Belastingmoraal werd in tien jaar (anders dan men denkt) beter Geen fluoride meer in water |H|jJH:H!lHj3ÏÏM Schokkende getuigenissen tegen Frans H. Tweede Kamer vindt nota-Van Kemenade zeer onvolledig CNV |CDA waarschuwt tegen i;en te ver gaande bezuiniging op defensie Medewerk(st)er boekhouding Minister trekt wetsontwerp in °>Duits verpleger zou bejaarden hebben gedood Nieuwe vereniging van journalisten Motie tegen de middenschool haalt het niet Tips en nieuws OENSDAG 28 APRIL 1976 BINNENLAND TROUW/KWARTET 3 (ADVERTENTIE) a t fan onze sociaal-economische redactie 'EN HAAG De belastingmoraal is in de tien jaar tussen 1963 )U n 1973 licht verbeterd. Dit blijkt uit een onderzoek door de wkotterdamse Erasmus-universiteit naar afwenteling van belas- ik ingen. De bevindingen bij het onderzoek naar de mentaliteit van a"e burgers tegenover belastingontduiking zijn in tegenspraak iet de algemene indruk dat de neiging tot ontduiking sterk aan et toenemen zou zijn. ij het onderzoek werden in 1973 de e pvattingen onderzocht bij een re- resentatieve steekproef uit de be- piking. Daarbij bleek dat 69 procent la| an de burgers vindt dat men onder re ,e omstandigheden zijn inkomen olledïg aan de fiscus moet opgeven. ij een onderzoek in de randstad in 963 vond 63 procent, iets minder :n us, dat men altijd eerlijk moet zijn ai egenover de belastingdienst. In 1973 dsn -• intwoordde een kwart van de onder vraagden „neen" op de vraag of men altijd eerlijk moet zijn. Meestal achtte men omstandigheden denkbaar zoals erg hoge tarieven dat ontduiking aanvaardbaar is. Positief Een van de onderzoekers, prof. Chris- tiaanse van het fiscaal-economisch instituut van de Erasmus- universiteit (en tevens Eerste Kamer lid voor de ARP), stelt vast dat de nt fan onze parlementsredactie fd )EN HAAG De KVP-senator Steenkamp heeft gisteren mede ei< lamens de ARP en CHU in de Eerste Kamer gewaarschuwd tegen e vergaande bezuinigingen op defensie. „Ik hoop niet de dag mee 5cl e maken dat het CDA in deze Kamer de begroting van defensie 1 *noet verwerpen", zei Steenkamp gisteren in het debat over juitenlandse zaken. Onaanvaardbaar noemde Steenkamp een •r levriezing van de defensiebegroting terwijl andere begrotingen iliog wel zouden blijven groeien. zegd doet de Sowjet-Unie hetzelfde als de Verenigde Staten, men ver spreidt zijn macht over de wereld. Sprekend over de communisten in Italië zei de socialist De Niet: „Ieder veto tegen deelname van de commu nisten aan de regering is onaan vaardbaar zolang de communisten zich aan de democratische stelregels houden". De communist IJmkers be nadrukte dat ieder vrij volk vrij moet zijn zijn eigen mensen in de regering te kiezen. De liberaal Van Riel noem de de ontwikkelingen in Italië en Frankrijk levensgevaarlijk. Steenkamp en Meuleman (SGP) vroegen mr. Van der Stoel aandacht voor het gebrek aan godsdienstvrij heid in Oost-Europa. De heer Achter berg (PPR) drong er bij de minister op aan dat Nederland het culturele akkoord met Zuid-Afrika niet gaat vernieuwen zolang de discriminatie in dit land voortduurt. Alom was er overigens lof voor het beleid van mr. Van der Stoel. De liberaal Van Riel waarschuwde hem wel zich niet te veel door edele linkse dagdromen maar meer door de feitelijke machtsverhoudingen in de wereld te laten leiden. Mr. Van der Stoel antwoordt de Kamer vandaag. Nederlandse burger nog steeds een positieve houding inneemt tegenover het betalen van belasting. Meer dan de helft (56) ziet belasting betalen als „iets bijdragen" (positief), eenvijfde als „iets afstaan" (neutraal), en ook eenvijfde als „iets