FAMILIEBERICHTEN DINSDAG 29 MAART 1977 PS 12-RHir= kunnen van maandag tot en met vrijdag telefonisch van 9 00-19.30 uur opgegeven werden op nummer 020-913456. Op zondagavond Is dit alleen mogelijk van 10 00-20.00 uur. geboren: christien dochter en zusje van helmus wildeman anneke wildeman- keijaer annemieke monnickendam. 26 maart 1977 dissel 33 Dankbaar en blij ontvingen wij uit God's hand een zoon en broertje Frank Theodoor L. J. Bouma J. C. A. Bouma-Jonker Leo Ewald Zoutkamp. 25 Maart 1977. Gereformeerde pastorie Enige en algemene kennisgeving. Tot onze grote droefheid is heden geheel onver wacht overleden onze lieve man. vader, zoon en schoonzoon Christiaan Wilhelmus Pel op de leeftijd van 53 jaar. J. Pel-Honing Cynthia en Theo René M. Pel-van Ouwerkerk M. J. A. Honing-Cornelisse Hilversum, 28 maart 1977 Jac. Peelstraat 18 Geen bloemen Öe begrafenis zal plaatshebben woensdag 30 maart a.s. legen 11.30 uur op de Noorderbe graafplaats te Hilversum. Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u mede te delen dat heden onze medewerker de heer C. W. Pel is overleden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen graag sterkte om dit verlies te dragen Directie en personeel zetterij Christelijke Pers. Amsterdam. 28 maart 1977 Na een langdurige ziekteperiode is in vrede ont slapen onze lieve man. vader en grootvader Jan Nijenhuis oud-notaris op de leeftijd van 88 jaar. Amsterdam. A. E. Nijenhuis-Windgassen Amstelveen. H. Nijenhuis C. Ngenhujs^Vollenhoven Hoorn. H. J. Nijenhuis J. H. M. Nijenhuis-Vinkenburg Epse. A. E. Bokslag-Nijenhuis C. H. Bokslag Amsterdam, M. C. van der Meer-Nijenhuis en kleinkinderen Amsterdam, 26 maart 1977 Van Boshuizenstraat 461 De begrafenis zal plaatshebben donderdag 31 maart te 11 uur op de begraafplaats „Zorgvlied" aan de Amsteldijk. Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij ge stonken. Joh. 11 25 In dit geloof is onverwacht op 60-jarige leeftijd overleden onze lieve broer, zwager en oom Johannes Pieter Barnhoorn Pl.zn. Noord wijk: J. Barnhoorn W. Barnhoorn-Kloos Utrecht H. van Geest-Bamhoorn L. van Geest Noordwijk: N. Barnhoorn B. Barnhoorn-Postma Noord wijk: P. Barnhoorn C. Barnhoorn-Verloop Noord-Bergum: H Hoek A. Hoek-Snijders Nichten en neven Noordwijk. 27 maart 1977 Van Speykslraat 20. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den donderdag 31 maart om 13.30 uur in het Verenigingsgebouw. Hoofdstraat 11 teNoordwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.15 uur op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Gelegenheid te condoleren woensdag 30 maart van 19-21 uur. Van Speykstraat 20. en na afloop van de begrafenis in het Verenigingsge bouw. Heden werd plotseling uit onze familiekring weg genomen onze beste neef J. P. Barnhoorn PI. xn. Namens de familie, J. P. K. Barnhoorn Nic. zn. Noordwijk. 27 maart 1977 De Heer is mijn Herder; mij ontbreekt niets Gisteren hebben wij met grote droefheid begra ven onze geliefde broer, zwager en oom Joop Nijman in de leeftijd van 50 jaar. Aerdenhout D. G. Nijman J. A. E. Nijman Schippers Wassenaar Jac. Nijman G. M Nijman Sternnga Harderwijk J. Nijman E. Nijman - Verschoor neven en nichten Rustig en kalm overleed heden nog geheel onver wacht, mijn lieve man, onze vader, grootvader, zwager en oom Cornells Dekker architect en stedebouwkundige op de leeftijd van 63 Jaar Namens de familie, E. C. Dekker-de Zanger Kees en Pip Sarith Steven en Re na te Marian en Peter Janet Arnhem. 