'Televisiemaker beknot rechten van schrijver' Mies Bouwman gooit er het bijltje nog niet bij neer Kees Holierhoek ten strijde tegen het rode potlood Een televisieleven van come-backs en quizzen in boekvorm i k r\m- kTERDAG 26 MAART 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet 23 Onder de auteurs die een bijdrage aan het boekenweekge schenk „Even ge duld aub" hebben geleverd, bevindt zich de televisie- schrijver (dat woord bestaat ook al) Kees Holierhoek. Hoewel hij in dat boekje zijn vak als „fascine rend" omschrijft, blijkt het niet altijd even plezierig te zijn. „Schrijven voor televi sie", houdt Holierhoek zijn lezers voor, „kan erg leuk zijn. maar ook het bloed onder je nagels vandaan halen."En alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij het verder over „een zenuwslopende be zigheid die bloedrukver- hogend werkt en daarom uit medisch oogpunt ten sterkste afgeraden moet worden". Achter die boutade steken meer grieven dan er in de rest van het stukje aan bod ko men. Kees Holierhoek (35), schrijver van menig televi siespel. waaronder veel afle veringen van de series „Waaldrecht" en „Klaverwei de". is niet zo erg gelukkig met de manier waarop in 't Gooi met auteurs wordt om gesprongen. Hij signaleert een toenemende neiging bij degenen die daar de dienst uitmaken de televisieschrij vers onder de voet te lopen. Ervaring Holierhoek spreekt uit eigen ervaring en als penningmees ter van de Seba, het au teursrechtenbureau van de Vereniging van letterkundi gen. de schrijversvakbond. De Seba (Stichting tot exploitatie en bescherming van auteursrechten), zegt hij, wordt vooral de laatste tijd overstelpt met klachten over inbreuken op het au teursrecht, vastgelegd in de auteurswet. In de televisie wereld lijkt die wet geen boek met een hoog lees- dichtheidcijfer te zijn. Ondanks de stroom van over tredingen waarvan de Seba in kennis wordt gesteld, is Holierhoek ervan overtuigd dat er nog heel wat on rechtmatigheden onder wa ter blijven. „Veel schrijvers durven geen beroep op de au teurswet te doen. omdat ze bang zijn werk te verliezen. Ze zijn niet in loondienst bij de omroep, zoals de regis seur, de scriptgirl, de drama turg en noem verder maar op dat wel zijn. Onder de televi sieschrijvers zijn er heel veel die ervan moeten leven, die blij zijn dat ze iets mogen doen. Daar wordt te veel op gespeculeerd." Goeddunken Als Holierhoek spreekt over inbreuken op het au teursrecht, heeft hij het over eigenmachtig aangebrachte wijzigingen in manuscripten van televisieschrijvers. Naar zijn zeggen moeten schrijvers er soms genoegen mee nemen dat omroepfunctionarissen op eigen houtje hun teksten veranderen. Hij heeft dat trouwens ook zelf ervaren. Voor de VARA, die de series „Waaldrecht" en „Klaverwei de" op het scherm heeft ge bracht, is Holierhoek doende geweest een ontwerp voor een vervolg van „Klaverwei de" te vervaardigen. Hij schreef ook een paar afleve ringen voor die vervolgserie. Over een en ander werd uit gebreid gediscussieerd met de televisiemakers, waarbij in onderling overleg teksten herschreven en opnieuw her schreven werden Weggeschreven Een paar dagen voordat met de opname van de door hem geschreven afleveringen be gonnen zou worden, kreeg Holierhoek na een lange tijd waarin hij niets meer van de VARA had gehoord, de scripts toegestuurd. Twee er van waren onherkenbaar ver anderd. Holierhoek: „Er wa ren nieuwe figuren inge voerd, de dramatische con structie was vernietigd, de conflicten waren eruit wegge schreven, de strekking was geweld aangedaan, en tach tig procent van de dialogen was veranderd". Langs juri dische weg hoopt hij nu in elk geval te kunnen bereiken dat de afleveringen niet onder zijn naam zullen worden uit gezonden. Een van zijn collega's, vertelt Holierhoek, kreeg van een omroepvereniging te horen dat deze zich het recht voor behield in de