Een preek van Henny Visser IVï Üh Onder de argusogen van Romeinse Curie Wapenembargo gevraagd tegen Zuidamerikanen Orgelmaniak actief in Engeland LAND ONDER GODS HAND Bomen Getsemane verduren eeuwen H. M. Kuitert: Wat heet geloven? Van Leer noemt rapport OSACI onnauwkeurig R.K. kerk bekeert geen joden meer VAN DA ACS' VOOI RBUGANGf' VRIJDAG 8 APRIL 1977 KERK Trouw/Kwartet door A. J. Klei In de mooie jaren dat dominee H. A. Visser ons in volle jeugddiensten uitlegde wat het gebod ..Gij zult niet echtbreken" allemaal inhield, maakte zijn collega Buskes deze reclametekst voor hem: ..Geen huwelijksnood geneest gewisser.dan in een preek van Henny Visser". Ik meld met nadruk dat ik de titel boven dit stukje dééruit haal. want zelf zou ik het niet over Hènny Visser durven hebben Vooral niet nu ik Present, het kerkblad der Amsterdamse hervormden heb gelezen hoe dominee H. A. Visser in kloeke taal te kennen geeft, dat hij het tegenwoordige drukke gebruik van vóórnamen volstrekt verwerpelijk en zelfs zondig vindt. Er bestaan in ons land vierentwintig dominees Visser, ik heb het nageteld in het register van Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek en daarbij de Visschers (met sch dus» niet meegerekend, hoewel je het verschil tussen Visser en Visscher alleen maar kunt zien en niet horen Welnu, de tronie van het lot wil dat uitgerekend H A Visser, deze strijder tegen het ijdel gebruik (want zo noemt hij het) van iemands voornaam, de énige van dit vieren twintigtal is. die altijd metz'n voornaam wordt aangeduid Ik weet niet of dominee H. A Visser hieronder lijdt. Gelet zijn visie op het voornaam-gebruik moet ik aannemen van wel. Ik meende altijd dat het soort van onderscheiding was: je had een grauwe massa dominees Visser, maar daar toerende er ééntje bovenuit en dat was niet zomaar een dominee Visser, maar dat wa s Henny Visser. Een aantal jaren terug ben ik eens opgebeld door een nijdige abonné. We gebruikten in de zaterdagse rubriek ..kerkdiensten" nooit voorletters en nu stond er dat in de Oranjekerk dominee Visser preekte. en dan moest je als krantelezer maar afwachten of Je Henny Visser kreeg of (en ik citeer letterlijk) „een gewone dominee Visser". Maar dominee H. A. Visser zelf keurt dit woordgebruik streng af. Hij komt ertoe hiervan te getuigen omdat hij op de televisie had gezien en gehoord, dat minister Vorrink tegen een wachtende journalist zei „Vraag het maar aan Joop", en daarbij kennelijk op minister-president drs J. M. den Uyl doelde. Dominee Visser wil, als ik goed begrijp, niet terug naar de tijd dat we allemaal bogen als knipmessen zodra een hooggeplaatst persoon zich liet zien. maar hij heeft toch (alweer: als ik goed begrijp) enig heimwee naar het moment, waarop hij als student met minister Slotemaker de Bruine in een open calèche door Groningen reed. De voornaam van de minister was een diep mysterie, „ok al plachten we onder elkaar heel oneerbiedig over Blotemaker de Schuine te spreken", zoals dominee H. A. Visser opbiecht Maar op dat „Vraag het maar aan Joop" terug te komen, naar aanleiding daarvan schrijft dominee Visser in Present: „Ik vind dit niet alleen belachelijk, onecht en een zielig lonken naar populariteit, zoals ik 't al netzo belachelijk vind wanneer andere, minder belangrijke figuren, met hun voornaam exhlbltioneren. ik vind 't bovenal een miskenning van de naam. die voor mij nog altijd iets met het wezen van zijn drager heeft uit te staan. Je naam. dat ben je zelf, zoals je je aan je echte vrienden durft te openbaren. Zoals we