onderzoek naar de rnst gewetensbezwaren Besluit Enka is definitief •)ebat over Suriname veninkomen Verslaving drugs bij dieren gemeten Monasterevin een belegerde vesting abinet komt terug van eerder voorstel De Amro deelt momenteel veiligheidsstickers uit. Argumenten tegen Noordzee-eiland wegen zwaarder Overleg tussen vakcentrales en hoger personeel verloopt goed Proeven met ratten die zichzelf injecties konden geven Jen belasting er geringe Verband met 'de mens' niet zeker NSDAG 22 OKTOBER 1975 BINNENLAND TROUW/KWARTET 3 onze parlementsredactie HAAG Het kabinet komt terug van zijn voorstel de toetsing van gewetensbezwaren tegen ïilitaire dienst af te schaffen. De betrokken bewindslieden van defensie en justitie hebben r leiding van premier den Uyl een nieuw voorstel tot wijziging van de wet gewetensbezwaar- uitgedokterd, waarin toch weer een zekere mate van toetsing (controle op de ernst van de be en) is opgenomen. ns het wetsvoorstel dat over lantal weken de Tweede Ka- jal bereiken, moet een dienst- raar zijn bezwaren duidelijk hten als hij als gewetensbe- rde voor de wet erkend wil Het is nog niet zeker of oelichting schriftelijk dan wel een persoonlijk gesprek met lertegenwoordiger van defensie worden gegeven. Ontstaat er ond van die toelichting twijfel ^de ernst van bezwaren, dan de betrokkene voor de uitge- commissie verschijnen, die nder de huidige wet de gewe- ezwaren toetst. gering wil het voorstel hand- i de wet zo teverruimen dat zogenaamde atoompacifisten zekere mate ook politieke dienstweigeraars erkend kunnen worden. Verschil Deze nieuwe regeling verschilt es sentieel van het aanvankelijke voorstel, dat premier den Uyl en staatssecretaris Van Lent in maart van dit jaar bekend maakten. De regering wilde toen als regel iedere controle op de bezwaren afschaffen. Een simpel briefje aan defensie, waarin zonder verdere toelichting een beroep op de wet gewetensbe zwaren werd gedaan, zou voldoende zijn om als gewetensbezwaarde te worden erkend. De toetsing zou, volgens de oude procedure door een uitgebreide commissie, alleen worden inge voerd in oorlogsomstandigheden en als er teveel dienstweigeraars zou den komen. De Raad van State, die nog om advies gevraagd moest worden (de snelle bekendmaking van het voor stel hield verband met de alom bepleitte vrijlating van dienstwei geraar Cees Vellekoop) bleek tegen deze regeling grote bezwaren te hebben. Een belangrijk punt daar bij ,was de rechtsongèlijkheld tus sen dienstweigeraars die, als er in eens teveel zouden komen, weer voor de commissie zouden moeten verschijnen. Veel verzet Ook in de Tweede Kamer (KVP, ARP en de meeste oppositie-frac ties) was veel verzet. De ARP dreig de al met een wijzigingsvoorstel op het. regerings wetsontwerp te ko men om de toetsing voor de com missie te handhaven. Door met een gewijzigde regeling te komen die een compromis is tussen helemaal niet toetsen en de toetsing via de commissie hoopt het kabinet nu een meerderheid in de Kamer mee te krijgen. Of dat zal lukken is nog niet zeker. Het AR-Kanierlid De Kwaadsteniet reageerde gisteren zeer voorzichtig. Hij sprak van een 'minimale oplos sing'. 