Nederland doet weinig met herwonnen metalen Vraag naar miniaturen is niet bij te benen Indonesië vakantieland "Vanaf f1.993,' retour KLM Termijn voor illegalen wordt niet verlengd Reizen als 'n Radja op de geheel verzorgde toer Nieuw vakantieland bereikbaar en bereisbaar Indonesië weerzien op uw eigen manier Speciale informatieavonden Thuis in de lucht Hoewel we arm zijn aan delfstoffen: Militair gebruik van hei bij Ede niet uitgebreid Kleine brand in Oude RAI 'VN bolwerk van spionage' Boerderij door brand verwoest Veertig auto's gestolen met één sleuteltje Federatie Goud en Zilver: door tekort aan vakmensen Diamant ondq de loep V WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 FINANCIEN/ECONOMIE BINNENLAND TROUW/KWARTE Van een onzer verslaggevers VOORSCHOTEN Hoewel ons land arm is aan delfstoffen (ert- Record sendoen we met de herwonnei? metalen (uit afval) zeer weinig. Hierop wijst het blad 'De Recupe ratie', vakblad voor herwinnnig van grondstoffen. blijkt de belangstelling niet alleen ge ring, maar zelfs teruglopend te zijn. Vrijwel al het gewonnen oud koper, messing, zink en roestvrij staal gaat ons land uit, omdat er hier onvol doende smeltcapaciteit bestaat. Alleen voor lood en aluminium is het beeld iets beter. Het belangrijkste recuperatie (herwin- nings)materiaal is echter schroot; af val van ijzer en staal. Maar hiervoor Nog nooit werd er in ons land zoveel schroot ingezameld en afgeleverd als vorig jaar. Dat was namelijk 1.800.000 ton. De (twee) Nederlandse staalfa brieken en gieterijen kochten daarvan slechts 545.000 ton en daarmee nog niet het derde van het aanbod. Een triest cijfer, zegt het blad, daarbij nog verwijzend naar de afname van 568.000 ton in 1973 en van 627.000 ton in 1972. De hoeveelheid schroot blijkt voldoen de, om nóg een staalbedrijf als NKF- staal in Alblasserdam volledig op schroot te laten draaien. Zodoende wordt de suggestie aangedragen om 'Oud roest', maar toch nog waardevol. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De aanmeldingstermijn voor illegaal in ons land verblijvende buitenlandse werknemers zal niet worden verlengd. Een motie van het PSP-Tweede Kamerlid Van der Lek kreeg gis teren geen meerderheid in de Kamer. De PSP had vorige week tijdens de behandeling van de begroting van justitie om een verlenging van drie maanden (de aanmeldingstermijn sluit nu op 1 november) gevraagd, omdat de vreemdelingendiensten grote moeite zouden hebben het beleid ten aanzien van de legalise ring van deze groep mensen goed uit te voeren. Staatssecretaris Zee- valking (justitie) bestreed deze op vatting. Volgens hem gaat het uit stekend. zij het dat er in het begin wat moeilijkheden zijn geweest. Hij wees er bovendien op dat men zich voor 1 november alleen nog maar moet hebben aangemeld. Het on derzoek naar de voorwaarden voor de legalisering zal nog langere tijd in beslag kunnen nemen. Vóór de motie stemden alleen de PSP, CPN, PPR en de heren Nijpels, Beekmans en Imkamp van D"66. Een motie van mevrouw Cornells- EDE Na gesprekken met burge meester J. Slot van Ede en twee PvdA-Kamerleden heeft staatssecre taris Stemerdink van defensie be sloten. de voorgenomen uitbreiding van het aantal oefenbanen op de Ginkelse hei bij Ede. voorlopig niet uit te voeren. Defensie studeert op de gehele problematiek van de mili taire oefenterreinen in ons land. al dus de gemeente Ede. Toen bekend werd dat de oefeningen op de hei, eigendom van defensie, zouden worden geïntensiveerd, en dat nieuwe oefenbanen zouden wor den aangelegd voor oefeningen met zware militaire voertuigen, rees on gerustheid in Ede. Het uitgestrekte natuurgebied is vrij toegankelijk voor voetgangers en wordt