KRO vanavond: The Third Man Radio- en televisieprogramma's DCLLy VAN ARNHEM NOS boycot 'Willempie' van André van Duin HELP DC BOND ZONDER NAAM! bond zonder naam J ZATERDAG 31 JANUARI 1976 BINNENLAND - RADIO EN TV TROUW-KWAR Succesformule Ellen Blazer heeft haar omroep al verscheidene malen aan een succesformule geholpen. Wat mij betreft behoort "VARAs Inemationale' erbij. Ik blijf met pLezler naar het programma kijken De presentatie van Koos Postema reken lk tot de beste in dit genre, omdat hij. hoewel hij de zaak strak in de hand houdt, een zeer ontspannen sfeer oproept. Zijn gasten zijn vrijwel meteen zichzelf en komen tot spontane reacties. Voor de thulszittere levert dat vaak een aardige kijk op die mensen op. Een waardevol element daarbij ls. dat de kijker op speelse wijze iets te leren krijgt van en over buitenlanders Deze donderdag kwam het verschil in landaard en persoonlijke instelling kostelijk tot uiting bij deelneemsters uit Roemenie. Spanje en Zweden. Hoffelijkheid de élégance van de Balkan. Iberisch temperament en sauna- frisse natuurlijkheid uit Scandinavië. Opmerkelijke verschillen waren er ln de meningen over Nederlandse mannen. De Zweedse vindt ons Iets spontaner, wat gezelliger en minder formeel dan haar landgenoten. De Spaanse daarentegen verdenkt ons van slapte en gemakzucht. Als oorzaak ziet zij de bazigheid van de Nederlandse vrouw, waaruit zij concludeert, dat voor de Nederlandse man de emancipatie nog moet beginnen. Voor haar land maakte zij propaganda met een leus die In de toeristenindustrie goud waard is: 'Kom voor de mensen: daar zit warmte Ln'. Alleen al in Amsterdam wordt het aantal apen bij particulieren op zevenduizend geschat. In de meeste gevallen zullen zij verkommeren, lastig worden en tenslotte de mensen in hun omgeving, maar nog meer zichzelf, een heleboel ellende bezorgen. Niet hun schuld, want apen zijn geen huisidleren. Ik denk dat dit in Koning Klant en in natuurprogramma's nog wel duizend keer herhaald kan worden. En dan nog blijven egocentrische en naar statussymbolen Jagende mensen denken dat zij het beter weten. Er zijn ouders die tegen het verbod ln nog altijd hun kleine kinderen op de voorbank van de auto zetten. Bij zoveel onachtzaamheid hoeft het niet te verbazen, dat even gemakkelijk explosief speelgoed wordt gekocht. Koning Klant liet de inhoud van vlot verkochte chemiedozen onderzoeken. Het merendeel bestaat uit rommel die ongelukken kan veroorzaken. De oproep tot voorzichtigheid zal waarschijnlijk niet zo bar veel uitrichten, want waarschuwingen worden meestal niet opgepikt door mensen voor wie ze bestemd zijn. Ik waardeer pogingen om beter Inzicht te krijgen in hetgeen de KARELTJE KNETTER Zuidmolukkers ln ons land beroert en drijft. Dus ook de door de EO uitgezonden bijdrage. Er zaten enkele levensgrote waarheden ln. onder andere de opmerking van de heer Scheps. dat we onze fouten al tijdens de affaire-Wassenaar hadden kunnen ontdekken. Maar het zit me niet lekker, dat voorbij werd gegaan aan het feit. dat die Indonesische federatie van verenigde staten een Nederlandse conceptie was. Ik heb destijds in de