Geloof wil in deze wereld geleefd worden Vandaag Doos geopend, discussie gesloten? Kok biedt Alfrink excuus aan Wereldraad moet budget drastisch beperken Aller ogen gericht op Kenia III Geloof en het verkeersgedrag Trekvogels Bezwaren GPV tegen nationale Vietnamactie Secretaris Chileen episcopaat biedt zijn ontslag aan Racisme-fonds di nagekomen gifte WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 KERK TROUW/KWARTI door Aldert Schipper In de komende assemblee wordt uiteraard vooruit gekeken. Maar er wordt ook teruggezien. Bij een terugblik op wat er sinds de vorige assemblee in 1968 in Uppsala is gebeurd springen vooral drie punten in het oog. 1 De uitbouw van de strijd tegen het racisme; 2 de conferentie over wereldzen ding en evangelisatie, eind 1972 in Bangkok en (3) de studie van de afdeling kerk en maatschappij inzake de toekomst van de mens en de maatschappij in een wereld van op wetenschap gebaseerde technologie. In deze bijdrage hebben wij het over dat laatste, waarover kortgeleden een boekje is verschenen in de Oekumene- reeks van Bosch en Keunlng. Het is geschreven door dr. Harry de Lange en het heet 'Werklijkheid en Hoop'. Dr. De Lange is de Nederlandse in sider in dit stuk wereldraad. Zijn boek is de leidraad by het schrijven van deze bijdrage. Rijk en arm In 1966, dus twee jaar voor Uppsala, werd in Genève de wereldconferentie voor kerk en samenleving gehouden, die een waterscheiding vormt voor het oecumenisch denken over dit soort za ken. Hier kreeg het thema ryk en arm een centrale plaats. De kern van de aanbevelingen van deze conferentie is het verzoek aan de rijke landen, on- middeliyk te voldoen aan het verzoek van de Wereldbank om drie of vier miljard dollar ter beschikking te stel. len, nu gebleken is dat het opnemings vermogen in de arme landen groter is dan aanvankelijk werd geschat. De rij ke landen moeten hun kapitaalsover dracht aan de arme landen laten stij gen tot één tot twee procent van hun nationale inkomen, zoveel mogeiyk in de vorm van schenkingen. Toegegeven: dit is niet een stuk tekst dat men in eerste aanleg van een kerkelijke vergadering zou verwach ten. Maar als Christus een belofte voor deze wereld heeft en als de kerk draag ster is van deze belofte, dan kan zij niet om dit soort vrij concrete uit spraken heen. De vroegere secretaris generaal van de wereldraad, dr. Visser 't Hooft zei het zo: 'Het moet duidelyk worden dat leden van kerken, die prac- tisch hun verantwoordeiykheid voor behoeftigen waar ook ter wereld ver loochenen. zich net zo schuldig maken aan ketterij, als zy die een of ander artikel van het geloof verwerpen'. Veranderingen hier De vierde assemblee van Uppsala heeft de politieke vormgeving van dit mo rele uitgangspunt onderstreept. Hier heeft de kerk bovendien biyk gegeven van het inzicht dat niet alleen in de Napraten over Nairobi Kerk en Wereld in Driebergen houdt eind januari een conferen tie voor een eerste nabeschou wing van de assemblee in Nai robi. Voor deze grote conferen tie, waaraan 150 tot 170 per sonen kunnen deelnemen, zijn dr. Philip Potter, secr.