m' m Blindenbibliotheek is uit zijn jasje gegroeid KORT Zoetermeer wil huizen aan Voorweg kopen, bewoners mogen blijven Exclusief 'Pasadenha' opent op 20 november Nieuwbouw start februari volgend jaar Plan Ter Weer: meer recreatie Wassenaar Bestemmingsplan Stadscentrum maandag in raad Meer nieuws uit de regio, pag. 9 Aktie-avond in bezette akademie 'mwfee-t Leidse univp^sjteit in ,An t al'ë gevierd Nieuw Haags winkelcentrum Rijnland: uitstel betaling van de reinigingsheffing WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 REGIO DEN HAAG EN LEIDEN TROUW/KWARTE Keuze warme joppers met rits en royale zakken. Wol/polyester. Maten 116-170. maat 116, li. 9 l U voor vader en zoon LtlDE\ Haarlemmerstraat DK\ HAAG Grote Marktstraat hoek Wagenstraat bij Pander passage LEIDSCIIEADAM Winkelcentrum Lcidsenhagc Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER Het colege van B. en W. heeft de gemeenteraad een supplement aangeboden, dat bij het globaal bestemmingsplan Stadscentrum hoort. Aanstaande maandag zal de gemeenteraad dit voor de toekomst van Zoetermeer zo belangrijke plan vaststellen. In het supplement is aangegeven op welke wijze is voldaan aan de wettelijke procedurevoorschriften. Voorts ts ln deze bijlage de inhoud weergegeven van de tegen het ont- werplan ingediende bezwaarschrif ten met ae beschouwingen naartoe de bezwaren aanleiding geven. In het supplement is ook eeno verzicht opgenomen van de wijzigingen die in het ontwerplan zijn aangebracht na het verstrijken van de termijn van de ter visie legging. De bezwaarschrfiten van de .Stich ting Stadswinkelcentrum Zoeter meer hebben ertoe aanleiding gege ven het plan aan te passen. Op aandrang van deze stichting is een warenhuis verschoven naar een an dere plaats. Met betrekking tot de bestaande woningen aan de karakteristieke Voorweg heeft een lid van het col lege ervoor gepleit dat ln het glo bale bestemmingsplan een uitdruk kelijke regeling dient te worden getroffen tot handhavingen van de woningen nummers 12 tot en met 24 (even), alsmede de woningen nummer 35, 37 en 52. De overige leden van het college zijn van me ning dat de gemeente deze eigen dommen moet kopen. B. en W. merken op dat de eigena ren/bewoners desgewenst ln ge noemde woningen kunnen blijven wonen, ook wanneer het eigen domsrecht aan de gemeente is overgegaan. Volgens het college wordth iermee bereikt dat omtrent de bestemming van deze gronden geen onduidelijkheid meer beslaat. Ten aanzien van het bezwaarschrift van Dorpscentrum BV/Samizo wordt opgemerkt dat B. en W. in de raadsvergadering nadere mede delingen zullen doen omtrent het overleg dat nog gaande is. Op dit moment wordt met de heer L. Bon tenbal. die een bezwaarschrift met betrekking tot een ontsluitingsroute had ingediend, ook overleg ge pleegd. Deze route zal uit zuidelijke lichting leiden naar het ontslui- tingspunt voor voetgangers (onder gang spoorbaan) bij zijn woning aan de Vlamingstraat. De heër Bontenbal is van mening dat hier mee inbreuk op zijn privacy wordt gedaan. Leidse binnenstad Sinds enige dagen kent Lt de Stichting Leidse Binnen in het leven .geroepen dooi verse groeperingen, die nauw bij het wel en wee va binnenstad betrokken voeler Stichting wordt bijgestaan een raad van toezicht, besta uit vertegenwoordigers van grootwinkelbedrijf, de ambt te handel, het bankwezen rijksuniversiteit, het Hoogh raadschap Rijnland, het City Centrum, het openbaar voer, de vrije beroepen, de viesraad voor de binnenstat VVV, de middenstand en de beweging. Met het uitdragen een gezamenlijk standpunt de Stichting versnippering meningsvorming zoveel mog vermijden, waardoor de ovei slechts met één partner te ken krijgt wanneer het ov« economische problemen vai binnenstad gaat. De Stichtü begonnen een drie-delige samen të stellen onder de Doeleinden voor de Leidse nenstad'. Deel één verschijn jaar nog. Minnehuis Het in 1827 door S. van Pauw gebouwde Minnehui! het Leidse Herengracht-Zij gelgebied is op de aanvul! lijst voor beschermde moftui ten geplaatst. Het huis deed spronkelijk dienst als on dl