op het ogenblik niet druk gebruikt voor oefeningen. Volgens de gemeente Ede zal het nog wel enige tijd duren alvorens de plannen weer te sprake komen. AMSTERDAM In de Oude Rai aan de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat heeft gisteravond een kor te brand egwoed. Het vuur sloeg al spoedig door de rechterzijde van het dak heen. maar werd na een uur door de brandweer bedwongen. Het gebouw bevond zich ip staat van afbraak. Het ligt in de bedoeling van de gemeente om alleen de kleine hal van de Oude Rai te behouden. Het egbouw heeft jarenlang de sport gediend en is tevens gebruikt voor tentoonstellingen. sen (KVP) waarin zij vroeg om een voorontwerp van wet ever de rechts positie van minderjarigen werd verworpen. Zij vond een dergelijk voorontwerp nodig, omdat dan alle betrokkenen ruimschoots de gele genheid zouden krijgen mee te dis cussiëren over dit onderwerp. Staatssecretaris Zeevalking voerde echter als bezwaar aan dat dit vrij grote vertraging zal Opleveren voor dit toch vrij urgente probleem, welk bezwaar door de meerderheid van de Kamer werd gedeeld. CONCORD (AFP, New Hamp shire) In de ogen van de gouverneur van de Ameri kaanse staat New Hampshire, Meldrin Thomson, zijn de Verenigde Naties slechts 'een bolwerk van buitenlandse spi onage op Amerikaans grond gebied'. Thomson voegde er aan toe dat de Sowjet-Unie meer spionnen heeft in de Verenigde Staten dan de Amerikaanse federale recher che (FBI) personeel heeft. Thomson heeft de inwoners van New Hampshire opge wekt. in de week van 20 tot 26 oktober actie te voeren voor terugtrekking van de V.S. uit de V.N. en voor ver dwijning van de V.N. uit de V.S. NIEUW WEERDINGE Door een felle brand ging gistermiddag in het Drentse Nieuw Weerdinge de boer derij van de familie Van Mensvoort, vrijwel volledig verloren. Omwonen den wisten drie kalveren en een dek stier nog voor de vuurdood te red den. De familie Mensvoort was el ders op bezoek. Het vuur werd door kinderen ontdekt die alarm sloegen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een schuur waar 15 hectaren stro lagen opgeslagen. Een trekker en nog enkele landbouwmachines In het bedrijfsgedeelte gingen even eens verloren, terwijl de inboedel ook vrijwel verwoest werd door deze brand. De schade wordt geschat tus sen de drie en vier ton. Het vuur werd door de brandweer van Emmen met drie bluseenheden bestreden. Zowel het pand als de inboedel wa ren verzekerd. Omtrent de oorzaak van de brand is overigens nog niets bekend. zo'n (tweede) mini-staalfabriek in de probleemgebieden Groningen of Lim burg op te richten. In Limburg zou zo'n fabriek wellicht kunnen werken op de oude elektriciteitscentrales van de inmiddels gesloten kolenmijnen. Dit zou, aldus het blad, vele honderden arbeidsplaatsen geven. Moeilijk De recuperatie-branche kampt ook met een zeer moeilijke tijd, door werktijd verkortingen, verliezen en verkoop- problemen. Aangezien het nationale beeld op de lange termijn evenmin rooskleurig wordt geacht, wordt ge pleit voor extra aandacht voor her wonnen grondstoffen. In dit verband wordt opgemerkt, dat een meerjaren plan voor deze 'secundaire' grondstof fen onze regering niet zou misstaan. Niet alleen gaat vrijwel al het her wonnen metaal ons land uit, ook van textielafvallen ('we hebben er balen van') blijft nog geen kwart in ons land. Oud glas wordt eveneens voor het overgrote deel uitgevoerd en de her wonnen rubber gaat helemaal ons land Een gunstige uitzondering betreft het uit. oud papier, want geen land ter wereld blijkt zo'n hoog oud papierverbruik per hoofd van de bevolking te hebben als wij. De slechte tijd voor de handel in oud papier is echter nog niet af gelopen. DEN