-generaal van de wereldraad en mevrouw Pau line Webb, een der leden van het centrale comité uitgenodigd. De conferentie zal worden georgani seerd in samenwerking met de sectie oecumenische actie van de Nederlandse raad van kerken. De raad heeft zich achter dit plan gesteld. De raad bereidde ook een kan- seiboodschap voor, die voor of tydens de assemblee in de Ne derlandse kerken kan worden voorgelezen. ontwikkelingslanden en in de interna tionale structuren, maar ook in de ryke landen iets moet veranderen. Hiertoe werd in 1970 in Montreux een consultatie gehouden, waar de nood zaak van veranderingen in de rijke landen werd geïllustreerd door de aan beveling dat de kerken twee procent van hun budgetten ter beschikking stellen voor de financiering van ener- zyds projecten in de ontwikkelings landen en anderzijds educatieve pro gramma's in de ryke landen zelf. In ons land werd besloten van de twee procent een kwart te gebruiken voor werk hier. Intussen hebben ongeveer 25 procent van de kerkelijke gemeen ten in ons land aan de oproep voldaan. Niet zo erg veel, temeer als men (aan de hand van dr. De Lange) ziet dat de gedachten van Montreux gretig opge pakt zijn door de organen van de Ver enigde Naties. Soms ïykt het alsof het werk van het wereldraadbureau voor samenlevingsvragen by internationale organen meer aftrek vindt dan by de kerken, In welker opdracht het werk wordt gedaan. Vanaf 1968 speelt het thema van de technologie, de grondstoffen en de energie een toenemende rol in het ge sprek over kerk en samenleving. Dr. De Lange herinnert er aan dat men in die jaren nog leefde in de periode van de futurologie, 'een nieuwe alles omvattende wetenschap, die evenwel al spoedig meer vragen opriep dan antwoorden kon geven.' Hoe het optimisme van de futurologen verpletterd werd door de uitkomsten van de onderzoekingen van de Club van Rome, bleek in 1970, tijdens de conferentie in Nemi (Italië). De kerk had trouwens toch nooit meegedaan aan het dagdromen over een techno logische hemel op aarde. Een stuk nuchterheid die nu van pas kwam. Want de vervuiling, de uitputting van hulpbronnen, de bevolkingsexplosie dwongen tot een nieuw begin. Dat be gin kwam er aan de hand van de Britse econoom dr. E. F. Schumacher. Schumacher geeft biyk van een erg plezierig trekje, dat bij economen nog al eens op de achtergrond verdwijnt, nameiyk dat hy terugvraagt naar de mens. 'Er is in het geheel geen op lossing voor de problemen, die door de Club van Rome de hachelijke situa tie van de mensheid worden genoemd, tenzij wij ons herinneren waarvoor de mens geschapen is,' zegt Schumacher in dit kerkeiyke gezelschap. Dr. De Lange citeert hem letterlijk en ik zal dat ook maar doen: 'De werkehjke ravage in de wereld wordt aangericht door 15 procent van de mensheid. Het zyn de rijken, die al de schitterende vooruitgang op het ge bied van wetenschap en techniek ge bruiken. Wij zeggen dat we kapitaal nodig hebben om banen te creëren en op hetzelfde moment gebruiken we het kapitaal voornamelijk om banen uit te sparen. U wilt de bevolking beperken, maar als één persoon leeft op de Amerikaan se wyze, dan doet hij vyftig maal zo veel kwaad aan de natuurlijke hulp bronnen en milieu als één persoon, die leeft op een wyze zoals in India. Hoe kunt u dan verzekeren dat een kleiner aantal niet een even grote schade aan brengt door ze te laten veranderen van de laatstgenoemde wyze van leven naar de eerstgenoemde Alle materiële dingen, inclusief orga- AMSTERDAM In een ingezonden brief in de Volkskrant heeft de voor zitter van het NW, Wim Kok. zijn excuus aangeboden voor zijn uitla tingen over kardinaal Alfrink, nadat deze bij terugkeer uit Spanje door Brandpunt was ondervraagd. In het radio-programma 'In de rooie haan' had de heer Kok de kardinaal hypo criet genoemd, omdat de kardinaal weliswaar via de vredesbeweging Pax Christl tegen de doodvonnissen in Spanje had geprotesteerd, maar aan de andere kant met deernis ge sproken had over de nabestaanden van de gedode Spaanse politieman nen. Wim Kok zegt: 'Als ik door mijn woordgebruik de (overigens niet be