men voor 'arme oude mai en vrouwen'. Het ministerie CRM heeft voorts meeged dat in Leiden drie achttl eeuwse panden, een boerderl dezelfde tijd. een gebouw u: 19de eeuw en een pand ui 17de eeuw. ook op de lijst plaatst zijn. Seghwaert Het projectteam Seghwaert de mogelijkheid om tijdens 'open huis' op vrijdag 24 okl (18 30-20 uur) informatie krijgen over de ontwikte van de nieuwe Zoetermi wijk Seghwaert. In de voor tinssruimte van het gemei huis aan de Dorpsstraat voortaan eens per twee w 'open huis' gehouden wordei en W. van Zoetermeer w met het 'open huis' het pro team in staat stellen de bes vorming Zo open mogelij 1 j doen zijn. Afscheid huisarts De bekende Rijnsburgse hui dr. F. Leerink hoopt binner zijn werk neer te leggen en wat kalmer aan te gaan De Rijnburgers die dokter rink gekend hebben en dat er vele duizenden, zullen dit niet onopgemerkt voorbij I gaan. Er is een comité geve dat een bedrag bijeen wil t gen. Behalve een envelopper tie onder de patiënten is. mogelijk een bijdrage te stc op rek. no. 5675.10.174 var Algemene Bank Nederland Rijnsburg (ook het volg' kan: girorekening. 9013 var Algemene Bank Nederland Leiden, onder vermelding: scheid Leerink). Inforri "ordt desgewenst verstrekt de heer W. Leeuwenburg, 01718-20830. mantelspecialist Oen Haag: Schoolstraat 24, layweg 954, Winkelcentrum leidsenhage. Jasmi)nhof 8. d o n d e :o'a g - koooavofxj.l Lelden: Haarlemmerstraat 163a door THEUN LAGAS DEN HAAG Samen met zijn zuster begon Gualtherus Johannes Kolff aan het eind van de vorige eeuw met de opbouw van een bibliotheek voor blinden. Het was nog geen veertig jaar na de publika- tie van Braille's alfabet. De heer Kolff, die zelf op zijn 34ste jaar blind werd, was tevens de oprich ter van de Nederlandsche Blindenbond, de vereniging die na zijn overlijden zorg droeg voor zijn le venswerk, de veertienhonderd braillebanden die beschikbaar waren voor een honderd-tal lezers Inmiddels is de Vereniging Neder landsche Blindenbibliotheek uitge groeid tot een organisatie die niet alleen uitleent maar ook zelf boe ken en tijdschriften produceert. Bovendien maken niet meer alleen blinden van de bibliotheek gebruik maar ook ouderen, zieken, kortom ledereen die tijdelijk of voorgoed moeilijk ^een boek kan hanteren. Behalve brailleboeken verzorgt de vereniging dan ook veel gesproken boeken, boekwerken die op band of cassette worden voorgelezen. Zo'n 4500 abonnee's ontvangen re gelmatig een gesproken boek van de bibliotheek. 800 mensen staan ingeschreven om de brailleboeken te ontvangen. Totaal werden er vo rig jaar ruim een miljoen gespro ken boeken uitgeleend en regi streerde de administratie bijna 50.000 uitgeleende braillebanden. Een flink aantal lezers heeft zich bovendien geabonneerd op het Al gemeen Gesproken Weekblad waar in het wekelijkse nieuws met com mentaar en varia ls opgenomen. Een tweede periodiek dat wordt uitgegeven door de Blindenbiblio theek is het op band en cassette uitkomende 'Horen op zaterdag', een greep uit de wekelijkse opinie bladen als Elsevier, Haagse Post. De Nieuwe Linie en Vrij Nederland. Daarnaast is er de maandelijkse uitgave van 'Hoort erbij' waarin de langere artikelen zijn opgenomen die geen plaats konden vinden in het wekelijkse opinieblad. Inspreken Naast de groep vaste sprekers die bij het maken van de weekbladen aan een strakke tljdsmarge gebon den zijn beschikt- de blindenbiblio theek over rond driehonderd vrij willige stemmen voor het Inspreken van de boeken. Stemmen die voor zij op de band gebruikt worden aan verschillende proeven zijn onder worpen. Niet meer dan één op tien vrijwilligers die zich beschikbaar stellen voor het voorlezen blijken De vestiging van Nederlandsche Blindenbibliotheek aan de Noord- wal. De plannen voor een tweede gebouw aan de Zichtenburglaan zijn echter gereed. te beschikken over het juiste tim bre. de juiste uitspraak en de goede stemkwaliteit die nodig is voor het niet op een monotone manier voor lezen van een boek. Het op de band brengen .an een boek gebeurt ech ter ook niet op een te melodieuze, te gespeelde