oeleveranciers bouw loeten gaan saneren m te kunnen overleven Vervoersbonden NV V/NKV krachten te bundelen [arktberichten roept personeel SHV op Blydenstein-Willink ontslag voor 122 man Joegoslaven weg bij Rijn-Schelde-V er olme Een band kiezen... zoals u een auto kiest langer veiliger, langer zuiniger Optimisme bij HAL over cruisevaart rborgen werkloosheid van 30.000 man DOW JONES INDEX Uitvoering. Nederlanders krijgen ander werk Binnenschippers in Zeeuws-Vlaanderen massaal in actie Wall Street vast gestemd ^SDAG 22 OKTOBER 1975 FINANCIEN - ECONOMIE jeen onzer verslaggevers rTERDAM De toeleveranciers aan de bouw moeten hun ondernemingen en bedrijfstakken her- ctureren. willen zij hun overlevingskansen vergroten. Dit zei de heer L. E. Ariëns, onder wiens hg zeven jaar geleden de sanering van de baksteenindustrie tot stand werd gebracht, gisteren tót congres 'Hout '75' in Rotterdam. j waarschuwde, dat de situatie I deze toeleverómgsbedrij ven js benauwder wordt alls gevolg [geldontwaarding, hoge voorra- l en onderb eze tbtogeveriiezen Jen de toeleveringsbedrijven 'koude sanering' willen ont- L zullen velen gebruik moeten ten van achtergestelde (over- k)leningen, om tijd te winnen de herstructurering van hun |ens de heer Ariëns heeft de imping van de bouwproduktie jen terugval van blijvende aard jij de toeleveranciers een ander ft dan in de bouw zelf. Dit eft met name het na-irjllngsef- waardoor de feitelijke werk meid pas later zich openbaart, aamde van het gegeven dat van huidige 220.000 werklozen er 80.000 tot 100.000 afkomstig uit de bouw of de daaraan ante bedrijfstakken, kwam hij Ie conclusie dat er bdj de toele- igsbedrijven nog een verkapte oosheid bestaat van tenminste D a 30.000 werknemers. De overheidSinjecties in de bouw hebben bij de toeleveranciers een ander effect dan bij het bouwbe drijf. In een aantal gevallen heb ben zij zelfs nagenoeg geen resul taat. Wat het bedrag betreft waarmee de regering de bouw heeft 'opgepept' merkte de heer Ariëns op, dat dit geen reden tot juichen geeft. Door het matigen van het bouwprogram ma heeft de regering enkele miljar den overgehouden op de betalings balans ten koste van de bouw, en deze sector heeft in de vorm van schokverwekkende reacties nog niet de helft van dat bedrag teruggekre gen, zo motiveerde hij zijn visie. Hij voegde hieraan toe, dat het zodoen de des te meer te betreuren ls dat de renovatie, ondanks alle roos kleurige bespiegelingen, zo slecht op gang komt. vaak terughoudend zijn op het ge bied van structuuronderzoeken. De groep die zich sterk voelt, wil noch een structuurrapport noch een her structurering: 'zij willen met liet mes tussen de tanden de prijzen- jungle in'. De ondernemers die klem zitten, willen hun gegevens niet graag prijsgeven om de schijn op te houden dat het hun goed gaat. Het streven om door evenredige verdeling van opdrachten alle be drijven in stand te willen houden noemde hij onjuist, omdat de over capaciteit dan blijft voortbestaan. Bovendien wordt door zo'n stelsel de grondslag van het levensvatbare bedrijf bet eerst aangetast. Door onderbeeztting stijgt namelijk de kostprijs het snelst bij de best uit geruste bedrijven. Moderne fotografische apparatuur is van zeer grote precisie en wordt bij de vervaardiging daarom zeer nauwkeurig gekontroleerd; zoals hier met elektronische meetinstrumenten, die afwijkingen registreren met een nauwkeurigheid van 0,0000127 centimeter. Moderne foto-apparatuur