de naam van God niet ijdel mogen gebruiken, omdat we dan aan God zelf komen, zo moeten mogen we onze eigen naam niet te grablle gooien en tot allemans-bezit degraderen. Vandaar dat ik de uitdrukking 'vraag het maar aan Jaap' stijlloos vind in de mond van mensen die geroepen zijn ons volk te regeren. Maar misscnien toont dit ijdel gebruik van iemans voornaam weer eens aan. hoezeer ons volk geseculariseerd is." We zien. dat dominee Visser nog verder gaat dan zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus. Hij wil ook het publieke gebruik van voornamen „helpen weren en verbieden". Ik snap dit niet, ik ervaar het gebruik ervan eerder als blijk, van genegenheid en soms ook van eerbied. Dominee Visser is in 1945 met zes collega's („Wat bezielt ze?") tot de SDAP toegetreden. Welnu, hij zal oude socialisten toch wel eens hebben gehoord over „Pieter Jelles", en dat was dan niet zielig of belachelijk, maar een uiting van eerbiedige verbondenheid met hun leidsman (je kon het woensdagavond bij een terugblikkende VPRO-televisie nog eventjes meemaken). En wat er „werelds" aan 't gebruik van voornamen is, ontgaat me volkomen. Ik vreest juist dat je van secularisatie moet spreken als de mensen iet meer weten dat H. A. Visser Hènny Visser is. H. A. Visser ADVERTENTIE UTRECHT Een groep kerke lijke en andere organisaties ADVERTENTIES Hervormd Nederland 0e23 week m Hervormd Nederland oa: Interview met Abel Herzberg Beckers »ern<euwmgon hoeven me» &ed»e<gond tc zqn N-euwe levensstijl een eipiostel poMiek Ontwikkelingshulp Oq overheid me» veikg Een chritteiqk antwoord op het kapita lisme Hoe Of Schriften verder worden ge- Oo geschiedenis van de Messe-gotven Ik abonneer mi| op HN vraag een proefnummer NaSm Straat Piaats Tet nr Ab prqs f 31." per haitiaar Zonder postzegel verzenden aan Antwoordnummer 1776 Oen Haag Bellen kan ook: 070 - 512111 HN la ook In de loaae verkoop ver krijgbaar TR-K impressies uit Israel door ds J. J POORT w i Dc schrijver had |tren fototoestel btj .:rh in Israel Ook geen filmcamera Hij schreef drn schriften vol en daaruit groeide dit boek Een boek. zoals er nog niet over Israel was: hoogst origineel' Over de vogels op Golgotha Het kinderschoentje met ge broken vetert je uit de concentratie kampen. in di- glazen vitrine van Yad Vashem Dt El Aksamoskec. verboden voer kinderen f'asen vieren op Kerstmis in Bethlehem Een preek op en strandpaal aan de Rode Zee Dc Sinai en wat een gigantisch bergbe klimmer Mozcs moet zijn geweest Veel bijbelteksten krijgen verrassend nieuw licht Meeslepend en indringend ge schreven' fraaie paperback. 128 blr. met unieke foto's van Joop Sterk. 10 90 Verkrijgbaar bij de boekhandel of bij t'ITGEYCRIJ J T van den TOL DORDRECHT Voorstraat SH - Postbus 63 Tel 078 395S8 Onze adressen: AMSTERDAM Postbus 859 Wibautstraat 131 Tel 020-913456 Telex 13006 ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 Westblaak 9 Rotterdam Tel 010-115588 DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 Parkstraat 22 Den Haag Tel 070-469445 ZWOLLE/GRONINGEN Postbus 3 Melkmarkt 56 Zwolle Tel 05200-17030 vraagt in een brief aan de Ne derlandse regering om geen wapenuitvoer meer toe te staan naar een negental La tijns Amerikaanse landen De oproep aan de Nederlandse rege ring is ondertekend door het mode- ramen van de raad voor zaken van overheid en samenleving van de her vormde kerk. de Nederlandse missie raad en het secretariaat ontwikke lingssamenwerking van de gerefor meerde kerken. Verder staan er de namen onder van het Brazilië- comité. het