Vijf jongens voor rechter voor plegen 431 inbraken Kerken in de binnenstad Gedeputeerde zou in conflict komen met de provinciewet Officier eist negen maanden Man omgekomen door kapotte geiser Huidtoneel op monumentenlijst Eis: jaar celstraf wegens mishandeling Moeder en kinderen gewond bij brand Peuterspeelzalen Rooms-katholicisme in zeven eeuwen Prinses Beatrix naar Begijnhofkerk Wijkorgaan wil gebouw zelf houd* Werkgroep: stop werk aan 'smeerpijp' WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 BINNENLAND Van een verslaggever UTRECHT 'Een monnikenwerk voor de politie is het opmaken van de processen verbaal geweest. Ik heb zelden een stel zo boekhoudkundig nauuwkeurig samengestelde dossiers gezien. Ik overweeg ze af te staan aan de rechercheschool, om ze te bewaren'. Met deze hulde aan de politie begon de of ficier van justitie bij de rechtbank in Utrecht, mr. A. Herstel, zijn requisitoir tegen vier jonge inbre kers die in de eerste maanden van dit jaar totaal 431 inbraken hadden gepleegd in heel Nederland. Hij eiste tegen ieder negen maan den met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De zaak tegen de vijfde tn het 'span' werd aangehouden wegens zijn afwezig heid. Ook de heler, H. H. (34) uit Utrecht stond terecht. Tegen hem luidde de eds drie maanden. Mr. M. B. van de Werk, rechtbank president, attendeerde erop dat de dagvaarding maar 'een griezelig kleine weerspiegeling van de wer kelijkheid' vormt. Aan de verdach ten waren slechts enkele gevallen ten laste gelegd, en dan nog alleen zaken die in het arrondissement Utrecht zijn gepleegd. Ter zitting bleek, dat veel meer dan de zes gedaagden aan de inbraken hadden meegewerkt. De politie in Amers foort, waar de verdachten zijn op gespoord, heeft een speciaal coördi natieteam ingesteld om alle geval len op te sporen. De verdachten die gisteren moesten voorkomen zijn behalve de heler drie broers en een vriend: August L. (23), verkoper uit Bussum (72 diefstallen), broer Nico (22), zonder beroep tilt Bussum (189 diefstal len), broer Wally (25). barkeeper uit Amsterdam (197 diefstallen) en Rutfaie van der L. (26), kantoorbe diende uit Huizen (237 diefstallen). De optelsom van de dief sta lien is groter dan het totaal, omdat som mige inbraken gezamenlijk werden gepleegd. De werkwijze van de jongens was tamelijk eenvoudig. Ze kozen mees tal nieuwbouwhuizen uit en draai den met een ijzerdraadje de sleutel aan de binnenkant van de achter deur om. Soms werkten ze zo hele huizenblokken af. De meest uiteen lopende zaken werden meegeno men. Per nacht pleegden ze soms veertig inbraken. Zij hebben onge veer drie maanden in voorarrest gezeten. Op de zitting bekenden allen, uit gezonderd de heler Henk H.. Mr. Van de Werk: *U zit hier dus ten onrechte? Wat akelig, er is zeker een justitiële fout gemaakt'. Dat was nou ook weer niet het geval, vond Henk zelf. Hij had wel eens een klokje gehad van een van de jongens, maar dat had niet lang gelopen en daar hadden zijn kinde xen toen mee gespeeld. 'Intelligent' Van een onzer verslaggevers GRONINGEN .De Groningse gedeputeerde Halbe Kuipers dreigt in conflict te komen met de provinciewet. Dit is de mening van de heer J. van der Ploeg, fractievoorzitter van het CDA in de provin ciale staten van Groningen. De heer Kuipers heeft een tijd lang in onmin geleefd met zijn partij en hfl heeft thans beloofd zich voortaan aan de partijlijn te zullen houden. Volgens de heer Van der Ploeg zijn stemafspra ken vooraf tussen party en statenlid echter in strijd met de letter van ar tikel 23 van de provinciewet en naar veler gevoelen ook met de geest van dit artikel. In vragen aan de commis saris van de koningin, mr. E. H. Toxo- peus, vraagt de heer Van der Ploeg zich af in hoeverre Kuipers met zulke Van een verslaggever UTRECHT Een defecte geiser in een Utrechtse woning heeft het le ven gekost aan de 35-jarige Marok kaan Ahmed Shkhairi. Een driejarig dochtertje van de hoofdbewoners van de woning, de familie Triantafilos, werd met ademhalingsmoeilijkheden opgenomen ln het reanimatiecen trum maar verkeert buiten levens gevaar. Het meisje werd tijdens het avond eten plotseling onwel. Toen haar va der poolshoogte ging nemen in de benedenwoning vond hij de Marok kaan levenloos aan in de douchecel. Het bleek dat de geiser koolmono xide verspreidde en dat er onvol doende ventilatie was. toezeggingen aan zijn partij kans loopt in strijd te komen met ztjn eed. De heer Van der Ploeg heeft ook aan mr. Toxopeus gevraagd het oordeel te vra gen van de minister van binnenlandse zaken en dit oordeel mede te delen aan provinciale staten van Groningen. Eventueel zal er bij de komende pro vinciale begrotingszitting over moeten worden gedebatteerd, aldus de heer Van der Ploeg. De fractievoorzitter van het CDA schrijft, zich niet uit te willen