voor vakgebruik wordt getoond op de Vakbeurs voor toegepaste fotografie, Profotobeeld '75, van 12 tot en met 16 november in de Margriethal van de Jaarbeurs te Utrecht Duidelijk De heer Ariëns zei dat het hem wel duidelijk is, waarom ondernemers DIJK. Veiling Wesöand-Noord ven 300—660, tomaten exp. a. 320 sla 16.5—26,5, andijvie 3514, spl- 7075, komkommers 5297. krom 1—104, pepers groen 175275, pe- rood 120150. paprika groen 100 aprtka rood 245280, selderij 623, terselfie 622, prlnsesseboneoi 395, snijbonen 400445, bloemkool aubergines 185310, bleekselderij &RAVENZANDEVelldngver.- ind Zuid Sla 1529,5, tomaten 1070, snijbonen 460485, bloemkool 1, komkommers 5891, aubergines !55, paprika groen 1160240, paprika 2'30275, andijvie 2637. spinazie 9, pepers groen 205265, pepers 270380, adacanten 270380, prei 8095, radijs 2362. prinsessebo- ilfeR Vell'lmgver. TJelfit-Wesfcerlee' irgines 1165325, aardappelen 3'4 idijvle 2845, dubbele bonen 350 mij bonen 380455, afldcante 270 irusaat 450460, maroc 300. sprul- fr—171, flakkesepeen 3037, rode ha p.tog. 140295, spaanse peper 60240, peterselie Hl—31selderij bloemkool 3169, tomaten 250 p.kg. 18—58, boerenkool 2© kool 32'35, prei 4348. kom- lers 54—100, krom p.kg. H07117. BLERSDIJK Euphorbia 55—160, oen 134335, amaryllis 7798, ain- 53, anjers, tros 371'720, amttou- 1&7325, chrysanten, tros, normaal- ur 1 Oli—195, chrysanten, gepl. mor- ulibuiur 44—110, chrysanten, tros, ndcu'l/buur 207330, chrysantenm earrondoulüuur 69ltt'l, fresia, en- 16750, fresia, dubbel 341575. ger- gemengd 5166, gerbera op klein 2, gladiolen 205395, irissen 217' eliekelken 83116, lelieitakken 74 [Chidieeën 76670, rozen* groot 36— «en. klein 1749, [ARKT PUR/MEREND er 752 runderen, 105 vette koeien, elde koeten, 90 melk- en kalikoeten, nken, 42 stieren, 2 graskalveren, 12 kalveren, 370 nuchtere kalveren, 26 tvarkéhs, 304 biggen en schrammen, schapen en lammeren, 133 bokken Sten, 1 paard en 37 ponnies. n tn guldens per stuik: gelde koelen 850, ïandel rustig, melk- en kalf- n 1425-2025, handel redelijk, pinken 50 handel rustig, v.d. mesterij- ere kalveren 330-545 handel vlug. i 95-122,50 handel goed, schrammen >5 handel goed, vette schapen 185- landel vlug, weldelammer&n 135-190 goed, vette lammeren 175-260 vlot, bokken en geiten 15-85 han- SüéMjik en ponnies 450-950 handel in guldens per kg lev. gew.: vette ■en 5.30-5,75 handel vlug. in guldens per kg gesl. gev?.: :oeien 4.80-6.30 handel kalm, stie- 0-6,30 handel goed, nuchtere balve- d. slacht niet genoteerd, vette var- 1,35-3,45, vette zeugen 2,80-2,90 en hüei was goed. MARKT LEIDEN - Aanroer: totaal slachtrunderen 300, gebrudksvee raskalveren 151, nuchtere kalveren varkens 28, biggen 432, schapen of Wen 451, bokken of geiten 68. PrU- Ji gulden per kg): stieren le kwal. •35. 2'e ksal. 6.45-6.80, vaarzen le -.30-8.70, 2e kwal. 5.50-6.00, koelen 1 6.00-6.60, 2e kwal. 5.45-5.70, 3e 4.90-5.25, worstkoeden 4.45-4.90, ere slachtkal veren 1.25-2.00, (in per stuk): melk- en kalfkoelen 175, varekoelen 950-1925, graskalye- 75-975, nuchtere kalveren voor fok sterlj, roodbont 275-525zviartbont lopers 150-165, biggen 100-120, H80-220, lammeren 175-250, Ige zeugen 550-650, geiten 25-80. BEMARKT GRONINGEN - Aanvoer: 2182, runderen 712, graskalveren lichtere ka-lveren 676, schapen en eren 341. varkens 408, biggen 2, n en geiten 29, Prijzen (dn gulden tuk, tenzij anders vermeld): sdacht- rtra kwal. per kg 6.90-6.25, le kwal. 85, 2e kwal. 