doelde) indruk heb gewekt niet al leen de opstelling van de heer Al frink tegenover Spanje en de execu ties daar te willen beoordelen, maar ook een oordeel te willen uitspreken over de integriteit van de heer Al frink in het algemeen, dan wil ik langs deze weg verklaren dat Ik ook dat betreur.' Dr. H. M. de Lange nisaties. moeten hun juiste menselijke schaal hebben, anders worden ze on- menseiyk.' Het kan anders In zijn conclusies, gebakken in de vorm van suggesties voor Nederland en Europa komt dr. De Lange nog even impliciet op Schumacher terug in diens zoeken naar een economie 'waar in de mens meetelt'. In navolging van de cultuurfilosoof Dippel zegt De Lange dat er nog wel anderre zinvolle arbeid bestaat dan de strikt produc tieve. Hy waarschuwt tegen het verder onnadenkend opvoeren van ons ener gie-gebruik, onze voedselconsumptie en met name het grenzeloos eten van vlees. Het kan anders in onze economie, ook ook heeft dat zyn gevolgen, aldus dr. De Lange. Hij wijst er op dat niet elke technische verbetering menselijk en dus wenselijk is. Hij'pleit voor in komensgelijkheid en spreekt nog maar eens uit dat de mens niet zoals het dier een voor eeuwig en altoos vast karakter heeft, maar dat de mens veranderbaar is. De vaderen zouden zeggen: er is bekering. Zelfontplooiing Het ïykt mg erg zinvol, dat degene, die iets wil begrijpen van het actuele oecumenische denken over mens en samenleving van dit boekje van dr. De Lange kennis neemt. Maar ik wil dit stukje over de komen de assemblee in Nairobi niet besluiten zonder de naam te hebben genoemd van de Indiase econoom prof. dr. Sa muel Parmar. Hij heeft de twijfel ge voed aan de eenzijdige nadruk, die hier in het Westen lange tyd gelegd is op de economische ontwikkeling hier en in de Derde Wereld. Parmar heeft ons oog gegeven dat we toch weer realistisch moeten zijn en dat een stre ven naar stopzetting van de groei hier en in de derde wereld niet juist en zelfs zeer onwenselijk is. Tevens kri tiseert Parmar onze gewoonte om wel vaartsgroei louter in materiële maten te meten. Dan krijg je gesprekken over de bruto nationale inkomens per hoofd van de bevolking in plaats van over een rechtvaardige inkomensver deling. Parmar pleit bovendien, net als Schumacher, voor wat hij noemt 'intermediate technology', een bewust afzien van al te veel geautomatiseerde productieprocessen. In Nairobi worden al die vele gedach ten uit de sfeer van kerk en samen leving samengebracht in een nieuwe visie op een menselijker technologische maatschappij, een zoeken naar een we reldsamenleving, waarin de technolo gie de mens dient als een middel om te komen tot een maatschappij die in haar eigen behoeften voorziet, die rechtvaardig is en die de leden van die maatschappij de kans geeft voluit te participeren. Voor Afrika, Latijns Amerika en het Westen zijn daarbin nen aparte taken weggelegd. In elk geval zullen de landen van de derde wereld zich meer op de ontplooiing van de eigen zelfstandigheid moeten richten. En het Westen Zou het Wes ten de Derde Wereld kunnen dienen met een tydelijke terugtrekking, een moratorium Hierover in een volgende bijdrage. TEL AVIV Een studie van de Bar-Ilan-universiteit in Tel Aviv, een hogeschool op confes sionele grondslag, heeft uitge- zen dat het beter is auto te rij den met een gelovige chauffeur aan het stuur. Autorijders die in God geloven maken minder on gelukken. Dit zegt een rapport van professor Eugenia Shere van de faculteit voor psycholo gie. Het onderzoek werd verricht onder chauffeurs van 18 tot 21 jaar zowel in als buiten het le ger. Als oorzaak, dat godsdiens tige chauffeurs minder brokken zouden maken, noemt het rap port dat mensén die in God ge loven eerder geneigd zijn gezag te aanvaarden en daarom ook beter de verkeersregels opvol gen. Ook zouden zy beter hun frustraties verwerken. 