auto bestui JV, vrouw, die op haar fiets r< aangereden. Bestuurder va rLgJ gen was de 34-jarige p Eindhoven. LEEUWARDEN De Jan Laanstra uit Harkema dagmiddag in een zweml hulsterveen (Fr.) verdroi Jongen is door onbekendi in het diepe terechtj ofschoon hij niet kon Toen men hem vond baatfct op mond-beademing niet AAG a celev 'ba Qd-Ci >%burt le|amei n sc J dijk Dc Raid van Commissarissen en het Presidium van dc AGO Onderlinge Levenseer™ ke- rinj-MaalschappiJ gevestigd te Leeuwarden maken bekend dat de verkiezing van vier le den tot afgevaardigden voor de Algemene Ledenvergadering zal plaatshebben te Leeuwar den in het Burmaniahuis. Nieu- westad 9, te Amsterdam in het Van Brienenhuis. Herengracht 162 en te 's-Gravenhage in het Kortenaerhuis. Kortenaerkade I. op woensdag 29 juni 1977 van 10 00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Zij die aan de stemming wen sen deel te nemen, moeten daarvan vóór 13 juni 1977 schriftelijk aan het Presidium, zetelend te Amsterdam in het Van Brienenhuis voornoemd, kennis geven onder toezending van hun polis, waarvan moet kunnen worden aangetoond dat alle vervallen premies be taald zijn. Daarna ontvangen zij tenminste drie dagen vóór de verkiezing een stembiljet Jaarlijkse Algemene Vergade ring van aandeelhouders in de N V. INDL'STRIEELE MAAT SCHAPPIJ PALEMBANG- te houden op vrijdag 17 juni 1977 des voormiddags om 11 uur in het gebouw 'Industria', zaal VI. Dam 27. Amsterdam. PINTEN VAN BEHANDE LING: 1. Verslag van dc directie over het boekjaar 1976 2. Vaststelling van de balans per 31 december 1976 en van de verlies- en winstrekening over het boekjaar 1976. 3. Vaststelling van het divi- dend over het boekjaar 1976. 4 Raad van Commissarissen. 5 Rondvraag De hierop betrekking hebben de stukken met het prae-advies van de Raad van Commissaris sen liggen ter inzage ten kanto re van de Vennootschap, Sluis- weg 9. MaasbrachL Aldaar, als mede aan dc hierna genoemde deponeerkantoren. «jn af schriften kosteloos voor aan deelhouders verkrijgbaar. Aandeelhouders, die de alge mene vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelen of een daarvoor uitgereikt recu uiterlijk op 14 juni 1977 te depo neren ten kuntore van de Ven nootschap. dan wel bij een van de kantoren van de Amster dam-Rotterdam Bank N.V. of Pierson. Heldring Pierson N V. te Amsterdam. 's- Gravcnhagc of Rotterdam. De te deponeren regus dienen in te houden, dat de aandelen geblokkeerd zullen blijven lot na afloop van de Vergadering. De Directie. AMSTERDAM MAASBRACHT mei 1977 veert rra veeb ILAÏ •Jar een en h .yra l. t€ le. 1 [tal slot' len i Bos: de Stuurt u mij meer informatie over sparen bij de ABN. Ja, ik wil graag de zakrekenmachine, neemt u kontakt met mij op. Dhr./Mevr./Mej. Straat: Plaats: Tel.: Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen Zo ja, bij ABN-kantoor: - In ongefrankcerde envelop zenden aan: Algemene Bank Nederland, Afd. Ó.D. 50, Antwoordnummer 1555, Amsterdam. U opent bij de ABN een spaarrekening. Daarop stort u een bedrag van tenminste f 50,-. De ABN stort op uw spaarrekening dan nog eens f7,50. Deze spaarpremie moet u dan wel minstens twee maanden laten staan. De zak rekenmachine mag u echter meteen meenemen voor maar f 17,50. Let wel, u hebt f 7,50 gekregen en u betaalt f 17,50. Het is beslist verstandig om er snel bij te zijn, want dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Stuur ons daarom snel de bon. Of loop even binnen bij een ABN-kantoor. Er zijn nogal wat spaarvormen bij de ABN. U kunt sparen met een spaarboekje of een gewone spaarrekening. Daarnaast heeft de ABN nog twee verschillende Spaar-Extra- Rekeningen. Voor hogere rente. Bij deze rekeningen worden opnamekosten berekend wanneer u spaargeld opneemt. Dus die hogere rente is alleen aantrekkelijk als u uw spaargeld enige tijd kunt laten staan. Welke spaarvorm i ook kiest, u kunt óók automatisch sparen met het Salaris Spaarplan. Een vast bedrag, dat u maandelijks kunt missen, wordt dan telkens overgeboekt van uw salarisrekening naar de spaarrekening van uw keuze. Kan het nog gemakkelijker?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 10