Milieuvereniging is bang voor aantasting van Waddengebied tekening van een lezer Zeevalking heeft moeite handhaven - predikant Commentaar Dienstplicht Benthuizen krijgt tijdelijk een nieuwe burgervader Twijfel over inspraak inzake voorbereiding gaswinning Neutrale bemiddeling in Belgrado CITROËN MEMO KÜSP? -v MAAR Ni E MEN VMM Varken lust wel een borrel kijk op leeuwen feministisch? Naderende dooi WOENSDAG 2 FEBRUARI 1977 BINNENLAND Trouw/Kwartet De voorstellen van Partij van de Arbeid-specialist K. de Vries tot wijziging van de dienstplichtwet, die onder andere betrekking heb ben op de invoering van loting om uit het overschot dat na de militaire keuring blijft een rechtvaardige se lectie te maken, heeft het vraagstuk van de dienstplicht opnieuw in de actualiteit gebracht. Een probleem waar wij nog steeds mee zitten is dat slechts drie vier van de tien jongeren die voor de dienstplicht in aanmerking komen worden opgeroepen en dat voor velen een onaanvaardbare zaak. Van het totaal aantal ingeschreve nen valt voor de keuring ongeveer negen procent af, door vrijstelling voornamelijk wegens broeder- dienst. Dit percentage is het laatste jaar wat toegenomen door het be sluit van de vroegere minister van defensie Vredeling om ook de ge huwde dienstplichtige niet onder de wapenen te roepen. Bij de eerste keuring vermindert het aantal kandidaten verder met rond dertig procent. En van de rest valt in tweede instantie weer een deel (plusminus 25%) af door vrijs telling of herkeuring. In dit selectieproces worden beslis singen aangaande keuringseisen en vrijstellingsnormen primair geno men met het oog op de opdracht om op een zo goedkoop mogelijke wij ze te voorzien in de behoeften van de krijgsmacht aan dienstplichtigen. De vraag is dan of in dat proces de individuele en collectieve belangen wel op een verantwoorde wijze wor den gewogen. De omstandigheid dat het huidige systeem als on rechtvaardig wordt beschouwd duidt erop dat er aan die weging nogal wat schort. Verbeterd dit nu door invoering van, loting? Het aantrekkelijke van het voorstel is ongetwijfeld dat de kan didaten gelijke kansen hebben om te worden aangewezen. Maar of daarmee meer recht wordt gedaan blijft een vraag. Nu is loting voor de dienstplicht in Nederland niets nieuws. Toen Na poleon in 1810 ons land bij Frank rijk inlijfde en de gehate concriptie invoerde werd jaarlijks door loting uit de door de verlichte inschrijving van alle twintig jarigen bekend ge worden namen, een contingent ge selecteerd dat werd toegevoegd aan de legers van de Franse keizer. Pas in 1938 word op voorstel van de toenmalige minister van defensie J.J.C. van Dijk aan deze loting een eind gemaakt. En velen waren blij verlost te zijn van wat zij noemden een immoreel systeem. Men voelde toen vrij algemeen dat loting een te grof instrument was om het individu recht te verschaffen in de situatie waarin hij zich be vond. En er is in feite geen reden om dat nu anders te zien. Zeker, loting is ongetwijfeld een gemakke lijk instrument in handen van hen die aan het selectieproces leiding geven. Het bedekt veel problemen die anders boven tafel zouden ko men. Maar of het ook meer recht verschaft valt te bezien. In elk geval biedt loting als systeem, niet meer garantie dan het huidige, dat met individuele belangen op een verantwoorde wijze rekening wordt gehouden. Meer rechtvaardigheid kan alleen gevonden worden door bij de han tering van de dienstplicht de vervul ling van deze plicht door allen, centraal te stellen en door de eis om te voorzien in de behoefte van de krijgsmacht naar de achtergrond te verwijzen. Gezien de ontwikkelin gen op het gebied van de veiligheid en de noodzaak om terwille van het behoud van de geloofwaardigheid en de doelmatigheid van onze de