dat je wordt afge nomen" (negatief). In veel andere lan den, bijvoorbeeld Frankrijk, komt meer een negatieve houding voor. Mazen van wet Uit het onderzoek bleek verder dat de houding bij de mensen tegenover ontgaan van belastingen dat is het gebruik maken van de ma^en in de wet veel positiever is dan de hou ding tegenover regelrechte ontdui king. Slechts 41 procent vindt het nimmer raadzaam van de mazen in de wet gebruik te maken. Ruim de helft (53) procent vindt ontgaan van belastingen wel raadzaam, met name tbij 12 procent) bij een erg hoog tarief. Vooral bij rechts Mensen met politiek rechtse opvat tingen vihden ontditjking van belas^ tingen gemiddeld eender goed, hoe wel bij protestants-christelijken (CHU, ARP), de anti-ontduikings houding juist sterk overheerst. Men sen die politiek of maatschappelijk VVD, DS'70 of rooms-katholiek zijn, hebben vaker een positieve houding tegenover belasting-ontduiking dan het gemiddelde. Ontduiking wordt ook eerder afgewezen naarmate men meer opleiding, een hoger inkomen of een hogere leeftijd heeft. Zeggen en doen Prof. Christiaanse benadrukte dat in het onderzoek slechts de opvattingen van de mensen zijn vastgelegd. Het Van onze parlementsredactie Van onze parlementsredactie DEN HAAG In Nederland zal binnenkort geen gefluorideerd drinkwater meer uit de kraan komen. Rotterdam en omgeving. Tilburg-Goirle en Enschede, de gemeentes waar tot dusver nog fluoride aan het drinkwater werd toegevoegd, zullen deze toevoe ging achterwege moeten laten. iteenkamp zei zich grote zorgen te ken over het feit dat de Neder- andse krijgsmacht tegenwoordig it zoveel wantrouwen bekeken dt. „De krijgsmacht moet inge- jit zijn in ons volk, daaraan moe- in alle partijen ook de socialisten leewerken- Dat is een doelstelling ie boven de partijpolitieke verschil- >n uitgaat", aldus Steenkamp. Hij iarschuwde dat een vermindering de Nederlandse defensie- ispanning geen bijdrage zal zijn aan ontspanning tussen oost ën west. vermindering zal door de mdsrepubliek worden opgevangen in Oost-Europa, zo benadrukte hij, krst er een (gezien de Tweede We- Idoorlog begrijpelijke) angst voor groeiende kracht van West- luitsiand. Ook de WD-fractieleider Van Riel ees op dit punt. Waarom zo vroeg rofiij, ziet het kabinet geen aanleiding le conventionele bewapening zo irèioog mogelijk op te voeren. Omdat <k>nen als sluwe koopmannetjes de ^bondsrepubliek het gelag wil laten t metalen. Hierdoor zal de verhouding «lederland-West-Duitsland er een van onderworpenheid worden. Elke dwaasheid heeft zijn prijs", aldus DÖVan Riel. Hij en Steenkamp waarschuwden tegen de almaar kracht van de Sowjet- aiJnie. )e socialist Nederhorst meende laarentegen dat dit overwicht niet Eoveel verontrusting hoeft te wekken bmdat de nieuwe technologische ont- 1 vikkelingen op wapengebied in het ti« (oordeel van de verdediger werken, ss )ok hij juichte de verspreiding van tg le sowjetmarine over de wereldzeeën S liet toe. maar zo zei hij, eerlijk ge- al tii1 OOSTHUIZEN Drie mensen zijn gisteravond om het leven gekomen bij een frontale botsing op de E-10 tussen Oosthuizen en Edam. De bot sing is ontstaan bij een inhaalma noeuvre. WUPPERTAL (AP) Ook in West- Duitsland staat een verpleger te- p .recht die wordt beschuldigd van het f vermoorden van patiënten. ™et is de 46-jarige Rudolf Z. uit ^./u-ppertal die oude mensen zou heb- ben gedood door inspuitingen of 'J door ze in bad te verdrinken. Dat zou ir hij gedaan hebben om „van lastige 1 patiënten af te zijn", zoals in de aanklacht staat. De moorden zouden ;ijn gepleegd in de periode 1970- .973. Verdachte