Serie over boeren in Duitse crisisjaren blij met blik Radio- en televisieprogramma's DCLLy VAN ARNHEM Naar roman van Hans Fallada VPRO heeft te weinig geld Even puzzelen 1 I6 1 Mildere straffen dan geëist voor Zuid-Molukkers Vakbonden beginnen proces tegen bedrijf Gevetex Journalist Bom in Vlissingen WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 RADIO/TV TROUW/KWARTE' Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM 'Boeren, bonzen en bommen' is een zesdelige Duitse serie, die in gedramatiseerde vorm episoden uit de crisisjaren in Duitsland illustreert. Als rode draad lopen daardoor de lotge vallen van een zekere Max Tredup, onfortuinlijk advertentieverkoper bij een steeds kleiner worden de krant. KARELTJE KNETTER Materiaal voor de serie is afkomstig van de gelijknamige roman 'Bau- ern. Bonzen und Bommen' van de schrijver Hans Fallada, dat in 1931 verscheen. Fallada was zelf verslag gever. Hij wordt vaak gezien als de kroniekschrijver van de woelige ja ren in Duitsland na de eerste we reldoorlog. Toen zijn roman uitkwam was hij 38 jaar. Zijn leven lijkt op dat van de hoofdpersoon Tredup. Fallada verdiende de kost met verschillende baantjes als ambtenaar en boek houder. nachtwacht, advertentie verkoper enz. In de plaats Neumiin- ster had hij een baantje gevonden als abonnementen- en advertentie- aquisiteur bij een klein, nogal rechts georiënteerd provinciekrantje. Hij begon al gauw een rol te spelen in het openbare leven van het stadje. Zijn krant begon hem steeds meer journalistieke opdrach ten te geven: plaatselijk nieuws, theater, concert- en filmrecensies. Als verslaggever was hij aanwezig bij het proces tegen de boeren in Neumünster. Boeren spelen dan ook een belangrijke rol in zijn roman -en in de dramaserie. Aan de ene kant is er de steeds slechter wordende economie, aan de andere kant het opkomende fas cisme. In die tijd konden de boe ren. dank zij de inflatie met waar deloos geld hun hoge hypotheken aflossen, maar in de waan dat de tijd beter zou worden 'gingen ze nieuwe leningen aan. De economie kelderde echter en de zware belas tingen konden de boeren tenslotte niet meer betalen. In 1929 leidde dit tot de boerenopstand in Slees- wijk-Holstein. De hoofdpersoon Max Tredup ver zamelt overdag advertenties en schrijft 's nachts adressen om te kunnen leven. Het gaat slecht met zijn krant, de Kroniek, want door de economische neergang zijn er steeds minder abonnees en dus minder advertenties. 'Hij kan zijn gezin nauwelijks onderhouden Ossen veilen Toevallig is hij er getuige van da* twee deurwaarders ossen veilen in Ernst Jacobi, als de advertentiever koper Max Tredup. die toevallig ge tuige is van de boerenopstand in Sleeswijk-Holstein. Ilij maakte foto's en verkoopt ze duur aan de autori teiten omdat hij van de adverten ties niet leven kan. In de serie 'Boe ren. bonzen en bommen', die de XOS brengt. een dorp. Het gaat de boeren zo slecht dat heel wat dieren in beslag worden genomen om belasting- of andere schulden te voldoen. Deze keer heeft men er echter ge noeg van. De deurwaarders worden verdreven en door brandend stro op de weg ingesloten. Max Tredup maakte er foto's van. Op zijn krant zegt hij dat ze mislukt zijn. De volgende dag biedt hij ze echter we laan de burgemeester aan. die duizend mark belooft..oZ kan de lei der van de boeren gevangen worden gezet. De rol vanTredup wordt gespeeld door Ernst Jacobi. Regisseur is Egon Monk, die van 