fensieinspanning morele krachten te stellen tegenover de wapen- technologische, zou dat niet eens zo n slechte zaak zijn. De vraag is natuurlijk of wij daar de nodige financiële offers voor willen bren gen. Is dat niet het geval dan zullen wij met de onrechtvaardigheid van het systeem moeten leren leven. BENTHUIZEN De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr M Vrolijk, heeft de heer C. J de Ronde benoemd ais plaatsvervan gend burgemeester van Benthuizen De benoeming is binnen het ge meentebestuur met instemming begroet De heer De Ronde ls burgemeester van de dorpen Bergambacht en Amelstol Daarnaast zit hij onder meer ln de PvdA-fractle van het door Hans Schmit HARLINGEN'DEN HAAG - De lan delijke vereniging tot behoud van de Waddenzee vreest dat het Wadden gebied op grote schaal zal worden aangetast door de winning van gas. Momenteel wordt reeds een aantal voorbereidingen getroffen voor de winning van gas uit de Waddenzee in afwachting van een beslissing,1 die dreigt te worden genomen zonder dat inspraak mogelijk is. De beslis singen, aldus de Waddenvereniging, vallen in besloten clubjes van ambtenaren en de betrokken maat schappijen. Een van de ontwikkelingen waar de Wadden vereniging zich tegen verzet is de verlenging van de boorvergun- ning van de NAM, die boringen toes taat in het gebied Harlingen- Vlieland-Terschelling (griend). Die vergunning is in 1969 verleend en sindsdien zijn twee boringen uitge voerd. Voor een derde boring, in het natuurreservaat de Noordvaarder op Terschelling, werd zowel door de ge meente terschelling als de provincie Friesland geen toestemming gegeven. De zaak wacht nu op een uitspraak van de Kroon. Minister Lubbers (economische zaken) heeft echter de vergunning voor vier jaar verlengd, waartegen de waddenvereniging be roep heeft aangetekend bij de afde ling rechtspraak van de Raad van State. Volgens de Waddenvereniging is het onjuist dat een in 1969 afgege ven boorvergunning automatisch wordt verlengd, zonder dat opnieuw een afweging van belangen heeft plaatsgevonden. De opvattingen over het boren ln natuurgebieden zijn sindsdien gewijzigd. De Waddenvereniging meent voorts dat nu reeds voorbereidingen wor den getroffen voor de winning van as uit het Zuldwal-veld. De Frans- Nederlandse onderneming Petro land vroeg voor de Zuidwal (het wes telijk deel van de Waddenzee) in 1971 een concessie aan voor de winning van in totaal dertig miljard kubieke meter gas. Volgens de Waddenveren iging worden voorbereidende werkzaamheden verricht om uit de reeds verleende concessie- Leeuwarden versneld gas te winnen. Strijd Over de concessie-Zuidwal wordt reeds lang strijd gevoerd tussen eco- Van een onzer verslaggevers ASSEN Staatssecretaris Zeevalking van Justitie wil nagaan, of ds W. W. H. Hoekert wel geschikt is voor het werk als gevangenispredikant. Mocht dit wel het geval zijn, dan over weegt hij toch, de predikant niet te handhaven in het huis van bewaring te Assen, maar eventueel elders een plaats aan te bieden. Samenwerking van de dominee met de gevagenisdirec- teur H. Nieboer is problematisch. ADVERTENTIE. Dit valte concluderen na een bezoek dat de heer Zeevalking gisteren aan het huis van bewaring te Assen bracht in verband met een conflict tussen directeur en predikant. On der de gedetineerden hangt een opstandige sfeer omdat de directeur aan de staatssecretaris heeft geadvi seerd, ds Hoekert geen definitieve aanstelling te geven. De heer Zeevalking heeft er gisteren geen misverstand over laten be staan, welke kant hij heeft gekozen. ,,De positie van de directeur is niet in het geding," zo liet hij weten na gesprekken met onder meer delega ties van het personeel en de gedeti neerden. De laatsten hebben zich als één blok achter de gevangenispredi kant opgesteld. Het