omgeving van Djakarta geen enkele Hollander ontmoet, die er in geloofde. Nu te doen. alsof Soekamo ons met zijn eenheidsstaat overrompelde, vind ik naief. Niet voor 't eerst op de tv Van onze radio- en tv-rédactie HILVERSUM Vanavond brengt de KRO de klassieke thrillerfilm 'The Third Man' op het scherm, om vijf voor half negen. Nederland 2. Dat gebeurt nadat deze omroep het afgelopen jaar heel wat zater dagavonden afsloot met de Great Mysteries van Orson Welles, waar van deze zowel de auteur als regisseur was.: 29 Met een daverende smak was Kid Sucker de bordestrappen afge vlogen om wezenloos op het harde trottoir te blijven liggen. "Laat ik Wladimir er maar bijgooien.' dacht de smid. En zie, daar ging ons an dere geheime agentje dezelfde weg. 'Laat ze daar maar liggen. Yokito.' lachte de smid. 'Misschien haalt de gemeentereiniging ze wel op. Kom mee naar binnen. Dan betaal je je rekening en gaan we naar Rijkhuy- zen. Daar is het héél wat rus tiger' Maar de smid had het toch bij het verkeerde eind. want het was niet de auto van de gemeente reiniging, die daar kwam aansuizen. Het was een overvalwagen van de politie, die gierend naderbij stoof. Nauwelijks stond de wagen stil of de onderwachtmeester A. Bollegijn was er al uitgesprongen. Brigadier Piet zat aan het stuur en zei: 'Een mirakels drukke dag, Arjen! Van morgen speurde ik een Oosterling op en arresteerde ik een handvol vre selijke misdadigers! En nu moeten we twee geheime agenten arrest- ren. die zich volgens de mededelin- gn van een zekere J. J. F. Verholen in de lobby van Hotel Esplanade op houden.' 'Als ik me niet vergis liggen ze al op de stoep voor ons klaar,' zei Arjen Bollegijn. 'Ik zeg altijd maar. wees voorzichtig met de inlichtingen van burgers. In de lobby, hè? Jaja, me zuster op een vlotje! Op de stoep liggen ze'Hfc de maakt weinig uit waar ze liggew) Bollegijn,' zei brigadier Piet. liggen er in elk geval wezenloos g noeg bij. We zullen er dus niet moeite mee hebben ze op te berge nsbc Anpakken, Arjen! Smijt ze de wfn gen in!' En onder bekijks van e< j grote menigte nieuwsgierigen ve dwenen de geheime agenten in auto*Wat is hier te doei£sie vroegen smidje Verholen en dr. Yivan kito, die even later het hotel uijn kwamen en verwonderd naar al mensen keken. 'De pliesie heb e» stuk of zes spionnen gearresteer dei legde een goocheme slagersjongi uit. inst l' Maar voor wie desondanks nog nooit in de gelegenheid was de rolprent te zien, klinkt toch zeker de 'Harry- Lime-theme' vertrouwd in de oren. Een lied, dat door Anton Karas op de cither werd gespeeld en dat in de platenverkoop enorme opgang heeft gemaakt. Wie het zich nog kan herinneren weet misschien dat Anton Karas ver leden jaar in het VARA-jubileum- programma Etablissement optrad. Zijn muziek heeft ook belangrijk bij gedragen aan de populariteit van de film, al hadden daar ook heel wat andere factoren invloed. In de eerste jaren na de tweede we reldoorlog schreef de Britse auteur Graham Greene speciaal het scenario voor de eveneens Britse regisseur Carol Reed. Deze had hem zeer te vreden gesteld met verfilming van Greenes boek The Fallen Idol. Het is niet de eerste keer dat de be roemde film The Third Man in Ne- AMSTERDAM De NOS heeft be sloten de omstreden plaat 'Willem pie' van André van Duin niet meer te draalen. Radio-programmaleider Herman Felderhof van de NOS zei dit gisteravond m gesprek met Fe lix Meurders. die op Hilversum 3 voor de NOS de top-30 presenteer de. Het gesprek verving het draaien van de plaat, die als nummer een op de hitparade werd aangekon digd. 