Chili-comité. Clat- Nederland, Kerk en Vrede. SJaloom en X-Y-beweging. De briefschrijvers menen dat de Ne derlandse regering een bijdrage moet leveren aan het herstel van de democratie in Haïti. Guatemala. Pa raguay. Nicaragua (landen die al meer dan twintig jaar dictatuur ken nen). en verder Brazilië (militaire dictatuur sinds 1964). Bolivia (sinds 1971». Uruguay (sinds 1973). Chili (sinds 1973) en Argentinië (sinds 1976) Geen steun De briefschrijvers vragen de Neder landse regering geen militaire steun aan deze regimes te verlenen. Zij noemen: het niet leveren van urani um aan Brazilië, het niet verkopen van wapens, b.v oorlogsschepen of vliegtuigen, richt- en communicatie apparatuur of patenten op wapen- apparatuur. De regering wordt verder gevraagd in de VN een initiatief te nemen om tot een wapenembargo te komen. Ook willen de briefschrijvers dat in ons land wetten komen waarbij Ne derlandse bedrijven verplicht kun nen worden inzicht te geven in hun buitenlandse investeringen, waarbij die bedrijven verplicht kunnen wor den hun werk in die landen op te schorten. De regering wordt gevraagd niet langer faciliteiten voor investerin gen en handel in die landen te verle nen en steun te geven aan groepen die zich inzetten voor democratie in die landen. Wie steun aan deze oproep wil geven kan handtekeninglijsten aanvragen bij het coördinatieadres van de ac tie. Nieuwe Gracht 47. Utrecht. Zojuist verschenen: Prof. dr K. J. Popma GESTOORDE WERELD De niet-medicus staat anders tegen over de vraag wat nu eigenlijk ziekte is. dan de geneesheer. Over het onderwerp „wat is ziekte?" bestaat zo goed als geen literatuur. Dit was voor de theoloog en filosoof Popma aanleiding er over na te denken. Daaruit is dit boek ontstaan, dat zich bezighoudt met de medische ethiek. Uitgangspunt en richtinggever van de auteur is wat men zou kunnen noemen een „Bijbels realisme". Toch is „Gestoorde Wereld'' geen filosofische studie, maar veeleer een gewone levensbeschouwelijke ont boezeming. Inhoud: Inleiding. Gestoorde licha melijkheid. Houvast aan de waar heid. Ziekzijn en cultuur. Menszijn en demonie, Verstonng, Lichaam en ziel. Euthanasie. Ethiciteit. Leven en dood. Verzorging. Wijze onwetend heid. Een handreiking ter motivatie van ons zijn als mens. Paperback 160 pag. 18,95. Verkrijgbaar bij uw boekhandelaar of rechtstreeks bij de uitgever TlY\ Wy\se Benedictus j Antwoordnummer 1000 Hilversum (geen postzegel nodig) JERUZALEM De olijfbomen in de tuin van Getsemane zijn waarschijnlijk dezelfde als waaronder Jezus en zijn disci pelen hebben vertoefd. Een we tenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de bomen meer dan tweeduizend jaar oud zijn. Het onderzoek is gebeurd aan de universiteit van Californië. Daarheen zijn de wortels gezon den van twee bomen die een halve eeuw geleden zijn doodge gaan. Ook de Israëlische boom- deskundige professor Sjimon Lavi heeft verklaard, dat de bo men in het hof van Getsemane zeker een tweeduizend jaar oud zijn. ..Maar ze kunnen nog ou der zijn". De bomen meten zo'n zes meter in het rond. Professor Lavi werd te hulp geroepen, omdat de acht bomen sporen van een ziekte begonnen te vertonen. Hij heeft geadviseerd de bomen te snoei en en dierlijke mest rondom de stammen te verspreiden om het uitdrogen van de bladeren tegen te gaan. Sinds de bomen licht zijn gesnoeid, is een verbete ring in de gesteldheid van de eeuwenoude bomen ingetreden. ADVERTENTIE Wegens enorme belangstelling vrijwel gelijktijdig 1ste en 2de druk verschenen van structuur en herkomst