personeel daar entegen heeft te kennen gegeven, het met de directeur eens te zijn. „Je kunt je afvragen, in hoeverre dat personeel zich vrij heeft kunnen opstellen. De bewakers houden zich misschien wel gedijsd. omdat zij ten slotte ook van hun directeur afhan kelijk zijn." aldus Drs L. A. M. Veendrick. verbonden aan het Crimi nologisch Instituut te Groningen en voorzitter van de regio Noord van de Coomhert Liga. Deze Liga en de Be langenvereniging van wetsovertre ders (BVW) schreven vorige week een brief aan de staatssecretaris waarin zij wezen op de explosieve situatie in de gevangenis. De gedeti neerden hadden een carbonvelletje gevonden van een brief van direc teur Nieboer aan de staatssecretaris met het advies, ds Hoekert geen vas te aanstelling te geven. Verbeteringen Bij zijn bezoek aan het Asser huis van bewaring liet de staatssecreta ris gisteren weten, dat er mogelijk wel wat kleine verbeteringen in de leefsituatie van de gedetineerde kunnen worden aangebracht. De BLEGRADO (Reuter) Negen neu trale landen zijn gisteren in Belgra do overeengekomen dat zij een be middelende rol zullen spelen in eventuele Oost-West disputen tij dens de tweede fase van de Europe se veiligheidsconferentie. Hoge ambtenaren van de ministeries vanb uitenlandse zaken van de ne gen landen hebben deze week in Belgrado informele besprekingen gevoejd ter voorbereiding van de Eujroepse veiligheidsconferentie die in Juni in de Joegoslavische hoofdstad zal worden gehouden. Die conferenite zal toetsen wat er in de praktijk is terecht gekomen van de in Helsinki gemaakte afspraken op het gebied van militaire, politieke en economische samenwerking, en op het gebied van de mensenrech ten. Westerse landen hebben al aan gekondigd dat ze ln Belgrado de Sowjet-Unle en Oosteuropese lan den aan de tand zullen voelen over de kwestie van de mensenrechten. provinciaal bestuur in Zuid- Holland. De heer De Ronde neemt de post van burgemeester van Benthuizen tijdelijk over omdat burgemeester Keljzer met verlof is in verband met moeilijkheden met zijn wethouders en raadsleden De raad eiste onmiddellijke schorsing van burgemeester Keljzer nadat de ze twee wethouders en enkele lecen van de gemeentesecretarie beschul digde van frauduleuze handelingen Burgemeester Keijzer kan per 1 maart herbenoemd worden of naar een andere gemeente worden over geplaatst. staatssecretaris zal de kwestie van daag bespreken met de directie ge vangeniswezen in Den Haag. in de hoop tot een snelle oplossing te komen. De Coornhert Liga en de BVW me nen. dat directeur NSieboer niet ge schikt is als gevangenisdirecteur en wijzen erop, dat onder zijn regiem al twee keer gevangenisopstanden (in GBroningen) hebben plaatsgehad. Zij vrezen dat dat in Assen ook zou kunnen gebeuren. Drs Veendrick heeft aangekondigd, dat er een hernieuwd contact met de staatseecretaris zal worden gezocht. Volgens hem zal de situatie in Assen moeilijk blijven en steeds weer ge makkelijk door de wijze van optre den van NDleboer explosief kunnen worden, zoals dat ook al twee keer in De eend is niet alleen goedkoop in aanschaf, hij kost u maandelijks ook verreweg het minst. Dat heeft een recent onderzoek overduidelijk bewezen. 2CV vanaf f 6.999,- Groningen het geval is geweest. Hij vindt het wat al te gemakkelijk, dat de heer Zeevalking zo snel partij heeft gekozen in een conflict tussen enerzijds directeur en personeel en anderzijds predikant en gedetineer den. „Op die manier komt er geen weznelijke oplossing voor het pro bleem; hooguit van dit incidentele conflict. Door het onvermogen van de directeur blijft het probleem als zodanig bestaan. Wij blijven eraan vasthouden, dat het daarom beter is. in Assen een andere directeur aan te stellen," aldus Veendrick nomische belanghebbenden en