'Wij hebben de plaat 'Willem - pie' al weken gedraaid zonder ons af te vragen of wij er iemand mee zouden kwetsen. Nu wij weten dat wij er een bevolkingsgroep verdriet mee doen brengen wij het kleine offer om uitzending van het liedje verder te stoppen aldus Herman Felderhof. André van Duin heeft zelf gisteravond eveneens gerea geerd op de kritiek op zijn plaat. In het tv-programma Toppop van de AVRO. 'Ik heb me de kritiek op de uitvoering "Willempie' nogal aange trokken en daarom met de AVRO besloten het liedje vanavond niet te zingen', aldus André van Duin. derland op de televisie verschijnt. En in de bioscopen is hij sinds de pre- I mière in 1949 een oude bekende. Met de organisatorische kant be moeiden zich de Amerikaanse produ cent Selznick van 'Gone with the I Wind' en de Engelsman Alexander J Korda van The scarlet Pimpernel'. Het verhaal van The Third Man I speelt zich af in Wenen, dat na de I oorlog verdeeld is en gehavend door I de bombardementen. Amerika. Rus-1 land, Engeland en Frankrijk voeren I de scepter, elk land in een deel van de stad. Vooral de beklemmende sfeer van deze locatie is imponerend. In dit na-oorlogse Wenen gaat de Amerikaanse schrijver Holly Martin j op zoek naar zijn vriend Harry Lime, die hem een baan heeft beloofd. Met schrijven kan Martin zijn brood niet verdienen. Maar bij aankomst in Wenen blijkt Lime kort tevoren te zijn verongelukt Een auto heeft hem overreden. Wanneer ook de congierge van Lime op eenzelfde manier om het leven komt gaat Martin op zoek naar de achtergronden en tot zijn ontzetting blükt dat Lime er misdadige praktij ken op nahield, die waarschijnlijk veel mensen het leven hebben ge kost. Harry Lime handelde in peni cilline (werd in de oorlogsjaren uit gevonden) en verkocht deze zwart De ampullen vulde hij meer met wa ter dan met medicijn. Een verdere speurtocht van Martin doet hem op een geweldige verras sing stuiten. Er blijkt een derde man in het com plot te zijn. De rol van Martin wordt gespeeld door Joseph Cotton, de rol van Harry Lime door Orson Welles. Andere (ADVERTENTIE) Juist in deze wereld is er veel naamloos leed om ons heen. Eenzaamheid. Hulpbehoevendheid. Stille armoede. De Bond Zonder Naam wil méér daadwerkelijke hulp verlenen. Dal kan als meer mensen de Bond moreel en financieel steunen. Hoe de Bond helpt, leest u in de Krant Zonder Naam. die 4x per jaar uitkomt Uw vrijwillige bijdrage is uw steun t Liefst met 10.-of meer per jaar. Zodat de Bond Zonder Naam dóór kan gaan. In de Naam van Naastenliefde! giro 1500 - postbus 1500 Haarlem (el. 023-314276. 108 'Ik zal nou niet zeggen, dat ik op die dingen let't gaat ons ten slotte niet aan wij willen niet, dat ze ons op de vingers kijken, dan motten wij het hallie ook niet doen.' 