geleverde teksten „zodanige wijzigin gen aan te brengen als de omroep goeddunkt". Holier hoek beschouwt zo'n bepa ling als „een aanslag op de vrije expressie van de schrij ver". Juridisch, zegt hij, maakt een dergelijke clausu le ook geen enkele kans, om dat over het goeddunken van derden in de auteurswet niets te vinden is. Alarmerend Holierhoek is en wordt wel tegengeworpen dat hij de rechten die hij zich aanma tigt, als televisieschrijver niet kan doen gelden. Het medium, zo luidt dan de rede nering, stelt zijn eigen eisen, waarvoor ook de schrijver zal moeten buigen; schrijven voor de televisie is geen vrije, maar een gebonden kunstvorm. Holierhoek is het met die re denering roerend eens, maar vraagt zich af of daarmee te levisiemakers een vrijbrief wordt verschaft zonder over leg met de auteur, en daar gaat het om, van alles en nog wat in het manuscript te ver anderen. „Ik heb er geen en kel bezwaar tegen", zegt hij. „dat er wijzigingen, ook in grijpende wijzigingen, wor den aangebbracht, maar dat moet dan wel in redelijke coöperatie met de auteur ver lopen. Schrijven is individu eel werk. Dramatisch schrij ven heeft te maken met te amwork. Dat besef ik natuur lijk heel goed." Volgens Holierhoek is tussen de NOS en de Vereniging van letterkundigen ook duidelijk overeengekomen dat teksten alleen in overleg met en na toestemming van de auteur gewijzigd worden. „Er is een alarmerende tendens dat het niet gebeurt. Het is natuur lijk niet waar dat het voor alle omroepen geldt. Maar de dreigende ontwikkeling die ik constateer, is wel op feiten gegrond." Hele roman Sprekend over die ontwikke ling. brengt Holierhoek ook de „script editor" te berde. „In Amerika, waar ze meteen hele slechte auteurswet zit ten. kennen ze zo'n figuur al. Die zit rustig een hele roman te herschrijven. Bij de om- Kees Holierhoek roep wordt nu ook gepro beerd zo'n „script editor" in te voeren. En soms doen de omroepen alsof die al allerlei bevoegdheden heeft." Een televisieschrijver die protesteerde tegen verander ingen in zijn tekst, werd door de desbetreffende omroep ge trakteerd op een briefje met de woorden: „De wijzigingen die u betwist, zijn aange bracht door een script editor, met recht en reden, en dat wist u". De schrijver wist ner gens van, maar het briefje illustreert dat sommige om roepen zich meer aanmatigen dan hun auteurs „De televisie", vindt Holier hoek. „gaat als expressiemid del voor auteurs verloren, als je zulke dingen maar voor lief neemt. De televisie wordt dan een expressiemiddel voor uitsluitend dramatur gen en regisseurs." Als de schrijvers daartegen geen stelling nemen, zo vreest hij, zijn ze voordat ze het weten „invullers" geworden Holierhoek ziet het gevaar opdoemen dat door of na mens een omroep een die om- roep welgevallig schema voor een televisiespel wordt ont worpen. waarbij de lijnen waarlangs het drama zich voltrekt zo gedetailleerd zijn weergegeven dat er aan de verbeeldingskracht van de auteur die met dat schema aan het werk moet. niets of praktisch niets meer wordt overgelaten. „De schrijvers", zegt hij, „worden dan invul lers van wat is voorgekauwd. Er is precies aangegeven wat deze en gene zus of zo moet zeggen of doen. Dat is een verarming die de auteurs be dreigt. De schrijvers die zich daarvoor lenen, degraderen zichzelf natuurlijk wel." Recht van spreken Een cynicus zou kunnen op merken dat Holierhoek weet waarover hij praat. Hij ont wierp zelf een schema voor de serie „Klaverweide", waar van ook een aantal afleverin gen door anderen werd ge schreven. Volgens hem was het schema niet zo strak dat die andere schrijvers als „in vullers" fungeerden. „Het had er wel wat van weg", er kent hij. Dat geeft hem. vindt hij niet ten onrechte, juist recht van spreken. „In het produktieproces voor tv", zegt Kees Holierhoek, „is de auteur de zwakste scha kel. Hij wordt soms be schouwd