'Een mens rijds loals hij leeft', zegt het rapport. UIT VAN LEZERS - Paasdatum (slot) vreugde wil ik U hiermee overbren gen voor het artikel van dr. W. Bar nard in het nummer van 11 oktober, onder de titel: Van woede heb ik mij gesneden bij het scheren. Het was voor mij een bevrijdende erva ring, dat eindelijk en te elfder ure dit forse stuk in uw blad werd ge publiceerd, niet alleen vanwege de Paasdatumkwestie, maar ook van wege de wijdere betekenis: ons ver staan van de openbaring en onze saamhorigheid met Israël. Kleinere keffertjes hebben reeds vroeger aangeslagen (waaronder ik mijzelf reken»; ze werden doodge zwegen of weggehoond. Nu heeft een ras-waakhond van grote klasse (een Sint Bernardshond, zoals mijn jongste zoon commentarieerde toen hij mij deze beeldspraak hoorde ge bruiken) gesproken. Ik hoop. dat hij gehoord zal worden! Zwolle De Reformatie In zijn bespreking van het jubileum nummer van 'De Reformatie' be wijst de heer Klei niets begrepen te hebben van wat de gereformeerde kerken vrijgemaakt drijft. Dit met name: héél eenvoudig de Heere die- Korte, duidelijk geschreven, liefst aan één kant getypte, brieven kunnen worden gestuurd naar: Secretaris Hoofdredactie Trouw/ Kwartet, Postbus 859, Amsterdam. Bij pubiikatie wordt de naam van de schrijver vermeld. nen zoals Hij Zich in Zijn Woord ge openbaard heeft. Dit is het kenmerk van het gereformeerd belijden altijd geweest. De heer Klei zet fikse vraagtekens achter de manier waar op zij de belijdenisgeschriften han teren. Komt dat niet omdat hy fik se vraagtekens zet achter de manier waarop de Heilige Schrift spreekt, op welke de belijdenis geschriften gegrond zijn? Spakenburg Allah Met verslagenheid nam ik kennis van het besluit van de hervormde kerkeraad te Leeuwarden een kerk gebouw beschikbaar te stellen voor niet-christelijke godsdienstoefenin gen (zij het dan met slechts één stem meerderheid). Wanneer men andere goden binnen de Godgewijde kerkmuren haalt kan God daar niet langer meer blijven. De Heilige Geest kan geen gemeen schap hebben met andere geesten (goden), ook niet met Allah! God zal echt niet tot een compromis ko men met Allah om een bedehuis samen te gebruiken (zoals dat wel kan wanneer verschillende christe lijke of joodse groeperingen samen een kerkgebouw willen gebruiken). Duisternis kan geen gemeenschap hebben met het Licht. Niet beroepen (slot) Een late reactie op de afschuwelijke ervaring die ds. P. Oussoren opdeed met de Stadszending te Utrecht, welke hem niet wilde beroepen van wege zijn geaardheid. Zulk een hou ding van een kerkelijke instantie zou je alle hoop ontnemen. Een zeer zwarte bladzijde in het leven van de kerk! Met name de brief van mevr. L. Blom-van Wijck deed mij de pen grijpen. Ik vraag mij af wat er ei genlijk te genezen valt aan een menselijke geaardheid? De Oase genezingen doen, hoe mooi zij wel licht zouden kunnen lijken, gekun steld aan, ja, ze bezorgen mij koude rillingen. In Gods' Naam laten wij elkaar ac cepteren zoals wij mens (mogen» zijn! GENEVE De wereldraad van kerken heeft zich genoodzaakt ge zien zijn budget voor 1976 drastisch te beperken om een dreigend te kort van ongeveer twee en een half miljoen gulden weg te werken. Secretaris generaal van de wereldraad, dr. Philip Potter heeft de maatregelen bekendgemaakt in een speciale brief, die hij gezonden heeft aan alle 271 