van de chriatell|ke geloofsuitspraken 232 bladzijden, paperback, 19.75 uitgave van TEN HAVE, Baarn - mi in de boekhandel AMSTELVEEN President-directeur Oscar van Leer van het verpakkingsconcern wil dat zijn bedrijf in Rhodesië blijft wer ken ondanks de sancties die de VN tegen het land heeft uitgeroe pen. Hij heeft dat gezegd in de IKON-rubriek Kenmerk naar aanleiding van de verschijning van een rapport over zijn bedrijf. Het rapport is opgesteld door OSA CI. het oecumenisch studie- en actie centrum voor Investeringen, in opdracht van de kerken in Amstel veen. de vestigingsplaats van het Van Leer-concern. Oscar van Leer meent dat de Rhode- sische regering in principe bereid is een multiraciale samenleving te aan vaarden. Volgens hem zijn over een aantal jaren de moeilijkheden ach ter de rug „en dan zullen wij nog altijd in het land zijn." De heer Van Leer vindt ook dat zijn concern be drijven dient te sUchten in de zoge naamde thuislanden in Zuid-Afrika om daarmee mee te werken aan een ..eerlijke en consequente ontwikke ling". Het Van Leer-concern heeft op ver zoek van OSACI weinig gegevens over het bedrijf prijs willen geven. De heer Van Leer vindt het rapport thans onnauwkeurig. Volgens hem bevat het naast een aantal waarhe den een te groot aantal halve waar heden. Hij betreurt dat het rapport niet eerst met de leiding van het bedrijf is doorgesproken. ROME (AFP) De r.k. kerk stelt zich op het „bijzondere en definitie ve" standpunt, dat zij afziet van iedere bekeringspoging onder joden. Dit is bekendgemaakt in een offici eel communiqué van de internatio nale commissie voor contacten tus sen de r.k. kerk en het jodendom. De commissie vergaderde vorige week twee dagen in Venetië. LONDEN De kerkorgels in Hertfordshire ten noorden van Lon den dreigen tot zwijgen te worden gebracht door een Vnaniak, die ze berooft van pedalen, pijpen en ande re onmisbare onderdelen. De politie denkt, dat de dader zelf een groot orgel aan het bouwen Is. Zij heeft een, beroep gedaan op het publiek in Hertfordshire, de man te helpen pak ken, „voordat hij alle orgels in het graafschap tot zwijgen heeft ge bracht". UTRECHT Het r.k. aartsbis dom Utrecht gaat werken aan de benoeming van maximaal zestien pastores voor het bedrijfspastoraat. De diocesane pastorale raad beval aartsbisschop Willebrands een eerste experimenteel vijfjarenplan aan. Daarbij tekende de raad aan. dat de bedrijfspastores niet in een isolement mogen raken. Zij zullen door de hele kerkgemeenschap in al haar geledingen moeten worden ge dragen. Met hun ervaringen kunnen zij dan van groot nut zijn voor hun collega's in het parochie-pastoraat. VELP De stand van ds H. J. Hegger's actie „100.000 nieuwe testa menten voor de schoolkinderen van de staat Rio de Janeiro in Brazilië" is thans 76.000 gulden. Nodig is 187.000 gulden. HAARLEM Een fusie in de kring van de pinksterzending: de stichting Zaire-zending is opgegaan in de stichting Kleine Kracht. Het echtpaar Jacques en Ans Vernaud. dat momenteel in de Verenigde Sta ten is en> in augustus naar Zaire hoopt terug te keren, is door Kleine Kracht overgenomen, dat verder het werk steunt van de echtparen Mo lenkamp in Japan, Roosenboom op de Canarische eilanden (Spanje) en Goldberg in Calabrië (Zuid-Italië). PARIJS Pastoor Bellego van de Nicolaaskerk, die al bijna een maand is bezet door aanhangers van aarts bisschop Lefebvre, heeft van de rechter toestemming gekregen, de bezetters door de politie te laten verwijderen, als zij er volgende week nog niet uit zijn. WENEN - Van 15 tot 