FAMILIEBERICHTEN Studenten in Frankrijk weer de straat op Demonstraties in Noord-Ierland tamelijk rustig -1 Brand vernielt in Brussel zestig winkels Egypte voert besprekingen met China )c< DINSDAG 20 APRIL 1976 TROUW/KWARTET kunnen van maandag tot en met vrijdag telefonisch van 9.00-19.30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18.00-20.00 uur. Loof de Here, mijn ziel en al wal in mij is. zijn heilige naam. loof de Here, mijn ziel. en vergeet niet een van zijn weldaden. die al uw ongerechtigheden vergeeft. die al uw krankheden geneest. die uw leven verlost van de groeve. die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Psalm 103 1-5 In grote verslagenheid gev^n wij u kennis van het zeer plotseling heen gaan van onze lieve Zoon, Broer. Kleinzoon. Oom, Zwager en Vriend Addie In zijn leven heeft hij ons allen veel vreugde bezorgd. Daarom valt het ons juist zo zwaar hem te moeten missen. Ad werd 18 jaar. D Bruinsma M. A. Bruinsma-Vreugdenhil Leni - Pieter en Nelleke. Elske. Pim Baukje Ivan Seerp - Annette Marian Nel Vos en verdere familie Monster. 18 april 1976. Zwartendijk 11 Aan het woonhuis geen bezoek De rouwdienst zal worden gehouden op donder dag 22 april a.s. om 1.30 uur n.m. in de Gerefor meerde Kerk, Burg. Kampschóerstraat 25 te Monster, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden' op de algemene begraafplaats te Monster, om 2.30 uur n.m Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de aula van de begraafplaats. Voor ons volkomen onverwacht riep God bij Zich thuis onze Vriend Addie Bruinsma Hij is ons zo lief. God We zijn zo verdrietig wat kunnen we zeggen. wat kunnen we doen? We zijn er stil van en zoeken U in ons verdriet om bij U te zijn en zo dicht bij hem die niet meer bij ons is. U houdt ons vast in Uw liefde, ook in de dood. door U leven wij allen. De weg naar Uw heerlijkheid is soms donker. Help ons om moedig verder te gaan. Vriendinnen, vrienden en bestuur van het Gereformeerd Jeugdwerk te Monster. Monster. 18 april 1976. Bedroefd, doch dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat de Here na een kortstondig ziekbed uit ons midden heeft weggenomen mijn geliefde vrouwen onze lieve, zorgzame moeder. Adriaantje de Rover-Kooij op de leeftijd van 89 jaar. H. de Rover J A. Sinte Maartensdijkde Rover M. Sinte Maartensdijk Barendrecht, 17 april 1976 Marjoleinlaan 5 Aan huis geen bezoek Geen bloemen Gelegenheid tot condoleren woensdag 21 april in de aula van de begraafplaats te Barendrecht, van 19 30-20.30 uur De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 22 april a.s. te Barendrecht plm. 12.45 uur. Vooraf zal een rouwdienst gehouden worden in de aula, welke aanvangt 12.00 uur. Op Zijn tijd nam de Heere tot Zich onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder Johanna Elisabeth Balk weduwe van Frans Kramer in de ouderdom van 88 jaar Breukelen J P Kramer Cheffield: Th. J. E. Hovtink-Kramer G. J. Hoytink Apeldoorn: M J Kramer en kleinkinderen Breukelen, 17 april 1976 Stationsweg 47 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben te Breuke len op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan het Zandpad. Donderdag 22 april a.s. om 14.00 uur. Voorafgegaan door een rouwdienst in de aula om 13.30 uur. Deze dienst wordt geleid door de weleer waarde heer ds. W. Molenaar. Vertrek van het sterfhuis om 13.00 