als een producent van halffabrikaten, waarin buiten hem om allerlei wijzi gingen kunnen worden aan gebracht Ik wijt die situatie voor een deel aan gebrek aan moed van de omroepleiding Het is makkelijker op te ko men voor een regisseur die Je elke dag ziet, dan voor een auteur, die niet in vaste dienst is. die je nooit ziet. En een omroep die zich wil profi leren. kan dat natuurlijk be ter binnenshuis doen." door Riet Diemer LAREN „Ik heb s in Ahoy een quiz voor have narbeiders geleid die. juist omdat ik inside in formatie had gekregen, behoorlijk uit de hand liep. De personeelschef had me verteld dat er van de bananenboten werd gestolen, en dat het prettig zou zijn als ik daar iets aan zou doen. Geen probleem. Ik sta daar dus in die grote hall op podium en krijg een paar immense kerels naast me. Ik zeg: „Hier hebben jullie ieder een tros, vanavond hoef je niets te gappen, want je mag net zo veel eten als je wilt. Wie de meeste bananen op heeft in 1 minuut, is de winnaar." Uit deze regels van. wat met een beladen woord een auto biografie kan worden ge noemd. „Mies 25'/. jaar tv omzien in verbazing", blijkt ten eerste dat Mies Bouw man altijd vindingrijk is ge weest en ten tweede, dat quizzen een groot deel van haar bestaan hebben uitge maakt. Het resultaat van de ze quiz noemt ze vreselijk. De mannen stopten de bananen met twee tegelijk in hun mond, stikten bijna, maar pelden door. „Een kerel werd asgrauw maar bleef door eten. Na 45 seconden heb ik de boel gestopt: een doodzie ke winnaar kreeg 3 punten. Sterren Dat was de begintijd, toen omroepsters als sterren schit terden en overal in het land werden uitgenodigd, bijvoor beeld om avonden van be drijfsverenigingen op te vro lijken De spelletjes van Mies toen verschilden niet zo heel veel in stijl van nu. De Bame- veldquiz hield in. dat ieder vijf ongekookte eieren kreeg, twee kommen en een brom tol. Zo snel mogelijk moest het eiwit worden stijfgesla- gen terwijl de bromtol draai de Voor de sigarettenfa- Zo begon het in 1951 toen „de televisie en Mies ons land binnenkwamen". briek: een sigaret pakken en aansteken. Voor de zuivelor- ganisatie: een beschuit eten en tegelijk „Holderdebolder" fluiten. De proefstations uiteindelijk voor „Een van de acht", een programma waarmee ze na de aflevering in mei voorgoed zal stoppen, althans volgens de allerlaatste regels van haar boek. Daar staat: „Als dit seizoen voorbij is zit mijn contract erop. Ik stop dan met het grote amusement, dat is het enige wat ik zeker weet Wat ik daarna ga doen staat op dit moment nog niet vast. Er zijn wel plannen, ik zou niet zonder kunnen, dus laat niemand juichen. Mies gooit het bijltje er nog niet bij neer." Een mixture Maar dan zijn we al op blad zij 186. Daarom teruggebla derd naar het begin. „Mies Bouwman met de W van Wil- lemien, zij is de koningin van alle kijkers: een mixture van Piet Hein en Dorus Rijkers, van freule Wttewaall en van Rooie Sien" staat daar. Daar mee heeft Nico Scheepmaker haar populariteit getypeerd. Een van de twee talenten waaraan ze dat te danken heeft, is terug te vinden in het begeleidend schrijven bij de Nipkow-schijf. die ze kreeg na Open het Dorp: „Door zichzelf te blijven, heeft zij zichzelf waarge maakt." De andere gave ver tolkt een collega, meer eerlijk dan taktisch, met: „Je maakt rotprogramma's meid, maar het fijne ervan is dat je erin gelooft." Wie getrouw alle artikelen en andere uitgaven over Mies Bouwman heeft bijgehou den, zal niet zo heel veel in haar boek vinden wat hij of zij niet al wist. En dat kan ook nauwelijks anders als je zo veel „in de picture" hebt gestaan. Geen 'onthullingen' Daarbij heeft Mies de wijs heid om tegen de buiten wacht niet het achterste van haar tong te laten zien en daar heeft ze nog gelijk in. Echte onthullingen, waar voor dit soort boeken geloof ik graag worden gelezen, staan er dan ook