5.40-5.60, 3e kwal. 5.10- ttieren per kg 8.50-6.85, worstlkoeien g 4.50-5.00, nuchtere kalveren 30-70, tere kalveren voor de meeterl) 150- Weldelammeren 100-160, slachtlam- i 170-235, weideschapen 180-180, en- lapen 140-220, slachtschapen 100- leosvarkens per kg 2.70-2.75, zouters ■S 3.10, zeugen per kg 2.65-2.70. cht (resp. handel en prijzen): ge svee tn verband met Zuidlaarder geen aanvoer, slachtvee vlot duur, Alveren vlot hoger, nuchtere kalve- not duur, schapen vlot duur. lam- i vlot duur, varkens vlot hoger. POER 7DEN. 21-10-75 106 kg tong, 2 n tarbot en groet, 191 kisten kabel- 97 kisten koolvls, H17 kiste nschel- 55 kisten wijting, 27 kisten schol, •sten schar, 1 kdet haring. 61 kisten se, lii7 kisten makreel, 150 kisten aids. en per kilogramtarbot 10.- gr. tong gr. m. tong 13.35. kl. m. tong 10,29. I 6,56, II 7,50. kilogram: schelvis I 90. II 90. III wijting Hl 57-27,20. schar 65-48. one 128. tongschar 240, koolvls II 29-22.40. schol III 74, IV 73-50. «•1 I 47. n 315-24, III 37, kabeljauw I II 130-90, 128-100, V 112-98. V haai 47-34, poontjes 34. tarbot 224- ïrtet 148. pilchards 21-20. vJssenè: UK 17 en UK 56: 4.200, UK en UK 200: 2.500, UK 135 en UK 145: UK 208 en 236: 6.300, VD 18 en 6.800, KW 33 en KW 180: 4.800 «ninlngen 21-10-75: VL 1112: 11.200, 94: 4.100. UK 218: 5.900, VD 19: kG BARENDRECHT jneimers 5557 aanvoer 2.000 kg: IWe 25W aanvoer 32.000 kg: tafcool: 6: 71—90, 8 48—76, 10 41— anvoer 81.000 st; Chinese kool 1429 toer 3.000 kg; gele kool 21—40 aan- 2.000 kg; groene kool 4150 aanvoer kg; knolselderij 1448 aanvoer st; komkommers: 76-90: 87. 61-7" &1-60 81, 41-50: 75, 3540: 62, i, «o: aanvoer 9.000 st; peterselie 829 poer 5.000 bs; postelein 128135 aan voer 500 kg: prei 5074 aanvoer 2000 kg: rode kool 2036 aanvoer 6.000 kg; selde rij 1532 aanvoer 8.000 bs; sla glas 29 38 aanvoer 24.000 st: spinazie 0184 aanvoer 1*0.000 kg; spitskool 5874 aan voer 4.000 kg; spruiten: AI 114—44®, A 1113—120, BI 149—155, B 157—174, C 1(27—146. AK 82—96, Bil 70, ADI 82—84, ADII 67—74, Dl 81, DII 59—61, aanvoer 69.000 kg; tomaten: A 730—780, B 111110, G 450480, CC 270. aanvoer 2900 bakjes; uien 55'70 aanvoer 4.000 kg; veldsla 8020.0 aanvoer 500 kg; witlof: II 231 298, n-IIÏ 21'H269, afw 171—214, aan voer 40.000 kg; Cox's O.P. 70-75: 90—103, 65-70: 65—80, 60-65 58—65, 55-60: 40— 50; Goudrelinette: 7'5 en op 5073, 70-75: 48—70, 65-70: 4565; Golden IDelicdous 70 en op 37—45, 65-70: 32—38, 60-65: 2028; Conférence: 65 en op 113120, 60-65: UlOÜ16, 55-60: l'liO—11(4; Doy. du Comice: 75 en op 120132, 70-75: 138 130, 65-70: 137'148. Totaal aanvoer fault H30.0XK) kg. DEN HAAG De regering richt zich met haar verkeers- en vervoers beleid op de verkeerde doelen en ze kiest de foute middelen. Dit zeLde voorzitter van de ANWB, mr. F. H. Gaarlandt bij het verwel komen van belangstellenden op de verkeerstechnische leergangen 1975. Een nationaal beleid moet gericht zijn op het stimuleren van een selec tief autogebruik. De regering spreekt over de beperking van de mobiliteit als doel van het beleid, en lijkt dit te willen bereiken door het autobezit af te remmen. Maar als we ons realiseren dat in 1972 bijna 71 procent van de auto-kilometers uit recreatieve motieven werden af gelegd, zo meent de heer Gaarlandt, dan moet een beperking van de mo biliteit verlies van welzijn inhouden. GOUD EN ZILVER AMSTERDAM, 21 oktober Goud: 123-127 U 121.20-125.20). Zilver: 365- 392.50 360.-387.50). Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Vervoersfederatie van NW/NKV roept het personeel van alle bedrijven van de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV) op zich te bundelen teneinde tot een betere belangenbeharti ging te komen. Nu is het zo, dat de rond 400 ondernemingen van SHV, verdeeld over veel bedrijfstakken in de hele wereld, staan onder één topleiding, waar tegenover geen gestroomlijn de organisatie staat, die de belan gen van de 18.500 Nederlandse werknemers behartigt. De georgani seerde werknemers bij de SHV be drijven zijn verdeeld over 23 ver schillende vaifcbonden, die vaak van elkaar niet weten waar men mee bezig is. Het pleidooi voor een betere sa menwerking tussen de bonden ten aanzien van SHV is afkomstig van een werkgroep van kaderleden, eco nomen en vakbondsbestuurders. Deze werkgroep, gesteund door NW en NKV en hun bonden in de industrie, bouw, dienstensector en de voedingsindustrie, was ongerust over de SHV-politiek ten opzichte van minder winstgevende dochte rondernemingen. De studie richtte zich op de vraag hoe de vakbeweging meer greep op de SHV Iran krijgen. De tot stand gekomen brochure, waarin het on derzoek is samengevat, heet 'Grip op de SHV' en zal onder het perso neel van de SHV worden verspreid. Indast. Sporen UtlL Obi. Mods 17 okt. 15.650 17.290 1.814 487 474 20 okt. 13.250 16.660 1.812 841 537 21 okt 20.800 20.310 1.853 965 463 Aand. Obi. Tot. tL L. 17 Okt. 832.18 164.86 82.31 67.98 764.4 20 Okt. 842.25 166.71 82.12 68.14 773.7 21 okt 846.82 168.02 82.89 68.16 772.4 In de brochure wordt tamelijk uit voerig ingegaan op de achtergron den van de SHV, de eigendomsver houdingen en de structuur van het concern. De onderneming, die in 1896 is begonnen met de handel in steenkolen, groeide uit tot een con cern, dat in grootte het zevende is in Nederland. Alle aandelen zijn in handen van één familie: Fetener van Vlissingen. Volgens de werkgroep van de Ver voersfederatie NW-NKV is de cen trale ondernemingsraad binnen het SHV-concern een wassen neus. De c.ojt. bestaat alleen voor SHV-Ne- dierland, één van de poten waarop SHV-Holdiings stoelt. Bij de laatste worden juist de beslissingen over overname en afstoten, investeren" of niet investeren genomen. SHV- Nederland. die alle bedrijven in ons land overkoepelt, is slechts uitvoer der van die beslissingen, SHV-Hol- ding hoeft dus aan niemand ver antwoording af te leggen. Overigens heeft de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van SHV-Nederland (dat was directeur B. Pruyt) de leden verzocht geen contacten te onderhouden met de vakbondswerkgroep, zodat gieen in formatie naar de bonden kon toe vloeien. Kritiek Veel kritiek heeft de werkgroep op de wijze waarop SHV bedrijven op koopt en weer afstoot. Al naar ge lang de winstmogelijkheden, die de SHV ziet, worden daarin groepen activiteiten gebundeld in een beslo ten vennootschap. Wat overblijft, wordt opgeruimd, aldus de werk groep, verwijzend naar De Gruyter. Voor de maatschappij als geheel heeft dat kwalijke gevolgen, nog afgezien van de werkgelegenheid, aldus de brochure. Er ontstaan langs deze wegen particuliere be drijven, die alleen nog maar produ ceren om winst te maken (en dan nog in voldoende mate), terwijl de hele maatschappij, belastingbeta lers, moeten opdraaien voor de pro- duktie van minder winstgevende of zelf verliesgevende activiteiten, die door particulieren worden afgesto ten. De PTT en de NS worden als voorbeelden genoemd. In "de brochure wordt nog melding gemaakt van de ondoorzichtige SHV-structuur. Zo blijkt het geval van de geheime dochter SSM (hoe wel al in 1928 eigendom van de SHV werd dit pas in 1972 bekend) niet alleen te staan. De werkgroep is erachter gekomen dat ook Vegro, een jonge onderne ming (150 mensen, omzet 50 mil joen gulden) in de verwarmings- en sanitair-industrie in handen is van de SHV. Verder werkt er nog een geheime dochteronderneming in de Rotterdamse haven (omzet 100 miljoen gulden), maar de werk groep kan dat vooralsnog niet be wijzen. Wel is aangetoond, dat de SHV in de Rotterdamse haven op het 'ge bied van de massagoederenoverslag met alle belangrijke concurrenten samenwerkt, waardoor er op het punt van de vrachtverdeling in fei te geen concurrentie bestaat. NEDERLANDSE FONDSEN IN NEW YOllK NEW YORK Kon. Olie noteerde giste ren (in dollars) 35%_35%; Philips 8%- 8%; Unilever 37%-38% en KLM 18-18%. Opgave Hornblower Weeks- Als u vandaag moet kiezen lussen een diagonaal of een- radiaal opgebouwde band, neem dan de radiaalband. Uw ben zineverbruik wordt lot 10% lager! En als u de keus hebt lussen 2 ra- diaalbanden mei even goede wegvastheid op droog en op nat wegdek kiés dan de band die bovendien de meeste houvast op gladde, natte weg geefl ('s winters zult u er veilig gemak van hebben). Bij banden die veel kilomeiers maken, slem voor het merk dat er 10.000 méér maakt. Let bij bochtgedrag .en remvermogen op die band. die na 20... 30.000 km zijn kwaliteiten óók nog onverflauwd bewijst (niets is gevaarlijker dan banden die na verloop van kilometers hun zo geroemde nieuw-kwaliteiten verliezen). Met andere woorden Als u moet beslissen tussen 'n radiaalband en de zX radiaal, kies zX. Die biedt al die kwaliteiten, tot de laat ste profielmillimeter. Hij is langer veiliger, langer zuiniger en niet duurder. Zo'n radiaalband kan alleen Michetin maken, die als uilvinder ervan meer ra- diaalervaring heeft dan wie ook ter we reld. Met Michélin zX.' de radiaalband zonder problemen, heeft u goed gekozen. TROUW/KWARTET PS15 - RH17 ENSCHEDE/UTRECHT de produktie van de spinnerij van Bly denstein-Willink in Enschede wordt beëindigd. Dit betekent ont slag voor 122 personeelsleden. De weverij in Enschede blijft wel ge handhaafd. De directie heeft meegedeeld, dat de sluiting van de spinnerij noodzakelijk is in verband met de aanhoudende slechte situatie in veel sectoren van de textiel- en confectieindustrie. Het concern (waar nu nog in totaal 1015 mensen werken), gaat ln de komende maanden samen met de overheid de toekomstmogelijkheden bekijken van de weverij in Ter Apel, die 105 perso neelsleden telt. Met de vakbonden is een sociaal plan uitgewerkt voor de werknemers die in Enschede moeten afvloeien. Volgens de heer L. Doeve van de Industriebond CNV is dit plan 'rekening houdend met de omstandigheden bij Blydenstein- Willink voor de bonden aanvaardbaar'. De betrokken personeelsleden wordt de keus geboden tussen een uitkering in eens of een aanvulling van de werk loosheidsuitkering. Er is speciaal aan dacht besteed aan de ouderen, omdat zij het moeilijkst ander werk zullen kunnen vinden. Het oorspronkelijke saneringsplan van Blydenstein-Willink ging volgens de heer Doeve verder dan de nu aange kondigde maatregelen. Ook Ter Apel stond op de nominatie om gesloten te worden. Omdat het daar om een mo dem en goed geoutilleerd bedrijf gaat, wil men het nu met steun van de over heid proberen 'overeind' te