uur Na de teraardebestelling gelegenheid voor condo- leantie irf de aula. Heden is van ons heengegaan, in het geloof inde verlossing door Jezus Christus, onze lieve tante en oud-tante Aartje van Leeuwen geboren te Poortugaal 5 augustus 1891 overleden te Rotterdam 17 april 1976 „Haar leven was dienen" Namens de familie. J Holleman Rotterdam Laurenshuis. kamer 701 Sinclair Lewisplaats 22 Correspondentie-adres J Holleman Boreelstraat 21. Hilversum telefoon 02150-43336 De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 21 april a s. op de algemene begraafplaats ..Crooswijk". Kerkhoflaan 1 ca. 12.00 uur Ik ben de opstanding en het leven: wie in Afi; gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Johannes 11:25 Voor ons onverwacht maar op Zijn tijd haalde God Zijn kind bij Zich thuis, mijn lieve man, onze vader en opa Arie Boudewijn Kok op de leeftijd van 69 jaar. Den Haag: A. Kok-Hoogtevling Deil: J. M. Westbroe'k-Kok W Westbroek Inge Den Haag: E. van der Nieuwegiessen-Kok J. van der Nieuwegiessen Adrienne Sleewijk: A. Kok A. Kok-de Vos Annemarie Esther Den Haag. 17 april 1976 Vlierboomstraat 326 Vader ligt thuis opgebaard, gelegenheid tot af- scheidnemen op dinsdagavond van 20.00 - 21.00 uur. De rouwdienst zal D V. gehouden worden op woensdag 21 april om 14.30 uur in de aula van ..Westduin". Ockenburghstraat te 's Gravenhage- Loosduinen. waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van ..Westduin". Door de Heer werd uit ons midden opgeroepen onze Broer en Zwager, de heer Familie Kok Familie Hoogteijling Den Haag. 17-4-'76 Heden overleed na een korstondige ziekte onze Vader. Groot- en Overgrootvader Wilhelm Jacob Keller weduwnaar van Hendrika Zwiertje Wiechers in leven emeritus-predikant der N.H. kerk Hij mocht ruim 90 jaar worden. ..Hel is volbracht" Wehl: Th. R. C. Keiler J. J. Keller-Moraal Doetinchem: H. H. Z. Keiler Rhede: J. P Keiler J. G. Keller-Sauer klein- en achterkleinkinderen Varsseveld, 16 april 1976 bejaardencentrum „de Bettekamp" De begrafenis vindt op woensdag 21 april plaats op de algemene begraafplaats te Varsseveld. De rouwdienst wordt gehouden om 14.00 uur in het bejaardencentrum ,,de Bettekamp", Koningin Wil- helminalaan 11 te Varsseveld. Correspondentie-adres: Julianastraat 39 Wehl. Nadat haar pas overleden Man Adrianus Jansen en zoon Gerard haar waren voor gegaan, nam de Heere. op Goede Vrijdag, na een week vol onzeker heid tot Zich. mijn Moeder, onze Dochter en Schoondochter Elisabeth Catharina Jansen-Kooi oud 35 jaar. „De Heere doe ons in Zijn wil berusten" Nellinda Driebergen: W. G. Kooi C. Kooi-van Dam Driebergen: G. Jansen N. Jansen-Verhoeven Hardenberg, 15 april 1976. Weidehuisstraat 24. De begrafenis zal plaatshebben woensdag 21 april a.s. op de begraafplaats ..De Larikshof" te Aarden- berg. De rouwdienst zal worden gehouden in de Gereformeerde Kerk. Hessenweg 47 te Heemse- Hardenberg. aanvang 13.30 uur. Vertrek naar de begraafplaats om 14.00 uur. Voor de Dienst gelegenheid tot condoleren. Op Goede Vrijdag werd gevoegd bij haar pas overleden Man Adrianus Jansen en zoon Gerard onze Zuster. Schoonzuster en Tante Elisabeth Catharina Jansen-Kooi oud 35 jaar „Heden zult gij bij Mij in het paradijs zijn". Zuidwolde (Dr.): Jan en Ank Kooi Borger: Annie err Theo Froma Almelo: Wijtze en Annecoos Kooi Driebergen: Tom en Corrie Kooi Nichtjes en