yspnmewr r* J!PS& Kreymborg pijltjes Uitbreiding van aantal wijkagenten Den Haag Pijnacker Deel 2' protest ©gen uitbreidingsplannen Per 1 november 28 man straf wegens jif poststukken Geen rechtzaak tegen wethouder ManinLinge verdronken ERPLEEGHUIS— en EACTIVERINGSCENTRUM LEYTHENRODE" EEN AVONDVERPLEEG- KUNDIGE EEN NACHTHOOFD EEN WAARNEMEND AFDELINGSHOOFD De Speler Serge Prokofiev Aktieve medewerker veehoudersbedrijf B.V. Duynie ADVERTEERT IN j DAGBLAD TROUW ISDAG 22 OKTOBER 1975 BINNENLAND TROUW/KWARTET H9 fXACKER Het succes van boekje 'Pijnacker in oude sichten' was zo groot dat de ropese Bibliotheek te Zalt- minel meende een tweede ■ltje te moeten uitbrengen. De nensteller van het boekje, de r J. P. Lalleman, zegt in de :iding dat 'Pijnacker deel 2' protest is tegen de plannen het dorp aanzienlijk uit te iden. 'Wij weten', zo schrijft leman, 'dat deze plannen in- Un tegen de wil van de plaat- jjke bevolking. Velen hebben ons dorp als woonplaats lozen vanwege de landelijke nit die op vele plëkjes nog te den is'. k met dit boekje is het verle- n van Pijnacker vastgenageld voor de toekomst bewaard, el 2 legt het accent op het rt- en verenigingsleven in dorp. Velen hebben oude fo- ter beschikking gesteld, die elkaar een verrukkelijk >ld geven van hoe het alle- vroeger reilde en zeilde in het mooie dorp tussen Delft en Zoetermeer. I De fiets krijgt in het boekje een belangrijke plaats, immers het was het vervoermiddel bij uit stek langs de rustieke polderwe gen. De fietsenmakers hadden florerende bedrijfjes, zoals Ger- rit van der Burg van de Kerk- weg. Hij begon als bakker, maar zijn technische aanleg dreef hem ertoe rijwielhersteller te worden. De groepsfoto's van de verenigingen, zoals Oliveo en 'Excelsior' zullen voor de inwo ners van Pijnacker reden zijn met een loep te trachten de gezichten te herkennen. De Oranjefeesten namen een opval lende plaats in het dorpsleven in. Hoe vaak werden de straten niet met kleurige bogen opge sierd. Een kostelijke foto is die van Cappocco, een Italiaan die met zijn orgeltje, begeleid door zijn vrouw op de tamboerijn het plattelandsleven opvrolijkte. De foto van de strenge dames steekt hier weer mee af. Het boekje kost 22,90, voor de verkoop adressen belle men 04180-3144. DEN HAAG Den Haag krijgt per 1 november 28 wijkagenten, die de taak krijgen met hun hulpverlening bij te dragen tot een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat in de stad. HAAG Wegens diefstal van ukken uit fietstassen van stellers heeft de rechtbank te [aag de 27-jarige opperman J. veroordeeld tot tien maanden igenisstraf en voorwaardelijk ischikkingstelling van de rege- De 39-jarige betonwerker H. d (eveneens conform de eis le officier van justitie) veroor- tot tien maanden gevange- af, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Een derde verdach te zal later nog terecht moeten staan. Gedurende de afgelopen zo mermaanden veroorzaakte het grote aantal diefstallen van poststukken uit fietstassen grote onrust. De Haagse politie zette een speciaal team in voor het opsporen van de daders. Mede als gevolg van enkele tips van personen die de mannen zich verdacht zagen ophouden in de buurt van pcstfietsen konden de drie mannen worden gearresteerd. Het was ze te doen om enveloppen van de girodienst. Overige post die ze uit de tassen haalden werd veel al vernietigd.' Diit heeft hoofdcommissaris dr. C. N. Peijster van de Haagse politie bekend gemaakt. De heer Peijster zei, dat de Haagse politie meer aandacht moet besteden aan de DEN HAAG Dr. E. Th. Waaldijk, verbonden aan het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Suri name in Nederland, zal geen ge