leden-kerken van de wereldraad. In zijn brief vraagt Potter de kerken straks in Nairobi het verband niet uit het oog te verliezen tussen plannen voor oecumenische programma's en hun financiering. P. Kok Rozenburg, B. de Haan Den Haag De budgetmaatregelen moeten nog goedgekeurd worden door het uitvoe rend comité van de wereldraad, dat Jacq. Zwaan onmiddellyk voor de assemblee-verga- door ds. Hans Bouma Met zijn vorige week zaterdag in Trouw gepubliceerde artikel 'De doos van Pandora is al geopend' een reactie op mijn kernenergieartikel van 18 september j.l. levert Prof. E. Barendrecht wel een uiterst zwakke bijdrage in de discussie 'kernenergie en samenleving'. Zelden heb ik zo'n verward en misleidend verhaal gelezen. Onze adressen: AMSTERDAM Nieuwe Zijds Voorburgwal 280, Amsterdam. Tel. 020-220383. Postbus 859. ROTTERDAM/DORDRECHT: Westblaak 9, Rotterdam Tel. 010-115588. Postbus 948. DEN HAAG/LEIDEN: Parkstraat 22, Den Haag. Tel. 070-469445. Postbus 101. ZWOLLE/GRONINGEN: Melkmarkt 56, Zwolle. Tel. 05200-17030. Postbus 3. Een zorgvuldige tekstanalyse bracht maar liefst een kleine dertig denk fouten, kronkelredeneringen, incon sequenties en kortzichtigheden aan het licht. Ik weet werkelijk niet waar ik met mijn repliek moet in zetten. Er is geen beginnen aan zeker niet binnen de beperkte mij toegemeten ruimte. Achtergrond Het beste dat ik in dit verband kan doen is u wijzen op het enige, dat temidden van alle onduidelijkheden volstrekt duidelijk is: de achter grond, waartegen het artikel van Prof. Barendrecht is geschreven. De auteur is zo vriendelijk ons tot tweemaal toe op deze achtergrond attent te maken. En we moeten vaststellen, dat het decor van zijn redeneringen veelzeggend is. Het verklaart in feite alles. Prof. Baren drecht betoogt vanuit de onwankel bare zekerheid, dat 'de doos van Pandora al geopend is', m.a.w. dat we, of we willen of niet, onherroepe lijk aan de kernenergie zullen moe ten geloven. Met deze triomfante lijke belijdenis als leeswijzer wordt zijn artikel ineens een glashelder stuk proza. Met vaste hand onder werpt Prof. Barendrecht alle vragen en twijfels aan zijn hooggestemde credo. De doos van Pandora (u weet wel, die mythologische doos vol rampen en ziekten het lugubere beeld is van Prof. Barendrecht!» is geopend en daarmee is de discussie Prof. dr. E. Barendrecht voor Prof. Barendrecht gesloten. De hier en elders steeds intenser wor dende kernenergiedebatten doet hij superieur af met 'achterhoede gevechten'. Hiermee karakteriseert hij dan tevens zijn eigen, overigens zeer uitvoerige, bijdrage als een nutteloze manoeuvre. Wat ze inder daad ook is. Hoe komt Prof. Barendrecht nu bij zijn stellige bewering dat 'het dek sel reeds van de doos is gelicht'? Eerlijk gezegd heeft hij er wel eni ge réden toe. Omdat, zoals hij in de kop van zijn artikel suggereert, de doos geopend zou zijn via een pro ces van democratische besluitvor ming en politieke macht? Het te gendeel is het geval. De opening van de doos geschiedde vooral via een proces van industriële besluitvor ming en commerciële macht. Het is treffend, dat juist in de week dat Prof. Barendrechts artikel ver scheen, de eerste resultaten bekend werden van een machtsonder zoek in zake beslissingen rond kernenergie. Het binnenkort verschijnende rap port 'Kernenergie in Nederland' wfjst uit, dat het kernenergiebeleid in Nederland in hoge mate wordt bepaald door een kleine groep be langhebbende bedrijven en instellin gen. Er is sprake van een duidelijke machtspositie van zo'n 28 personen, die ieder gemiddeld vijf functies hebben. De Industriële Raad