1960 tot 1968 aan het hoofd stond van de afde ling televisie-drama van de Nord- deutsche Rundfunk. Hij regisseerde veel bekende stukken. De muziek is van componist Alexander Goehr. De eerste aflevering van 'Boeren, bonzen, en bommen' is vanavond od Nederland 1 om 20.00 uur Voor derde maal Zonnebloem Gala Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Voor de derde maal brengt de KRO-televisie za terdagavond een Zonnebloem Gala. Berend Boudewijn zal de uitzending verzorgen, die het karakter heeft van een variétéprogramma. Het programma waarbij ruim 1200 zieken als gast aanwezig zullen zijn wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Groenoordhal te Leiden. Madagascar wil zender gebruiken van Wereldomroep Van een verslaggever HILVERSUM De regering van Madagascar heeft de Wereldomroep toestemming gevraagd om enkele uren per dag de in dat land ge plaatste zender van deze omroep voor binnenlandse uitzendingen te mogen gebruiken, aldus directeur J. W. Acda. die naar Madagascar is om overleg te plegen. In de overeenkomstig die de Wereld omroep indertijd heeft gesloten met de regering van Madagascar voor het plaatsen en exploiteren van de zender staat dat Madagascar in tijd van oorlog of binnenlandse opstand de zender mag gebruiken. Het gaat nu. aldus de directie van de Wereldomroep echter om nor male binnenlandse uitzendingen, aangezien de eigen radio faciliteiten van Madagascar onvoldoende func tioneren. De Wereldomroep die zijn Arabi sche uitzendingen via deze zender verzorgt, kan de uren moeilijk mis sen. tevens meent men dat hiervoor geen Nederlandse gemeenschapsgel den mogen worden gebmikt, Daar om trachten nu eigen technici van de Wereldomroep op basis van goe de vriendschap de radiofaciliteiten van Madagascar te verbeteren. Vier shows uitgesteld HILVERSUM Om financiële re denen heeft de VPRO het plan voor vier amusementsshows in 1976 moeten laten varen. De VIPRO had een basisovereenkomst gesloten met de programmamakers Wkn Schippers en Wim van der Linden om na te denken over een pro gramma-vorm ln de geest van de Servet-, Haché-, Van Oekelshows. aldus een woordvoerder van de VPRO. Het nieuwe programma zou eventu eel ln maart 1976 van start gaan. Het budget van de VPRO laat ech ter de kostbare uitvoering van de shows voor het komende jaar niet toe. Aan de heren Schippers en Van der Linden is meegedeeld, dat hun honorarium voor het nadenken volledig wordt uitbetaald, maar dat de VPRO niet eerder dan in 1977 aan uitvoering van een mogelijk plan kan beginnen. Een gerucht als zouden de beide heren rechtskundige bijstand heb ben ingeroepen, is bij de VPRO niet bekend. 'Zij zijn in niets te kortgedaan'. aldus de woordvoerder, 'en wij zouden niet weten waarom zij erom kunnen vragen.' ADVERTENTIE Figuur-puzzel 1 4 i 9 KI ^Schorseneren-qratiné Smakelijk Eten uit Blik. I Recept no.15. Voor 4 personen. Bereiding ca. 15 minuten. VU blik schorseneren. 2dl. melk, 2 eetlepels boter (of margarine), 2 eetlepels bloem. 