rechtelijke stappen ondernemen te gen de Haagse wethouder Van Lier (onderwijs en personeelszaken). De heer Waaldijk had zulke stappen overwogen omdat hij zich gegriefd voelde door uitlatingen van de we thouder. Deze zou gezegd hebben, dat dr. Waaldijk als Creoolse Suri namer niet in aanmerking kon ko men voor het directeurschap van het nieuwe Haagse coördinatiebu reau voor rijksgenoten. De benoe ming van dr. Waaldijk zou onwen selijk zijn omdat het aantal Hln- dostaanse Surinamers in Den Haag aanzienlijk groter is dan het aantal Creolen. De gemeente Den Haag heeft ontkend dat dr. Waaldijk om deze reden niet benoemd is. Inmid dels heeft een gesprek tussen dr. Waaldijk en de heer Van Lier ertoe geleid, dat de heer Waaldijk de wethouder niet voor de rechter zal -dagen. 'De zaak is geheel uitge praat', aldus dr. Waaldijk, die voor een functie bij het Haagse bureau overigens geen belangstelling meer heeft. hulpverlening. 'In het takenpakket van de politie lijkt een verschui ving in de richting van sociale actie geboden'. Het is de bedoeling, dat de wijkagent zowel hulp ver leent in acute gevallen als verwijst naar instellingen voor maatschap pelijk werk. Een grote betrokken heid met de bewoners in zijn wijk is essentieel. De Haagse politie heeft zeer goede ervaringen met het systeem van wljkOrayon)agenten. Den Haag kent al een aantal wijkagenten. Het zijn meest de wat oudere poli tiemensen, die een zeker overwicht hebben. In de praktijk blijken zij in een grote behoefte te voorzien, aldus de Haagse politie. De namen, adressen en telefoonnummers van de wijkagenten, alsmede de plaats waar zij spreekuur houden, worden vermeld in een speciale folder die onder de Haagse bevolking ver spreid wordt. Van een verslaggever ARNHEM Een treinconducteur zag gistermorgen in het riviertje De Linge onder Geldermalsen een lichaam drijven. Het slachtoffer bleek de negentigjarige K. van Ar- kel uit Tricht te zijn. Bij het storten van afval in het water moet hij zijn uitgegleden en verdronken. Dit is een cascovvoning, waarin iedereen de houten binnenwanden zelf kan aanbrengen en verplaat sen al naar gelang de gezinssituatie. In deze experimentele woning is veel ruimte gelaten voor de creativiteit en inventiviteit van de bewoners. Iedereen kan het huis Teeg' kopen of huren en vervol gens zelf de indeling bepalen. Ook zijn er uitbreidingsmogelijkheden door middel van losse (bouten elementen die bij huurhuizen in vooraad zijn bij de woningbouwverenigingen. Voor 120 van deze houten huizen is er opbracht gegeven in het Delftse Tanthof-plan, dat medio 1977 gerealiseerd zai worden. Twee van deze door architect Haaksma ontworpen huizen zijn aanwezig op Hout '75, de vakbeurs die van 22 tot en met 25 oktober in 'Ahoy' plaatsvindt. Dit in vijf dagen gebouwd huis moet het thema van de beurs 'construeren en inbouwen' verduidelijken. Dat is nog'seen tof safari-jack. Van imitatie-nappa met heerlijk warme wattine voering. Twee borst-, twee steekzakken. Zwart Mt 128-170. Normale prijs alle maten 56.- t/ma.s. zaterdag alle maten logmadeseweg 55, IDERDORP. ons Reaktiverïngscentrum is een vakature voor; e7dagen per 3 weken van 16.00 tot 22.30 uur aanwezig zal zijn als hoofd in de 5 verpleegafdelingen, elk met 32 bedden. 