'Ik zal deze regeling goed moeten bestuderen voordat duide lijk is of de oude procedure via de commissie toch niet beter is'. De afschaffing van de toetsing was indertijd door de progressieve frac ties toegejuicht, omdat zij toetsing door de overheid van gewetensbe zwaren, zeker nu de gronden waarop die gebaseerd kunnen worden ver ruimd worden, een onmogelijke zaak achten. Desondanks zal de PvdA zich niet tegen het compromis verzetten, liet het socialistische kamerlid mr. K. ARNHEM De raad van bestuur van Enka-Glanzstoff heeft on danks pressie van de nationale en internationale vakbeweging een definitief besluit genomen dver de reorganisatie van de kunstve zelsector. Enka baseert zich ten aanzien hiervan op het voorkeurs alternatief, dat is aangegeven in het rapport 'Oplossingsvarianten voor de structurele problemen bij Enka Glanzstoff' van 26 septem ber j.l. Cees Vellekoop, die een belang rijke stimulans was voor de wij ziging van de wet op gewetens bezwaren. de Vries gisteren blijken. 'Ik be treur het dat de regering nu weer terug komt met de toetsing, maar dat is voor ons geen hangpunt. Je kan de overheid het recht niet ont zeggen mensen te vragen waarom zij zich aan bepaalde plichten wil len onttrekken' Dat betekent voor Nederland: 0 Een geleidelijke afbouw van de hele produktiecapaciteit voor rayontextielgaren in het Arn hemse bedrijf. 0 Geleidelijke afbouw van de helft van de produktiecapaciteit voor polyamide textielgaren van het bedrijf in Emmen. Buiten bedrijfstelling van de ou de spinapparatuur voor polyes tervezel van het bedrijf, dat eveneens in Emmen is geves tigd. De reeds aanwezige nieuwe apparatuur zal tegelijkertijd in gebruik worden genomen. Voor de Duitse tak van het Enka- concern betekent het besluit de ge hele of gedeeltelijke sluiting van de bedrijven in Kassei, Wuppertal- Barmen en Waldniel. In België zal het bedrijf in -Zwijnaarde worden gesloten, maar de maatregelen zullen niet worden uitgevoerd zo lang hierover onderhandelingen ljolg van pagina 1 in Nederland zullen zijn. De Suri- ijsleden, die gisteren veer- namers, die na *1970 gekomen zijn. nan en één vrouw sterk zich mo_gen_ vo_o_rlopig _wel_ bhjven,_maar genesteld in de voorste en ter linkerzijde, waar anders 'ers en D'66'ers zich ophouden. Nederlandse parlementariërs en nu ten behoeve van de an hUn bankjes ontruimd en ;rg ongebruikelijk onderkomen iden aan een aantal kantoor- en en tafeltjes, achter in de lïderzaal. T.QPhmn Ook Tilanus van de CHU twijfelde of het wel moreel- verantwoord is (gezien de eed op het statuut die alle Kamerleden hebben afgelegd) mee te werken aan de onafhanke lijkheid op 25 november, gezien al- Jgging direkt krijgen, maar be- les wat er de laatste tijd daar is wekken der is natuurlijk wat de gebeurd. Gelukkig constateerde hij van de Surinaamse regerings- de laatste dagen een kentering, I ie" NPK vandaag zullen heb- maar ook hij was benieuwd wat de n Lachmon en mevrouw Liesdek Geurtsen en Verwoert de ie" NPK vandaag zullen heb- ip te merken. ren zijn er nog geen Surina- aan het woord geweest, dan ort en niet voor iedereen dui- wat onderlinge schermutse- n over de orde aan te gaan, bij zowaar Mungra het, kef- van de VHP al kans zag urinaamse gevolmachtigde mi- van Eer (hij zat naast De Fortman achter de regerings- te beledigen. jfel' alle sprekers van gisteren leg- Geurtsen en Verwoert de ^ste twijfel aan de dag over :r na 25 november in Surina- al gebeuren, met name op het van de mensenrechten. De üu uil iici uiniaai va 11 '^tsen, is niet tegen de onafhan- die id, maar omdat na 25 no- ,aber Nederland zijn greep op het haven van de mensenrechten uriname geheel verliest, wilde bij alle onzekerheid die er op deze 21ste oktober niet kom met water laten komen zijn handen in onschuld te ■i" rjoert