M OPRECHTE VEILING Sanatogen vrije universiteit amsterdam ZATERDAG 31 JANUARI 1976 TROUW-KWARTE FAMILIEBERICHTEN Kunnen telefonisch worden opgegeven van 9.00-16.30 uur 020-913456; van 16.30-20.00 uur 020-220363. Pieter van Doorn Wil Somsen (even kennis van bun voorge nomen huwelijk waarven de voltrekking D.V. ml plaatsvin den op 13 februari 1976 om 13.30 uur ln bet gemeentebuis van Eibergen. Gereformeerde Kerk van El- bergen door De. O. L. R. Rip- hagen van Scböpplngen (W-DId). Receptie: van 13.30 tot 17.30 uur m Herberg Erve Kots te Llevelde. gem. Lichtenvoorde. Heemskerk. Van der Ploegatraat 93; Harderwijk. Vondellaan 39. God de Vader zegende ons met de geboorte van een Zoon en Broertje Johannes Wick Wij noemen hem J006T. J. W. van der Linden J. G. M. D. van der Linden- Westhoeve Arl&nne Geref. Pastorie. Schoonrewoerd. 28 Januari 1976. Met dank aan de Here mogen jrtJ 14 februari ge denken dat onze Ouders P. den Besten en A. den Besten-R(jneveld 25 jaar geleden getrouwd Eljn. Wij bopen dit D.V. 13 februari te vieren. Marry. Jaap. Marjan. Gerrle. Schoonhoven, februari 1976. De Montlgnylaan 2. Gelegenheid tot feliciteren vrijdag 13 februari van 20.00 tot 22.00 uur in het Hervormd Centrum. Korte Dijk 12. Schoonhoven. 1951 1976 Op D.V. 6 februari hopen onze geliefde kinderen: Rochus de Jong Cornelia Stam met Anneke. Henk, Ella en Heieen - huwelijk te herdenken. hun 25-Jarig Abraham Samsonstraat 10, Paramaribo (Suriname). Hun dankbare ouders: H. de Jong. K. A. de Jong-Zuurmond, Cortgene 43. Alblasserdam C. Stam. P. Stam-Borsje, Aakstraat 7, Nleuw-Lekkerland. Op 11 februari hopen onze Ouders en Grootouders G. Vogelaar en J. Vogelaar-Oudshoorn de dag te herdenken dat zij 50 Jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Noordwijk, februari 1976. Zeereep 3. Receptie woensdag 11 februari a s. van 17.00 tot 18.30 uur ln bet Zinger Hotel. Zeereep 1. Noordwijk aan Zee. In plaats van kaarten Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd. nam God tot Zich. Zijn kind. mijn Man, onze Vader en Opa Jacob Eilander op de leeftijd van 68 Jaar. „Gij zult mij lelden door Uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen." Psalm 73 24. Amsterdam: L. N. Eilander-van Glnkel Schelllnkhout: Rta en Plet Jaap en Gerdien Amsterdam. 29 Januari 1976. Maasstraat 122-1. Verzoeke geen bloemen Thuis geen bezoek De teraardebestelling zal plaatsvinden dinsdag 3 februari om 13 uur op de begraafplaats „Zorgvlied" aan de Amsteldijk. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis ln de ontvangkamer van de begraaf plaats. Tot ons leedwezen moeten wij u mededeling doen van bet plotseling overlijden van de heer die ruim 46 jaar aan onze maatschap was ver bonden. In zijn werk heeft hij zich onderschelden door zijn grote inzet en bekwaamheid, alsmede door zijn volstrekte eerlijkheid. Zijn werk voor ons Pensioenfonds was van onschatbare betekenis. Klynveld Kraayenhof 6e Co. Amsterdam. 29 Januari 1976. Prinses Irenestraat 59. Algemene kennisgeving Heden nam God uit ons midden tot Zich onze geliefde Vader. Grootvader en Overgrootvader Wilhelm Christiaan Doro'theus Hoogend ijk weduwnaar van Hlldur Wager op de leeftijd van 90 Jaar. Haarlem: H. Graafland-Hoogendljk Barslnghausen (Did.): E. Brettschnelder- Hoogendijk P. Brettschneider 's-Gravenhage: W. C. D. Hoogcndljk D. F. Hoogendijk-Algera Klein- en achterkleinkinderen 's-Gravenhage, 30 Januari 1976. Correspondentie-adres: Mesdagstraat 62. De teraardebestelling zal plaatshebben dins dag 3 februari aom 11.00 uur op de begraaf plaats Nieuw Eykenduynen. Kamperfoelie- straat 2 te 's-Gravenhage. ALGEMENE KENNISGEVING Na een lang en boeiend leven, gewijd aan de medemens, is op de gezegende leeftijd van 95 jaar zacht en kalm ingeslapen onze Moeder, Groot- en Overgrootmoeder, mevrouw Charlotte Elisabeth van Beuningen- Fentener van Vlissingen Ridder in de Orde van