18 oktober zullen christenen, joden en moslims voor het eerst een gedachtenwisse- ling houden op Europees niveau. In het bijzonder zal worden gepraat over de gastarbeiders in Europa. Het gesprek vindt in Wenen plaats en wordt gedragen door de vaste confe rentie van joden, christenen en mos lims, die zeven jaar geleden in Ber lijn werd opgericht. CAMPINAS - De r.k.kerk en de kerken van de Reforra&tie in Brazilië hebben de handen ineengeslagen om krachtiger te kunnen optreden tegen de schending van de mensenrechten in dit land. Voor het eerst hebben de r.k. bisschoppen van Brazilië verte genwoordigers van de andere kerken uitgenodigd deel te nemen aan hun bisschoppenconferentie. Samen hebben zij een verklaring voorbereid over de christelijke eisen van de poli tieke ordening. HET WE3W TtSWHisr Voor 5 miljoen schoolkinderen van Z. Amerika vraagt de World Home Bible League een Nieuwe Testament. Sommigen zeggen: Geef ze een hele Bijbel. Maar hoeveel moeite kost het al in Nederland om 187.000.- bïj elkaar te krijgen voor 100.000 Nieuwe Testamenten! Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht! Giro 901.000 t.nv. Stichting In de Rechte Straat te Velp, met verm. „N.T.Braz." door ds. A. A. Spijkerboer Paus Paulus VI heeft weinig eer inge legd met zijn encycliek „Humanae Vi- tae", en vooral met de verklaring over de sexualiteit van 29 december 1975. Het verzet dat hij opriep was zo algemeen, dat Je Je kon afvragen, niet alleen of de iedere dag bezorgder kijkende paus. maar ook of de op haar grondvesten trillende rooms-katholieke kerk het allemaal zou overleven Daarom is het bijzonder interessant om het nummer van „Concilium" te lezen, dat gewijd is aan de vragen, die de paus heeft opgeroepen, of misschien zou je beter kunnen zeggen aan de vragen, die in de bedoelde encycliek en ver klaring niet zijn beantwoord Concilium is het internationale rooms-katholieke tijdschrift, dat verder wil gaan op de weg. die het Tweede Vaticaanse Concilie heeft opengelegd, en er wordt in geschreven door de bloem van de rooms-katholieke theologie Het nummer heet ..Zedelijke normen, waar om er. hoe?" en als Je begint het te lezen, denk je dat je er alleen even knappe als abstracte betogen over zedelijke inzichten en zedelijke oordelen in aan zult treffen Maar bij nader toezien blijkt, dat al die betogen draaien om het huwelijk en wat daarmee samenhangt Alle acht moraal theologen, die in dit num mer schrijven, denken vanuit de natuur, de een meer dan de ander, maar ze denken allemaal vanuit de wereld, die ons omgeeft en die soms zulke duidelijke aanwijzingen voor ons denken en handelen lijkt te kunnen ge ven Daaraan ontlenen ze hun bewegelijk heid. omdat je uiteindelijk verschillend kunt denken over wat de natuur ons te zeggen heeft. Dat was vroeger al duidelijk, toen men in de rooms-katholieke moraal-theologie wel eens een onderscheid wilde maken tussen zonde „tegen de natuur", b.v. homo-sexualiteit of masturbatie, en zonde „volgens de natuur" b v. verkrachting. De vraag is dan of het wel in de natuur van de vrouw ligt om zich te l&ten verkrachten, en of het niet veeleer In haar natuur ligt zelf te beslissen met wie ze geslachtsgemeenschap wil hebben Vind je dat laatste, dan zul je ook verkrachting een zonde „tegen de natuur" moeten noemen. Ontwikkeling Ik noem dit om te laten zien. dat je heel verschillende kanten uit kunt. wanneer je vanuit de natuur denkt. De acht moraal theologen. die in ..Concilium" aan het woord zijn. zijn ver verheven boven dit soort her senspinsels. maar zij