van DS '70 bekeek de hele 1 nnd na de onafhankelijkheid ieer„ uit het oogpunt van Ne- d, waarbij hij zich vooral be toonde over de vele Surina- die nu in Nederland zijn en ook zijn wens voor een bepaalde raks ook - met de Nederlandse groep mensen, in dit geval de Indi voorzien - aan allen die op het groei van Suriname naar een grote ogenblik van de onafhankelijkheid re economische onafhankelijkheid. dan op basis van vreemdeling (zo dat Nederland hen straks gemakke lijk kan wegsturen). Moreel verantwoord die mede de politieke onafhanke lijkheid moet steunen'. Zij wees de gedachte als zou de samenwerking een gouden handdruk of een af koopsom zijn, nadrukkelijk van de hand. De heer Van Zeil vroeg de regering of het niet mogelijk is een soort inflatiecorrectie in het beschikbaar gestelde bedrag voor de ontwikke lingssamenwerking in te bouwen. De drie christendemocratische par tijen vinden namelijk dat het tot onze morele plicht behoort, de in het uitzicht gestelde bijdrage in koopkracht globaal gelijk te hou den. De regering heeft eerder ge zegd een inflatiecorrectie niet no dig te achten, omdat er in de rege- Surinaamse statenleden aan garan- nng een uitloopmogelijkheid van ties voor de toekomst zouden willen geven. Zoals Verwoert vooral opkwam voor de Surinamers in Nederland ('Wij mogen die mensen hpn Surinaamse nationaliteit niet onthouden' staat er letterlijk i-rr zijn motie), zo kwam Tilanus op voor de belangen van de Nederlanders die in Surina me blijven en daar voor de Suri naamse nationaliteit opteren. Voor die mensen is een soort 'spijtop tanten regeling' van één jaar ge maakt (waarbinnen zij op hun keus voor de Surinaamse nationaliteit kunnen terugkomen) maar dat leek Tilanus te weinig. Hij hield een motie in reserve om die termijn van één tot drie jaar te verlengen Franssen als woordvoerder van d driehonderd miljoen gulden is in gebouwd. Vervolg van pagina 1 dr Tiede Herrema Gistermiddag is mevrouw Herrema met een chartervllegtuig van Akzo naar de Ierse hoofdstad Dublin ge vlogen. Zij werd vergezeld door jhr- G. Krayenhof, voorzitter van de raad van bestuur van Akzo, die gezien de ontwikkelingen gisteren ter plaatse wilde zijn. Sinds zondag bevindt zich ai dirs. W. K. N. Schmelzer in Ierland, die adviseur van de raad van bestuur van Akzo Niemand toegelaten Monasterevin zelf, een plaatsje met 5000 inwoners, leek gisteravond om (ADVERTENTIE) bleek uit het verhaal van PvdA roeerde uiteraard ook de tweespalt bij de Surinaamse poli tieke leiders aan, maar hij was er van overtuigd dat het aan de basis van de Surinaamse samenleving al lemaal wat makkelijker, ligt dan aan de top. Dat gaf hem aanleiding tot een zeker optimisme over de toekomst, vooral als dan ook nog de leiders steeds zouden bedenken hoe funest die tweespalt kan uit pakken voor een volk. Decentralisatie Als alle andere sprekers had hij laliteit - nog zullen zijn. Zijn anen en bosnegers - kortom: ieder zorg was kennelijk: 'Hoe die in het binnenland woont. 