Neefjes. Hardenberg, 15 april 1976. Heden nam God tot Zich. na een moedig gedragen lijden, onze zuster, schoonzuster en tante Jacoba Makkenze op de leeftijd van 63 jaar. K. L. Verweij-Makkenze J. G. Verweij B. M. Brouwer-Makkenze K. Brouwer neven en nichten 's Gravenhage, 18 april 1976 Nieuwendamnjerlaan 312 Correspondentie-adres: Ermelostraat 40 Aan huis geen bezoek Bezoek aan: ..Het Rouwcentrum" Van Diemen- straat 167. woensdag 21 april van 18.00—19.00 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 22 april om 14.00 uur in de aula van „Oud Eik- en -Duinen". Laan van Eik en Duinen 38 te 's Graven hage. Vertrek van Ermelostraat 40 om 13.45 uur. En nu. wat verwacht ik. Here? Mijn hoop. die is op U. Psalm 398 Na een moedig gedragen ziekte is tot ons verdriet heengegaan onze zorgzame Vader en goede Vriend Hendrik Heringa weduwnaar van Hiltje de Jong op de leeftijd van 65 jaar Homme en Ineke Pieter en Marjan Mieke en Rob Tine de Bruin Amsterdam. 16 april 1976. Radioweg 5. De rouwdienst zal gehouden worden woensdag 21 april om 11.45 uur in de „Emmakerk". Middenweg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 13 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruis- laan. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de ontvangkamer van de begraaf plaats Zes dagen na het overlijden van onze broer, zwa ger en oom Ad en ons neefje Gerard heeft de Heer nu ook onze schoonzuster en tante Elisabeth Catharina Jansen-Kooi uit onze familiekring weggenomen. Wie Hij wil laten leven, die zal nimmer sterven Wiè eenmaal door Zijn Scheppershand is aange raakt bestaat voor Hem niet meer uit waardeloze scherven. want zie. Hij zegt: „Ik heb alles nieuw gemaakt.'" 16 april 1976 De Meern: M. Kooi-Jansen H. Kooi Rozenburg: M. Spits-Jansen L. Spits Driebergen: G. Jansen J. H. Jansen-Alblas Hilversum: C. Jansen H. Jansen-Jénsen Deurne: B. C. B. Jansen M. A. Jansen-Roelfszema neefjes en nichtjes „Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn". Jes. 43 vers 1 Op Eerste Paasdag nam God tot Zich Zijn Kind, mijn lieve, zorgzame Vrouw, onze Moeder. Groot- en Overgrootmoeder Trijntje Boersma-Bouma op de leeftijd van 84 jaar. Amersfoort: H. Boersma Delft: T. van den Abeele-Boersma 's-Gravenhage: T. Boersma W. Boersma-Prins Nootdorp: J. Komen J. Komen-Boersma Vlaardingen: J. Boersma A. Boersma-Schaap Kleinkinderen en- Achterkleinkinderen Amersfoort. 18 april 1976. Bejaardencentrum „de Amerhorst". Zandbergen laan 44 De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 23 april om 11.00 uur in „de Amerhorst". waarna de begrafenis 2al plaatshebben op de begraafplaats „Rusthof" te Amersfoort. Gelegenheid tot condoleren voor de rouwdienst van 10.15-10.45 uur. Geen bloemen. Dc Here heeft, voor ons onbegrijpelijk vroeg, tot Zich genomen mijn lieve Man en Papa. onze dier bare Zoon. Schoonzoon. Broer, Zwager en Oom Jan Hogenhout in de leeftijd van 29 jaar. Dicky Hogenhout-Hijneman Jan Familie Hogenhout Familie Hijneman Hagestein. 16 april 1976. Salonwagen Droomoog. Hoevenweg. Correspondentie-adres: Familie J. Hogenhout. Boerderij De Driesprong. Machineweg 16, Amstelveen. Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdagavond van 78 uur in het Uitvaartcentrum Bouwens, Startbaan 7. hoek Van der Hooplaan. Amstelveen- Zuid. Op woensdag 21 april zullen wij Jan om 10 uur te rusten leggen op de begraafplaats Zorgvlicd aan de Amsteldijk. Amsterdam-Zuid. Vertrek van Boerderij De Driesprong om 9.30 uur Want u'ij hebben hier geen blijvende stad maar wij zoeken de toekomstige Hebreeen 13:14 Op Goede Vrijdag heeft de Heere tot Zich geno men. Zijn moegestreden kind, onze vader, groot- en overgrootvader Johannes van Dijken op de leeftijd van 85 jaar sinds 1964 weduwnaar van Geertje Bos Assen. 16 april 1976 Alteveerstraat 43 Nunspeet: S J. van Dijken-Huizenga Assen: E. van Dijken F. W. van Dijken-Kip Assen: D. van Dijken G. van Dijken-ten Caat Hooghalen: H. van Dijken T. van Dijken-Beukema klein- en achterkleinkinderen Assen: mej. S. Helbig (huisgenote) De samenkomst is bepaald D.V. woensdag 21 april om 13.15 uur in de Zuiderkerk. Zuidersingel 37. Assen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op de begraafplaats de „Boskamp". Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de consistorie van de kerk. Vader is opgebaard in de aule van het Wilhelmina Ziekenhuis Oosterhoutstraat 9. Assen. Bezoeku ren van 15.00-16.00 en van 19.00-19.30 uur In haar Heer en Heiland ontslapen onze lieve zuster, schoonzuster en tante Berendina Hermina Smeenk weduwe van W. Klein Bruggink in de gezegende,leeftijd van 95 jaar. Haar geloof werd aanschouwen familie Smeenk Ambt Delden Wiene. 15 april 1976 Haarweg 1 Als wij de doodsjordaan betreen Laat ons elk aardse vriend alleen Maar Hij. de trouwe Vriend in nood Geleidt ons over graf en dood. Op de vroege morgen van 2e paasdag mocht onze onvergetelijke Man. Vader en Grootvader Cornelis Peereboom (geboren 14-12-1908) ingaan tot het Feest van de opgestane Heer. Groot is ons verdriet, maar wij treuren niet als diegenen die geen hoop hebben. Mijdrecht: P. Peereboom-Visser Westerholt Piet Peereboom (Did Maria Peereboom- Gouda: Pöppinghaus Jannie Melissen-Peereboom Mijdrecht: Leen Melissen Hein Peereboom Nóordwijker- Ronnie Peereboom-van Yperen hout: Klaas Peereboom Lyda Peereboom-Twaalfhoven Mijdrecht: Cor Peereboom Lida Peereboom-Blok Wilnis: Gera Kraay-Peereboom Joop Kraay en Kleinkinderen. Mijdrecht. 19 april 1976 Van Wassenaerstraat 10 De rouwdienst zal gehouden worden op don derdag 22 april 1976 om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Mijdrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de teraardebestelling gelegenheid tot condole ren in gebouw „Irene", Kerkstraat 9 te Mijdrecht. Liever geen bloemen Geen toespraken. Door een droevig ongeval heeft de Heer uit ons midden weggenomen Johan Oosterveld Onze innige deelneming gaat uit naar zijn ouders, broers familie, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt af- gebroken, wij een gebouw van God hebben in de Heme- len: niet met handen ge maakt een eeuwig Huis. 2 Corinthe 5:1 16 april 1976. Leerlingen. Personeel, Bestuur, Oudercommissie School met de Bijbel, Westerbork. JUWELEN. GOUD en ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruisstraat 19. tel. 023-320431, Haarlem (bij de Ridderstraat). KENNISGEVING Gedeputeerde staten v; Utrecht maken bekend, dat z onder gelijktijdige goedkeurii van het daartoe strekken raadsbesluit hebben verklaar dat de instandhouding in de g meente Utrecht van de openb re scholen voor gewoon lagi onderwijs aan de Prof. Va Bemmelenlaan 34, de Katri van Leemputdreef 8 en c Mecklenburglaan 5 ingevol artikel 19 der Lage onderwijswet 1920 wordt gevo derd. Heden