100 gram geraspte kaas, 3 kerrie, peper en zout. \De schorseneren verwarmen en intussen een I kaassaus maken: boter (of i margarine) smelten, bloem I erdoor roeren, warme melk j erbij schenken, samen aan I de kook brengen, onder I voortdurend goed roeren. I De helft van de kaas door de i saus roeren, met wat kerrie I en peper (naar smaak) lot de i kaas gesmolten is. dan uit- I schenken over de afgegoten I schorseneren in een vuurvaste I schaal. Bestrooien met geraspte kaas en de schoiel hoog in een I hete oven zetlen, of onder een voorverwarmde grill, lot de kaas is I gesmolten. I I Menu-tip: I De schorseneren met saucijsjes serveren en gekookte aardappelen, i Mijn kijk op blik: I Groenten in blik bieden een grote keuzëmogel',ikheid. Bovendien I kunnen de diverse soorten gecombineerd worden en dat biedt weer de nodige variatie. Maar groenten in bliK bespaart vooral veel ii|Cl! I En die ti|d kan dan weer gebruikt worden om een gezellige franje aan de maaltijd te geven. l Vragen? Schrijf postbus 103, Deventer. Horizontaal woorden invullen die be tekenen 1. medeklinker, 2. holte in een muur, 3. schrijfkosten, 4. hard gesteente, 5. voortdurend, 6. beschrijving van iemands uiterlijk, 7. volmaaktheid, 8. kwelling, 9. gil, 10. een zekere, 11. medeklinker. Bij juiste oplossing leest men verti caal 1 hetzelfde als horizontaal-6. Oplossing van gisteren Hor. 1. karet. 4. barak. 8. os, 10. do, 12. keg. 15. elger, 17. roest. 19. rio. 20. ara, 22. ges. 23. akant. 24. aak. 26. Eli. 27. are. 29. snede, 30. Eiger. 31. lat, 33. cl 37. re. 38. ratel. 39 staar. Vert. 1. koker. 2. as. 3. es. 5. al. 6 ad. 7. koets. 9. Ee. 11. ego. 12. kra keel. 13. graniet. 14 neg. 16. liaan. 18. serre. 21. ral. 24. aster. 25. kei. 27. aga. 28. erker. 32. as. 34. la. 35. de.36 O T37 ra. Van een verslaggever ARNHEM Tegen leden van de zogenaamde groep Moordrecht, jon ge Zuid Molukkers die veertien da gen geleden terecht stonden in de samenspanningszaak tegen de ko ningin. zijn straffen uitgesproken diel ager uitvielen dan de eis van de officier wan Justitie. Een vorige groep van jonge Molukkers. de groep Assen, werd op 14 oktober vrijwel volgens de eis veroordeeld (in beide gevallen een Jaar gevan genisstraf met aftrek). Van de tien verdachten die op 7 oktober verschenen voor de Arn hemse rechtbank zijn er gisteren vijf veroordeeld tot zes maanden, twee tot zeven maanden, en een tot acht maanden, met aftrek van voorarrest voor zover de verdachten in voorlopige hechtenis heben ge zeten. Van al deze straffen zijn drie maanden voorwaardelijk. Een ver dachte die ook een Jaar tegen zich had horen eisen Verd vrijgesproken en een Zuid Molukker tegen wie acht maanden was geëist werd ver oordeeld tot drie maanden voor waardelijk UTRECHT De industriebonden van NW, NKV en CNV en de unie BLHP zullen bij de rechter een procedure aanspannen tegen de di rectie van het glasvezelbedrijf Ge vetex ln Etten-Leur. Zij zijn van oordeel dat de directie een CAO- artikel heeft genegeerd, waarin is bepaald dat overleg moet worden gepleegd met ondernemingsraad en vakorganisaties voordat een organi satiebureau de opdracht krijgt een onderzoek in te stellen naar de organisatie van de onderneming. Enkele weken geleden werd aange kondigd dat de Frans-Duitse con cernleiding van Gevetex het bedrijf ln Etten-Leur (300 werknemers) wil sluiten wegens miljoenenverlie- zen. De vakbonden nemen daarmee geen genoegen, omdat de conclusies in het directierapport zijn geformu leerd door de directie van het Duit se zusterbedrijf 'die haar eigen hachje tracht te redden door Geve tex op t^ geven", zoals districtsbe stuurder Kirkels van de industrie bond NKV het noemt Als televisiekijkers bent u er dinsdag waarschijnlijk niet aan toe gekomen om tegen half acht de radio aan te zetten. Eigenlijk wel een beetje jammer, want de AVRO startte heel interessant een serie uitzendingen die moet onthullen wat