'Voer en we die mensen weer zo toch een decentralisatie van het mogelijk terug naar Surina- bestuur door, om op die manier de levensomstandigheden van alle Su- -jom diende hij een motie in, rinamers buiten Paramaribo te ver in wordt voorgesteld de Neder- e nationaliteit slechts te ge beteren. Anders komt er van al die mooie ontwikkelingsplannen niets aan de Surinamers, die reeds terecht', aldus Franssen. januari 1971 in Nederland Het PvdA-Kamerlid, mevrouw de li en niet - zoals in de stukken Boois, die voor deze partij over de ontwikkelingssamen werking met de Surinamers sprak, benadrukte dat deze samenwerking gericht moet zijn op 'ondersteuning voor de i,Ze wilden 'n aardig gratis weggevertje voor de kinderen hebben, vanwege Wereld- spaarweek. En toen heb ik als commissaris van politie te Rommeldam gezegd: ,neem dan lichtgevende stickers. Da's nog nuttig ook, want in de mist of bij avond bevorderen ze de verkeersveiligheid'. De Amro vond dat 'n drommels goed idee.Prima ^suggestie, Bulle Bas', sprak men. En zo is 't 4 gekomen dat er nu in elke Amro Bank voor iedereen een gratis sticker klaar ligt* Trouwèns, ik ontmoette de heer O. B. Bommel en die schijnt binnenkort ook iets te gaan doen met de Amro. Maar dat Lmoest nog strikt geheim blijven. Toch interessant, nietwaar?" een belegerde vesting. Alle toe gangswegen waren afgesloten en er werd niemand toegelaten in de wijk, waar zich de ontvoerders met Herrema bevinden. De politie leek op alles voorbereid, maar liet voor alsnog weten niets te zullendoen om het leven van de Nederlander in gevaar te brengen. Twee pant servoertuigen werden gisteravond geereed gehouden en scherpschut ters hadden rondom het huis in de arbeiderswijk St. Evans, stellingen ingenomen. Het belegerde huis bood in de avond een spookachtig beeld. Hel. werd van alle kanten belicht door scijnwerpers. Nieuwe eenheden mi litairen en politiemannen werden aangevoerd voor aflossing van de genen, die de hele dag het huis hadden belegerd. In de onderhandelingen was geen schot gekomen, omdat volgens de politie Gallagher blijft, bij zijn eis tot vrijlating van de drie gevangen IRA-leden. iaarden met AOW zolang de voorraad strekt TOJ DITHD bank Van een verslaggever AMSTERDAM Er zijn op het ogenblik meer argumenten' tegen dan voor een kunstmatig industrie- eiland in de Noordzee. Het zou al leen maar milieuproblemen van het vasteland naar de zee verplaatsen, terwijl op het vasteland veel nieu we problemen worden geschapen. Tot deze slotsom komen de Delftse studenten Bob van Baarse en Roe lof Klem in hun afstudeerproject 'Planning van -de Noordzee' Hun studie Is afgedrukt in Plan, maand blad voor ontwerp en omgeving. Volgens de redactie as het waar schijnlijk de meest omvattende die over het onderwerp tot dusver is verschenen. Niet alleen het milieu van de Noordzee en het ontwerp van zo'n eiland komen aan'de orde, maar ook- de gevolgen voor het vasteland, waaronder __.de giganti sche verplaatsingen van werkne mers van en naar het eiland. Overigens verzekerde maandag mi nister Trip (wetenschapsbeleid) de vaste Kamercommissie dat de dooi de overheid voor het - particuliere - plan ingestelde stuurgroep, zorg vuldig alle aspecten van de proble matiek zal bekijken. met de Belgische regering plaats vinden. Over het plan heeft Enka nu advies gevraagd aan de centrale onderne mingsraad. Na het advies van de c.o.r. zal goedkeuring worden ge vraagd aan de raad van commissa rissen van Akzo-Nederland en als daar goedkeuring is verkregen, zal met de vakbonden op nationaal ni veau worden overlegd over de uit voering van het besluit. Volgens Enka zullen deze procedures eind deze maand achter de rug zijn. Begin november kan dan met de reorganisatie worden begonnen. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Tussen de drie vak- centrales (NVV. NKV en CNV) en de Raad van overlpg voor middel bar en hoger personeel is overleg gande over delneming van de Raad in de komende onderhandelingen tussen werkgevers en vakbeweging in de stichting van de arbeid over een eventueel centraal loonakkoord voor 1976. De contacten verlopen in positieve sfeer, en begin november wordt verder gepraat, zo deelde een woordvoerder van het NVV desge- vragd mee. In bedoelde Raad van Overleg (130.000 aangesloten werknemers) zitten onder meer de Nederlandse centrale van hoger personeel (NCHP, 30.000 aangeslotenen) en de vroege re NKV-beambtenbonden Unie BLHP en BVA. Drs. Van der Schalie voorzitter van de raad en van de NCHP. heeft de indruk dat toelating van de NCHP tot het centraal loon- overleg thans niet zo veel problemen meer oplevert bij de drie vakcentra les. De Raad van overleg wil echter liever als geheel meepraten. Dit laatste verzoek is nog bij de vak centrales in discussie.. Intussen is door het Tweede Kamer lid Nypels (D'66) een wetsontwerp aanhangig gemaakt om de regering - te verplichten organisaties als NCHP of raad van overleg voor middelbaar en hoger personeel van regerings zijde in het centraal overleg over innen en dergelijke zaken te betrek ken. Drs. Nypels heeft gisteren de vakcentrales in een open brief ge- vragd openlijk de geruchten tegen te snreken dat de vakcentrales het cen trale sociaal-economische overleg zouden willen boycotten zodra de wet. van Nypels. indien door het par lement aanvaard, zal worden uitge voerd. De NVV-woordvoerder weer sprak dat e endergelijk gerucht van de kant van het NVV is verspreid. 'Wil zitten juist in een prettig over- lee met. NCHP en Raad van overleg', beklemtoonde hij onze sociaal-economische re- HAAG Bejaarden, die in dl n&a^t hun AOW geringe ne- ïkomsten hadden, zullen voor geen belastingaanslag ont- en over die neveninkomsten, liter Duisenberg en staatssecre- van Rooyen van financiën Jen hiertoe besloten, hangende ;u handeling door het parlement i j hun wetsontwerp voor regeling (jlhet AOW-plusprobleem. Dit al 3e r aangekondigde wetsontwerp te «teren ingediend bij de Tweede en weduwen met in 1974 gt '75 neveninkomsten van maxi- b ongeveer drieduizend gulden i hun AOW of AWW, zullen ler méér belasting hoeven te 5 en dan énderde van die ne- ie 'komsten. Over het eventuele jj dere neveninkomen zal het al* belastingtarief worden Inpast. Daarnaast worden voor j wde bejaarden met nevenin- ten nog verdere reducties op 3 ebelastingtarief toegpeast. AOW- jn n AWW-ers bij wie de neven- 't "sten bestaan uit loon waarop blasting is ingehouden, zullen hjetten' moeten aanvragen om de nieuwe, soepele regeling in üerking te kunnen komen. Van onze redacteur wetenschappen UTRECHT Wat bepaalde stoffen die de geest beïnvloeden al of niet verslavend maakt is nooit erg duidelijk geweest. Dr. J. M. van Ree weet het ook niet. Maar in het proefschrift waarop hij gisteren bij prof. D. D. de Wied promoveerde, maakt hij aannemelijk dat hij het wel heeft kunnen meten. Men heeft ooit gedacht dat ver slaving aan drugs veel te ma ken had met ontwenningsver- .schijnselen: wie eenmaal ver slaafd is en ermee ophoudt, wordt door dat ophouden ziek en gaat dus toch door. De ont houdingsverschijnselen ver dwijnen na een nieuwe dosis. Maar dat eenvoudige beeld bleek onhoudbaar. Er zijn ver slavende stoffen (bijvoorbeeld amfetamine, cocaïne) die geen aanleiding geven tot lichame lijke afhankelijkheid. Zo kwam het begrip psychische afhan kelijkheid in de wereld, dat eigenlijk erg weinig uitlegt maar alleen aangeeft wat er aan de hand is: de verslaafde gaat