Feestveiling 'Amstelodama' bij Sotheby Mak van Waay Personalia Leerplicht soms straf: beter is een leerrecht Henk van Ulsen in V.U.-pauze Maatschappij voor nijverheid en handel Man zou poging hebben gedaan meisje te wurgen Voorlopig nog geen onderzoek kanker aan baarmoederhals J30 Geen aasvis meer Banden lekgestote WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 birinci«Ln.*u TROUW/KWARTET PS12 - RH' C&ól U tbtA tJxroidelijeA G. H. Breitner: 'Man met paard en wagen op een Amsterdamse gracht'. door G. Kruis AMSTERDAM 'n Aparte veiling, gecombineerd met een bijzondere catalogus van de Kunstveilin gen Sotheby Mak van Waay, uiteraard ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad Am sterdam, waarmee dit veilinghuis, zij het onder andere namen, al zo lang verbonden is. In die catalogus, nóg mooier uitge voerd dan anders, een verhaal van Wim van Geffen over de geschiede nis van het veilingwezen ln Am sterdam. Op de veiling een keur van voorwerpen die allemaal be dekking hebben op de geschiedenis 3r. Amsterdam. Da; gebeurt op dinsdag 28 oktober n de veiildngzaal aan het Rokin 102 om 10.30, 14.00 en 19.30 uur en de kijkdagen zijn op vrijdag 24 okto ber, zaterdag 25 oktober en zondag 26 oktober, telkens van 10.00 tot '6.00 uur, ook aan het Rokin. Wel veel. maar niet alleen kunst, schilderijen, tekeningen, grafiek, van de 17e tot en met de 20e eeuw. veel stadsgezichten, van Berkheyde. via Breitner en Israëls tot Sal Meyer. En portretten van notabelen, zoals dat van Lambert Witsen, kolonel van de stadsmiütle en zijn echtge note. Klokken, meubelen en andere objecten ook. Of curiosa, zoals, om een grappig voorbeeld te noemen, een ongeopend dat wordt er nadrukkelijk bij verteld —flesje Amstelbier uit 1930. Voor de liefhebbers ook veel nau tisch antiek, afkomstig van de voormalige VOC-schepen Hollandia. Lastdrager en Prinses Maria, die vergingen voor de Engelse kust. Op de veiling veel stukken die de duikers Robert Stenuit en Rex Co- wan opdoken. Alles bij elkaar een Joop Koopman directeur Orpheus Apeldoorn APELDOORN Joop Koopman uit Hilversum is gisteren benoemd tot directeur van het Apeldoorn's Cul tureel Centrum Orpheus. De algemene aandeelhoudersverga dering sloot zich daarmee aan bij het voorstel dat al eerder door de raad van commissarissen was ge daan. Joop Koopman, die 45 jaar is. werkt sinds 1950 bij de VARA. waar hij gedurende 20 jaar radiowerk en sinds 1970 televisiewerk heeft ge daan. Hij zal per 1 februari in dienst treden. AMSTERDAM Donderdag tussen 12 en 2 uur brengt Henk van Ulsen op de Vrije Universiteit zijn pro gramma Door natte haren kijkt een engel binnen'. Dit programma bestaat uit gedich ten van Vasalis. Van Ulsen wordt begeleidt door Abbie de Quant op fluit. De voorstelling wordt georga niseerd door het Algemeen Cultu reel Centrum van de VU in het kader van de lunchepauze reeks 'Broodje Cultuur'. Burgemeester DEN HAAG De heer J. W. Stam is met ingang van 1 november benoemd tot burge meester van Nijkerk. De heer Stam is 57 jaar en was tot nu toe burge meester van de Gelderse gemeente Dinxperlo. Hij is hervormd en lid van de CHU. Als burgemeester van Nijkerk is hij de opvolger van de heer J. Hoekstra, die met pensioen is gegaan. duidelijke afspiegeling van het da gelijks leven aan boord van zo'n schip. Koper. tin. wijnflessen, meshelften, pijpekoppen. gespen, eenvoudige van tin. maar ook van goud. 'n prachtige collectie voor verzamelaars en sou venirjagers. En vooral voor de liefhebbers van munten. Achtrea- lenstufcken en pilaardollars zijn er, dukatons en munten uit de Spaans- Bourgondische landen. Overigens werd er over het vergaan van deze schepen toen nauwelijks gerept ln de Verenigde Nederlan den. Volgens een hoge VOC-functi- onaris immers kwam het verlies, dat men daardoor leed 'slechts' op een winstderving van enkele pro centen te staan. Die onverschillig heid was typerend voor een han delsgrootmacht, die met behulp van 200 gTote schepen, 15.000 zeelleden en een even groot aantal ambtena ren een winst van 750 800 pro cent maakte Van onze onder wijsredactie DEN HAAG De Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel is tegen een leerplicht tot het achttiende jaar. Zo'n leer plicht is voor sommige jongeren een straf. Beter dan een leer plicht die de mondigheid van