'Zeg dat wel,' beaamt Jans met een hoofdknik, terwijl ze haast adem loos is of de onthulling nog volgen zal. Jan roert verder en zegt einde lijk: 'Ik heb wel eens tegen de vrouw ge- zeid, dat de freule dol is op de jon ker. dat kon je aan alles merken. Hij was ook dol op haarmaar zij is niet gek op hem geweest freule Dolly wacht d'r ogenblik af. zeg ik. als ik het nou veur 't zeg- een heb.' 'Zo'n longen toch die hep nou gedachtbegint Jans gevoelvol. Maar Jan en Antje kennen Jans. Alsof het afgesproken werk is. be ginnen ze allebei over andere din gen te praten. 9 Madame Rennrd denkt er het hare van. Ze heeft ha^r werkkring al tijd als doen en zwijgen opgevat. Niemand die ze ooit iets ral vertel len van haar eigen familieleven in Zwitserland. Zijn er gebeurtenissen door Henriette L.T. de Beaufort II. I'. I.ropnlds Cileevrrvmlj N.V, van intieme aard op het Huis, dan opent ze nooit de lippen. Toch is ze geen marmeren standbeeld, waar de dingen onbewogen aan voorbijgaan. Ze is als de toeschouwer bij een schaakspel. Ze kent de spelregels, geboeid kijkt ze toe maar ze kikt geen mager woord. Sedert Arent af scheid nam, merkt Dolly, dat ma dame Renard haar elke ochtend aan het ontbijt een stukje spek toe schuift, Renard haalt het altijd zelf uit de keuken. Ze legt het op Dol ly's bord en zegt dan bemoedigend: 'C'est si nourissant, ma petite* (dat is zo voedzaam, kind). Willem Hendrik begrijpt, dat Arent op dit ogenblik geen kans van zijn dochter gekregen heeft. Als per soon en als type mocht hij hem graag lijden, dit soort man zou hij als schoonzoon tegemoet kunnen treden, maar Dolly heeft klaarblij kelijk nog geen huwelijksplannen in het hoofd, dat kan hem niet anders dan genoegen doen. Ze is zo jong, een en twintig jaar, lieve deugd, ze heeft nog ampel tijd, hoe ouder hoe beter het is om te trouwen, meent hij. Dat Jacoba bloedjong, net twin tig jaar, is geweest, toen ze 't met hem waagde, schijnt hij nu wat vergeten te zijn. Aan Dolly kan niemand iets zien, behalve dan Christine. De blik van het kind is ouder geworden, over legt ze, het zijn de ogen van ie mand. die een eigen weg wil gaan. Ze bespiedt haar petekind zonder dat Dolly het weet. Het is op een wandeling voor de thee. De hele ochtend heeft het geregend, bos en plant zijn glinsterend nat. Hipje en Hupje. die in de morgen niet zijn uitgeweest, keffen en springen en bijten mekaar ln de oren. Zelfs i stijve Sanne is bewegelijk van we delvreugde, ze kwispelt met wai dige vrolijkheid. Myra, de nieu^ jonge jachthond, nog soepel als fli weel, is bacchantisch opgetogen, Ir springt hoog tegen Dolly en Chrisi ne op en stoot korte gilblaffen ur Ze wandelen links de laan af nai de bosvijver, het is een grote koi halverwege met een dek van krr bedekt, waarin de eenden in een 1 achter elkaar paden zwemmen. n Tante,' begint Dolly. Haar stem L wat dun, de instinctzekere Christf ne voelt, waarover ze praten wil. 'Ja kind.' "Weet u eigenlijk, dat Arent Coehoon nu in Zeeland op een i cretarie zit?' 