niet in Maar Mies kan erg leuk ver tellen, wat iedereen ook al weer weet, en ook nog goed schrijven, wat voor velen nieuw zal zijn. De gebruikelijkste volgorde in een „autobiografie" is be ginnen bij de jeugd, maar daarna raakt de inhoud, ook al is er wel een beetje lijn in te ontdekken, dank zij de ve le humoristische en andere zijpaadjes, een beetje door elkaar. Maar alles bij elkaar opge teld staat er veel in te lezen. Voor Mies is haar jeugd „een dolle meidenjeugd". Ze komt uit een beschermd, welge steld rooms-katholiek milieu. Haar vader was eerst be roepsmilitair en werd later zakenman als directeur van de BATA en na de oorlog Lissone Lindeman. Hij was lid voor de KVP van de pro vinciale en gedeputeerde sta ten van Noord-Holland en lid van het KRO-bestuur. Van daar dat Mies als zijn dochter bij de omroep terechtkomt 'Beurtzang' Het boek is opgezet als een soort beurtzang tussen Mies en Joris van den Berg, hoofd redacteur van de VARA-gids. Joris is de vragensteller om de stapels herinneringen in de juiste banen te leiden. Mies is namelijks als sinds 1968 bezig met het schrijven haar haar boek. en dat wilde niet direct vlotten. Joris stelt als een vasthoudende psychi ater, die zijn boekenwijsheid nu eenmaal in zijn patiënt bevestigd wil zien, maar vra gen of Mies echt wel zo geluk kig was in haar jeugd: geen angsten of complexen? „Je zat op een duffe mei- denschool. onder de druk van het katholicisme. Nog eens. er moet toch iets vervelends zijn geweest?" Maar Mies kan slechts met een hardnek kige blijmoedigheid antwoor den: „Nee. het spijt me!" Ver velend wordt Joris op den duur zelf, als hij maar blijft doordrammen. Stewardess Als ze achttien is komt ze van de MMS, brengt een tijd door in Rome. Parijs en Engeland en wordt dan stewardess op een Europabus. „Iets dat een ander nog niet had gedaan. Dat wilde ik." Maar het reis bureau rendeerde niet en ze bevond zich binnen korte tijd als kantoorjuffrouw in een houten keet aan de Amster damse Wibautstraat. Dan komen we op bekender terrein. Ze komt bij de KRO- televisie. wordt omroepster voor dertig gulden per uitzen ding. Uitzending is er eens in de veertien dagen. De Maas bode schreef haar eerste re censie: was Mies Bouw man al direct zeer onbevan gen en met een prettige vrij moedigheid opgetreden. Door haar 'goedenavond in binnen- en buitenland, thuis en op straat' kreeg ze onmid dellijk contact met de toeschouwers." In die nieuwe wereld van de televisie pakte ze alles aan wat haar voor handen kwam: vertalen van toneelstukken, meegaan op reportage, cos- tuums strijken. „Jurken van balletmeisjes maakten we langer, en dansers moesten wijde broeken aan." „Ver taalde ik een thriller dan liet ik de hoofdfiguur, die de moord had gepleegd, aan het eind zeggen dat hij er spijt van had, anders mocht het niet uitgezonden worden van Prof. Kors (voorzitter van de KRO - red.)" De zaak verloedert Tegenover dat „warme sym pathieke" begin stelt Mies. net zo moedeloos als zovelen, Hilversum van nu. Ze doet een boekje open. „Je ziet het aan de mensen om je heen, aan de maagzweer in op komst. de huwelijken die stuk gaan, de drank die al om tien uur voor de dag komt. 't Komt niet door het harde werken, daar heb ik nog nooit een slachtoffer van gezien, maar door te veel jaloezie, te weinig contacten, te veel rod del. Wie je iets belooft kun je niet vertrouwen, wie aardig in je gezicht doet, roddelt achter je rug. De zaak verloe dert over de hele linie, maar zeg 't niet hardop, want ze zullen je niet begrijpen." De enige manier om televisie leuk te blijven vinden is vol gens haar, op je intuïtie af gaan, jezelf blijven en heel kritisch de kwaliteit van je eigen doen en laten in de ga ten houden, want van de om i.r i Tot zover zijn we nu. Repetities voor Een van de acht". roepbazen valt niet veel te verwachten. Chefs en bazen verouderen achter de verga