de jongeren miskent zou een leer recht zijn. De maatschappij voor nijverheid en handel heeft uitvoerig commentaar gegeven op de nota van minister Van Kemenade over het onderwijs aan werkende Jongeren. Het voor naamste bezwaar tegen deze nota is wel dat de verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en onderwijs door elkaar worden gehaald. Het zogenaamde participatie-onder- wijs zal uit twee delen bestaan: theorie en praktijk. Nu wil de mi nister de eindverantwoordelijkheid voor beide onderdelen leggen bij het onderwijsinstituut. Volgens de maatschappij laat deze vergaande bemoeienis van het onderwijs wei nig heel van de eigen verantwoor delijkheid van het bedrijfsleven. Weinig te vertellen Dit is des te merkwaardiger, omdat het bedrijfsleven heel weinig te vertellen krijgt over het onderwijs. Nog altijd is er voor het bedrijfsle ven geen plaats gereserveerd lm het onderwijsoverleg over dit soort za ken, hoewel bedrijven 'gewild of ongewild' wel steeds meer met on derwijsproblemen te maken krijgen. Als jongeren op grote schaal stage komen lopen in bedrijven is het de vraag wie dat moet betalen. De maatschappij voor nijverheid en handel meent dat de overheid in principe voor de kosten moet op- draalen. Dat is de consequentie van de stelling dat theorie en praktijk gelijkwaardige onderdelen zijn van hetzelfde 'educatieve' proces. In het algemeen vindt het hoofdbe stuur van de maatschappij dat mi nister Van Kemenade te weinig re kening houdt met de eigen aard van het bedrijfsleven, waarin het nu eenmaal om de produktie gaat. Bedrijven zijn geen onderwijsin stellingen, ook al heeft deelneming aan dat produktieproces wel vor mende waarde. Overigens waardeert het bestuur wel dat de regering probeert ernst te maken met verbe tering van de situatie van werkende jongeren. GRONINGEN De politie te Gro ningen heeft de 27-jarige L. A. H. uit Groningen aangehouden op ver denking van een poging tot dood slag. Hij zou de 20-jarige mejuffrouw M. L. 's nachts bij de keel hebben ge grepen en gepoogd hebben haar te wurgen. H. was geen bekende van het slachtoffer. Mejuffrouw L. heeft hem uit medelijden voor een nacht meegenomen naar haar kamer om dat H. geen onderdak had en omdat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Mejuffrouw L. raakte bewusteloos bij de wurgpoging. La ter kon ze de politie een goede be schrijving van de man geven. De verdachte kwam voor een andere zaak op het politiebureau, werd her kend en kon worden opgesloten. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Gebrek aan geld is de voornaamste reden dat het landelijk bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker niet op korte termijn kan beginnen. Daarnaast bestaan er problemen rond de organisatie van een der gelijk onderzoek en is er een te kort aan laboratoriumcapaciteit en aan deskundig personeel. Dit heeft staatssecretaris Hendriks (volksgezondheid) bevestigd tijdens en onlangs gehouden besloten overleg met de Tweede Kamer commissie voor volksgezondheid. Het verslag hiervan is gisteren ge publiceerd. In dat overleg erkende staatssecretaris Hendriks dat de be schikbare gelden (1.8 miljoen gul den in 1975 en 2.8 miljoen gulden in 1976) beperkt zijn. De kosten voor volledig onderzoek van alle vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. eens ln de drie jaar. zou den 15 miljoen gulden bedragen. Bij alle politieke partijen heeft de trage gang van zaken rond het landelijk onderzoek verontrusting gewekt. Het onderzoek wordt voor lopig alleen in Utrecht. Rotterdam en Nijmegen gehouden. Volgens staatssecretaris Hendriks pleiten juist de financiële aspecten voor zo'n landelijk onderzoek. Bij een dergelijk onderzoek zijn namelijk de kosten per geval lager dan wan neer het onderzoek op eigen ver zoek via of door de huisarts wordt verricht. Bij het landelijk onder zoek bedragen de kosten per geval ongeveer 35 gulden, bij vrijwillig onderzoek minimaal 4 gulden Overigens vindt reeds op grote schaal vrijwillig onderzoek plaats geschat wordt dat jaarlijks tussen de 400.000 en 600.000 onderzoeken worden aangevraagd. Palomino is: avontuurlijken Links Lekker joch in zijn jopper.de sterkste en lekkerste speeljas die er is. Niet te evenaren Palomino kwaliteit. Ruige wol met viscose. IJzersterke metalen ritssluiting. 