I Er komt weer een kerkenconferentie Kerk in Namibië wil dienstweigering Vandaag BOEKENNIEUWS Onze adressen: R.K. kritiek op theologie van bevrijding" Ierse priester in Argentinië ontvoerd Kerkschatten in Jeruzalem gestolen IH UITGEVERSMAATSCHAPPIJ J. H. KOK KAMPEN najaarskollektp voor het werelddiakonaat bijbel met uitslaande opzoekflap [TO! fsTöl I VRUDAG 15 OKTOBER 1976 KERK/BINNENLAND TROUW/KWARTET VRU Var VA. Va£ Het hoe De laatste hand wordt gelegd aan een bronzen sculptuur aan het Dienstencentrum van de gereformeerde kerken In Leusden. Het kunstwerk, een geschenk van de theologische ho geschool te Kampen, wordt gevormd door open harten rondom een kruis met van boven uitslaande vlammen. Eronder staat de bijbeltekst „Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." Het is een schepping van de Gorinchemse kunstenares Marijke Ravenswaay (rechts op de foto, samen met haar man). De sculptuur zal vandaag officieel overhandigd worden door drs. G. Y. Vellenga, praeses van het college van curatoren van de hogeschool, aan ds. C. Mak praeses van de generale synode van de gereformeerde kerken. UIT VAN LEZERS Vloeken (9) Dat een mens moeilijk kritiek ver dragen kan en daardoor minder in staat is bepaalde uitspraken op de Juiste waarde te schatten blijkt uit de reacties op het verhaal van prol. Rothuizen over het vloeken. Wij be grepen uit zijn verhaal, dat de E.O. er zich voor hoeden moet belangrij ke vraagstukken in kort bestek op te lossen met één ol meerdere bijbel teksten. Slechts in dit verband spreekt Rothuizen ons inziens over Godslastering. Dat probleem als het oorlogsvraagstuk, abortus en het ra cisme opgelost moeten worden aan de hand van de bijbel zijn we van harte met de briefschrijvers eens. Dit houdt echter niet in. om in een kwartiertje tijds een oplossing te geven maar dat er sprake moet zijn van een diepgaande en eerlijke be zinning én daadwerkelijke actie. Wij kunnen in dat opzicht beter alle maal onze schuld belijden tegenover God Kampen Elbert Grosheide Mcindert Burema Vloeken (10) Vloeken (11) AMSTERDAM Postbus 859. Wibautstraat 131 Tel 020-913456 Tele* 13006 ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948. Westblaak 9 Rotterdam Tel 010-115588 DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101. Parkstraat 22. Den Haag Tel 070-469445 ZWOUE/GRONINGEN Postbus 3. Melkmarkt 56 Zwolle Tel 05200-17030 Korte, duidelijk geschreven, liefst aan één kant getypte, brieven kunnen worden gestuurd naar: Secretaris Hoofdredactie Trouw/ Kwartet, Postbus 859. Amsterdam. BIJ publikatle wordt de naam van de schrijver vermeld. Nu wij een Evangelische Omroep hebben, die Gods Woord als hoogste autoriteit beschouwt en dit als zoda nig uitzendt, is het verwonderlijk dat een theoloog dat in strijd met zijn „gereformeerde opvoeding" vindt; als zou die opvoeding niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. In dat geval zou het beter zijn dat de opvoeder (want dat is toch een theoloog?) zijn stelregels gaat heizien, dan op deze manier er met de botte bijl op in te hakken. Haren T. v. d. Beek Vloeken (slot) Meerdere inzenders voelden zich ge raakt door de opmerkingen van prof. Rothuizen over het vloeken. Eerlijk en oprecht. Eén Inzender kwam er rond voor uit. dat hij be paalde verbanden niet doorzag, maar de zeven anderen hebben het evenmin begrepen. Wat niet? Dat juist een innige om gang met God het gevaar vergroot Hem als „stoplap" te gebruiken. vloeken) Je kunt Iemand, met wie Je ln Innige omgang hebt, dieper kwetsen dan een ander. Overigens. Prof. Rothui zen, het zij u tot troost, dat er ook nog gemeenteleden zijn, die meer ontroerd raken door het woord „stoplap" uit uw mond