nam de Here tot Zich, na een geduldig gedragen lijden, mijn innig geliefde Vrouw, onze lieve en zorgzame Moeder, Grootmoeder en Over grootmoeder Wilhelmina van der Beek-Kooijman op de leeftijd van 81 jaar. Jesaja 30:18a' Daarom verlangt de Here er naar u genadig te zijn. en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen." Zeist: P. van der Beek 's Gravenhage: G. F. van der Beek E. M. van der Beek-Hamer Zwolle: M. Lok-van der Beek M. Lok Nieuw J. van der Beek Lekkerland: G. van der Beek-van Weyen Burnaby W. L. van der Beek (Can.) G. van der Beek-Meijer Zeist: K. G. van der Beek kleinkinderen en achterkleinkinderen Zeist. 17 april 1976 Ernst Casimirlaan 43 Geen bloemen. De begrafenis zal plaatshebben te Zeist op de Algemene Begraafplaats op donderdag 22 april a.s. Hieraan voorafgaande zal om 14.00 uur een rouw dienst gehouden worden in de aula van de be graafplaats. Gelegenheid tot condoleren aldaar na afloop van de begrafenis. Vertrek Ernst Casimirlaan 43 om 13.45 uur. Op 16 april heeft God ten gevolge van een ongeval tot Zich genomen, ons geliefd kleinzoontje en neefje Johan Hendrik op de jonge leeftijd van bijna 8 jaar Geliefd zoontje van J. R. Oosterveld A. Enting Zalig is het kinderlot. jong gestorven vroeg bij God. Westerbork, 16 april 1976 Westerbork: J. G. Oosterveld H. Oosterveld-Nijwening Assen: J. van der Laan-Oosterveld F. van der Laan Ruinen: W. Slomp-Oosterveld A. Slomp Westerbork: R. W. Oosterhof-Oosterveld H. Oosterhof neven en nichten. Veilig in Je2us' armen Na een ernstig ongeval heeft de Here op Zijn tijd tot Zich genomen, ons innig geliefd kind en broertje Johan Hendrik op de leeftijd van bijna 8 jaar. Ook zullen de kleinen dei stad vol zijn van jongens en meisjes Zacharia 8:5 J. R. Oosterveld A. Oosterveld-Enting Jan Gerrit Jans Albert Hiltjo De rouwdienst is bepaald op woensdag 21 april om 14.00 uur vanuit de „Voorhof" te Westerbork. Zij. die de laatste eer wensen te bewijzen worden om 13.15 aldaar verwacht. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de „Voorhof". Geen bloemen Heden nam de Heer tot Zie lil Zuster j Catharina Johannjj}. Elisabeth Schreuder diakones in de ouderdom van 8 Zij was bijna 63 jaar a huis verbonden. n< Mattheüs 28: En zie. Ik ben met u, al dagen, tot aan de voleinding d ereld. Ta er Bestuur, Directie terkring Ned. Herv. Diakonessen richting Amsterdam, 17 april 1976 Overtoom 295 De rouwdienst zal gehoui worden donderdag 22 aj e], te 11 uur in de Aula van begraafplaats „Zorgvli aan de Amsteldijk, waa de teraardebestelling plaatshebben. Vertrek 1 Overtoom 295 te 10.30 uu PARIJS (Reuter) De studenten in Frankrijk, die tijdens de paasdagen een bestand in acht hebben ge nomen, gaan opnieuw de straat op om te protesteren tegen de onder wijshervormingen van de regering. Aan het slot van een marathon bijeenkomst van 380 studentenver tegenwoordigers werd besloten deze week protestmarsen en betogingen te houden. Zij willen daar morgen mee beginnen. Het studentenprotest moet tenslotte vrijdag culmineren in een nationale „actiedag" en een gro te mars door Parijs. Vorige week donderdag liep een door tienduizenden studenten bijgewoon de betoging in Parijs uit op felle botsingen met de politie. De hervormingen van de regering beogen een meer op het beroep ge richt onderwijs. De studenten, be zorgd over de verminderde werkgele genheid, zeggen