na tuurbeschermers. In een eerdere, niet gepubliceerde versie van de re- geri ngsnota over de Waddenzee werd voorgesteld alle concessie aanvragen ln het Waddengebied af te wijzen, inclusief de aanvraag van de concessie-Zuidwal. In de vorig voorjaar verschenen nota over de WQaddenzee werd echter alleen ver meld dat de regering alleen conces sies zal verlenen als het gaat om reserves van grot omvang en aan strenge voorwaarden wordt voldaan. De gasbel in de consessie-Zuldwal omvat anderhalf procent van de bel van Slcohteren. Dit voorgenomen beleid van de rege ring, dat een uigoerige Inspraak procedure doorloppt (planologische kernbeslissing), gaat aanzienlijk minder ver dan diverse natuurbe schermingsinstanties willen. Zo heeft de natuurbeschermingsraad geadviseerd gasboringen in het Wad dengebied te verbieden. Vorig Jaar juli publiceerde „Trouw" een tot dan toe geheim rapport van het rijk sinstituut voor natuurbeheer (opge steld op verzoek van staatssecretaris Meijer van CRM), waarin nieuwe gasboringen in de Waddenzee van de hand worden gewezen. Iedere verde re verstoring, zoals de aardgaswin ning op het Zuldwalveld, zal het pro ces van achteruitgang versterken, al dus het RIN. Voorwaarden De concessie-aanvraag van Petro land wordt momenteel, met instem ming van minister Gruijters (ruimte lijke ordening), in afzonderlijk over leg afgehandeld. Een ambtelijke werkgroep bekijkt momenteel welke bijzondere voorwaarden aan het ver lenen van een concessie aan Petro land moeten worden gesteld. In deze commissie zitten ambtenaren van de rijksplanologische dienst, econo mische zaken, rijkswaterstaat, CRM en het rijksinstituut voor visserijon- derzoek en vertgenwoordigers van de betrokken maatschappij Petro land. De Waddenvereniging vreest, eve nals in het verleden met de aanleg van de aardgaslelding in het oostelij ke Waddengebied en het gasbehan- delingsstation in de Emmapolder, ook nu weer voor voldongen feiten te worden geplaatst. De Waddenvereni ging verwacht dat als dat voornemen de inspraak-procedure heeft gevolgd en door het parlement is onderschre ven. de gaswinning in de Waddenzee reeds op grote schaal is ingezet. Tekeningen, bij voorkeur in liggend formaat, sturen aan Trouw, jury politieke prent, Postbus 859. Amsterdam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon N06 MAAR ^000 PRESIDENT. ENDE GLIMLACH 15 AL Dt. Nyron Tumbleson, een Ameri kaanse biochemicus die dierproeven voor het ministerie van landbouw leidt, acht het zeer zeker niet uitgesloten, dat dron ken varkens een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling ran alcoholisten. In een studie van de universiteit van Missouri is vast komen te staan, dat het fysieke en sociale gedrag van varkens die alcohol tot zich imoetennemen erg veel lijkt op dat van mensen. De varkens, zegt dr. Tumbleson. hebben ademhalings- en hartva- tenstelsels die lijken op die van de mens en mede daardoor ideaal zijn voor de bestudering van het alcoholisme Zeven varkens, die ongeveer vijf maal zo klein zijn als een normaal varken, hebben tijdens de proeven de smaak van de drank te pakken gekregen. Zij geven de voorkeur aan een alco holsoort. gemaakt uit granen en overeenkomsten vertonend met wodka. De varkens genieten er vooral van als deze vermengd wordt met sinaasappelsap. Dat maakt het drankje klaarblijke lijk zeer lekker, want sommige varkens drinken zo ongeveer een liter per dag. De „leider" van de groep var kens. die zich geregeld door alco holinvloed uit het veld liet slaan, had daardoor op een bepaald ogenblik zijn belangrijkheid voor de „groep" verloren en was ont troond door proefvarken nummer drie. een matig drinker Toen de verstoten ..leider" zich re kenschap van zijn zwakte gaf. hield hij op met drinken en hero verde op die manier