dan door de uitdrukking „christelijk sausje. Naast miskenning is er toch ook een» grote herkenning! Den Haag A. F. Ruijl. Afdracht Men kan niet ontkennen dat de PvdA door de heffing van vijf pro cent op de inkomens van ambtena ren en functionarissen die lid zijn van de partij, en mede daaraan hun baan te danken hebben, op haar manier het beginsel in praktijk brengt van „spreiding van geld". Anderzijds lijkt deze transactie toch veel op het vragen en betalen van steekpenningen voor het verlenen van wereldlijke ambten. Als niet on belangrijk neveneffect komt dan. niet zo zeer de spreiding als wel de ..concentratie van macht." Zou het parlement deze gebruiken niet bij de wet verboden moeten verklaren? Landsmeer H. Bade antwoordelijkheid op verschillende wijzen verstaan en het is geheel toe laatbaar om. als men van de juist heid van een bepaalde handelwijze overtuigd is, anderen daarvan te trachten overtuigen. Het is ook ge heel toelaatbaar om niet overtuigd te zijn. Maar niet toelaatbaar is het om de overtuigingspogingen van de ander af te schilderen als „vaststel len welke koffie wel en welke niet!" Een veelgehoorde opmerking is ook „je mag tegenwoordig niets meer, geen koffie hier vandaan geen sinaa sappels daarvandaan." Onzin, Je mag natuurlijk alles, maar niet alles is even goed. Ook de heer Epemazal sommige dingen doen en andere na laten naargelang hij zijn ver antwoordelijkheid ziet, maar dat is geen „tweede geloof", het is zijn geloofsbeleving en zijn wijze van verantwoordelijk zijn. Daartoe zij ieder de vrijheid gegund. Utrecht Marjanne Kok Voedselbederf In Bangladesj is tweehonderddui zend ton voedselhulp verleren ge gaan door schimmel, insekten en knaagdieren. Het is een grote schan de dat zoiets gebeuren kan. in deze technische wereld. Ik herinner mij nog. toen wij kinderen waren, dat mijn moeder zei. als wij met brood knoeiden: jullie zullen nog tegen de muur opvliegen van de honger. Het is ook gebeurd. Rotterdam R. P. Zeedijk ROME Tijdens de jaarlijkse bij eenkomst van de internationale the ologencommissie van de Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer heeft de Zwitserse theoloog Hans Urs von Balthasar duidelijk kritiek geleverd op de Zuidamerikaanse theologie van de bevrijding. Deze theologie wil uitgaan van de arme mens en wil het evangelie le zen als de weg naar bevrijding uit onderdrukking. Maar Urs von Balthasar zei. dat de theologie geen interpretaties duldt, waarbij godsdienst en politiek één geheel vormen. Hij wees op de gevaren van de secularisering en zei, dat de theo logie wat betreft het eind der tijden alleen de wederkomst van Christus kan verkondigen. Geen enkel men selijk toekomstbeeld kan hiervoor in de plaats worden gesteld, zo zei hij. Theologie is, aldus Urs von Balthasar, universeel geldig en con centreert zich steeds op de dood en opstanding van Crhistus. Het begrip bevrijding betekent het werk van God en het antwoord van de mens daarop, ook in zijn verhouding tot de medemens. BUENOS AIRES (Reuter) Een woordvoerder van de Ierse ambassa de in de Argentijnse hoofdstad heeft gisteren meegedeeld, dat de Ierse priester Patrick Rice door nog onbe kende gewapende lieden is ontvoerd tijdens een gebedsdienst in een krottenwijk bij Buenos Aires. De ontvoering van de Ierse priester volgt op een beroep van de Paus, een einde te maken aan „het blinde geweld" in Argentinië. Nog geen drie maanden geleden werden in een afgelegen gebied bij de noordwestelijke Argentijnse stad La Rioja de met kogels doorzeefde lijken gevonden van twee priesters: een Fransman en een Argentijn van Franse afkomst. De priesters had den een prop in hun mond en hun handen waren op hun rug