'Ja dat weet ik, hij heeft het zelf gezegd, toen hij een afscheid] visite kwam brengenik mis her ik mocht hem graag 'Jain zijn soortin zijn is hij *en schat.' Ze lopen verder. Myra plonst de i ver in, Hipje en Hupje, die wate] schuw zijn, keffen desperaat opgj wonden aan de kant, de oude Sanri drentelt achter Dolly aaji en let nil6 op de opwindingen van de hondeir jeugd. Groenevelt gast in de Rooie Haan HILVERSUM In VARA s radio programma 'ln de Rooie Haan' (12.41-14.30 u) is vandaag als gast de voorzitter van de industriebond NVV Arie Groenevelt De heer Groenevelt zal onder meer ingaan op de vraag waarom hu een debat met Hans Wie gel in het televisieprogramma Tele- visier heeft geweigerd. Radio vandaag Speciaal morgen TV vandaag TV morgen Reisgids voor onze abonnees Door de toetreding van Trouw/ Kwartet tot de Perscombinatie, uitgeefster o.a. ook van Het Parool en de Volkskrant, is het onze lezers mogelijk ook ge bruik te maken van een unieke service die binnen die P.C. voor de andere bladen reeds lange tijd bestaat. Deze service betreft een reis afdeling waar tweemaal per Jaar een reisgids wordt uitge geven. In die gids staan vele vakantlemogelijkheden. zowel per vliegtuig, trein als bus. Lezers die met de mogelijk heden van die reis-afdeling willen kenntsmaken. kunnén daartoe de bon invullen van een advertentie die op gezette tijden ln onze krant zal staan. Ook Is het uiteraard mogelijk telefonisch contact op te ne men opdat de reisgids u wordt toegezonden U kunt dit doen door te bellen met Amsterdam. 020-913456 en dan te vragen naar de reis afdeling. DIRECTIE TROUW HILVERSUM I VARA 7 00 Nws. 7.02 (3) Z.O 7 30 Nws 7 41 Dingen van de dag. 7.53 (Si ZO 8 30 Nws 8 36 Gym. 8 45 (S) Z.O. 10 30 Nvt. 10 33 (5 ZI 126 Med. voor ;and- en tuinb. 1230 Nws 12.41 (S) In de Rootc Haan. !4 30 (3) Muz uit Studio I. 15 30 Nws 15 33 (S) Het zout in de pap 17 30 Nws. 17.32 Dingen van de dag. VARA: 18 00 <8>Ekspn=s. 18.30 Nws 1841 (Si Rooie Oortjes 19 45 De VARA felici teert 21.00 (S> Voor w;e nle* kijken wU. (22.30 Nws.) 23 55-24.00 Nws. HILVERSUM II TROS: 7 00 Nws. 7.11 Gym. 7.20 Muz kopje koffie: kom er maar eens uit. (8.00 Nws. 8.11-8.30 Aktua 9 35-9 40 Wateretan- den) 10 00 Tien om. 10.30 Aktua-sportca- fe (1100 Nws.) 11 30 Hartje Amsterdam. OVERHEID6VOORL-: 12.49 Franco huis. informatie voor het bedrijfsleven. TROS 13 00 Nws. 13.11 Aktua 13 30 Voorzichtig, breek bon Steiger L - se top-40 17 55 Med. TROS 18.00 Nws 18.11 Aktua. PP: 18.20 C.H TROS: 18.30 Toeraktua. 19 00 (S) TROSS-country 20 00 Nws 20 06 Concert a la carte 21.30 (S) GuttarUei- ten. 22 00 (S) Woorden ln de avond EO: 22 30 (S) Laat ons de rustdag wijden. 23 00 <S) Reflector. 23 16 (S) Postludl- um. 23.55-24.00 Nw*. HILVERSUM m NCRV: 7.02 (8) Happy sound 7 55 (S) Eerlijk gezegd. 8 03 (S) Popstation 10 03 (S) Muziek bij de koffie. (11.03 (3) Hollands kwartiert je. 11.15 (8) Strictly country style). 12 03 (S) Drie tussen de middag 14 03 (8) BIJ Barend. 16 03 (S) Spa* NOS Sportahow 23 02 (S) Late date 0 03 (S) JaaoMme 1 02 (8' M!ddemachtb!u«* 2 02 (S> Bent u daar nog' 6.08 (S) A wakker? 6 45-7 00 (S) Zondagmorgen HILVERSUM IV AVRO 7 00 Nws 7 02 iS» Reveille 9 00 Nws 9 02 (SI Zo boor je nog eens wat. 9 20 (81 Alert. 