dat de hervormin gen de industrie een te grote vinger in de pap geven. Vakbonden Leiders van Frankrijks 800.000 stu denten hebben de vakbonden opge roepen zich achter hun strijd tegen de door de regering voorgestelde on derwijshervormingen te scharen en een gemeenschappelijk front te vor men tegen een regeringspolitiek van „onderdrukking en chantage". De oproep werd zondag gedaan aan het einde van een conferentie van studentenleiders in Toulouse waar 15 uur achtereen toespraken waren gehouden. BELFAST (UPD Gisteren werd door aanhangers van het Ierse Repu blikeinse Leger (IRA) op grote schaal gedemonstreerd ter herden king van de zestigste verjaardag van de „Oostern-opstand" in Dublin. On danks enkele protestantse tegende- monstraties werden er nauwelijks ongeregeldheden vermeld. In Noord-Ierland werden er meer dan dertig demonstraties in het ge hele land door de provisionele vleu gel van de IRA en nog eens dertig demonstraties door de officiële vleu gel van de IRA georganiseerd. Slechts in een roomskatholieke wijk van Belfast kwam tot gewelddadig heden toe toen honderd jongeren een politiestation met stenen be- wierpen. Leger en politie waren tijdens de paasdagen in een verhoogde staat van paraatheid. Alle vakanties wa ren opgeschort BRUSSEL (AFP) Bij een brand in het centrum van Brussel zijn 60 win kels van de Gulden Vlies-galerij aan de Naamse Poort in de as gelegd. De schade beloopt meer dan tien mil joen gulden. De brand zou zijn ontstaan in een winkel aan de overkant van de gale rij van voornamelijk luxe zaken (vooral modezaken) en zou zijn over geslagen naar een kledingwinkel. Het vuur verbreidde zich snel on danks het feit dat de winkels onder ling door brandmuren waren ge scheiden. Ongeveer 60 brandweerlie den zijn urenlang in touw geweest om het vuur te bestrijden. PEKING (AFP, UPI, Reuter) Een Egyptische delegatie is gisteren in de hoofdstad van de Volksrepubliek China besprekingen begonnen over mogelijke Chinese wapenleveranties aan Egypte. De Egyptische delega tie, onder leiding van Hosni Moeba rak, kwam zondag in Peking aan. Moebarak wordt door de Egyptische minister en staatssecretaris van mi litaire produktie en zes generaals begeleid. Naast militaire samenwerking zal de Egyptische delegatie besprekingen over financiële hulp uit China en over een mogelijke handelsovereen komst voeren. China begroette verleden maand met nauwverholen vreugde de Egyp tische opzegging van het al vijftien jaar oude vriendschapsverdrag met de Sowjet-Unie. De Chinezen rea geerden onmiddellijk met een schen king van dertig straalvliegtuigen aan Egypte en van onderdelen van de door de Sowjet-Unie aan Egypte geleverde Mig-straaljagers. SINT ANTHONIS In het Bra bantse Sint Anthonis is zondagmid dag een schuur van een boerderij afgebrand. De brandweer slaagde er in een aantal varkens te redden. HOOGEVEEN Zaterdagmiddag is in Nieuwlande in de gemeente Oos- terhesselen een kapschuur verbrand. DEN HAAG Een aan de Veerkade in Den Haag liggende woonboot is in de nacht van zaterdag op zondag geheel uitgebrand. Door de hitte is schade toegebracht aan verf en lak van huizen en auto's in de omgeving. ani pr< et-ei e. 1 t u lijk dar he< kt ekt het out 1( ve epe de jn nóf ke In en go apj del me in tag< ?e rk tei cor e d bili en hei en liscl ïerd der: niet 14f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 8