vastge bonden. Twee weken vóór deze moord werden drie Argentijnse priesters van Ierse afkomst en twee seminaristen doodgeschoten in hun parochiekerk in een voorstad van Buenos Aires. JERUZALEM Drie functionaris sen van het Armeense patriarchaat van Jeruzalem zijn aangehouden, nadat patriarch Derderian ontdekt had, dat er kerkschatten in de vorm van gouden voorwerpen met inge legde edelstenen ter waarde van 550.000 gulden waren verdwenen. De politie zoekt nog twee andere functi onarissen, die verdacht worden. De collectie Armeense kerkschatten wordt beschouwd als een van de kostbaarste ter wereld. (ADVERTENTIE) i r F 11 Prof. Dr. K. Runia jTVTS 'T* f~;"YTrrTV~\ VRAGEN VAN ONZE TIJD JJiü 160 blz., 14,90 „Als er één ding kenmerkend is voor onze lijd is het wel het feil dal er meer vragen dan antwoorden zijn. Van alle kanten komen de vragen op ons af. aldus de auteur. In dit boek komen verschillende van deze vragen aan de orde. Vragen op het gebied van kerk en theologie worden door de auteur besproken in hoofdstukken als: De Christologie van H. Berkhof. Op de derde dag opgestaan van de doden Waarom al die verschillen in de kerk, Het probleem van de traditie in onze tijd enz. Elk meelevend kerklid zal dit boek willen lezen. Dr. K. Blei HET LAATSTE WOORD? Over het gezag van kerkelijke leeruitspraken als vraagstuk in de oekumene 160 blz., 15,90 De Kerk heeft niet meer dat vanzelfsprekende gezag dat zij vroeger had. Wat zij te zeggen heeft, wordt kritisch bekeken. Het kerkelijk spreken is een omstreden zaak. Is het wel de taak van de Kerk op een gegeven moment over een bepaalde zaak 'het laatste woord' te spreken? Of kunnen herdelijke schrijvèns. kan- selboodschappen, encyclieken beter achter wege blijven? Actuele vragen waar ieder kerklid mee te maken heeft. De auteur laat op boeiende wijze zien dat de Kerk in deze wereld een geheel eigen plaats inneemt en komt tot de conclusie dat de kerkelijke uitspraken recht op ons kre diet hebben. Verkrijgbaar in de boekhandel |52. N| |33. Q| |30. C| AMERSFOORT Na een uitvoerige discussie heeft de raad van kerken unaniem besloten over enige jaren weer een grote kerken conferentie te houden. In zijn novembervergadering hoopt de raad de precieze tijd, de opzet en de onderwerpen van de kerkenconferentie vast te stellen. Overtuigen KAAPSTAD De grootste kerk van Namibië, de zwarte lu- therse kerk, heeft haar jonge leden gevraagd, dienst te weigeren Zending in de Zuidafrikaanse strijdkrachten. Zij kunnen zich hiervoor beroepen op het recht tot dienstweigering op grond van gewe tensbezwaren, aldus de leiding van de kerk. Nu bleek al tijdens de discussie vrij grote overeenstemming over ten minste twee onderwerpen, die op de agenda moeten komen. Het zijn de reeds lopende projecten „Re kenschap geven van de hoop die in ons is" en „Nieuwe levensstijl". Dit laatste onderwerp w^s de vrucht van de kerkenconferentie van 1974 en heeft sindsdien een groot aantal mensen uit diverse kerken bezigge houden. In de vergadering werd nog gesugge reerd, dat het probleem van de pola risatie vele kerkleden bezighoudt. Men was van oordeel, dat dit thema vanzelf aan de orde komt bij elk onderwerp, dat op zulk een conferen tie wordt aangesneden. Over het al gemeen vond men, dat de voorberei dingstijd niet te kort mag zijn. De kerkenconferentie, waartoe nu besloten is. maakt deel uit van een beleidsplan van de raad voor de ko mende jaren en beoogt de verschil lende onderdelen en projecten daar van op een breder vlak ter bespre king te brengen. Daarmee wordt te gelijk de communicatie tussen de ledenkerken en de relatie van de raad met het grondvlak verdiept en verstevigd. Het is toch geen stijl