Z. is gehuwd en va le der van acht kinderen. Het proces e, tegen hem zal vermoedelijk wel zes 'eimaanden duren. Er zijn tachtig ge tuigen opgeroepen. kan zijn dat het feitelijk gedrag van de mensen anders ligt. Wie zegt tegen ontduiking te zijn, hoeft niet ook nimmer ontdoken te hebben. Van de ondervraagden had 23 pro cent wel eens gedacht aan emigreren. Bij slechts 4 procent speelde daarbij de hoogte van de belastingen in Ne derland enige rol. In de randstad was dat in 1963 het dubbele. Ook hier laat het onderzoek dus een positievere houding tegenover het belastingkli maat in Nederland zien dan tien jaar geleden. Bij de Rotterdamse onderzoekers be staat echter de veronderstelling dat de afgelopen tien jaar de afwenteling van de belastingen flink is toegeno men, en dat daardoor de druk op de mensen om belastingen te ontduiken of te ontgaan is afgenomen. Men kan immers via loonsverhogingen (prijs compensaties) of tariefsverhogingen toch al dc gestegen belastingen ver halen. Deze veronderstelling moet echter nog nader worden onderzocht. De onderzoekers hopen over ruim een jaar met hun hele onderzoek naar de afwenteling van belastingen klaar te komen. (De eerste publikatie van het onder zoek is onder de titel „Burgers versus belastingen, opvattingen en reacties" van de hand van de onderzoeker F. C. Wijle deze week verschenen bij Klu- wer-Samson. Het komende jaar moe ten nog vijf publikaties volgen). Van een verslaggever ZWOLLE Eind mei zal een nieuwe organjsatic van journalisten worden opgericht. Deze organisatie zal zich richten op die journalisten die het niet eens zijn met. de aansluiting van de (bestaande) Nederlandse Vereni ging van Journalisten bij de Federa tie Nederlandse Vakbeweging. De oprichtingsvergadering van 'de nieuwe organisatie zal op 29 mei in Utrecht zijn. DEN HAAG De Tweede Kamer vindt de nota „naar participa tie-onderwijs" van minister Van Kemenade zeer onvolledig. De Kamer vindt namelijk dat het onderwijs aan werkende jongeren maar een deel is van de totale problematiek van het samenspel tussen het leren en het opdoen van praktijk. Daarbij moet ook het hele punt van de stages betrokken worden. De hardste kritiek op de nota kwam dc minister wil. tussen vormingswerk van de VVD en CPN. Mevrouw Smit- Kroes noemde als voornaamste be zwaar tegen deze nota dat er geen overleg is geweest met alle betrokke nen in het onderwijs. Zij verweet de minister dat hij altijd wel zegt voor inspraak te zijn, maar dat daar, zeker wat betreft deze nota, niet veel van terecht is gekomen. De communist De Leeuw benadrukte dat het hele part-time onderwijs moet woidcn afgebouwd en dat daar voor in de plaats volledig dagonder wijs moet komen. De leerplicht moet volgens hem geleidelijk aan worden verlengd tot achttien jaar in 1980. Een belangrijk knelpunt, met name bij de christen-democratische partij en, is de verplichte samenwerking die beroepsbegeleidend onderwijs. ARP. KVP en CHU vinden dat ook andere vormen van samenwerking binnen het part-time onderwijs mo gelijk moeten zijn, bijvoorbeeld met dagonderwijs, avondonderwijs en cursorisch onderwijs. In een motie van het Kamerlid Her mes (KVP). die wordt gesteund door een meerderheid van de Kamer, wordt aan de minister gevraagd te komen met een aanvullende nota waarin tevens het probleem van de stages wordt belicht. Een meerder heid van de Kamer en ook de be windsman willen namelijk op den duur het praktijkelement veel vroe ger in het onderwijs invoeren dan dat nu gebeurt. Minister Vorrink en staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid en milieuhygiëne