voor soort mensen er achter de massamedia zitten. Dr. Peter Hofstede presteerde het in nog geen twintig minuten een zo naar alle kanten gravende karakteristiek te geven van journalistiek en journalist zoals ik mijn hele leven nog niet heb gehoord. Hoewel ik al een paar decennia in het vak meeloop, diste Hofstede kenmerken op, waaraan ik zelfs niet heb gedacht. Ik onderschrijf datmen z.ch als "journalist eenzaam kan voelen, maar dat de funktie te vergelijken zou zijn met die van de vroegere priester, dat opent ongekende verten. Of je het vermogen om over de rand van de wereld te kijken ook kunt leren op een universiteit waarheen Hofstede alle publicisten wil dirigeren wens ik stilletjes te betwijfelen. Ik denk dat het meer met persoonlijkheid en geest te maken heeft, dan mei te verwerven kennis. Hoe het zij, Hofsrtede heeft, karrevrachten stof aangedragen om over aard en taak van de moderne 'zingevers' te discussiëren. Dat gebeurt in de derde en vierde - uitzending. Men lette op zijn omroepblad. De VARA-rubriek Koning Klant is niet bepaald een voor de hand liggend kader om daarin de wereldwijde energieproblemen te behandeien. Maar goed, belangrijker is dat wi.i er ons op bezinnen. Aan de hand van de driedelige BBC-film is dat op een suggesiievp manier mogelijk. Nederlandse elementen waren knap in de eerste aflevering verweven Aktua-TV. de aktualiteitenrubriek van de TROS. draait een jaar. Journalistieke mazelen en andere kinderziekten moeten nu wel overwonnen zijn. Hoewel ik het pronken met primeurs in een zo dramatische_zaak als de ontvoering van dr. Herrema vind getuigen van een schoolkrantjes-mentaliteit, zijn er anderzijds bewijzen van een groei naar volwassenheid. Zo werd het kwaad van de zwart bijverdienende werklozen goed gedocumenteerd belicht. Dat uitgerekend in een kerkdorp vijftig procent van*de beroepsbevolking de gemeenschapspot oplicht en het voor eerlijke werklozen straks grondig bederft, is heel lelijk teken aan de wand. Ard Horvers deed de resutaten van het jongste referendum in Noord- Ierland uit de doeken en liet er onmiddellijk op volgen dat uit deze controverse tussen katholieken en protestanten aan beide zijden militante groeperingen zijn ontstaan. Daaruit zou op te maken zijn dat bijvoorbeeld de IRA een recente onderneming is. Het dateert echter van 1916 en ls niet ontstaan uit geknok tussen protestantse en katholieke Iersen. maar uit de Paasopstand tegen de discriminatie van katholieken door de Britse regering. Belangwekkend was het gesprek met de Amerikaanse politicoloog Stefan L. Possony, die goed geïnformeerd is omtrent de psychische martelpraktijken in de Sowjet-Unie. Hij schat dat tussen de één en twee miljoen Russen in zogenaamde correctiekampen en in psychiatrische strafgestichten slachtoffers zijn van de geheime dienst. Dat ook in de Verenigde Staten vreemde, ontoelaatbare strekeiy worden uitgehaald, laat de TROS aanstaande zondag zien. Britse filmers hebben een documentaire gemaakt over Amerikaanse solaten die zonder hun voorkennis met. LSD werden behandeld als proefkonijnen voor geheime diensten. De EO zal op 20 november uit film uitzenden over de praktijken van de Russische KGB (de geheime dienst). TON HYDRA VLISSINGEN Vlissingen heeft gisteren enige spannende uren doorgemakt, toen tijdens grafwerk zaamheden aan de Vlissingse zee wering een negenhonderd kilo zware bom uit de tweede wereldoorlog was blootgelegd- De mijnexplosieven- twee 's middags met de demontage van het gevaarte, nadat de bewoners uit de nabijliggende flats naar de voorkant van hun huizen waren ge dirigeerd en alle ramen wijd open waren gezet. De bom was binnen een half uur gedemonteerd, waarna het sein veilig kon worden gegeven. 