dertafel en hebben hun afde ling niet meer in de hand. laat staan dat ze hun mensen stimuleren en inspireren. „Je kent toch dat verhaal waarin de baas tegen de re gisseur zegt: „Je hebt een verhouding met m'n vrouw, m'n dochter verwacht 'n kind van je en je programma's deugen ook niet. Je begrijpt zeker wel dat er nog maar dit hoeft te gebeuren of je ligt eruit." Haar echtgenoot en tevens haar regisseur is Leen Timp. altijd op de achtergrond en het tegengestelde van Mies. Toen ze elkaar leerden ken nen was hij cameraman bij de NT8 en getrouwd en dat laatste leverde in die tijd heel wat moeilijkheden op. Je kon zo niet bij de KRO blijven werken. Na een paar jaar journalistiek werk te hebben gedaan haalde de AVRO Mies binnen. Toen volgde de legendarische Open Het Dorp-marathon, waarin Mies met 24 uur achter elkaar pre senteren 23 miljoen bijeen „schooierde". Voer voor psy chologen en sociologen, zo bleek later, en uit hun studies kwam naar voren dat het machtigste middel om de Ne derlander tot geven te dwin-' gen is: laten zien dat anderen het ook doen. Best leuk om alle achtergron dinformatie eens te lezen. Ze waren heus niet zo toeschie telijk in het begin, de arties ten Kan, 8onneveld, Her mans en de fabrikanten. To taal kostte het Mies 56 onon derbroken uren pleiten en praten en voorlopig waren er geen nieuwe werkzaamheden en dus inkomsten. Geen omroep durfde het daarna meer met haar aan. omdat ze „te heilig" was ge worden. „Alles wat je doet zal tegenvallen," aldus Ger Lug- tenburg Nou dat was zo, tij dens „Zo is het", toen ze aan de slag kwam bij de VARA. Het item „Beeldreligie" deed voor veel kijkers de deur dicht. Overigens had zijzelf niet de gewraakte tekst uit gesproken. Ze werd uitge scholden. er kwamen bom meldingen en op verzoek van de recherche hield ze na de vierde aflevering op. omdat een van haar vier kinderen dreigde ontvoerd te worden. W. L. Brugsma schreef toen: „Voor Mies is er tenslotte niet zo veel veranderd. Vroeger kon ze het huis niet meer uit omdat zij door haar aanbid ders werd platgedrukt. Nu moet zij binnenblijven ter vermijding van molest door crypto-christelljke knokploe gen Bedankt lieve, lieve Mjes. je hebt ons twee maal lang, niet alles vermoedend, een spiegel voorgehouden Come back De televisieloopbaan van Mies is er altijd een geweest van verschijnen en verdwij nen en zo beleeft ze toch weer haar come-back met Mies en Scène, vier seizoenen lang. In de „Stoel" burgemeester van Hall, bisschop Bekkers, Bo- mans, Buskes, Heintje Da vids en vele anderen. Wat mij betreft haar beste program ma's. En toen kwam „Een van de acht", zomaar, omdat nie mand bij de VARA zes weken voor de eerste uitzending wist hoe een groot amuse mentsgat gevuld moest wor den. Vier jaar lang de topper van de VARA en toen niets meer. Mies doet haarfijn uit de doeken hoe dat is geko men Misverstanden bij de VARA Ze wilde een jaar uit- hijgen, over nieuwe plannen denken en wilde kleine din gen doen tegen een maandsa laris van vijfhonderd gulden zodat ze vast zou zitten aan de VARA als andere om roepen een beroep op haar deden. Ze hoorde nooit meer iets. Ze kreeg aanbiedingen van alle omroepen, behalve de NCRV en EO, en vond die van Wibo van der Linden om naast hem Aktua te gaan ma ken nog de grappigste, maar zag zichzelf niet zo bij de TR08 zitten Wat daarna gebeurde is re cent. Bij de AVRO ging ze „Een mens wilmaken dat niet zo mee viel. En terug keerde „Een van de acht", dat inmiddels ook is ver kocht aan de BBC. Zwitser land. Duitsland en Oosten rijk. En dan zijn we aange- land bij het nieuws, dat Mies belooft uit de amusements sfeer te stappen, nog niet pre cies weet wat ze gaat doen. maar er „het bijltje niet bij neer gooit ,,Mie* 25'/i jaar tv omzien in verbazing" is een uitgave van L. J. Veen te Wageningen en kost 14.95.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 23