zijn eerste plaats. Varken nummer zeven was zich bewust van zijn geringe positie en ging. door de slechte vooruitzichten, steeds meer drin ken. Voor hem was de „top" im mers niet weggelegd. Een tot op heden onbekend iemand heeft een dezer dagen op twee plaatsen in Den Haag een nogal macabere grap uitgehaald. Zowel aan de Korte Poten als aan het Lange Voorhout werden door voet gangers tekeningen op het trottoir aangettroffen, die er geen twijfel over leken te laten bestaan, dat hier sprake was geweest van een misdrijf. De politie maakt immers dit soort tekeningen om een misdrijf later te kunnen reconstru eren. De directie van Ouwehands Die renpark ln Rhencn heeft er altijd al naar gestreefd om de bezoekers van de dierentuin op de Grebbe- berg als het ware met hun neus op de dieren te drukken. Daarom werden al weer vele Jaren geleden maatregelen genomen om bij voorbeeld die storende draadver sperringen rond de buitenverblij ven weg te nemen en er voor in de plaats natte grachten aan te leg gen. Dit heeft als effect, dat je rustig wandelend door het park ergens tussen struiken en hees ters de meest vreemdsoortige die ren ziet lopen. De waterige af scheiding onttrekt zich op een bepaalde afstand aan het oog, waardoor het lijkt alsof je in een safari-park bent beland. Enekel dagen geleden heeft de heer Ou wehand besloten om nóg verder te gaan. Hij is begonnen aan een heel nieuw plan. En ditmaal zul- Gevolg was in ieder geval dat een aantal nieuwsgierige Hagenaars de politic belde om opheldering te vra gen. Op het bureau moest men het antwoord schuldig blijven en ook de gemeente verklaarde dat er geen opdracht was verstrekt dit soort „kunstwerken" in de bin nenstad aan te brengen. Waarna duidelijk was dat het hier om een grap ging en de tekeningen snel werden weggepoetst. (Foto: Fotopersbureau Hendrik- sen-Valk, Den Haag). len de leeuwen centraal staan. De bezoekers zullen vanaf dit voorjaar door middel van een daartoe speciaal gebouwde con structie tijdens de wandeling door de dierentuin tot boven de koning der dieren kunnen komen Vanaf een balkon op een brug, zal men dan op de leeuwenkolonie kunnen neerzien. Deze methode is uniek in ons land. De aanleg zal zodanig zijn, dat ook gehandicap ten zonder enige moeite van het schouwspel kunnen genieten. Het weekblad De Nieuwe Linie, dat veel aandacht wenst te beste den aan onder meer het feminis me, is naarstig opzoek naar nieu we abonnees en belt daarvoor be langstellenden op. Vraag aan een mevrouw in Eindhoven die misschien wel het blad wil gaan lezen: „Mag ik uw man even?" HET WEER door Hans de Jong In Amersfoort is gisteren ge schaatst. zeer bescheiden overigens onder meer op on dergelopen tennisbanen. Ook elders zullen kinderen misschien zo ver gekomen zijn. In de nacht van maan dag op dinsdag had het in die regio dan ook vijf tot zeven graden gevroren en dat is meer dan dichterbij de kust. Ondertussen zijn de af braakkrachten op de oceaan in volle ontplooiing geraakt. De noord-noordwestelijke hoogtestromingen daar zijn in een minimum van tijd naar west tot zuidwest terug- gedraald en in sterkte toege nomen. Gisterenmiddag be zet de wind ln Ierland en om geving een tempo van hon derd tot honderddertig kilo meter per uur, niveau tien tot twaalfduizend meter. Geen wonder dat bij deze versnel ling in de bovenlucht de KNMI-terml j nverwachting voor woensdag en donderdag „weinig verandering" wel niet reëel zal zijn. Het is te hopen dat we nu eindelijk eens het lesje ge leerd hebben dat bij snelle ontwikkelingen in de boven lucht tot dertig a vijfendertig graden westerlengte het nau welijks raadzaam ls een even tuele wijziging op de lange baan te schuiven. Er ls daar entegen alle reden om even extra op te veren. De depres sie die nu uitdiepend tot 970 