HAAG Een groepje jongens uit Den Haag en om geving heeft bekend sinds maart 44 auto's te hebben ge stolen, waaronder 43 van het type Ford Cortina. Volgens de Haagse politie, die de jongens heeft gearresteerd, hadden ze voorkeur voor de Fords omdat ze over een sleuteltje be schikten dat op alle sloten van dat type auto past. De herkomst van het instrument is de politie nog niet bekend. De politie hield drie van de jongens aan, nadat ze in Den Haag voorbijgangers zouden hebben beroofd. Ze bekenden de autodiefstallen en boven dien acht inbraken in radio- en tv-winkels in Den Haag, Lasse, Noordwijkerhout, Hille- gom, De Lier en Berkel en Rodenrijs. Om de gestolen apparatjén uit de winkels te vervoeren gebruikten ze ge stolen auto's. Deze week ar resteerde de politie nog twee jongens, onder wie een kelner die als heler van de gestolen tv en radio-apparatuur zou zijn opgetreden. Bij de kelner is een klein deel van de buit teruggevonden. Volgens de politie hebben de jongens voor ongeveer een ton gestolen. Er worden meer aanhoudingen verwacht. AMSTERDAM De Nederlandse zilversmeden kunnen de vraag naar miniaturen in zilver (allerlei speelgoedjes, die vroeger in een poppehuisje werden tentoongesteld, doch heden ten dage hun plaats vinden in oude letterkasten) niet bijbenen. 'Er is een groot tekort aan de mensen, die deze artikelen kunnen maken. Het ras van de ouderwetse zilversmeden, die het zgn. "af werken" beheersen is nl. verleden tijd.' Dit zei de voorzitter van de Federatie Goud en Zilver, drs. B. W. Buenk, tij dens een persbijeenkomst. Hij consta teerde, dat de nostalgie (hang naar het verleden) die over ons gekomen is' ook de vraag naar zilveren bestekken (in samenhang met smaakveranderin- gen in de woninginrichting), glazen op zilveren voeten, kandelaars en an dere zilveren siervoorwerpen heeft doen toenemen. De heer Buenk merkte op, dat de be langstelling van het publiek voor sie raden zich in opgaande lijn beweegt. Vorig jaar zette de juweliersbranche in totaal voor zo'n 400 miljoen gulden om. Het lijkt waarschijnlijk, dat het dit jaar 10 procent meer zal zijn, waar bij overigens in aanmerking dient te worden genomen, dat prijsstijgingen hierin een belangrijke rol spelen. Van de omzet van vorig jaar kwam 40 procent op rekening van sieraden. Hiervan 23-24 procent in goud en 16 a 17 procent in zilver. Horloges namen 30 procent van de totale omzet voor hun rekening. Nadat er in 1973 en 1974 sprake was verkoop van gouden sieraden tot on geveer éénderde van het peil van 1972, is er de laatste 7 8 maanden weel een vooruitgang te constateren in de verkopen van gouden (vooral wit gou den) sieraden. De verkoop van zilveren sieraden is de laatste jaren trouwens meer dan ver dubbeld. De ontwikkeling van de goud prijs is hieraan niet vreemd geweest. Het modeverschijnsel speelt echter ook een niet onbelangrijke rol. Het publiek is plotseling weer voor de zilverkleur gaan voelen. Het beleggen in sieraden zag de heer Buenk niet zo direct zitten. 'Dat gaat pas een rol spelen', zo meende hij, 'als we te maken krijgen met Engelse in flatiepercentages. Daar is dan ook waanzinnig gekocht bij de juweliers'. Wat de belegging in geslepen diamant (briljanten) aangaat, vond hij, dat briljant niet bestemd is om te worden opgeborgen in een donkere kluis. Voor beleggen is alleen de topklasse (ste- 'Wrj zullen niemand verhinderen diamant te kopen', aldus de Buenk, 'doch wij onthouden ons van gezegden als: 'wat U nu koo straks zo en zoveel waard'. Trou wat ,de waardestijging betreft, sms den, saffieren en robijnen zijn sneller in prijs gestegen dan dian AMSTERDAM Over het vastst van de zuiverheid van diamant is te doen. Daarom