hebben gisteren na melijk hun fluor-wet-sontwerp inge trokken. De bewindslieden hebben dit. meegedeeld aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij betreuren het dat hun wets ontwerp in de Tweede Kamer onvol doende steun heeft ondervonden. Niettemin, aldus hun schrijven, blij ven zij ervan overtuigd dat fluoride ring van het drinkwater in het belang is van de volksgezondheid. Het wetsontwerp, waarover vorige maand in de Tweede Kamer de be raadslagingen werden geschorst in afwachting van de ontwikkeling van een defluorideringsfilter-aan-de- kraan. zou een tijdelijk karakter heb ben gehad. Het was de bedoeling van de beide bewindslieden eerst drie jaar lang een wettelijke grondslag te geven aan de huidige fluoridering (in de drie gemeentes) en in de tussen tijd de principiële discussie te voeren over de vraag of fluoride nu wel of niet in het drinkwater mocht. De wettelijke grondslag voor fluoride ring ontbrak sinds 1973, toen de Hoge Raad besliste dat de waterleidingbe drijven niet het recht hadden fluori de aan het drinkwater toe te voegen. De Kamer stelde zich destijds in meerderheid tegen dit, voornemen op. Het Rotterdamse college van b. en w. heeft inmiddels bekendgemaakt, dat het in de raadsvergadering van 13 mei een voorstel zal doen fluoridering in de gemeente stop te zetten. Een maand geleden nog had wethouder Schmitz van sociale zaken en volksgezondheid aangekondigd „zo lang mogelijk" door te gaan met de fluoridering. ook al was zij somber gestemd over de afloop van een kort geding dat een actiecomité tegen de gemeente had aangespannen. Het Rotterdamse drinkwaterleidingbe- drijf, dat ook omliggende gemeentes voorziet van water, fluorideert sinds 1962. Doodongelukkig" De voorzitter van de Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde, M. Castelein, is „doodongelukkig" met de intrekking van het wetsontwerp. Volgens hem zal de preventie van tandbederf hier door voor een groot deel verloren gaan. Volgens de heer Castelein is in de jaren dat bijvoorbeeld Rotterdam drinkwater fluorideerde niets geble ken van enig ongunstig neveneffect. „Het ziekte- en sterfcijfer is hier in overeenstemming met elders." Nu de bewindslieden het wets ontwerp hebben ingetrokken komt ook de vraag op of deze intrekking nog financiële gevolgen heeft. Tij dens de debatten in de Tweede Ka- .mer waarschuwde staatssecretaris |Hendriks de Kamerleden dat. afwij zing van het wetsontwerp wel eens een stijging van de ziekenfondspre mie tot, gevolg kon hebben. Volgens hem kon die stijging „enige tienden van procenten" bedragen, Het niet- fluorideren van het drinkwater zou namelijk, aldus de bewindsman, aan zienlijk duurder zijn dan het wei- fluorideren, gezien de grotere behoef te aan tandheelkundige hulp. en daardoor een extra druk leggen op de premies van de sociale vereeke- ringen. DEN HAAG De Eerste Ka mer heeft de anti middenschool motie van me vrouw Van Someren-Downer (WD) verworpen. In deze motie werd uitgesproken dat invoe ring van één school voor alle twaalf- tot zestienjarigen -hoogstwaarschijnlijk in strijd zou zijn met de grondwet. Tegen de motie stemden de PvdA, ARP. CPN. PPR. D'66 en de senato ren Letschert. Steenkamp en Vergeer van de KVP. De tegenstemmers in het christen-democratische kamp verklaarden hun stemgedrag met het feit dat zij de motie voorbarig von den. Zij willen het wetsontwerp over de middenschool afwachten (dat overigens pas na 1980 zal komen) en dan bekijken of dit in strijd is met de grondwet of niet. Zij zeiden er overi gens bij dat hun stemgedrag niet betekende dat zij zich nu al voor invoering