millibaar op Schotland aan koerst, is de animator, van het offensief, maar onmiddel lijk daarna moet genoemd worden een zich ontwikke lende oceaanstoring (gisteren onweer nabij het centrum) die vanmiddag rond een uur bij ten zuiden van Ierland wordt verwacht met een tot 987 afgenomen kerndruk In het gisteren al genoemde geval van half januari was dat zo'n satelletdepressie die de dooi bij ons een beslissen de por gaf. Misschien gebeurt dat nu ook wel en ln ieder geval komt er meer regen in het verschiet. Valentia in zuidwest-Ierland tapte giste ravond al zeven millimeter regen af en ook elders in Ier land was het nat. Het weerschip Charlie, midden op de oceaan, meldde achter de depressie een tempera tuur van plus twee graden bij een noord-noordoostenwind en een sneeuwbui. In de tweede helft van deze week zal het kwik bij ons oplopen en 's nachts niet meer onder nul komen. Van uit Berlijn werd opgegeven dat zich op dit moment ln de onderste lagen van de stra tosfeer koude centra bevin den boven het gebied ten noorden van Spitsbergen en ten weten van B af f inland (Oost-Canada) en warm te po len ten noorden van Mongo lië (minus 39) ten westen van Canada (minus 43) en ten oosten van de Bermudas (mi nus 37). Satellietwaamemin- gen van 31 Januari gaven een zeer koude polaire regio met golfvorming te zien met laagste straling (door de te rugkaatsing van de aarde) rond 140 graden westerlengte en hoogste straling door een sneeuwdek omstreeks 50 gra den oosterlengte. In Kfikkjokk ln Noord- Zweden wees de thermome ter gisteravond omstreeks minus 33 na een maximum van minus 28. Keruna meldde respectievelijk min 32 en min 26 graden. Maandagavond begon de eerste Teleac-les „Wij en het weer." Enkele kanttekenin gen: Wanneer de lessen be doeld zijn voor een zo groot mogelijk publiek en dat mag men toch wel aannemen dat houd ik na het zien van de eerste aflevering wel een beetje mijn hart vast. Het lijkt mij namelijk niet de goe de manier om weerkundige onderwerpen in een reporta- gevorm met „statement" (monoloog) te brengen. Colle ge lopen ligt de gewone man niet zo goed. Verder doen el kaar snel opvolgende filmflit- sen onrustig aan. Bij zo'n soort t.v.-volksuniverslteit is Juist een rustige sfeer vereist en een aanpak zoals bijvoor beeld Chriet Titulaer eigen is wanneer hij ruimtevaartza ken aan het publiek uitlegt. Mogelijk valt het in de ko mende afleveringen nog wel wat mee. Weerrapporten 7.d Limburg iw bew Athene onbcwolt Barcelona half ew Berlijn half bew Bordeaux half bew Brunei half bew Frankfort onbewolkt Wintersport In de Alpen wordt vandaag opnieuw sneeuw verwacht, gevolgd door een tempera tuurstijging vanuit het wes ten. De omstandigheden voor de wintersport in de Alpen. Beierse Woud en Flchtelge- bergte zijn na de sneeuw van de afgelopen dagen, te weten tien tot vijfentwintig centi meter in de middelste en ho gere lagen, verbeterd De sneeuwhoogten in Zwitser land zijn dertig tot zestig cen timeter in de dalen. 70 tot 140 in de middelste en 180 centi meter ln de hogere lagen. De cijfers zijn voor Salzburger- land 30 tot 70. 80 tot 150, en tot 260 centimeter. Helalnki Inntbruck ïw bew 0 o Kopenhagen I bew o o Littabon i» bew Locarno half bew 7 o Londen meeuw 2 Luxemburg I bew 3 o,l Madrid onbewolkt II o Malaga h bew. 17 o Mallorea geh bew 12 o Munched I bew I o Nice geh bew 13 o OUo rw bew 6 o Ran)* rw bew I o Home geh bew 12 Split geh bew M i, Stockholm I bew 6 q Wenen iw bew 2 o Zurich 2 o Catablanca Inttanboel Lat Palmat IB o New York II oogwater donderdag 3 februari Vluungen 120 14 32 H iringvlieuiu, /en 1 39 1342 Rotterdam 3 IS-14«7 Srhevrmngen 2 47 14 49 IJmuid-n 3 SS 16 08 Den Helder 7 08 10 23 H.ir lingen «36 21 40 Delfzijl 11 38 23 41

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 5