met zijn gewoonte door omdat hij er niet zonder lijkt te kunnen. Dr. Van Ree heeft experimen ten uitgevoerd met ratten die door op een handel te drukken, zichzelf injecties konden ge ven. Een kleine hoeveelheid vloeistof met de te onderzoe ken drug werd dan door een permanent aangebracht slan getje direct in een ader ge spoten. De rat wordt geleerd, wat hij met die handel kan doen, en daarna wacht men af. De filosofie daarachter is be trekkelijk eenvoudig. Als de rat zo'n injectie op prijs stelt, zal hij geregeld op de handel druk ken. Laat de onderzochte stof hem koud dan zal hij dat niet of in ieder geval veel minder doen. De vraag waarom de rat precies een bepaalde stof ge bruikt en blijft gebruiken, wordt hiermee omzeild. Er wordt alleen geregistreerd of hij een verslavingsgedrag ont wikkeld. De experimenten begonnen met morfine, waarvan iedereen overtuigd is dat het verslavend werkt. Daarmee konden crite ria voor het gedrag van een rat met een verslavend middel worden uitgewerkt. Vervolgens werd gekeken wat ratten doen met verwante stoffen, die ook de geest beïnvloeden maar waarmee geen verslavingspro- Dlemen bekend zijn. Het type rende „zelfinjectiegedrag" bleef hiermee inderdaad uit. Dramatisch verliepen de proe ven met amfetamine. Ratten hanteerdeh tot duizend en meer keer per dag hun injec- tiehandel. Grotendeels tever geefs overigens: om technische redenen konden zij niet meèr dan honderd injecties per dag krijgen. Intussen spoten de dieren zich letterlijk dood. Met enige spanning werden de proeven met THC tegemoetge- zien, een van de actieve be standdelen van cannabis-pro- Dr. J. H. Ree dukten als marihuana en has jiesj. Slechts een enkele rat bouwde zelfinjectiegedrag op, en dat alleen wanneer hoeveel heden werden aangeboden die in de buurt van een dodelijke dosering lagen. Een onduide lijk resultaat dus, dat alleen de conclusie toelaat dat THC mo gelijk verslavende eigenschap pen bezit, maar dat die er in ieder geval onder deze omstan digheden minder sterk uit ko men dan bij de andere onder zochte stoffen. De praktische betekenis van dit onderzoek strekt zich in twee richtingen uit. Ten eerste is het mogelijk om met de door dr. Van Ree uitgewerkte me thode bijvoorbeeld nieuwe ge neesmiddelen te onderzoeken op het risico van verslavende werking. Ten tweede gaat -het vervolgonderzoek zich richten op methoden om de ontwen- ADVERTENTIE) ningsperiode van verslaafde ratten te versnellen. Problematisch blijft natuurlijk de vraag of er enig verband is tussen psychische afhankelijk heid bij de rat en bij de mens. Dr. Van Ree houdt in zijn be schouwingen beide terecht zorgvuldig.uit elkaar, maar hij sluit de mogelijkheid niet uit dat er in dit opzicht inderdaad sterke overeenkomsten zijn. In ieder geval maakt zijn diermo- del bij de tot nu toe onderzoch te stoffen correct verschil tus sen drugs die bij de mens wel dan niet verslavend werken. Tot het tegenbewijs geleverd is, is het redelijk om aan te nemen dat dat geen toeval is. Waar het diermodel ons hele maal niets wijzer over maakt, is de andere kant van het drugprobleem bij mensen: de sociale en psychologische fac toren die een rol spelen bij het beginnen en het doorgaan met drug-gebruik. Maar dat mag je van een farmacoloog (die ove rigens tussendoor ook.nog doc toraal examen medicijnen deed) ook niet verwachten. RITA 'Als je moeder je zo ziet, denkt ze dat je verloofd bent.' I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 3