is het een gelul gedachte, dat er plannen bestaaE te komen tot een internationaal ficaat, waarbij in alle landen de k ficatie op dezelfde manier plaatsv Nu is het nl. nog zo, dat de zul heid van een diamant in Frau wordt vastgesteld met een loep, driemaal vergroot en in ons land één die tienmaal vergroot. Aldu heer C._ Rozendaal, voorzitter var Nederlands Diamant Comité. r-yypvr*- Een IcanNen-IclaFerondreis is natuurlijk helemaal niet gek. Zeker wanneer u weinig van Indonesië weet en er geen vrienden of familieleden hebt. Verschillende reisorganisatoren hebben zulke Ité-reizen in hun programma opgenomen. Ze duren meestal zo'n 18 tot 24 dagen.de prijs ligt in de buurt van de 3 a 4.000 gulden en ze zijn te kombineren Naar Indonesië met vakantie - waarom eigenlijk niet? Dat kost geen kapitalen en geen zeeën van tijd. KLM en Garudavliegen u er in pakweg 22 uur naar toe. In enkele weken bent u uiten thuis. Meteen schat aan indrukken en ervaringen uit dit fascinerende gebied. De bevolking staat tegenover Nederland erg positief. Onze gulden is er heel wat roepia's waard. En u kunt nu op een komfortabele manier het land bereizen. Oosterse sfeer en Westerse akkommodatie - dat is het Nieuwe Iff— :-v' Indonesië. Wie er heen gaat, verliest er zijn hart. met een cruise in de Indonesische archipel. Wij kennen ze- en wij kunnen ze von harte aanbevelen. Want u reist als 'n Radja door Java en Bali,van stad naar stad, langs sawahs en vulkanen, langs tempels en tropische natuurge bieden. U verblijft in luxe hotels of bungalow-hotels. En alles wordt voor u geregeldmaal tijden, excursies, vervoer ter plaatse - inklusief een gids die met u meegaat. Grandioos. fA'l De KLM en Garuda Indonesian Airways Bieden u een fantastische film/dia-show met informatie over hetgeen u op een reis door Java, Bali en Sumatra kuntzien en meemaken.Tevens, krijgt u een schat aan informatie over het reizen zelf, de hotels, de grijzen en de tours die de reisbureaus voor u hebben. Bespreek vast uw plaats (f 5,-) 31-10 P.O.C. Eindhoven 040-513833 4-11 Ned. Congresgeb. Den Haag 070-548000 7-11 Staargebouw Maastricht 043-13300 10-11 Concertgebouw Haarlem 023-320994,. 11-11 Jaarbeurs CongresCentrum Utrecht 030-314132 14-11 „Trefkoel" Groningen 050-121541 18-11 „Orpheus" Apeldoorn 055-11899 20-11 Twentse Schouwburg Enschede053-316660 21-1 Tt Spant Bussum 02159-13949 24-11 't Turfschip Breda 076- 149250/ 25-11 Musis Sacrum Arnhem 085-452921 1-12 RAI Congrescentrum Amsterdam 020-493320 2-12 Rotterdam Hilton 010-115860, tst. 180. Als u Indonesië al kent, al is het ook van lang geleden, kunt u 'verschillende l$jÊ CJ kanten op'. U kunt'n kompleet verzorg- de groepsreis maken, waarbij u ruim de tijd krijgt om in alle plaatsen oude kennissen op te zoeken. U kunt ook 'n privé-reis boeken en bijvoorbeeld bij vrienden of familie logeren. Als u jV minstens 21 en hoog- 2*^ stens 180 dagen wegblijft, sevy betaalt u slechts f2430,- (economy class). Wanneer u met een samen hangend groepje van minstens 15 mensen vliegt, bent u nog voordeliger uit: f 1993,- (economy class). Alleen de reis gaat dan gezamenlijk. Het verblijf kunt u regelenzoalsu wilt: luxehotels, voordelige hotels, bij familie of vrienden, of zelfs bij particulieren, Stuurmij gegevens over Indonesië, inklusief ""^1 vliegtarieven en verblijfsmogelijkheden. O Ik ben er al eerder geweest I O Ik ken Indonesië nog niet I (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Naam: Adres: t j Plaats-. I In een ongefrankeerde enveloppe opsturen I aan: KLM, Antwoordnummer 496,Amsterdam, j Er is ook nog een speciaal jongerentarief (12-25 jaar) van f 1725,-.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 8