de EO zo te beschuldigen. Als in Exodus 20 vers 7 staat dat wij de naam des Heeren niet ljdel mogen gebruiken dan is dat bedoeld als een zinloos gebruik. Dus als een stopwoord. Zo gebeurt het maar al te vaak. Als wij als christenen over God spreken en in eerbied over zijn bedoeling met de wereld en de mensen met hun pro blemen spreken is dat geen ljdel gebruik van Zijn naam. Oudkarspel J. J. Vcltum Vloeken (12) Oraag onderschrijf ik de opmerkin gen van prof. Rothuizen met betrek king tot het „vloeken" van de EO. Ook lk heb me meermalen geërgerd aan de opgelegd bljbelgetrouwe commentaren van deze omroep. De wijze waarop God en Bijbel er ln diverse programma's worden bijge sleept. getuigt van een onbarmharti ge leerstelligheid, waaruit zeker niet een wezenlijke bewogenheid met de naaste in nood blijkt. Nunspeet Leo Groenveld Jammer vind ik het dat de heer Epema meent, dat de moderne theo logen een prediking geven die zegt welke sinaasappels wel en welke niet gekocht mag worden. Het is een veelvoorkomende misvatting te me nen dat deze uitingen van geloofsbe leving dogma's zijn die door theolo gen en anderen dwingend worden opgelegd. Het is in deze wereld zo dat de wijze waarop wij handelen alleen of ln groter verband, gevolgen heeft voor anderen en dientengevol ge zijn wij voor die gevolgen mede verantwoordelijk. Men kan die ver- De zwarte lutherse kerk van Nami bië zal binnenkort ook een oproep laten uitgaan voor een vreedzame demonstratie in Windhoek. Hiermee wil de Kerk de eis ondersteunen tot openlijke en vrije verkiezingen in het land onder controle van de Verenig de Naties. Met deze besluiten werkt de leiding van de kerk voort op de besluiten van de vorige maand gehouden syno de. De synode verzocht de leden na drukkelijk zich in te zetten voor een vreedzame verandering van de ver houdingen in zuidelijk Afrika en be- (ADVERTENTIE Werelddiakonaat is in Gods Naam helpen bij gebrek aan eten en drinken, gebrek aan onderdak, gebrek aan vrijheid, gebrek aan liefde, gebrek aan recht. Geef uw diakenen zondag het broodnodige werkkapitaal in handen GIRO 2211 t.n.v. hei Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken. Burg. de Beaulonweg 18. Leusden. 6IR0 8685 I n v de Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk. Maliesingel 26. Utrecht r^Ri l~4~N~) r3TGi tuigde haar adhesie aan alle bevrij dingsbewegingen, die voor gerech tigheid, verzoening en vrede zijn. Kiezen Bij zijn afscheid als secretaris generaal van de Zuidafrikaanse raad van kerken heeft John Rees de vrees uitgesproken, dat de kerken in Zuid- Afrika hetzelfde lot wacht als in Mo zambique, tenzij ze zich losmaken uit hun passiviteit en zich inzetten voor rassengelijkheid en gerechtig heid. Als de kerken niet handelen aldus Rees zal het volk over hen oordelen, zoals gebeurd is in Mozam bique. Daar heeft president Samora Machel de r.k.-kerk beschuldigd van het heulen met het Portugese koloni alisme en kort na de onafhankelijk heid het kerkelijk bezit in beslag genomen. Rees typeerde de Zuidafrikaanse raad van kerken als een van de wei nige nog aanwezige ontmoe- tingpsunten, waar blanke en zwarte leiders in alle openheid over de toe komst kunnen praten. De geloof waardigheid van de kerken wordt volgens hem echter bedreigd, wan neer zij slechts met de mond belij den voor kerkelijke eenheid te zijn, die de rassengrenzen overschrijdt John Rees is afgetreden om plaats te maken voor een zwarte secretaris generaal. Van de vijftien miljoen christenen, die in de raad vertegen woordigd zijn, is tachtig procent zwart Matthews Nu pas is bekend geworden, dat de Zuidafrikaanse dichter en schrijver James Matthews sinds begin sep tember in streng