houden. ROTTERDAM De aangekondigde inkrimping van de scheeps- nieuwbouw bij Rijn-Schelde-Verolme (RSV) met 2.600 man, zal wel licht geen invloed hebben voor de Nederlanddse werknemers. De klap zal vallen onder de Joegoslavische arbeiders. De raad van bestuur van RSV wil na melijk achthonderd Nederlanders, die niet rechtstreeks bij de produktie zijn betrokken, naar andere onderdelen van het concern overplaatsen in over eenkomstige functies. De overige achttienhonderd mensen zijn in dienst van het Joegoslavische staatsbedrijf 'Yugomontaza', dat reeds lange tijd contracten heeft met RSV. Deze contracten worden tot dusverre van jaar op jaar verlengd. 'Yugomon taza' zendt volgens deze contracten mensen naar Nederland voor een be paald aantal overeengekomen man uren. De betrokkenen blijven daarbij in dienst van 'Yugomontaza'. De Joego slavische staat treedt op deze manier op als een soort 'koppelbaas'. De sociale begeleiding voor de Yugo- montaza-mensen is in handen gegeven van de Industriebond-NW, die daar voor een vastgestelde vergoeding ont vangt. De raad van bestuur van Rijn-Schelde- Verolme wil deze contracten geleidelijk aan TERNEUZEN Honderden Neder landse binnenschippers die al we ken in Zeeuws-Vlaanderen vast lig gen door de stakingen van hun Bel gische collega's zijn gisteren weer massaal tot actie overgegaan. Dat deden ze nadat ze in Terneuzen aan de commissaris van de konin gin in Zeeland dr. C. Boertien een petitie overhandigd hadden waarin ze nogmaals de aandacht vestigden op de grote moeilijkheden waarin de Nederlandse binnenschippers zich in Zeeuws-Vlaanderen en België bevinden. Dr. Boertien bracht gis teren een officieel bezoek aan Ter- neuzen. Na de overhandiging van de petitie verdeelden de schippers zich in groepen en probeerden op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaan deren het lossen van Belgische bin nenschepen in Belgische vrachtwa gens te verhinderen. Bij deze ge weldloze acties hoefde de mobiele eenheid van de politie niet in actie te komen. De schippers verdwenen na de eer ste sommatie van de surveillerende agenten direct uit de haven om even later weer ergens anders op te duiken. Een woordvoerder van de Temeuzense gemeentepolitie, de heer Vermeire zei dat de schippers met hun actie toch grote vertragin gen teweeg brengen bij het lossen van schepen. De politieheeft niet de beschikking over voldoende mankracht om overal te posten. ROTTERDAM Het cruisebe- drijf van de Holland Amerika Lijn heeft voor 1976 goede ver wachtingen. De Amerikaanse cruisemarkt trekt aan en in Eu ropa is een groeiende belangstel ling voor vooral de goedkopere reizen. De gang van zaken is dit jaar volgens de verwachtingen. De bezetting is bevredigend, al dus de heer H. Woltermann, hoofd van het cruisebedrijf. De HAL-schepen zijn over het alge meen goed bezet. Of er in tegen stelling tot bet recente verleden thans winst wordt gemaakt wilde de heer Woltermanm niet meedelen. De wereldcruise, die de Rotterdam elk jaar maakt, blijkt een succes te zijn. Voor de komende reis in janu ari volgend jaar is het schip prak tisch volgeboekt. Voor het eerst zal de Rotterdam, die tot nu toe haar wereldreis via Kaap de Goede Hoop maakte, door het Suezkanaal varen. De cruises, die de Prinsendam in de Indonesische archipel maakt, verlo pen geheel naar verwachting. Het zelfde geldt voor de reizen, die de Statendam en de Veendam in Ame rika maken. De Volendam is tijde lijk verhuurd. Een