laten wel zien. dat je denkend vanuit de natuur, tot andere conclu sies kunt komen, dan de traditionele rooms- katholieke moraal-theologie. wier opvattin gen door de paus in de encycliek „Humanae Vltae" en in de verklaring over'de sexualiteit van 29 december 1975 zijn vertolkt M a w de nieuwe rooms-katholieke moraal-theologie vecht de traditionele vanuit haar eigen voor onderstellingen aan. en dan ziet het er slecht voor de traditionele uit. omdat de nieuwe moraal de wind van de tijd in de zeilen heeft. Zo komt Dietmar Mieth na een gedegen we tenschappelijk onderzoek van de betekenis van de menselijke levenservaring tot de conclusie, dat het huwelijk „ook in het ver volg wel de centrale levensvorm lijkt voor de articulering van de geslachtelijkheid", maar dan eerder „als privé-relatie dan als maat schappelijk instituut; kinderen zijn dan de verlangde uitdrukkingsvorm van deze relatie en niet meer institutioneel en biologisch noodzakelijk." Zo kan Mieth dan huwelijk en voortplanting langzaam maar zeker van el kaar losmaken. Hoe zou een nieuwe rooms-katholieke huwe- lijksethiek er uit kunnen zien? Dat is ook na grondige lezing van „Concilium" niet gemak kelijk te zeggen, want deze moraal theologen gaan uiterst behoedzaam te werk. en neem hun dat eens kwalijk ze moeten werken onder de argus-ogen van de Romeinse curie' Maar ik zou zeggen, het huwelijk blijft centraal staan als de vorm waarin man en vrouw hun sexualiteit beleven, maar kinde ren zullen niet meer zo onverbiddelijk nodig zijn als vroeger, het gebruik van anti- conceptionele middelen zal toegestaan wor den. en aan echtscheiding en homo- sexualiteit zal niet meer zo zwaar worden getild Met abortus zal men echter alleen in gevallen van uiterste nood vrede kunnen hebben. Het kan nog wel twintig of vijftig jaar duren, voordat Rome dit alles erkent, maar ik twijfel er niet aan of het ogenblik komt. waarop Rome dit doet. want daarvoor zijn de argu menten, die „Concilium" vanuit de natuur, en dan in het bijzonder vanuit de menswe tenschappen aanvoert, veel te sterk. Evangelie de vlam van hoop V Dit is de dag dat de rechtval stierf. Hij was niet de eerste zou ook niet de laatste zijrt' Hem gingen vooraf al die reek m, digen die leefden uit Gods va en woorden. Door de eeuwei^_ straalden ze als sterren Die o^i vertrouwden, vaak tegen bet*— ten in. En »n ieder geval tea omstandigheden in. Ze hoopt God en wat Hij hen had toegf Ook al scheen alles daarrri strijd te zijn. En ze spraken da en leefden ernaar. Dat werf kwalijk genomen. Boven de i kasten van „Der Stürmer" I „De joden zijn ons ongeluk! hebben de rechtvaardigen vóór geweten. Zij waren voor hun ving het ongeluk en daarom v ze de dood ingedreven, van Al Zacharias toe. Deze rechtval bij uitstek hoorde het roeper hun bloed. Hoorde de klacll daaruit opsteeg: hebben wij dal geefs geleefd en zijn wij da] geefs gestorven? En Hij is hui gegaan. Jezus is ons ongeluk! als een sinister wachtwoord dl geven. Totdat Hij in onze hl kwam. De rechtvaardige bij ui| De ene rechtvaardige wiens J en sterven dat van alle rechtvaardigt. In wiens lijd] sterven Gods bedoelingen zijn gekomen en openbaar zi| worden. Hij is ook niet de laats rechtvaardigen. Hij heeft nalf lingen gezien, om met Jesaja t ken. Die met Hem. de levend# weg gingen en van Hem leerde! gerechtigheid en vrede wan hun lot was vaak lijden en Maar Hij was daarbij hun hoof was hun geluk geworden. Hun Waarom ze het konden volh<£ en door wie ze overeind blevet was niet de eerste en ook niK laatste der rechtvaardigen. Hir