189. 'Jonge, jonge, jonge, het hoofd loopt me om', steunde Ruwe Rey- nout van Kneutjebroek. 'Zelfs de knapste tovenaar zou er nog van in verwarring raken'. 'Waarvan?' vroeg Humfrie lauw. terwijl hij zich onder de borstwering boog. Hij hield de stormram scherp in het oog en was gereed zijn scherpe mesje ,elk ogenblik in de zak olie te stoten. 'Jij maakt vuur met een klein stokje en bovendien vecht je erg raar. Met een zak olie tegen een houten paal. Als ik niet wist. dat je Hujnfrie "de Reuzendoder was. zou ik bijna denken, dat je me voor de mal hield. Wat een krank zinnige wereld hebben we toch! Waarom vecht je eigenlijk niet op de oude beproefde wijze met boog schutters?' 'Tegen een stormram begin je niet veel met boogschut ters'. verklaarde Humfrie. 'Nee. Reynout, ouwe jongen, we moeten die lui op een andere manier aan het verstand brengen, dat we niet met ons laten sollen. Kijk daar komen ze weer!' 'Zijn ze nou hele maal betoeterd!' sputterde Reynout. Hij vatte eveneens wat moed en boog zich driest over de borstwe ring. 'Hela. Kijk eens uit met die stormram!' buide hij. 'D'r nog mensen in het kasteel!' Ki jebroek voor Boecenroodei klonk opnieuw de juichkreet va aanvallers die in volle vaart d muur afvlogen om er een til deuk in te beuken. Doch toeni Humfrie tot handelen over. zullen die argeloze jongens 1 beneden opkijken!' lachte hi; tegelijk sneed hij met een s beweging de zak open. Op hetz ogenblik sloegen er loeiende men naar buiten. Het kleine v metje had de vette olie doen branden PELLI. PINGO EN HUN VRIENDEN Radio vandaag HILVERSUM I TROS 7.00 NWS. 7.02(Si Ontbijteoos. (7.30 Nws. 7.41 Aktuallteitea 8.30 'Nws. 8.36 Gymnastiek voor de hulsvrouw). 9.00 Toeraktua. 9.30 (S) Van Heinde en verre. ÏO.OO(S) Voor de kleuters. 10.30 Nws. 10.33(S) Sphinx 11.45(S) Cafe- chantant. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 Aktualltel- ten. 13.15 (S) Sport na sport. 1345 (S Klassieke koorzang. 14.15(S) Close U.P 15.30 Nws. 15.33(S) After Sesjun. NCRV 16.00 Mlddagdlenst. 16.20(S) Een uur na tuur. OVERHEIDSVOORL 17.20 Wereld- gezondheidsdag. 1975. NCRV 17.30 Nws. 17.32 (S) Actualiteiten. 18 OO(S) Bandstand 18.30 Nws. 18.41 Kunst- en vliegwerk. 18 46(S) Met uw Instemming 19.00 Toscanini dirigeert po pulaire klassieken. 19.30 Theologische HILVERSUM II VARA 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20(Si In de Roode Cirkel. 8.00 Nws. 8.1KS) In de Roode Cirkel (vervolg 9.0O(S i Licht orkest met zangsollsten. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00(Si Radioweekblad. 11.00 Nws. NOS 11.03 Bopthemas en swingsesslons: jazz uit dejaren 35-55. 11.30 Spiegel van Duitsland. VARA 12 00 Knokke-Centraal. 13.00 Nws. 13.11 Dingen van de dag. 13.25(S) Een middagje Stoomradio 16.0p Nws. 1G.03(S> Moordbrigade Stockholm. 17.00(S) Tea for two. RV U. 17 35 Educa tief programma. NOS 17.55 Mededelin gen. 18.00 Nws. VARA 18.11 Dingen van de dag 18.20 Politieke partijen VARA 18.30 Tekst en muziek. 18.55 Brazzband maga zine. NOS 19.40(Si Openbaar kunstbezit 19.50 Den Haag vandaag 20.00Nws 20.05 (S) Woensdagavond muziekmagazi- ne. 22.10 En -toch Almere II: hoe een nieuwe stad wordt gepland. EO 22.40 Woord der waarheid 22.55 Klankbord. 