voor de Kernenergie, het belangrijkste ad viesorgaan voor de regering, neemt, aldus het rapport, in het netwerk van macht de meest dominerende positie in. De Industriële Raad is met name de spreekbuis van het be drijfsleven en de electriciteitsbedrij- ven. Het geeft te denken, dat deze Industriële Raad geen relaties on derhoudt met instanties op het ge bied van veiligheid en milieu. Het rapport concludeert tenslotte, dat regering en parlement betrekkelijk Ds. Hans Bouma dering in Nairoibi bijeenkomt. De grootste besnoeiingen zyn aangebracht in de afdelingen voor communicatie, .geloof en kerkorde en by de commis sie voor internationale zaken. Een be vriezing van de salarissen van de staf leden brengt het totaal van de bespa ringen op 740.000 Zwitserse francs. Naast deze besparingen overweegt de wereldraad een andere financiering te vinden voor het oecumenisch instituut in Bossey, de bijdrage aan het kantoor in New York te stoppen en het aantal vergaderingen onmiddellyk na de as semblee te beperken. Hiermee zouden de totale besparingen komen op an derhalf miljoen francs. Uit de reserves van de wereldraad zou de rest van het tekort gedekt moeten worden. De oorzaak van het financiële tekort van de wereldraad is gelegen in de monetaire crisis, de daling van de waarde van verschillende geldsoorten ten opzichte .van de Zwitserse franc en de voortgaande inflatie. De meeste kerfen hebben sinds 1968 hun bijdra gen aan de raad verhoogd. Prof. Berkhof spreekt over wereldraad UTRECHT De Berkelbach van de Sprenkel Lectures van dit jaax worden gehouden door de Leidse prof. dr. H. Berkhof. Zdj worden gehouden op 7 en 14 november in de aula van de Utrechtse universi teit aan het Domolein, aanvang om 16.00 en 19.30 uur. De lezingen staan dit jaar in het teken van de vijfde assemblee van de wereldraad van kerken, die van 23 november tot 10 december in Nairobi wordt gehouden. De titel van de lezingen is: Herinnering en Verantwoording. Prof. Berkhof is voorzitter van de raad van kerken in ons land. Se dert 1954 is hij lid van het centrale comité van de wereldraad. Hij heeft alle assemblees van de werel draad bijgewoond. machteloos staan tegenover de In dustriële Raad. Heeft Prof. Barendrecht gelijk en is kernenergie, gezien de industrieel/ commerciële dictatuur van de be langhebbenden, inderdaad een vol dongen feit? Het is te hopen, dat regering en parlement tijdig oog krijgen voor de wérkelijke prioritei ten van de samenleving. Althans in Nederland kan de mythologische open doos van Pandora alsnog een mythe blijken te zijn. Democratische besluitvorming en politieke macht kunnen kernenergie naar het rijk der fabelen verwijzen. Niet de dek selse jongens van de Industriële Raad, ihaar wij beslissen of het dek sel wel of niet op de doos blijft. (Ds. Bouma is gereformeerd predi kant te Hilversum) DEN HAAG Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV heeft be zwaren tegen de nationale Vietna mactie die de eerste week van no vember gehouden wordt. De centra le verbondsraad van de partij zei in een communiqué, dat het mer kwaardig is dat een nationale actie wordt aangekondigd, terwijl een groot aantal nationale instellingen dat zich met hulpverlening voor Vietnam bezighoudt buiten de actie .wordt gelaten. WIE HOORT HET mensen roepen om recht mensen lopen te hoop tegen onrecht en verdrukking tegen de grote machten die van achter duizend scherr de hand op ons leggen, op ons in één groot opjagen naar meer en meer en op anderen om hen in slavernij te houden; mensen bidden: God, maak er een eind aan wij zijn toch mensen; maar die wat kunnen