Gods rechtvaardige mensei] Zijn dood gedenken wij deze i Maar dan zoals het bedoeld is 1 een stille dankbaarheid, met vlam van hoop die door niets te doven is. IS' Beroepingswerk NED. HERV. KERK 1 Beroepen te Strijen (toez.): A. <ist Dam te Maasdam; te Wapenvepo M. Bakker te Nieuwerkerk^ IJssel. Aangenomen naar Sneek: O. burger te Stadskanaal-zuid. pl Intrede op 10 april te WaddinxO- J. Verwelius uit Veenendaal. doe april: te Veenendaal: A C v.d uit Poederooijen. ;st( Bevestiging op 11 april te R<i n dam-zuid (zendingspred.) dnke Vijfvinkel kand. te Utrecht d dezelfde dienst i.v.m. benoeming» docent aan de St Pauls Theol. <r ge te Limuru namens de gerefjge dingsbond zal worden uitgezoisti naar Kenia. ip, 1 GEREF. KERKEN ne Afscheid van Berlikum: S. Feewi ber. te Schoonebeek. i e jen CHR. GEREF. KERKEN US Intrede op 13 april te Thesinge:Zt Hardeman, kand. te Apeldoongli BAPT. GEMEENTEN Beroepen te Rotterdam: H. veld te Enschede ^5 Er zit dus beweging in de rooms-katholieke moraal-theologie. maar de nieuwe van ..Con cilium" blijft in zoverre bij de oude van Ro me, dat ook zij vanuit de natuur denkt. Het is eigenlijk verbijsterend om te zien hoe sommi gen van deze geleerden een schitterend theo logisch betoog opzetten zonder het evangelie ook maar te noemen. Anderen doen dat dan weg. maar voor hen lijkt het evangelie meer een mogelijkheid te zijn. die er óók is. Uit niets in dit nummer blijkt, dat de mens door God met gezag wordt aangesproken, en dat de mens onder dit gezag een vrijheid vindt, waarin hij zich ook op het terrein van de sexualiteit veel lange en dodelijk ver moeiende omwegen kan besparen, en dan heus niet in zeven sloten tegelijk loopt. ..Zedelijke normen, waarom en hoe?", nr 10 van Concilium 1976; te bestellen bij de Horstink, Kon. Wilhelminalaan 17 te Amersfoort, 10.90. Théas 1 In Pau (Frankrijk) is mgr. PiA1 Marie Théas. de oprichter vale rooms-katholieke vredesbewara Pax Christi. op 82-jarige leeftiji c storven. Théas kwam tot de opor ting van Pax Christi, toen hij tijgt de tweede wereldoorlog in een te' kamp gevangen zat. Het aanvaf lijke doel was door gebed en gesva de haat tegen de Duitsers te 4n winnen. Later werd de doelstele; verruimd tot het gehele desvraagstuk en de verhoule arm-rijk en sinds 1956 wordt dtë: weging geleid door kardls Alfrink. Als bisschop van Lou i spande mgr. Théas zich in voan bouw van de ondergrondse basils Elisabeth Kasemanr1" De dertigjarige Elisabeth K mann. dochter van de Duitse fr loog Ernst K&semann, is sameti). enkele anderen in Buenos Aireèl arresteerd. De reden voor de arri tie. die al op 8 maart plaatsvorf» nog steeds niet bekend Elisalil Kasemann woont al acht jarfi Argentinië, waar zij politiek, se» logie en economie studeert. Prof. dr. G. E. Meulemi Prof. dr. G. E. Meuleman is als Nederlander gekozen in het uil* rend comité van de hervormdr reldbond. Het geheel vernieuwt^ mité, dat totaal 21 leden telt. gekozen in een schriftelijke mlng onder de 143 aangeslote: ken. In Nederland zijn de vormde, gereformeerde en strantse kerk lid. Prof Meuli (51) is hoogleraar godsdienstfili aan de Vrije Universiteit te A dam Het nieuwe comité zal gustus geïnstalleerd worden i* historische Greyfriars-kerk in I burg. Oswald Hoffmann i De Amerikaanse radiopredikaf Oswald C. J. Hoffmann Is gek tot voorzitter van de wereldl van bijbelgenootschappen. Hij 4 de Anglicaanse aartsbisschop^ gan van Canterbury op, die r twintig jaar aan het hoofd k gestaan van de 99 bijt» nootschappen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 2