23.05(S) Postludium. 23.55 Nws. HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws KRO 7 02(Si Drie op he boterham. 9.03(Si Pep-op- drie. 11.03 Drie draalt op verzoek 12 03 Drie ttussen de middag Van 12 tot 2 14.03 Pop-Kontakt. 16.03 De Hitmees- ters. Ieder heel uur nieuws.NQS 18.03 De Vakaturebank. 18.10 Joost mag niet eten. 19 00 Langs de lijn. 23.02 Kom Does. 0.02 Metro's Midnight Music. 1.02 Take1- It easy. 2.02 De Meurders Methode. TROS 6.02 Drie op Je boterham. Speciaal TV vandaag Nadat Wim Neijman met dove en slechthorende kinderen heeft be sproken. volgt Kenmerk, waarin aandacht voor de erepromotie van dr. C. F. von Weiszacker aan de V.N., een reportage uit Chili en een gesprek met mevrouw dr. E. Flesse- man-Van Leer en dr. N. A. M. Fio- let over sectie twee van de vijfde assemblee van de Wereldraad: 'Een heid van Kerken'. Ned. 2 19.05 Over Sleeswijk-Holstein tussen de twee wereldoorlogen gaat de naar Hans Fallada's boek gemaakte Duit se serie Boeren, bonzen en bommen. Ned. 1 20.00 In een moderne visualisering van 'Don Quichote', het symfonisch ge dicht van Richard Strauss, beklimt de dolende ridder een fiets in plaats van zijn paard. Ned. 1 20.50 Panoramiek brengt een film over Spaans Sahara. Een actuele film van de Belgische cineast Jacques-Thier ry Roland. Ned. 1 7 22.05 Een tevreden bewoner van een be jaardentehuis is de 79-jarige heer E. Postema uit Eindhoven, die_ Spre- kershoek presenteert. Ned. 1 23.20 In Sutdio Sport aandacht voor Europa Cupwedstrijden. Ned. 1 22.35 Gast in Een middagje stoomradio is de Belgische schrijver Gerard Walschap. Hilv. 2 13.25 In de theologische etherleergang van de NCRV geeft prof. dr. D. C Mulder college over 'Joden, christe nen en moslims'. Hilv. 1 19.30 Flitsen van Europa-Cupwedstij- tlen in Langs de lijn. Hilv. 3 19.02 NEDERLAND I 15.30 Jongens van de grote weg, 16.20 Eet u smakelijk en Co: 1. De Brabantse koffietafel 16.50 Ren je rot, spel programma voor de jei 17.15-17.40 Heidi, tv-feuilleton TELEAC 18.15 Computerkunde.les 16 en NOS 18.45 Staatsloterij 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest 20.00 Boeren, bonzen en bommen, tv-serie 20.50 Muziek om naar te kijken 21.35 Journaal 21.50 Den Haag vandaag Panoramiek 22.35 Studio sport 23.20 Sprekershoek: mensen brengen hun denkbeelden aktiviteiten onder de aandacht van de kijkers 23.35-23.40 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal IKOR 19.05 Jouw beurt, programma oi slechthorende kinderen IKOR-JKRO-RKK 19.30 Kenmerk NOS 20:00 Journaal SOCUTERA 20.25 Nierstichting Nederland VARA 20.30 Sprout, tv-serie 20.55 Koning Klant extra 'en. informatief programma 21.45 Scherts, satire en ander snoepgoed, amusementspi 22.30 Gedicht NOS Jjoumaal 22.36-23.06 Huisartsen les 2 25 Als Lena haar bagage van de zolder heeft gehaald, begint het plotseling, onverwacht en heftig, als een wind vlaag en regenbui in maart, ergens in haar binnenste te bonzen, te hui len, 't lijkt wel schreeuwen, zo scheurt het in haar borst. Ze is niet meer meester over haar kinvel, noch van de plooi van haar mond, alles trekt naar beneden, tranen lopen haar de ogen uit. de woorden, die ze wil zeggen blijven zweven op 'n klankloze stem. Ze heeft derhalve vlug besloten om 's avonds in te pakken, als de kinderen al in bed liggen en meneer en mevrouw bene den zijn. In plaats van de koffers naar beneden te halen, brengt ze haar boeltje op