Oranje Nassau Médaille de La Reine Elisabeth van België Het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Rode Kruis Het Kruis van Verdienste van de Vereniging van de Nederlandsche Expolitieke Gevangenen Het Herinneringskruis 1940-1945 Wij zullen haar en haar strijd voor een betere wereld nooit vergeten. L. F. Cladder-van Beunlngen J. van Beuningen-Meyerink G. W. van Dedem J. H. van Dedem-Landsman Coen, Marie-Louise en Arthur W. van Dedem J. H. A. van Dedem-van Iittersum Liesbeth en Jan Willem van der Hilst Willem Jan, Frits, Albert en Jan-Maurits Ch. E. van Dedem Willem, Evelien, Marguerite enDiederique J. E. Suringar-van Beuningen W. H. Suringar Charlotte, Marijke, Willem-Jan, Alexandra, Charles en George W. van Beuningen M. G. A. van Beuningen-van Riemsdijk Daphne, Laura, Sandy en Willem Ch. M. vin Beuningen W. A. van Beuningen-Quarles van Ufford Anna Lavinia Bilthoven: J. M. Cladder t J. I. M. Cladder-Stinkens Sander en Pepijn Nigtevecht: F. H. B. Cladder T. T. Cladder-van Haersolte Merel Vught; Louisa van Beuningen Wassenaar, Julianaweg 12. De rouwdienst zal op maandag 2 februari om 11 uur plaats vinden in de Kievietkerk, Wilhelminaplein te Wassenaar. De teraardebestelling om 13 uur op de Hervormde begraafplaats, Dorpsplein te Wassenaar. Vanaf 14.30 uur gelegenheid tot condoleren Julianaweg 12 te Wassenaar. Bilthoven: Territet: (Zwitserland) Boskoop: Zeist: Bilthoven: Versoix: (Zwitserland) Zutphen: 's-Gravenhage: Op woensdag 28 januari heeft God na een vruchtbaar en strijdbaar leven tot Zich genomen Charlotte Elisabeth van Beuningen- Fentener van Vlissingen op de leeftijd van 95 jaar. Als haar huisgenoten hebben we veel van haar geleerd en we zullen dankbaar terugdenken aan de moedige wijze waarop ze Gods leiding zocht en volgde. Tj. Hoekstra R. de Boer-Leistra Johanna de Boer J. N. Dorgelo P. Hintzen D. Hintzen-Philips en kinderen A. R. Burger J. T. Burger-de Loor en Kinderen H. de Jonge Truang Van Binh M. de Pous E. de Pous-Davey j;de Pous A. de Pous Wassenaar Berkenlaan 1 Julianaweg 12. Dankbetuiging. Heel veel familie, vrienden en kennissen hebben een bezoek gebracht aan D. J. van der Kooy ter gelegenheid van sljn 100- ste verjaardag. Voor uw belangstelling zeggen wij u hartelijk dank. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen Bejaardencentrum Borgsate. Meidoornsingel 181, Schlebroek. Voor uw medeleren ons be toond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze ge liefde Broer Arend van Vliet betuigen wij u onze hartelijke dank. Familie Van Vliet De Lier. Januari 1976. Hooflaan 6. HAARLEM Bilderdijkstraat 1A Tel. 023 - 31 6486 Dir. F.G. de Weers veilt weer ECHTE INBOE DELS met KUNST en AN TIEK, t.o.v. Notaria CJ.A. van Dijk uit Haarlem - en wel op dinsdag 3 februari tot en met vrijdag 6 februari 1976, telkens om 10 uur be ginnende. Kijkdagen: vrij dag 30 jan., zaterdag 31 jan., zondag 1 februari en maandag 2 februari, telkens van 10 tot 16 uur. Onverwacht nam God uit Dns midden weg onze lieve Man. Vader en Grootvader Geert Mulder tn de leeftijd van 83 Jaar. Wlnsum (Gr.). 30 Januari 1976, Hoofdstraat 15. Wlnsum: H. Mulder-Antoon Dokkum: R. J. Mulder K. Mulder van der Molen Gerard Nagele (N.O.P.): H. A. Pler-Mulder J. W. Pier Anko Hetty Gerard Jaap - Edo Wlnsum: G. Mulder I. Mulder-Kersaan Llnda Gerard Begrafenis dinsdag 3 febru ari om 14.00 uur te Wln sum (Gr). „Rust mijn ziel. uw God ls Koning". Heden nam de Here tot Zich mijn beste, werkzame Man. onze trouwe Va der. Grootvader en Over grootvader Nicolaas Krul Loosduinen. 30 Januari 1976, Lauren burgstraat 11. Liever geen bezoek aan huls. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehou den worden dinsdag 3 fe bruari om 2 uur ln de Ab dijkerk. Willem IH-straat, waarna de teraardebestel ling zal plaats hebben op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na afloop ln het gemeen tecentrum Daast de krk. Jan van Osnabrugge ln de ouderdom van 71 Jaar. echtgenoot van M. van Osnabrugge- van Muiswinkel. De Here trooste zijn vrouw en kinderen. Utrecht: P. Zu 1dervaart van Muiswinkel Breukelen: J. van Muiswinkel J. van Muiswinkel ten Haaf Amsterdam: W. van Os E. van Os- van Muiswinkel Breukelen: M. van Muiswinkel N. van Muiswlnkel- Herrebout Breukelen: T. van Mulswlnkel- Cbrlspijn Breukelen: J. van Muiswinkel Gouda. 29 januari 1976. Verlangend naar zijn Heer en Heiland is in volle vrede ontslapen mijn lieve Man. onze lieve Vader en Grootvader Mlnze Zwerver op de leeftijd van 72 Jaar. Psalm 73 12 oude berijming. Zuidlaren. 30 januari 1976 Halmerslnge 15 A B. Zwerver-Nij boer Uithuizen: I. A. Beishuizen-Zwerver P. Beishuizen Lydeke en Meine Tammo Janneke Agnes Yvonne Mlnze Gieten: J. A. Walvius-Zwerver H. Walvius Alida Jos Mlnze Fenneke De overledene ls opgebaard ln het mortarlum van Dennenoord te Zuidlaren. Gelegenheid tot bezoek en condoleance aldaar, maandag 2 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur. De begrafenis vindt plaats te Meeden op dinsdag 3 februari om 14.00 uur. Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen, worden om 13.00 uur in het ge bouw Eltheto verwacht. De rouwdienst vangt aan om 13.30 uur. Heden nam de Here, zeer onverwachts, tot Zich onze lieve Broer. Zwager en Oom Jan van Osnabrugge echtgenoot van M. van Osnabrugge. geboren van Muiswinkel wonend te Gouda, in de ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam: A. van Osnabrugge Harmeien. 29 Januari 1976. Heden heeft de Heere tot Zich genomen onze geliefde Moeder en Oma Geertje Holtrop-Room weduwe van Ruurt Holtrop in de ouderdom van 85 Jaar. „Veilig in Jezus' armen." Schagen: A. Rötgers-Holtrop B. J. J. Rötgers Ruud, Harry, Gerard, Elly Schagen. 30 Januari 1976. Spoorlaan 7. De teraardebestelling zal plaatsvinden dinsdag 3 februari a.s. na de rouwdienst, welke gehou den zal worden in de Gereformeerde Kerk. Rembrandtlaan. aanvang 13.15 uur, op de Al gemene Begraafplaats te Schagen. Na de plechtigheid wordt er in de Gereformeer de Kerk gelegenheid tot condoléantie gegeven. VAREN OP DE MAAS I DIT IS UW VAKANTIE 7 en 10 daagse bootreizen naar de Belgische Arden nen en Frankrijk. 7 dagen Maastricht-Dunantv.v. vanaf f300.- 10 dagen Maastricht-Givet v.v. vanaf f 340.- Comfortabele passagiersschepen met sfeervolle inrichting en een prima keuken. Vraagt gratis kleuren folder bij: REDERIJ BOONSTRA Kampen - Weegbree 6 - Tel. 05202 - 2474 en 5139. GEMEENTE ZUIOWOLDE De burgemeester van de gemeente Zuidwoide maakt bekend, dat ter voldoening een artikel 15 der Onteige ningswet, een afdruk van het in de Nederlandse Staatscourant van 25 sep tember 1975, nr. 186, gepu bliceerde Koninklijk besluit van 4 september 1975, nr. 41, houdende aanwijzing van percelen tot onteige ning te algemene nutte ten behoeve van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van de wegen Almelo - Hoogeveen - Groningen (rijkswegenplan 1968. nr. 36) en Meppel - Hoogeveen (rijkswegenplan 1968, nr. 37) in de vorm van een kla verblad, met bijkomende werken, in de gemeenten Hoogeveen. en Zuidwoide, :vanaf 1 tot en met 22 febru ari 1976 voor een ieder ter gemeentesecretarie van Zuidwoide ter inzage ligt. Zuidwoide, 27 januari 1976. De burgemeester voornoemd, w.g. Mr. N. Wessels Boer. Als de gedachte aan het voorjaar u al moe maakt, bent u hard aan Sanatogentoe. Sanatogen geeft u de levenslust terug, die door voorjaarsmoeheid, onjuiste voeding of nervositeit is opgebrand. Dat komt: Sanatogen neutraliseert, zuivert het bloed, bevat geselec teerde vitaminen en een onmiskenbare voedings eiwit voor de opbouw van verzwakt weefsel. Sanatogen is een natuurlijk middel, waarvoor u niets hoeft te laten staan. Doe maar. U zult er zich beter bij voelen. Voor een gezond gevoel. Contactbijeenkomsten. Gecommitteerden uit het