26 maart 1977 Jacob Marislaan 45. Geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatshebben donderdag 31 maart om 11.00 uur in aula I van het crematorium te Dieren. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in het crematorium. Na een maandenlang ziekbed overleed heden onze vriend, collega en oud-directeur de heer C. Dekker Mèt dankbaarheid denken wij terug aan een lange tijd. dat hij met groot enthousiasme en met bijzon dere toewijding zijn beste krachten gegeven heeft. Directie en medewerkers van; Architectenbureau SAB adviseurs Rotshuizen, Dekker. Melser van ruimtelijke en van Wely ordening Arnhem 26 maart 1977. Op weg naar het huis des Heren nam God tot Zich in het Vaderhuis mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Willem Boos op de leeftijd van 68 jaar. A- F. Roos-Eijgenraam kinderen en kleinkinderen. 's Gravenzande 27 maart 1977. Berkenstraat 144. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 29 maart van 19.36-20.00 uur in de rouwkamer Berkenflat „Het Oude Land" en na afloop van de begrafenis in de aula op de algemene begraafplaats. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 31 maart a.s. om 13.30 uur in de aula op de algemene begraafplaats te 's Gravenzande waar na de begrafenis zal plaatsvinden. „Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren". Rom. 14:8 Plotseling is van ons heengegaan onze geliefde broer en zwager Willem Boos echtgenoot van J. F. Eygenraam op de leeftijd van 68 jaar God sterke zijn vrouw en kinderen Uit aller naam, M. P. Roos 's Gravenzande, 27 maart 1977 „Doe mij toch uw heerlijkheid zien". Exodus 33 18. De Here heeft tot Zich genomen onze lieve zuster, schoonzuster en tante, Trijntje Windhorst geboren 12 mei 1693. Hazerswoude: P. C. Windhorst G. Windhorst-van der Spek namens neven en nichten: Amsterdam: J. G. Marseille S. F. Marseille-van Vulpen Zegveld: G. Bol-Maaskant C. Bol Hazerswoude: G. Windhorst BI Windhorst-van der Beek. 's-Gravenhage. 26 maart 1977. Isa bell aland 1700. Correspondentie-adres: Th. J. Visée, Escamplaan 300. Geen bloemen. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op donderdag 31 maart om 13.15 uur in de conversatiezaal van het Bejaardencentrum „Hui ze Landscheiding", Isabellaland 1700 te 's- Gravenhage, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.30 uur op de Algemene Be graafplaats „Westduin", Ockenburghstraat te 's- Gravenhage/Loosduinen Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 29 maart van 19.00-20.00 uur in bovengenoemd Bejaarden centrum en bovendien na afloop van de begrafe nisplechtigheid in de ontvangkamer van de be graafplaats. Heden is van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader en grootvader Fetze Joost ra weduwnaar van Agatha Kuijper op de leeftijd van 80 jaar. Apeldoorn: A. Boers ma-Joustra G. Boers ma Nieuwkoop: Dieuwke Joustra Betley (Engeland): M. Joustra BI M. J. Joustra-Bryson Zand voort: M P. F. Joustra A. H. Joustra-Brokmeier en H*lnkinH«iT»n Bentveld, 26 maart 1977 Huize „Bodaan" Correspondentieadres: Wilhelminaweg 24. Zand voort Geen bezoek aan huis Gelegenheid tot afscheidnemen is er in het Uit vaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort dinsdag en woensdag van 16.00-16.30 uur en van 19.00- 1940 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben op don derdag 31 maart as. om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort Met diepe verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze medewerkers en col lega's, ten gevolge van de vliegramp op Tene rife op zondag 27 maart 1977. De heer en mevrouw V. Gantschnigg mejuffrouw R. G. J. Verhagen mejuffrouw Y. M. Wessels de heer W. van Driel de heer N. Kloet Onze gevoelens van oprechte deelne ming gaan uit naar de nabestaanden. Direktie en medewerkers Holland International Travel Group B.V. Rijkswijk. 