wijze, omdat anders de Selectie lezer nauwelijks de kans krijgt een eigen interpretatie aan het boek te geven. Om die laatste reden wordt het boek ook maar door één stem gelezen en niet ln soort hoorspel- vorm gegoten met afwisselende stemmen. WASSENAAR In het Wassenaarse gemeentehuis is met ingang van heden het bestemmingsplan 'Ter Weer' ter inzage gelegd, dat de indeling regelt van een gebied van ongeveer 110 ha ten noorden van de toekomstige rand weg. Het plan vervangt ondermeer het recreatieplan Zijhvatering en om vat bovendien het gebied bij de Maaldrift (met camping) en de terreinen van defensie. Het plan 'Ter Weer' is ook van toepassing op het terrein van de voormalige remise, waat het RK-Adelbertcollege haar nieuwe schoolcomplex zal bouwen. Tenslotte is in 'Ter Weer' een woningbouwpian lang de Deijlerweg opgenomen. In het gebied Zijlwatering komen water en wandelparken met speelplaatsen, speef- en ligweiden. heuveltjes, wa terpartijen en wandelbosjes. De bewoners van de wijk Zijlwatering zullen het gebied kunnen bereiken via voetpaden onder de aan te leggen rand weg. In het gebied zijn verder geprojekteerd een jachthaven met clubge bouw en restaurant en een permanent onderkomen voor de zeeverkenners- groep Van Woesik. Rond de Oostdorperweg komen zestig volkstuinen. (ADVERTENTIES) Modieuze mantel in zuiver wollen flannel. Op de nieuwe lengte. In zwart, grijs, groen en bordeaux. Een belangrijke schakel ln de tot standkoming van een gesproken boek bij de Nederlandsche Blinden bibliotheek is de keuze van het werk. Door de hoge kosten van de produktie van de boeken kan de bibliotheek het zich vooral bij de braille boeken, niet permiteren. om klakkeloos leder pas uitgegeven werk op te nemen. De samenstel ling van de boekenvoorraad ls dan ook zaak waaraan veel deskundigen door hun crltleken en waardebepa lingen aan meewerken. Tevens moet er ook bepaald worden wat de DEN HAAG Donderdag as. wordt een open aktie-avond gehou den Ln het bezette gebouw van de Katholieke Sociale Academie aan de Helenastraat. Op deze avond zal door de bezetters informatie wor den gegeven over de bezetting. Daarnaast zal een aantal zich soli dair verklarende kunstenaars een manifestatie opvoeren, zoals vor mingstheater GL 2. videogroep meat ball. socialistisch koor 'Eigen Hulp'. Kijkhuis en Billy Bulldozer s Bczettings Band. Verder zijn er films en een foto-tentoonstelling. Een zeefdrukkerij heeft ten behoe ve van deze manifestatie enkele honderden affiches gedrukt, die in Den Haag verspreid worden. Tevens zijn er 4000 pamfletten met infor matie over de bezetting en een oproep voor dè manifestatie in de direkte omgeving van de akademie verspreid. wensen van het lezerspubliek is zo dat niet alleen de beste boeken zo snel mogelijk worden uitgebracht maar dan tevens een zo breed mo gelijke lezerskring bereikt kan wor den. De mensen die zich bezighouden met het samenstellen van de boe ken krijgen, vooral bij de vaklitera tuur en de studieboeken, vaak te maken met begrippen waar geen brailleteken voor te vinden is. Het is hun taak om dan tekens of omschrijvingen te bedenken voor dit bij Louis Braille nog niet be kende begrip. Overigens worden de studiewerken vaak vervaardigd voor een zeer kleine groep, niet zelden zijn studieboeken slechts voor één of twee mensen waardevol. Boeken die door hun waarde als naslagwerk bovendien niet als (goedkopere) cassette geleverd kunnen worden maar in braille moeten zijn omge zet. Cassettes Door deze steeds groter wordende aktiviteit groeit de Vereniging Ne derlandsche Blindenbibliotheek wel uit haar huidige vestiging aan de Noordwal 7 in Den Haag. De ver huisplannen liggen dan ook kiaar en zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeente Den Haag. De uitbrei ding van de bibliotheek zal plaats vinden aan de Zichtenburglaan op de hoek van de Meppelweg. Het nieuwe gebouw dat daar komt te staan zal beschikken over een vloer oppervlakte van ruim 3000 vier kante meter en vijf en een half miljoen gulden gaan kosten. De direkteur van de bibliotheek, de heer J. van Rossem