Hoofdbestuur van het water schap Duurswold maken bekend dat de navolgende contactbijeenkomsten worden gehouden: donderdag 19 februari 1976, js avonds om 7.30 uur in café Tammeling te Harkste- dinsdag 24 februari 1976 's avonds om 7.30 uur in café "de Witte Linden" te Siddeburen; woensdag 25 februari 1976 's avonds om 7.30 uur in café Kronenburch te Over- schild. Ook pachters en verdere belangstellenden zijn van harte welkom. Gecommitteerde uit het Hoofdbestuur van het waterschap Duurswold: Th. B. Klimp, voorzitter M.J. Oldenbandringh, sekretaris. De afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis van de Vrjje Universiteit vraagt een afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog (m/v) bij voorkeur met psychotherapeutische ervaring en wetenschappelijke belangstelling. Tot de taak behoort patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Aanstelling vindt plaats in het wetenschappelijk rangenstelsel. Instemming met de doelstelling van de Vrije Universiteit wordt verwacht. Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij mevrouw F. Smith (psychologe), teL 020-548 23 82. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenummer 225-506, kunnen worden gericht aan de Hoofdafdeling Personeelszaken, De Boelelaan 1105, Postbus 7161, Amsterdam. IS!® li A KON.NED.GASTHUIS VOOR OOGLIJDERS Wij zoeken op korte termijn kontakt met gegadigden voor de funktie van SEKRETARESSE van de verpleegkundig directrice. Het werk omvat: -het behandelen van de voorkomende korrespondentie - het assisteren in het opriame-beleid - het notuleren van vergaderingen enz. Om deze funktie te kunnen verrichten is gewenst een ruime algemene ontwikke ling, een opleiding op middelbaar niveau. Een sekretaresse-opleiding strekt tot aanbeveling. Vaardigheid in Steno-Nederlands is nood zakelijk. Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijke sollicitaties te richten aan de verpleegkundig directrice, waarna een in formatief gesprek kan plaatsvinden. ..Door genade alleen". De Heere heeft plotseling tot Zich genomen onze lieve Man, Vader. Broer. Zwager en Oom Nicolaas van Dorp echtgenoot van G. Zonneveld, op de leeftijd van 64 Jaar. Familie Van Dorp Maasland, 30 januari 1976, Dulfpolder 6. De rouwdienst ls bepaald op dinsdag 3 februari 1976 2 uur ln de ..Magneet". Huls te Veldelaan bU de Gereformeerde Kerk en daarna vindt de begrafenis plaats om plm. 2.45 uur. Vandaag werd van ons weggenomen onze zeer geliefde Vader en Schoonvader, Groot-, Over grootvader Johannes van Kammen Sedert 1933 weduwnaar van Albert je de Boer in de ouderdom van bijna 94 jaar. WIJ mogen echter geloven dat God hem nu tot Zich heeft genomen, op Wien zijn leven steeds meer gericht was. Heel plotseling ging hij van ons. Maar ook dat zal een zegen voor hem geweest zijn. Wij mogen heel veel goede herinneringen van hem meedragen. God zij voor dat alles geloofd. Dokkum, 29 Januari 1976. Zeist: M. de Vries-van Kammen J. de Vries Kzn. Emmeloord: L. van Kammen Haisma Klein- en achterkleinkinderen Condoleantie-adres: Mevr. M. de Vries-van Kammen, Prinses Marijkelaan 31-III. Zeist. Een dank- en gedachtenisdienst zal worden ge houden in het Geref. Rusthuis „Rêst en Utsjuch", Mockemastraat 7 te Dokkum op dinsdag 3 februari om 1.30 uur n.m., waarna de begrafenis zal plaatshebben om plm. 2.15 uur op het kerkhof te Dokkum, Strobosserweg. Mevr. W. L-v. K. te B. "Ik had twee redenen om die kamer boven te verhuren. Ik kon het geld best gebruiken en ik vond het wel een beetje gezellig ook. Ik zette een kleine advertentie In zo'n speciale rubriek van de krant. De telefoon stond niet meer stil. Eén dame leek mij het geschiktst voor de kamer en voor mij. Ik ben erg benieuwd. En als het niet lukt zet ik gewoon nog een advertentie. Want dat werkt..." Het dagblad is uw zekerste kontaktadres.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 8