7 nachten per 3 weken van 22.30 tot 7.30 uur zal fungeren als hoofd van te 5 verpleegafdelingen m combinatie van de»functie van Avondhoofd en Nachthoofd is mogelijk. behoeve van één der 5 verpleegafdelingen. or al deze functies is het diploma A ziekenverpleging een vereiste. rzoeken om inlichtingen {ook telefonisch 071 —89 92 42), evenals schrif- ijke sollicitaties kunnen gericht worden aan de directrice. Mevr. M. k-Nugteren, p.a. Hoogmadeseweg 55 in Leiderdorp'. De Nederlandse Operastichting Het Circustheater - Scheveningen za. 25 oktober - aanvang 20.00 uur Solisten: Roberta Alexander - Anke Brokstra - Marianne Dieleman - Elise Galama - Anne Haenen - Jennie Veeninga - Mary Willems - Jan Blinkhof - Nico Boer - Wim van den Engh - Simon van der Geest - Tom Haenen - Ton Kluizenaar - Meinard Kraak - Lodewijk Meeuw- sen - Jaap Petersen - Simon van Trirum - John Vierkens - Henk de Vries - Jacques Willemsen - Johan van der Zalm - Fons van Zijl. Het Utrechts Symfonie Orkest - Muzikale lei ding: Hans Vonk - Regie: David Pountney I- Nederlandse bewerking: Johannes den HertOg- Dekors en kostuums: Maria Björnson. Plaatsbespreking drie dagen voor de 'voor stelling aan de kassa van 10-16 uur, telefonisch van 11-16 uur, nr. 070-55 88 00. CJP en 65+- paspoort geldig. GEMEENTE BENTHUIZEN BESTEMMINGSPLAN PLAN DORP 1973. De Burgemeester van de gemeente Benthuizen maakt over eenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 6, van de wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 24 oktober 1975 gedurende een maand op de gemeentesecreta rie voor eenieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 30 oktober 1974 nr. 184 houden de de goedkeuring van het besluit der raad dezer gemeente van 24 september 1973 nr. 65 tot vaststelling van het bestem mingsplan Dorp 1973, met uitzondering var» a. De gedeelten die op de plankaart met een •rode omlijning zijn aangegeven. b. De volgende onderdelen van de voorschriften - artikel 9. lid 2. onder c; - artikel 11.lid2.ondereen d; - artikel 11leden 3.4 en 5; - artikel 12. lid 3; - de zinsnede: ,,en de gronden op de kaart bestemd tot gemengde bebouwing categorie II mogen worden ge bruikt voor woon- en onderwijsdoeleinden" is artikel 13 lid 1: - artikel 13, lid2,onderftotenmetl; - artikel 13, lid 4: - „en 4" in artikel 13 lid 5; - artikel 26; artikel 30. Gedurende de genoemde termijn kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad en tot Gedeputeerde Staten hebben gewend beroep bij de Kroon instelLen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de onthouding van de goedkeuring door Gedepu teerde Staten aan de op de plankaart roodomlijnde gedeelten en de vorenbedoelde artikelen van de voorschriften. Benthuizen, 20 oktober 1975 De burgemeester voornoemd, loco A. van Noort. JONGE TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING zoekt: EEN ENTHOUSIASTE NETTE MEDEWERKER (ca. 20 jaar) die door persoonlijke inzet wat wil bereiken. Hij moet in het bezit zijn van rijbewijs en belangstelling hebben voor het verkoopgebeuren. OPLEIDING: LTS-electro en/of enige jaren M.A.V.O. WERKZAAMHEDEN: Alle voorkomende werkzaamheden, o.a. magazijn, ex peditie, lirhte administratie en telefoon. Brieven onder nr, 2674 Trouw/Den Haag. GEMEENTE RIJNSBURG BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Rijnsburg maken bekend, dat zij voornemens zijn met toe passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende Par tieel Uitbreidingsplan in onder delen van' 1945 en in samen hang met artikel 50. achtste lid, der Woningwet vergunning te verlenen aan de gemeente Rijnsburg voor het oprichten van een gymnastieklokaal ach ter het pand Katwijkerweg 7-8, op het perceel kadastraal be kend gemeente Rijnsburg, sec- 1 nr. 3248 (ged.). Bovengenoemd bouwplan ligt met ingang van donderdag 23 oktober 1975 ter gemeentese cretarie, afdeling algemene za ken, gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid ge steld eventuele bezwaren tegen het verlenen van dc gevraagde vrijstelling schriftelijk bij hén in te dienen. Rijnsburg, 22 oktober 1975. Burgemeester