28 maart 1977. Onze diepe deelneming gaat uit naar de nabestaan den van alle passagiers, die om het leven zijn gekomen bij de rampzalige vliegtuigbotsing op de luchthaven van Santa Cruz op het eiland Tenerife, zondag 27 maart 1977. Commissarissen en Directie van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. Amstelveen, 28 maart 1977. Up zondagmorgen is mijn lieve vrouw en onze moeder en oma Klaaske Meijer-Rooseboom naar haar Heer gegaan. Zij bereikte de leeftijd van 71 jaar. Velp: A. Meijer Spijkenisse: J. P. Meijer G. Meijer-Gerritsen Heerjansdam: J. J. H. de Boer-Meijer C. C. de Boer Bodegraven: A. F. Schmaal-Meijer A. Schmaal Apeldoorn: B. Meijer C. Meijer-Enckhof en kleinkinderen. Velp. 27 maart 1977 Pres. Kennedylaan 69. Donderdag 31 maart a.s, wordt om 13.15 uur een rouwdienst gehouden in de Geref, Kerk, Park straat te Velp, waarna de crematie plaatsvindt in het crematorium te Dieren om 14.35 uur. aula 2. De overledene is opgebaard in het mortuarium van „Het Ziekenhuis", Pres. Kennedylaan 100 te Velp. Bezoekuur van 18.00-19.00 uur. Op zondag 27 maart nam God tot Zich onze lieve oudste zus en schoonzus Klaaske Booseboom in leven echtgenote van A. Meyer, wonende te Velp, Pres. Kennedylaan 69, op de leeftijd van 71 jaar. 's Hertogenbosch: E. de Groof-Rooseboom A. de Groof Naaldwijk: B. Kuyvenhoven-Rooseboom J. M. Kuyvenhoven Dedemsvaart: J. Rooseboom K. K. Rooseboom-Kuyvenhoven Leiden: N. Rooseboom P. H. Rooseboom-Teekman Bleiswijk: T. v. d. Dussen-Rooseboom P. v. d. Dussen Bleiswijk: C. Biemond-Rooseboom Th. Biemond Haar leven was geven, waardoor zij en haar man veel genegenheid terug ontvingen. God is mijn licht, mijn heil; Wien zou ik vrezen De Heere heeft thuisgehaald onze lieve vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder Stijntje Jannetje van Vark- Legerstee geboren 26 oktober 1888. Almkerk: C. van Vark Nijmegen: W. A van Vark J. A. van Vark-Berends Sleeuwijk: O. M. Visser-van Vark A. G. Visser Breda: J. van Vark J. van Vark-Lankhaar klein- en achterkleinkinderen Waalwijk, 27 maart 1977 Verpleeghuis „Eikendonk" Correspondentie-adres: K. v.d. Sandeplein 15, Sleeuwijk (N.-Br.). De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op woensdag 30 maart om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Dussen. waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de Ned. Herv. Be graafplaats aldaar om 15.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Gereformeerde Kerk. Geen bloemen. mijn „De Heer Herder" Na langdurige ziekte nam de Heere tot Zich onze lieve Zuster, Schoonzuster en Tante Johanna Alberdina Haltrust van Dooren. op de leeftijd van 70 jaar. Leiden F. A. van Dooren Santpoort: G. van Dooren J. van Dooren van Twuijver Kampen: M. van Dooren- Verstraete Neven en nichten Kampen, maart 1977. Geef de Heiland 't roer in handen Heden nam de Here ge heel onverwacht van ons weg, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Bastiaan Owel weduwnaar van Willemi- na Hendrika Honders op de leeftijd van 83 jaar. Namens de familie: A. Owel Leiden, 28 maart 1977 Maredijk 51 Rouwbezoek woensdag avond van 7.30—8.30 De rouwdienst is be paald op donderdag 31 maart a.s. om 3.30 uur in de aula van de be graafplaats ..Rhijnhof' te Leiden, waarna de be grafenis zal plaatsvinden. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden ten gevolge van het vliegtuigongeval op de luchthaven van Santa Cruz op het eiland Tenerife, zondag 27 maart 1977, van de bemanningsleden van onze Boeing 747; Z. A. L. J. Veldhuyzen van Zanten, Gezagvoerder K. Meurs, Eerste Officier W. Schreuder, Boordwerktuigkundige C. W. Sonneveld, Purser A. Th. A. van Straaten, Assistent Purser Mej. A. C. Bouvy, Stewardess Mevr. H. W. Fleur-Toby, Stewardess Mevr. B. M. Joosse-Wildschut, Stewardess Mej. W. M. Keulen, Stewardess Mevr. M. Mey-Lefeber, Stewardess Mevr. J. H. M. Schuurmans-Timmermans, Stewardess Mevr. J. M. L. van Staveren-Maréchal, Stewardess Mevr. M. M. Tom-Karseboom, Stewardess Mevr. M. E. Viergever-Drent, Stewardess Wij zullen hun nagedachtenis in hoge ere houden. Commissarissen en Directie van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V Amstelveen, 28 maart 1977. Commissarissen en direktie van Holland International Travel Group B.V. betuigen hun deelneming aan de nabestaanden van al onze passagiers en de bemanningsleden, die bij de ramp van zondag 27 maart 1977 op Tenerife om het leven zijn gekomen Rijswijk, 28 maart 1977. Het bestuur van de Vereniging van K.L.M.- Boordwerktuigkundigen geeft met grote versla genheid kennis van het overlijden van ons mede bestuurslid, de heer Willem Schreuder ten gevolge van een noodlottig vliegongeval op 27 maart jl. Hij laat in ons bestuur een grote leegte achter. Schiphol-Oost 27 maart 1977. Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft Die mij heeft genezen Die mij vrede geeft Met grote droefheid geven wij u kennis, dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Ibeltje Timmers echtgenote van Huibert de Jong op de leeftijd van 83 jaar. Wij danken God voor alles wat Hij ons in moeder heeft gegeven- Amsterdam: H. de Jong T. C. de Jong Bergen: T. H. de Jong Schijndel: H. de Jong H. de Jong-van Heun Lorien, Huib Amsterdam: Bea en Wim Floor Gerdien Amsterdam. 26 maart 1977 Lucellestraat 27 huis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Sint Lucasziekenhuis, Jan Tooropstraat 164, aldaar geen bezoek. De crematie zal plaatshebben woensdag 30 maart te 12.05 uur in het crematorium „Westgaarde", Ookmeerweg 275 einde Osdorperban te Amster dam, bereikbaar met bus 23. Vertrek van de rouwkamer te 11.45 uur. Na de crematie gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Geen bloemen. Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen onze lieve nicht Elizabeth Bal op de leeftijd van 72 jaar. Uit aller naam: J. Hordijk Rotterdam, 26 maart 1977 Boogjes 18 Corr. adres. Ravcnswaard 319, Rotterdam 3026 Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond van 8 tot 8.30 uur in de rouwkamer aan de Goereese- straat 10. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. woensdag 30 maart op de Zuiderbegraafplaats aar. de Slinge 50, na aankomst in de kapel om 1040 uur. Vertrek vanaf de rouwkamer circa 10.15 uur. De Koning der Kerk heeft Zijn trouwe dienstknecht, koster A. Vedder op 26 maart bevorderd tot Zijn Heerlijkheid. Hij heeft 15 jaar als koster van de Pniëlkerk onze gemeente trouw gediend. Met dank aan God zullen wij hem blijven ge denken. Namens de wijkraad der Geref. Kerk te Utrecht-West, Ds. H. J. van Duinen G. v. d. Berg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 14