9 40 (S) t Is historisch 10 00 (Si Omroep Orkest !1 45 15) Kléi- na saai concerten. 12.30 (S) Joop Stok- kermsna 12 50 (S) Kortweg 13 15 (S) Landelijk festival van kamermuzieken- •cmbtes 13 33 (SI Kinderen maken mu ze k :4 00 Nws 14 08 (SI Courant'e w wkkraot met er over muziek 15 30 (S) Mu*ica Americana 16 00 iS> Aspecten 16 40-17 CXI Racitojourn 'ANP 23 01 De AVRO zendt een eigen opname uit van het Zwitserse showorkest van Pepe Licnhard. Ned. 1/21.50 Cabaretnummers uit vorige sei zoenen worden in Tekstpierement aan elkaar geregen. Ned. 1/22.25 Onderwerpen in Brandpunt zijn: een discussie van Ed van Thijn met Frans Andriessen, een por tret van kardinaal WiUebrands, bezwaren tegen de carnavalshit, en de Vlaamse bokser Jean Pierre Coopman, die Mohammed Ali heeft uitgedaagd. Ned. 2/22.10 Onder de titel Een lied voor Den Den Haag wordt in West-Duits- land de voorselectie gehouden voor het Eurovisie Songfestival. Duitsl. 1/22.05 Duitslandkijkers kannen vandaag en morgen de Amerikaanse speel film The Sand Pebbles volgen. Een belangrijk aandeel heeft een oude kanonneerboot op de Yang Tse Kiang. Duitsl. 2/20.15 Op 'Vier' maken kinderen muziek. ffilv. 4/13.35 De VARA verschaft Zout in de pap op het gebied van kunst en cultuur. Hilv. 1/15.33 In Postludium van de EO kan men luisteren naar het trompetconcert in Es van ilavdn, uitgevoerd door Herman Hopman en het Omroep orkest O.I.Y. Kees Bakels. Hilv. 2/23.15 NEDERLAND I TELEAC 10.00 De eerste 365 dagen van het kind 10.30 Pech onderweg NOS 15.30 Journaal KRO 15.32 De rode autobus 16.20 Wickie de viking 16.45 Kunt u me de weg naar Hameien vertellen meneer NOS 17.35 Speedo world meet 18.45 TV-informatie voor Marokkanen 18.55 Journaal AVRO 19.05 Wie van de drie 19.35 Mash 20.00 Angelique NOS 21.35 Journaal AVRO 21.50 Pepe Lienhard show orkest 22.25 Tekstpierement 22.55 AVRO's Sportpanorama NOS 23.35 Journaal IKON NCRV 23.35 Lied van de week NEDERLAND II NOS 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal KRO 19.05 De avonturen van Peppi en Kokki 19.20 Q Q KRO RKK 19 50 't Zand 33 NOS 20.00 Journaal 20.25 De derde man 22.10 Brandpunt 22.50 Er zit muziek .r NOS 23.15 Journaal NEDERLAND I TELEAC 14.00 Pech onderweg. Ies4 14.30 Les Gammas, les 23 15.00-15.30 Wetenschap in beweging, les 3 NOS Journaal 16.02 Sesamstraat 16.28 Openbaar kunstbezoek 16.55 Voetbal- en toto-uitslagen KRON 17.00 Vesper 17.30 Wilde Ganzen NOS 17.32 Speedo World Meet Internationale zwemwedstrijden. 18.10 Pauze TELEAC 18.15-18.45 De eerste 365 dagen uit het leven van het kind les 2 NOS 18.55 TV-informatie voor Turken 19.00 Journaal KRO 19.06 The Fllntstones 19.30 Pulcinella. ballet 20.10 Gunsmoke. tv-western 21.00 Dunnazon(g) 1974-'75, muzikaal programma 21.55 Heel de mens. programma over de menselijke mogelijkheden HUMANISTISCH VERBOND 22.25 Werk voor mensen NOS 22.45-22.50 Journaal. NEDERLAND II IKON-KRO-RKX 18.25 Woord voor woord 18.30 Paulus de boskabouter Speciaal vandaag 0 De KRO brengt Pulcinella, een ballet van George Balanchine en Jerome Bobbins op muziek van Strawinsky, uitgevoerd door het New York