van de middenschool ver klaren. Een tweede motie van mevrouw Van Someren, waarin wordt uitgesproken dat de toeslag van tien procent op het salaris van leraren aan het avondonderwijs, niet mag worden af geschaft, werd aangenomen. Minister van Kemenade kondigde in zijn be groting aan dat deze toeslag moet worden afgeschaft om functies bij het avondonderwijs minder aantrek-, kelijk te maken voor leraren die al een volledige baan hebben bij het dagonderwijs. ,Ja, hier is Ellen. Als je haar kon zien, :ou je schrikken." Wilt u ons attent maken op uitzonderlijk nieuws of een uit nodiging zenden voor een persconferentie, dan uw brief richten aan: Trouw Redactie Nieuwsdienst Postbus 859 Amsterdam. Vervolg pagina 1 Uit de ledenvergaderingen is verder gebleken dat 55 procent van de leden van mening is dat de prijscompensa tie moet worden vertaald in vaste bedragen, die lager zijn al naar ge lang ,het inkomen stijgt. Dat bete kent tot een inkomen van 37.500 gul den een vast bedrag van 75 gulden per maand. Van 37.500 tot 75.000 gul den aflopende bedragen, terwijl er boven de 75.000 gulden inkomen geen prijscompensatie meer dient te wor den gegeven. Ruim dertig procent van de leden kiest voor een prijscom pensatie van twee procent al of niet in vaste bedragen en een lastenver lichting in de sfeer van de sociale verzekeringen of belastingen, waar door er per maand zo'n achttien gul den verbetering van het inkomen ontstaat. Tenslotte kiest ruim tien procent voor een voor ieder gelijk bedrag van 70 gulden per maand en slechts één procent voor een volledi ge procentuele prijscompensatie. Mislukt De leden van de industriebond CNV Onthullend, zo niet schok- hebben, zoals gezegd, geen goed kend, was in elk geval de ver woord over voor het prijsbeleid van klaring van de 23-jarige zie- de overheid, dat zij op alle niveaus kenvereorgster Virginie Eg- rijk, provincie en gemeenten schul- gen, die tot 1 januari van dit dig achten aan ongemotiveerde prijs- jaar in de kliniek in Kerkrade en tariefsverhogingen. Het mislukte heeft gewerkt. Meer dan twee beleid van de overheid ten aanzien jaar was zij werkzaam op de van de aardappelprijzen acht men in afdeling Nachtegaal, waarvan Frans H. het hoofd was. Haar verklaring was vooral daarom schokkend, omdat zij haar ge wezen superieur ervan be schuldigde niet alleen met be hulp van de injectiespuit het leven van in de kliniek opge nomen bejaarden bekort te hebben. Ze vertelde de rechtbank dat Frans H. eens het zuurstof kraantje had dichtgedraaid, terwijl de op de zuurstofinstallatie aange sloten patiënt nog, zij het moeizaam, ademde. De ziekenvereorgster, die daarvan getuige was, ver klaarde met grote stelligheid dat er geen sprake van was dat de patiënt al overleden was of op het punt stond te overlijden. Zij werd daarin ge steund door schriftelijke ver klaringen van een paar colle ga's die ook aanwezig waren in de bewuste kamer, die als Bij de B.V. Weekbladpers te Amsterdam uitgeefster van Vrij Nederland en Voetbal International werken naast de onafhankelijk werkende redacties 90 mensen in diverse administratieve en kommerciële funkties. Het bedrijf is sterk gedemokratiseerd, hetgeen onder meer inhoudt dat de Ondernemingsraad veel zeggenschap heeft in het te voeren beleid. In de afdeling boekhouding is een vakature: medewerk(st)er boekhouding Deze nieuwe medewerker krijgt als taakgebied het koderen, registreren en administratief behandelen van de ontvangen inkoopfacturen, en daarnaast het koderen van verkoop-dagboeken. Wij zoeken een man of vrouw met het praktijkdiploma boekhouden. Part-timers kunnen ook solliciteren. Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van 1440,40 lot 1766,84 met een uitloop tot 1961,83 per maand; 5 weken vakantie, 8,33% vakantietoeslag en 2% kerstgratificatie. Sollicitatiebrieven kunt u uiterlijk 12 mei 1976 richten aan de heer H. Rosenthal, personeelszaken, Weekbladpers. Raamgracht 4 te Amsterdam. (Telefoon 020-62375). Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT „Nogal onthullend" noemde gistermiddag, aan het slot van de tweede zittingsdag, de president van de Maastrichtse rechtbank, mr. G. C. G. J. Hermesdorf, de verklaringen die over Frans H. waren afgelegd. De 40-jarige hoofdverpleegkundige staat terecht op verdenking van moord op negen demente bejaarden in de Lückerheidekliniek in Kerkrade. Daarnaast zou hij zich aan onder meer diefstal hebben schuldig gemaakt. dit opzicht typerend voor het falen. Beheersing van de hogere inkomens, vrije beroepen, overheid en het be drijfsleven is voor de leden een abso lute voorwaarde als het gaat om de verlening van medewerking aan een centraal gecoördineerd beleid. Ook hebben de leden er hun teleurstelling over uitgesproken dat de maatrege len ter bestrijding van de werkloos heid nauwelijks enig effect hebben. De geloofwaardigheid van het rege ringsbeleid is daardoor volgens hen ernstig aangetast. „Er zit", aldus Leo Ester, „in het standpunt van de leden geen onder handelingsmarge. Ze zijn bij deze gang van zaken niet bereid tot het doen van concessies. Zo zijn ze bij voorbeeld ook zeer geprikkeld door het feit dat er miljarden zijn uitge trokken voor het werkgelegen heidsbeleid, zonder dat iemand weet wat er nu precies met dat geld ge beurt", aldus de vice-voorzitter van de Industriebond CNV. „stervenskamertje" te boek stond. Volgens de getuigen zou H., alvorens het kraantje te hebben dichtgedraaid, ge zegd hebben: „Die gaat dood" of „het is gebeurd". De zie kenvereorgster zei dat ze na de handeling van Frans H. onmiddellijk de kamer had verlaten, omdat ze het niet langer had kunnen aanzien. Steeds insuline Even balastend voor Frans H. waren de verklaringen die zijn opvolger als hoofd van de afdeling Nachtegaal, de 31- jarige hoofdverpleegkundige H. P. M. van Dijk, aflegde. Van Dijk vertelde al geruime tijd voor diens arrestatie argwaan jegens Frans H. ge koesterd te hebben. De getui ge, in die tijd hoofd van een andere afdeling, vond het maar vreemd dat H. tot vijf of zes keer toe insuline bij hem kwam lenen, hoewel op de af deling van zijn collega geen diabetici waren opgenomen. Van Dijk maakte het hoofd van de verpleging deelgenoot van zijn argwaan, maar die sloot de mogelijkheid dat Frans H. „vreemde dingen" uithaalde, onvoorwaardelijk uit. Van Dijk praatte er ver der niet over. totdat hij in juli 1975 een huilend subhoofd van de afdeling Nachtegaal aan de telefoon kreeg. Het subhoofd bevestigde het ver moeden van van Dijk door te vertellen dat H. „waarschijn lijk mensen spoot". Geza menlijk wendden zij zich 'daarop tot de directie van de kliniek, die op hun aanklacht niet reageerde. Wel werd een maand later H. gearresteerd. De getuigenverklaringen van Van Dijk en Virginie Eggen bevatten niet alleen onthul lingen, maar ook rees daaruit een beeld op van Frans H., waarover op de eerste zit tingsdag. toen bijna uitslui tend feiten en cijfers aan de orde waren, nog volstrekte onduidelijkheid bestond. De beide getuigen schilderden H. af als iemand die geen tegen spraak duldde, maar die, zo als Van Dijk het uitdrukte, alles voor de mensen deed. Bij zijn superieuren, althans de directie en het bestuur van de kliniek, kon hij een