Noors rapport over d? wereld- cruisevloot komt tot de conclusie, dat de vloot terug zal lopen door het terugtrekken van oude schepen en minder nieuwbouw. Niettemin zullen op de lange duur wel weer nieuwe schepen worden gebouwd. Dit is volgens het rapport voor de maatschappijen voordeliger dan het ombouwen of verbouwen van sche pen, zoals tot nu toe veel werd gedaan. Vorig jaar nam de cruisevloot toe als gevolg van het opnieuw in dienst stellen van drie opgelegde schepen. Dit jaar zal de vloot afne men doordat in Engeland, Zweden en Italië schepen zijn verkocht. Per 1 januari van dit jaar telde de we- reldcrulsevloot 71 schepen met een tonnage van 1.398.221 ton. Met 12 cruiseschepen staat Engeland bo venaan de ranglijst. Daarna volgen Noorwegen met 11, Griekenland met 10, Italië met 8 en Liberie met 6. Nederland deelt de zesde plaats met Panama. Beide landen hebben elk 5 cruisevaartuigen. NEW YORK AC F ludustrli Alreo 10% Allied Cbemloa) 34% Alum Oo of Am 35 American Brands 37 American Can 28% Am Cyanamld 24% Am Electa Power 20% Am Meta) Oltmai 47% Am Motore 5% Am Smelt 9 13% Ata Tal Tal 48 Ampei 5% Anaconda 16% Armoo Steel 27% Atlant Ricbfteld 99% Bendlx 44% Bef.üJ Stee) 36% Boetn« 28% Burlington tod. 26% Can Pacific B? 13% Celanese 43% Chase Mannattat 27% Cheseie System 35 Chrysler 10 Cl Mee Service 43% Colgate Paimollv 30% Colt Industries 26% Common» Edlaoi 28% Cone Bdiaon 13% Cont Can 25% Cont OU 66% Cu rt.lss Wright -12% Curtis# Wright ;3%b Dart tod. 28% 28% Deere and Oo 49% 50 l>»w Uhetnicel 90% 90% Du Pont (Kl) [18% 119 First Nat. City 29% 30% Gen Electric Oen Funds Gen Motor» Gen Publ. 0M1» Gen Tel A TaJ Getty OU Ollette Gim be) Brother» Goodyear I and Gulf OU 48% 48% 26% 27% 54% 55% 15% 16% 23% 23% 83% 185% 27% 27% 17 16% 25% 25% 22% 22% Centra) tod. 14% 15% "iStlOO 7% 7% tot Buain Mach 511% 212% Intern Harvester 23 23% tot Nick of Can 23% 23% Int Paper 67% 58% Int Tel ft Ta) 20% 20% Johns Manvtlle 20% 20% Ling Lemco Voug 12% 12% Litton tod 6% 6% Lockheed Alrcraf 8% 8% Maroor 24% 25% Martin Marietta 14% 15% May Dep Stores 46% 48 Mcüonnai Dougl 16% 16% Mobil OU Oorp. 47 46% Nsbisoo Nat Cash Reg. Nat Diatlller» Nat Ovoeum Nat Steel Nat Lead tod. 35% 35 24% 25% 16% 15% 11% 11% 39% 40% 12% 13 Pac Oae and BI. Penn Centra) Pepalco Phelps Dodge Philip Mom» Phillip# Peta. Procter A Oamb) 1% 68% 1 32% 50% 54% 89e I RCA 18% Republic Staal 30 Reynolds tod. 59% Royal Dutch Peta 35% Santa Fe tod* SO Sears Roebuck 69% Shell OU 53 Southern Oo 14% Southern Pacific 28% louthern Rail». 51% Sperry Rand 42% Stand OU Oalll. 31% Stand OU todlan 48% Studehak. Wortb 38% Sun OU 31% Texas Oulf 24% Texas Inst .00% Transamsnca 8% Onliever 17 b Union Carbide 57% Unl Royal 9% United Aircraft 55 United Brand» 4% US Staal 68% Weet Union Tal. 13% Westlnghouse BI. 12% Wool worth 18% 30% 70% 53% 14% 20% 32 24% 1O0 8% 9% 54% 5% 65% Allegheny Po». A krone Am Standard xmeted tod. Chase Select Pd Columbia Ga» Comir.cc Cont Telephone H'lunj Corp. Oen (hgar 16% 16% 23.74 24% 25 31% )l%b 11% 11% 41% 41% 13% 13% Kansas Olty tod. 9%b 9% Kansas Power 16% 17 K1.M 18 18% Kroger 20% 20% Nat can NY Centi. A •rth Weer H 9% 9% 4% 5 65% 66% N Am Fhiinpe Co 18% 19% Occidental peta. 15% 16% Paciric Light 18% 10% Public Service 14 14 Reliance Oroup 6% 6% standard Brand» 38% 39% Tandy 45%e 44% Union Slecta. 13% 13% United Electa. 7% 7% Ug Corp 12% 12% western Bancorp 18% 10%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 17