City Ballet. Ned. 1-19.30 0 In Ot en Sien gaat het over werkloze vrouwen. Ned. 2-20.30 0 Ad Langebent praat met de heer Teurlings .die tien jaar zijn demen te vrouw heeft verzorgd en na haar overlijden hulpverpleger is gewor den. Ned. 1-21.55 9 Na het discussieprogramma In formeel (21.35) is Beeldspraak ge wijd aan de schilder Willem van Althuis en zijn kleuren. Ned. 2-22.35 0 Het tweede deel van The Sand Pebbles (Een kanonnerbotot op de Yang Tse Kiang) wordt uitgezon den na een reportage over het oude negerrijk Ashanti (19.30). Duitsl. 2-20.15 0 Ds. H. J. Huyser gaat voor in de geref. Tuindorpkerk te Utrecht. Hilv. 1-10.00 9 Ds. A. Vermaas van de Vrije Evang. Gem. preekt in De Amster damse Weteringkerk. Hilv. 1-17.00 18.35 Rogues Rock, tv-serie (5) 19.00 Panoramiek 19.15 Studio sport 20.3Q Oten hoe zit het dan met Sien? Programma over werkloze vrouwen 21.05 Operette klanken 21.30 Journaal 21.35 informeel: gesprek over maatschappelijke ontwikkelingen 22.35 Beeldspraak 23.00-23.05 Journaal Radio morgen HILVERSUM I VARA: 8.00 Nws. 8.10 Weer of weer. met om 9.00 Sportmed. 9.30 HUM VERB. IKON: 10.00 Gereformeerde ker* dienst. 10.45 Wilde ganzen. 10.50 (S) andere wereld van zondagmorgen. AVRm 12.00 (S) Muzikaal onthaal. 18-00 Nw, 13.10 De toestand in de wereld. 13.JJ Radiojournaal. 13.30 Delta. KRO: 14.6 Kruispunt. 14.30 (S) Promenadeorked 15.15 (S) Aan de lijn. 16.15 (S) Soevt nlrs. 13.45 Hoegaat het. IKON: 1.00 Wil(f Evangelische Kerkdienst. 17.56 Wliq Ganzen. 18.00 (8) Van.fflok en Klep 18.15 Mensen, gesprek. NCRV. 18.30 N* 18.40 (S) Zondagszang. 19.05 laatste der rechtvaardigen. 19.25 (S) Kerf orgelconcert. 20.05 (S) JMusica Sacrf AVRO: 20.30 (S) Ide kaart 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal. -3* Vanavond laat sport. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM n KRO: 8.00 Nws. 8.10 Overweging. 8.1 Bad'nerie. 9.00 Nws. 9.10 Waterstande» 915 Laudate. 10.00 Eucharistlevnenm 11.00 Da Capo. 11.50 Buitenlands mentaar. 12.00 Nws. 12.10 Echo. 1- 13.20 Voor Surlnamers en Antllllanen - Nederl. 13.20 Programma voor de bulten, landse werknemers. VARA: 17.00 (Eg Klassieke pianomuziek 17^ Mededelln gen. 18.00 Nieuws. 18.15 Dingen van ai dag. 18.20 (S) VARA-Gram presenteert 18 30 Boemerang. 19.00 De scala Operafrag* menten. IKON: 19-30 Brood en speleBJ; NOS- 20.00 (S) Promenade orkest. 2u.j Journaal. 21.15 Glose-Up: Kampsyndroonll 21.55 Symposium. 22.2o (S) Over mueliT leep^ken. 22-55 <S) Hobbyscoop. 232< (S) N.O.S.-Jaz&. 28.56-24.00 Nws. k HILVERSUM III AVRO: 7.02 (S) Ko. de boswachter show. 8.02 (S) Juist OP zondag, md sportlnfarmatie. 10.02 (S) Muziek Moz» lek. VARA: 11.30 (S) Was lk maar nool getrouwd 12.02 (S Klink klaar. 13.02 (Sj, mar mos- 14 02 I*-"gK de lijn. 18.02 (S, KRO: 183073) Sprtngptank 19* (S) Tombola 23.02 (S) Voer voor vogeli 1 02-7.00(S) De week ln. HILVERSUM 8V VERONICA: 8 00 Nws. 8C2 VeronJca c 4 NOS. 9.00 (S) Dis ootabeL 10.00(3 Muslca Rellgiosa. 11.(S) Fuer El •se 13 00 (8) ondagmlddagouMrtur 14 00 Nieuws. 14.02 (8) Concertgebou' orkest 16.15-17.00 (S) Muslca Nova. ie'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 4