verwacht dat er in februari van het volgend jaar met de bouw begonnen kan wor den. De kosten van de bouw wor den voor 45 procent door het mi nisterie van Sociale Zaken gedra gen terwijl particulieren samen met CRM de rest zullen dragen. LEIDEN CANBERRA Het 400-ja- ri2 bestaan van de Leidse universi teit is ondanks de grote afstand niet ongemerkt aan de oud-Leide- naars in Australië voorbijgegaan. Uit Sydney. Melbourne. Canberra en zelfs uit. Port Moresby in Papua- N'euw Guinea waren mensen die in Lelden hebben gestudeerd, naar een in de federale hoofdstad georgani seerde reünie gekomen. Het feit dat door een misverstand de traditione le -haring ontbrak, deed niets af aan de goede stemming. De reünie was georganiseerd door drs Sera- fiena Claassen uit het Brabantse Hapert, die in Leiden haar docto raal geschiedenis haalde. De grote oplage van gesproken boe ken waarmee de blindenbibliotheek dan ook te maken heeft vereist een kostbare apparatuur. Behalve de opname-studio's wordt er bij het vervaardigen van de weekbladen en de boeken geluidsapparatuur ge bruikt waarmee in zes minuten te gelijkertijd zestig afdrukken van de 'moederband' gemaakt kunnen wor den. Van leder gesproken boek blijft de originele opname in het archief van de bibliotheek Van een onzer verslaggevers DEN HAAG 'Pasadenha', het nieuwe Haagse winkelcentrum tussen de Groenmarkt en de Venestraat zal op 20 november voor het publiek worden opengesteld- Binnen de ultleenmarkt van de ge sproken boeken ls de laatste tijd een verschuiving waar te nemen van de tape naar de vaak gemakke lijker te bedienen cassetterecorder. Vooral onder de ouderen vervult de gesproken lektuur een zeer belang rijke rol. Iemand die op jonge leeftijd al blind is leest braille, ouderen die pas veel later met de handicap te maken hebben gekre gen kunnen dat in de meeste ge vallen niet. Van de 6000 blinden in ons land beheersen er ongeveer 2500 het brailleschrift. De entree van Pasadenha aan de Groenmarkt in het voormalige S chröderpand. Dit gebouw met zijn typische Jugendstl-gevel kon gelukkig bewaard blijven. De officiële opening valt in februa ri volgend jaar te verwachten, wanneer het winkelcentrum ook begint aan de bouw van een derde 'poot', de doorbraak naar de Vla mingstraat. Het centrum zal dan via drie drukke Haagse winkelstra ten bereikbaar zijn De nieuwe loot aan de stam van de middenstand krijgt een bijzonder exclusief ka rakter. Luxe duurzame goederen zijn in meerderheid in 'Pasadenha' LEIDEN Het Hoogheemraad schap Rijnland biedt mensen in haar gebied, die behoren tot de laagste inkomensgroepen, de moge lijkheid de verontreinigingsheffing later te betalen. Op de aanslagen was 17 oktober als uiterste beta lvigsdatum vermeld, maar Rijnland heeft bepaald, dat 31 december de uiterste datum zal zijn. Het minis terie van CRM vindt dat de heffing niet aangemerkt, kan worden als extra kosten in d? zin van de Algemene Bijstandswet. De ge meentelijke sociale diensten moe ten verzoeken om bijstand dan ook afwijzen. De verontreinigingshef fing is ten bijdrage in de kosten die gemoeid zijn met het zuiveren van afvalwater. Gezinnen in Rijn land betalen dit jaar 63,65, al leenstaanden 17,90. vertegenwoordigd. De eerste ruim ten zijn al door makelaar Nadorp verhuurd. Ondanks de hoge huur prijs 550 per vierkante meter voor de parterre) bestaat er veel belangstelling voor. Bijzonder apart is de 'garden', het hart van Pasadenha waar de win kelpassages op uit komen. Deze- plek heeft de funktie van rustpunt. De bezoekers kunnen hier op hun gemak en omzoomd door hoge tro pische planten een. kopje koffie drinken. In deze ruimte kunnen ook modeshows worden gehouden Het winkelcentrumda.t voor een belangrijk deel is gevestigd op de plaats van de afgebrande City-bio scoop is volledig air-conditioned. De ingangen aan de Groenmarkt (het voormalige pand van Schroder, dat jarenlang leeg heeft gestaan) en de Venestraat (waar de entree van het City-Theater was gevestigd) worden voorzien van zgn hete luchtgordijnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 6