een grote kofferbak telkens maar weer de trap op naar boven. Op de steenkoude zolder, bij het schamele licht van een kaars, pakt ze alles in; boven hoeft ze met niemand te praten, geen sterveling "weet. dat traan na traan in de kof ferbak valt. Zuster Lien heeft ge vraagd. of ze haar met 't inpakken kan helpen, maar Lena heeft ferm nee geknikt. Verbeeld je. nog mooi er. bij dat inpakken heeft ze geen hulp nodig en duizend maal liever doet ze haar eigen dingen zelf af. Clemens en Dolly zullen het vertrek van Lena niet meemaken. Jacoba is door Henriette L.T. de Beaufort meesterlijk in de regie van een gladlopend, groot huishouden. Zij en Willem Hendrik houden niet van emotie, ze zijn wasecht Hollands in deze appreciatie, ze hebben dus dui zend maal liever geen uiting van het gevoel, dan dat er kans is op een onmatige expressie of op uitbundige woorden. De tweelingen. Dolly bo venal, moeten daarom van de vloer zijn, en aangezien het september 1898 is. heeft Jacoba besloten met haar jongste twee de inhuldigings feesten in Amsterdam mee te ma ken. Ze heeft zich aangemeld bij haar zuster en zwager Van der Oye op de Herengracht, van hun huis uit •zullen de kinderen de koninklijke stoet goed kunnen zien. Luttele da gen voor Lena's vertrek is zij met ze naar Amsterdam vertrokken. Voor een onervaren kinderhart is een afscheid plus een inhuldiging niet inenen te omvatten. Eerst de reis, dan de inhuldiging, een bezoek aan Oma Van Bilant in Den Haag, dat alles geeft al zulk een daverende voorpret, dat het afscheid van Lena maar half tot ze is doorgedrongen. De gebeurtenissen zijn te overstel pend. Vroeg in de och'tend, het gras glin stert nog van kristallen dauwdrop pels, rijdt de breack voor. Willem Hëndrik laat met onkreukbare be leefdheid Lena bij het instappen van het rijtuig voorgaan. 'Meneer kan tegen zijn vrouw niet beleefder zijn,' denkt Lena met een schuw glim lachje. Lang heeft ze gedacht, of ze het afscheidsgeschenk van Clemens en Dolly zal aandoen of in de hand tas meenemen, 't is hun eerste melktand, gezet in een vogelnest van gevlochten gouddraden, de hele broche is zo groot als een duivenei. Ze heeft toch besloten het afscheids cadeau in de mooie leren handtas te leggen. Ze kan 't dan in de trein nog eens in handen nemen en bekijken Het is een beeldig doosje, een echt foudraal met een knipslot de broche heeft ook een opschrift, op d< terkant staat gegraveerd: 1898 Beukenloo. De Heere zegf behoede U'. Hoeveel duizendei is het niet geleden, dat Aai zijn zonen deze hogepriester^ gen de kinderen Israëls ga vei dient hij weer om Lena's ve wen in de onbekende toekon sterken. Langs de hele weg van 't Huis, laan en in 't dorp wordt 't gegroet. Bij 't Huis staat he personeel voor de keukenrami 't tuinhuis de tuinbaas en vrouw; Antje wuift bij de st Klein Beukenloo staan de Clementine en Christine op 't balkon boven de voordeur, ze ven met witte zakdoeken, zo stapel gehaald, ze zwaaien me te gebaren, alsof 't vlaggensl] moeten zijn. In 't dorp is zuste op het kerkplein, ze houdt haa: met de grote leren tas aan 't vast. Ze gaat er wel al op misschien dat ze net is teru men van een nachtwaak. Ze iets stijfjes, waarschijnlijk Willem Hendrik tegenover has ter in de breack zit. Bij de pi staan Ds. en mevrouw van voor het tuinhek, ook al wui ze staan onder de ereboog, een houten W met vetpotjes midden in het groen is getimm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 4