doen en die het zouden moeten doen al was het maar om hun eigen ze doen het niet horende zijn ze doof en ziende blind en wie doet een stap terug als hij ziet dat zijn naaste ln de achterbai niet mee kan komen? mensen roepen om recht maar wie hoort het? SANTIAGO Bisschop Carlt mus van Copiado heeft ontsli vraagd als secretaris van de leense bisschopsconferentie. I den is dat vertrouwelijke uitla van de bisschop, gedaan tegi journalisten, in de pers terecli men. Bisschop Camus had zii genover de persvertegenwooi critisch uitgelaten over de jui over de protestanten in Chili. De bisschop zei dat de verde van de mensenrechten bij d> schoppen prioriteit heeft, mai de junta vooral bezig is met t tionale veiligheid. De bissch( dat de protestanten, die bij de in een goed blaadje willen kom goede naam van de protestant* de basis te grabbel gooien. Trekvogels In het gisteren in on ze krant verschenen artikel over de moord op de trekvogels is een hin derlijke zetfout geslopen. In de aan hef stond dat de jacht zich heeft uit gebreid tot Noord-Amerika. Zoals de lezer uit het vervolg van het artikel zal hebben begrepen, moet dit Noord- Afrika zijn. NED. HERV. KERK Beroepen te Westbroek: H. A. som te Stavenisse; te Wezep H. Koudstaal te Ridderkerk. Aangenomen naar Westmaas (I geest. verz. de Egmontshof) tj Beijerland: J. van Dullemj Klaaswaal; naar 's Gravenzan Chr. Plaat te Zwolle; de benoi tot bijstand in het pastora Blauwkapel-Groenekan (bt wijkg. in wording)B. J. Blaal draad jeugdpred. te Rotterdam Bedankt voor Valkenswaard I A. M. Attema te Kats en Will nadorp; voor Waddinxveen: i C. Tukker te Kamerik. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Edminton ld stud-pred. aan universiteit vaj berta: T. Oosterhuis pastoraa dewerker te Weesp. GEREF. KERKEN VRIJG. Beroepen te Groningen: P. Set te Middelburg. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Rotterdam W.: G. te Scheveningen: te Groninge E. Slofstra te Broek op Lanj VRIJ EV. GEM. Aangenomen de benoeming to seer. v. d. bond van vrije e* meenten in Nederland: A. C. werse te Veendam die bedankt Amersfoort. Het alg. secret zal voor alsnog vanuit Veendai geoefend worden. GENEVE De Duitse antlH heidsbewging en het informs trum inzake Zuidelijk Afril Bonn hebben toch het hun toei de geld van het speciale fon strijd tegen het racisme ontvj Het geld was aanvankelijk a twee organisaties beloofd, ma Duitse kerk maakte bezwaar o mele gronden, omdat deze niet ren in de toekenning geken zijn. Nadien heeft de com voor Zuidelijk Afrika van de duitse evangelische kerk met organisaties gesproken en bev dat hun doel in overeenstemm met het programma tot besti van het racisme. De twee org! ties ontvangen samen zesdi dollar. Het informatiecentrum Zu Afrika is een stichting van van ontwikkelingsorganen, 1 en derde-wereldgroepen en he< doel de sociale, economische, p ke en raciale factoren in Zu Afrika te analyseren. De anti i heidsbeweging stelt zich ten d zelfstandigheid en het zelfbe kingsrecht van de onderdrukte pen in Namibië, Zuid-Afrika en desië te bevorderen. De ben heeft acties georganiseerd teg< drijven, die direct of indirect b gen aan de instandhouding 1 apartheid. Een gift van 15.000 dollar is kend aan de Brit-se organisatie rassengelijkheid'. Hiermee is totaalbedrag dat door het foi 1975 is uitgekeerd op een hal: joen dollar gekomen. Het geld komstig uit vrijwillige bijdrage individuen, kerken, groepen regeringen van Zweden, Noor en Nederland. Het fonds heeft taal 1.550.000 dollar uitgekeerd het in 1970 ontstond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 2