en wethou ders voornoemd, De secretaris, S. Broekhuizen. De burgemeester, W.K. de Roos. GEMEENTE RIJNSBURG BEKENDMAKING De burgemeester van Rijns burg maakt bekend, dat met in gang van donderdag 23 oktober 1975 gedurende 14 dagen ter ge meentesecretarie, afdeling al gemene 2aken, voor een ieder ter inzage ligt een verzoek van de gemeente Rijnsburg voor het plaatsen van een werkkeet en een fietsenberging nabij de Koningin Julianalaan op het perceel kadastraal bekend ge meente Rijnsburg sectie C nr 3643. Bovenvermeld bouwplan is in strijd met het Uitbreidingsplan in hoofdzaak Oegstgeest en het verzoek kan dan ook sléchts worden ingewilligd indien vrij stelling wordt verleend van de voorschriften van vorenge noemde stedebouwkundige re geling. Burgemeester en wet houders zijn voornemens, ;met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning, deze vrijstelling te verle nen voor een periode van 5 jaar. De rechthebbenden op aan grenzende en nabij: gelegen gronden kuhnèn gedurende bo venbedoelde termijn van 14 da gen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethou-, ders indienen. Rijnsburg, 22 oktober 1975. De burgemeester voor noemd, W. K. de Roos personeel gevraagd gevraagd voor leeftijd plm. 16 tot 22 jaar. Een eerste vereiste: alle voorkomende werkzaamheden te willen ver richten. Inlichtingen: P. Nieuwenhuizen, Achttienkavels 8 Nieuwkoop. Tel. 01725-1801. ™2 Huishoudelijk pers. gevraagd Gezocht een zelfst. prettige HULP bij oudere dame, 1x p.w„ 7 p.u. Parterreflat, wijk Benoordenhout. Bus 5. Tel. 244966. T104 Woonruimte aangeboden Zoekt u naar kamers of etages en div.andere woonruimtne of kan toorruimten. kom dan naar het ka mer- en etegebemiddelingsbedrijf „Centrum" op woensdag, donder dag en zaterdag a.d: Van Baer- lestr. 24. Den Haag. tel. 070- 654778. Steeds van 11-18 uur. woonruimte gevraagd Uw flatwoningen, villa's en bunga lows. kantoorruimten en etages worden snel verhuurd of verkocht door kamer- en etagebemidde- lingsbedrijf Centrum B.V. op woensdag, donderdag en za terdag a. d. Van Baerlestr. 24, Den Haag. tel. 070-654778. Steeds van 11-18 uur. T106 onderhoud en reparatie Kleine zelfstandige voor bqhang- wit- en schilderwerk, zeer voorde lig, vrijblijvend prijsopgave 070- 274540. T109 Schildersbedrijf, vrijblijvend prijs opgaaf behang-, wit- of schllders- werk. Tijdens de wintermaanden korting. Tel 070-644122. T109 auto's en autobxmodigdheden DATSUN AUTOBEDRIJF BROERTJES SASSENHEIM 0252 2 - 1Z9Z1 Groene jas van origineel Oostenrijks loden. Kort model, dus geknipt voor autorijders. Jukstuk. Warme imitatie bontvoering. Normale prijs 125.— t/ma.s. zaterdag MINISTERIE VAN DEFENSIE Bij een onder 543 Verbindingsbataljon ressorterende telefooncentra le, ter standplaats 's-Gravenhage, kunnen worden geplaatst: TELEFONISTEN (mnl./vrl.) in de leeftijd van 18 tot omstreeks 30 jaar. LEERLING TELEFONISTEN (mnl./vrl.) die hun opleiding in diensttijd zullen genieten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 1.569,- bruto per maand. Na een inwerkperiode vindt tewerkstelling in onregelmatige dienst plaats waarvoor een toeslag op het salaris wordt toegekend. Promotiemogelijkheid met een daaraan verbonden maximum salaris van 1.732,- bruto per maand met daar boven een uitloopmogelijk heid op grond van diensttijd. Tenminste 20 vakantiedagen per jaar en 7,8% vakantieuitkering. Kom eens praten bij de telefooncentrale op het adres Van der Burch- laan 31 te 's-Gravenhage op: donderdag 23 oktober en vrijdag 24 okto ber a.s. van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.30 uur, zaterdagmor gen 25 oktober a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 9