arrest is. Hij wordt in Kaapstad vastgehouden. Matthews publiceerde in 1975 zijn eerste gedichtenbundel „Cry Rage", die onmiddellijk werd verboden. Hij zou begin dit jaar naar Nederland en West-Duitsland komen op uitnodi ging van verschillende kerkelijke In stellingen. maar hij mocht Zuid- Afrika niet uit De raad van kerken ging ook ak koord met het project „Missie in Nederland". Initiatiefnemer is de Ne derlandse zendingsraad. „Missie in Nederland" beoogt de kerken en christenen te brengen tot een zo goed mogelijke zendlngsdienst in ei gen land. Het ls de bedoeling, daar bij internationale hulp te vragen bij de beoordeling van de situatie van kerk en samenleving in Nederland. Enkele in Nederland verblijvende (ADVERTENTIE) Altijd vlug wegwijs in de bijbel bedachi: bijbeluitgaven mei een uitslaande flap Op dezo flap worden de bijbelboeken onder elkaar in alfabetische volgorde vermeld. U hoefl dus niet meer Ie weten of Jesaia nu vóór of né Samuel staat In het atfabensche kistte op de flap vtndl u direki de bladzijde waar elk txibeiboek begmt. Daarna, als u de bi|bel weer dichtdoet, dient de flap als bladwijzer Niet alleen voor gebruik thuis, maar ook voor het opslaan van de bi|bel in de kerkdienst, zal deze uitgave met opzoek Rap een waardevolle hulp zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om de weg te vinden m de bijbel De Psalmen vindt iedereen wel. maar waar precies staan Obadia en File- mont Het raadplegen van de inhoudsopgave is nogal omslachtig Maar er zijn toch duimgrepen? Vraag Net wat die kosten Het N8G heeft nu een handig hulpmiddel Een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap 54 W 6o»*fi«ocM KINDERBOEKENWEEK .veel lezen ls vermoeiing des vk (Prediker ij Deze week ls de kinderboekenweel begonnen. Deze kinderboekenwee is als instelling in opmars. Ieder jas doet men er, vla bekroning van he meest geslaagde kinderboek en vli alle denkbare media, een schep) bovenop. Er worden terecht dlscm sies gehouden over de aard van bt kinderboek. Wat ls een kinderboi eigenlijk? Wat zou het moeten zij of kunnen zijn? Goede zaken, daci, ik zo, want dat de commercie tk ook hiervan op een te laken wljg meester heeft gemaakt is alleen du delijk die de vodden waarneec waarmee onze kinderen langs alk lei inderhaast ingerichte boekei boetieks gevoed, beter gezegd „gi kleed" worden. Er gaat zelfs ai vooraf dat er aan het schrijven vs boeken geen einde komt. Nu kand Prediker dat we) zeggen, maar h had er wat mij betreft ook wel as mogen toevoegen dat het tension gaat om wét je leest en höe Je lets Want zelfs van dit eigen woord vi de Prediker moet Je Je afvraga staat er wel wat er staat? Nu, di kunt u gauw naslaan ln de vertalli van het bijbelgenootschap. Er sU eigenlijk niet lezen, maar zoiets „ingespannen studie". Toch gi het dan te ver als men beweert d de Prediker hier alleen maar const teert dat Je er moe van wordt. H stelt natuurlijk duidelijk het „let voer" tegenover de boeken der *1 zen. Er zijn boeken en boeken. Das ontkom je niet aan. Boeken diegee blijvende waarde hebben en mens ook nauwelijks verder bra gen en dat hoeft misschien oo niet altijd en er zijn boeken die; tegen Je hart drukt, die Je herlw en herleest en herleest en oradi ze precies dat in je bestaan rake waar het om gaat. Aan vroe hom van Geli nlnl pem stok star dinj pan Van mol sen' ruin Vug teri' vert wen op van we Zuli de i rug. ultv bar: De Hg: de wo< goc bar S del rin| buitenlandse christenen hebben zich bereid verklaard hun visie en erva ringen met de kerk in Nederland op schrift te stellen. Nog eens acht christenen ulti buitenlandse kerken zullen worden uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland om zich op de hoogte te stellen van de situatie van de kerken met name op het gebied van de zending. In het voorbereidingscomité zijn naast de raad van kerken en de Ne derlandse zendingsraad vertegen woordigd de Nederlandse missie raad, de Willibrordvereniging, de studiegroep oecumenische evangeli satie, de hervormde bond voor in wendige zending, de dienst in de industriële samenleving vanwege de kerken en het evangelisatlecentrum van de gereformeerde kerken. Het project, dat in vier fasen zal verlo pen, wordt afgesloten met een groot congres, waarschijnlijk van 13 tot 16 oktober 1977. Namibië Moeilijker had de raad van kerken het met een verzoek van de „Actie Namibië" om achter de solidari- teitsweek te gaan staan, die eind oktober onder de leuze „Namibië vrij" zal worden gehouden. De raad meende van het programma van de ze week te weinig af te weten en gaf de voorkeur aan een eigen oproep aan de ledenkerken. In deze oproep vraagt de raad aan de kerken, con tacten met de kerken in Namibië aan te gaan of te verstevigen en de eigen kerkleden goede informatie te ver schaffen met name over de rol, die de kerken hebben in de Namlbische be- vrijdingsstrijd. De raad vraagt ook financiële hulp voor de kosten, die gemaakt worden voor de verdedi ging van de gevangenen en voor het zenden van waarnemers naar hun processen. 145. Ml Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen: te Ouderkerk a/d IJ» en te Wezep C. den Boer te Wageni gen; te Giessen-Nieuwkerk C. G.Gt luk, kand. te Ede. Bedankt: voor Kamerik G. H. VI Kooten te Delft; voor Bennekoml Arkeraats te Zegveld. Toegelaten: tot evang. bediening: beroepbaar J. Bruin, Torenlaan te Hilversum, C. G. Geluk, Alb. A neslaan 27 te Ede en L. C. Talsc Laan van Meerdervoort 778, B Haag. Afscheid: 17 okt. van Nieuwe C. R. de Jong wegens em; van 0t Beijerland L. Trouwborst wegt em.; van Ermelo S. Meljers ber Leiden. Intrede: te Nijbeets A. T. Deinumi Zaamslag; te Den Haag G. Kalsbe uit Voorst; te 't Waal (Utr.) kand J. SJollema aldaar; te Utrecht lï kenhuls pred.) kand. A. van het aldaar. GEREF. KERKEN Beroepente Assen M. M. den H lander te Mariënberg. Intrede: te Aduard H. T. van ve uit Delfzijl; te Lichtenvoord* Pruiksma kand. te Kampen; teR tevalle P. Belntema kand. te Ki pen; te Nijbeets (tijd. dienst) W.H de Boer em. pred. te Heerenve» GEREF. KERKEN (VRUG.) Beroepen: te Dordrecht R. te Vd te Mariënberg. Emeritaat verl« aan: D. K. Wielenga te Rotterd» Centrum en K. Drost te Rotterdi Noord. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Rotterdam-West Kok, kand. te Bennekom. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Ouddorp M. Mond te Waardenburg. Prof. dr. K. Strijd Prof. dr. K. Strijd, hoogleraar d matlek en ethiek vanwege de vormde kerk aan de universiteit* Amsterdam, houdt zaterdagmldd om drie uur ln de lutherse kerk i het Spul zijn afscheidscollege mell aansluiting daarop een receptie 4 x Talsma Binnenkort zal zich in de hervoO kerk het unieke feit voordoen, vier broers uit één gezin dooi zijn. Gisteren is kandidaat L Talsma uit Den Haag na gebod collequium toegelaten tot de e»1 gellebediening. Laurens TalsnM de jongste zoon van de Haagse I dikant H. Talsma. Drie broers f gen hem voor: legerpredlkant ter, Ad in Sprang en Henk inJ Bommel. Ook de gereformeeri kennen een dergelijk pred W tenkwartet: de gebroeders Donda eveneens predikantenzonen. bekend predikanten-^ vormden de Vroegindeweij's i" hervormde kerk, van wie L. in B in 1969 is overleden. Hun vader' godsdienstonderwjzer. Dan 0 nog de vier Van der Linde's, vT er drie hoogleraar werden: 8 M. in Utrecht en H. in Niji

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 2