potje breken. H. sprak volgens Van Dijk directie- en bestuursle den met hun voornaam aan. De dominerende rol die Frans H. in de kliniek speelde, bleek ook uit zijn lidmaatschap van alle mogelijke commissies. Onder meer was hij voorzitter van de personeelsvereniging, lid van de ondernemingsraad, lid van de opleidingscommis sie en gecommitteerde bij examens. H. boezemde in de kliniek ontzag in. Als er een lamp stuk was, vertelde Van Dijk, kreeg een willekeurig hoofd het niet zomaar gedaan dat die onmiddellijk gerepa reerd werd. H. hoefde maar met de technische dienst te bellen, of het kwam in orde. Virginie Eggen verklaarde: „H. was heilig en van hem mocht niets gezegd worden". Ze vertelde de rechtbank ook: „Het hoofd van dienst en H waren twee handen op één buik." Met betrekking tot de houding van H tegenover de patiënten drukte de zieken vereorgster zich iets genuan ceerder uit dan Van Dijk. H., zei ze. was wel goed voor z'n patiënten, als ze maar niet lastig waren Botsingen Na op de eerste zittingsdag nauwelijks aan het woord te zijn geweest, speelde Frans H. gisteren een minder passieve rol Dc tot hem persoonlijk gerichte beschuldigingen van de beide getuigen vroegen daar om Opvallend was dat zijn verdediger, mr J Her mans. zijn kruit droog leek te willen houden. Het verweer van Frans H leidde meerma len tot hevige botsingen met de officier van justitie mr J Booster, die met. een in de Nederlandse rechtszaal wei nig gebruikelijke felheid de degens met de verdachte kruiste. Wellicht onder in vloed daarvan leek de presi dent van de rechtbank de van hem vereiste onpartijdigheid al te zeer uit het oog te verlie zen. Behalve de beschuldigin gen van de aanwezige getui gen. werden ook tijdens het vooronderzoek afgelegde ver klaringen van ex-collega's van H en van' familieleden van overleden patiënten in het geding gebracht. Zo had een nachtzuster gezegd „Waar H. komt. daar sterven patiënten." Daarmee werd ge doeld op het al eerder geble ken verband tussen de aan wezigheid van H. in de kliniek en het sterftecijfer. In een an dere getuigenverklaring heet te het „Zodra H. op het to neel kwam, gingen er mensen dood." Meermalen zouden be paald niet in levensgevaar verkerende patiënten enkele uren na aankomst, op de afde ling nachtegaal overleden zijn Getuige Virginie Eggen me moreerde dat H. met zijn in jectiespuit in de hand door de gangen liep. Aan iedereen die het maar horen wilde, zou Frans H hebben laten weten dat de patiënten op zijn afde ling meer dood dan levend waren. Was er weer een pa tiënt overleden, en kwamen er familieleden op bezoek, dan stond Frans H. er volgens Virginie Eggen op dat er een kaarsje werd gebrand, op hei nachtkastje een kruisbeeld werd geplaatst en een weesge groetje werd gebeden. „Voor al als er familie bij was," zei de ziekenvereorgster, „deed hij heel vroom." Naar haar zeggen had Frans H. ook op een betere stervensbegelei ding aangedrongen Maar als een ziekenvereorgster die be geleiding op zich nam. werd ze door Frans H wegge stuurd. „Poetsen." aldus Vir ginie Eggen, „vond hij be langrijker dan bij een patiënt te zitten." Toen de president H. voorhield dat hij uit de getuigenverklaringen toch niet tevoorschijn kwam als de barmhartige Samaritaan, waarvoor hij zichzelf zo'n bee tje had uitgegeven, antwoord de H koel: „Ik heb nooit-de barmhartige Samaritaan ge speeld. ik heb altijd als ver pleger gewerkt." Of1 de ande re beschuldigingen had hij nauwelijks tpeer te zeggen dan. „Ik ,v.'as altijd actief be zig in héfc'~belang van de pa- tiën» -F-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 3