98-176 40r50r Midden Mooi meiske in haar donkere wollen college-trenchcoat. Met sportieve schouder- £jT flappen, en vrolijk geruit tegenbeleg. Lang tot op /V-Jfc w de kuit! 152-167^^-rjf Rechts Stoere bink X in zijn polyester/katoenen weer-en-wind-jack Kunstleren inzetstukken, trikot boorden en geheel met warm imitatiebont gevoerd. 122-146 OOr Palomino pantalon, perfekt gemaakt van wollen, met polyester versterkte tweed. Met steekzakken, jukstuk \aiifihN 4S en'riem. 122-146 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM 'Een toekomst voor ons verleden èn voor ons he den dat we nu bouwen!' Met deze variant op het motto van het Europese Monumentenjaar 1975 opende prins Claus gisteren het grote congres in het Amsterdamse RAI-congrescentrum, dat M'75 moet afsluiten. De prins riep de 1200 vertegenwoordigers van 35 landen op niet alleen het verleden te restaureren, maar te streven naar een leefbare omgeving voor ons nageslacht. Hij zei: 'De mens en zijn welzijn behoren op een congres als dit een wezenlijk punt in elke discussie te zijn'. De prins bepleitte hiertoe een samengaan van architecten, plano logen en fabrikanten om tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers zelf aan een 'menselijke omgeving'. Hij merkte op dat varia tie in de vorm inplaats van de saaie, eentonige, overal in Europa gangbare betonblokken-bouwstijl de wens naar herkenbaarheid naar eigen karakter van de woonomge ving van streek tot streek en de menselijke maat bij het bouwen de toon moeten aangeven. 'Het is de taak van dit congres' aldus de prins 'iedereen te overtuigen van de noodzaak van het behoud van ons architectonisch erfgoed'. Het congres wordt met alleen bij gewoond door afgevaardigden uit de lidstaten van de raad van Europa maar ook die van de oostblok-landen. Het heeft tot taak maatregelen te nemen om de doel stellingen van de campagne van dit jaar (veiligstellen van het Europese architectonische erfgoed) blijvend te bevorderen. Er moet daartoe een beleidsvisie voor de toekomst wor den vastgelegd, die rekening houdt met de sociale, economische, juri dische, financiële, administratieve en technische problematiek. Het door de raad van Europa geor- eaniseeerde congres is bijeen tot en met vrijdag en wordt bijgewoond door prins Albert van België en vele ministers. Te'gen het einde van de week worden prins Philips van Engeland, prins Hendrik van Dene marken en koningin Juliana ver wacht T.ord Duncan-Sandys, de voorzitter van het congres en belangrijkste initiatiefnemer tot Monumenten jaar '75. dankte gisteren de Neder landse regering voor de uitnodiging het congres in Amsterdam te hou den ter gelegenheid van zevenhon derdjarig bestaan van de stad. De lord, wil het congres niet als een afsluiting zien. maar als het begin van pogingen van de Europese landen gezamenlijk de schat aan Europese architectuur te behouden. Hij zei dat de nu aflopende cam pagne veel succes had gehad. De campagne, ook ln de oostblok-lan den. had aangetoond dat op dit punt de geest van Helsinki vrucht baar is. De algemene secretaris van de raad van Europa, die het con gres organiseert, de heer Ge* Kahn-Ackermann, toonde zich tevreden over de resultaten v M'75. Hij onderstreepte dat dit te danken is aan de verahderer mentaliteit in Europa sinds de ol crisis van einde 1973 'Weg van 1 ideaal van de voortdurende, ma riële groei naar een meer op mens gerichte, sociale voon gangHij stelde tenslotte v de nationale comité's in de ac tien lidstaten van de raad van ropa, niet op te heffen en Europese ombudsman voor besch ming van monumenten op te rii ten. 'Een ombudsman, wiens d< voor iedereen openstaat, voor re ringen, plaatselijke autoriteiten burgers' aldus Kahn-Ackermann DEN HAAG Minister A. van der Stee heeft besloten met ingang van 1 januari 1976 het gebruik van stuk jes vis als aas voor de gewone hen gel niet meer- toe te staan. Deze maatregel beoogt de roofvisstand met name in de bevaar- en vlotbare wateren te beschermen. MAASTRICHT Bij een tra •portbedrijf in Maastricht zijn tw tig banden van vier opleggers trekkers lek gestoken. Het bed] dat dit ontdekte, is de hele dag i repareren bezig geweest. De bani moeten in de nacht van zaterdag zondag zijn vernield. De daders i spoorloos.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 14