laten over het conflict tussen Kuipers en zijn partij. Zoals bekend gaat het erom dat de gedeputeerde een ander standpunt innam dan zijn partij over vestiging van DSM bij de Eerns- haven. Van de broers zei de officier in zijn requisitoir, dat ze vrij intelligent waren, en dat hij de indruk had dat ze in een omgeving waren op gegroeid die ze niet de kans had gegeven om een passende plaats in de maatschappij te krijgen. Ook had geen van hen een lange straf lijst. Hij prees de vriendinnen van de broers, die hadden gevochten als leeuwen om de jongens uit voorlo pige hechtenis te krijgen. Toch vond mr. Herstel een stevige straf noodzakelijk en hij dacht daarbij aan het werkkamp 'De Cor ridor' in Zeeland. De advocaten hadden er weinig vertrouwen in dat ze daar geplaatst zouden worden omdat er lange wachtlijsten zijn. Een nog langere straf zou, zo voer den de advocaten aan. de positieve ontwikkeling van hun cliënten doorkruisen. August had zijn voorarrest als nut tig ervaren: er bleken mensen te ziln die hem positief wilden helnen. Nico was een vriend voor bewakers en medegevangenen geweest en had zich voorgenomen ziekenver pleger te worden, een uiting van schuldgevoel. Wally moest als oud ste zoon thuis alle moeilijkheden opvangen en had zich als laatste in het avontuur gestort, bovendien had hij alleen als chauffeur en uitkijkpost gefungeerd. Ruthje had een vaste baan en zou die kwijtra ken als zijn werkgevers er achter zouden komen dat hij opnieuw de gevangenis in moest. De officier bleef echter bijn zijn eis. DEN HAAG Het ministerie van CRM heeft het 'Huidtoneel' en het terrein 'Oud Haerlem', belden in Heemskerk, op de ontwerplijst ge plaatst van beschërmde archeologi sche monumenten. Het Huidtoneel, ook wel Schepelenberg genoemd, is een waarschijnlijk nog grotendeels niet onderzochte grafheuvel uit het begin van de jaartelling. Oud Haer lem is het enige voorbeeld van een kasteelterrein, dat met belegerings werken bewaard is gebleven. Deze werden in 1351 rondom aangelegd door kabeljauwse aanhangers van Willem V van Holland. DEN HAAG De officier van jus titie bij de Haagse rechtbank heeft tegen de 26-jarlge loswerkman H. S. uit Den Haag een Jaar gevange nisstraf geëist wegens mishandeling de dood ten gevolge hebbende. Ver dachte had begin juni de 34-jarige Nico Boon met een stuk hout op het hoofd geslagen. De heer Boon was aan de verwondingen overle den. Volgens mr. J. A. Schuering, de verdediger van S., zou een mis verstand bij de Haagse politie aan de dodelijke afloop bijgedragen kunnen hebben. Toen de politie de heer Boon na de vechtpartij met S. op straat aantrof werd veronder steld, dat men met een dronken man te doen had. Hij werd meege voerd naar het bureau, waar hij in een cel geplaatst werd. Korte tijd later bleek hij te zijn overleden. 'Misschien was de man te redden geweest als hij onmlddelijk naar een ziekenhuis vervoerd was', aldus mr. Schuering. Dat is niet erg waarschijnlijk, want er was sprake van een schedelbasisfractuur' zo re pliceerde de president van de rechtbank. De rechtbank zal op 4 november vonnis wijzen. AMSTERDAM Bij een uitslaande brand in een bovenwoning in de Burmanstraat in Amsterdam-oost zijn gisteren de 25-jarige G. van Erve en haar twee kinderen, de vier Jaar oude Miriam en de pas enkele maanden oude baby Natascha ge wond geraakt. De brand ontstond 's ochtends even na negen uur. ver moedelijk doordat Miriam met luci fers speelde. In korte tijd stond de woning in lichterlaaie. De moeder sprong met haar baby in de armen uit het raam van de derde verdie ping. De brandweer wist haar doch- terje Miriam uit de vlammen te redden. Met onbekend letsel is de moeder, samen met haar twee dochtertjes, in het ziekenhuis opge nomen. De bovenverdieping brand de uit. Van een verslaggever DEN HAAG Het Koningin Julia- nafonds heeft in het derde kwartaal van dit jaar aan tweehonderd pro jecten in totaal 1.300.000 gulden bij gedragen. De grootste bijdrage is die van 218.000 gulden aan zestig peu terspeelzalen. Een bedrag van 72.000 gulden van het fonds gaat naar enkele projec ten in Suriname. Een project in de Nederlandse Antillen kreeg 25.000 gulden en voor vier projecten in In donesië werd 34.500 gulden uitge trokken. Naar de Stichting Buiten landse Werknemers afdeling Oost- Brabant gaat 40.500 gulden. Van een verslaggever AMSTERDAM Onroerend goed- magnaat Caransa houdt de plannen voor de uitbreiding van het Caran- sa-hotel aan het Rembrandtsplein in Amsterdam in de ijskast. 'Voor lopig zullen we er echt niet aan beginnen', zo zei hij naar aanlei ding van het feit. dat de commissie van publieke werken van Amster dam vandaag een stuk gaat bespre ken, waarin het 'geen bezwaar' te gen de uitbreiding ls vastgelegd. De r.k. kerk De Pool, aan de Buitenlant, nu Prins Hendrikkade, tekening uit 1816. AMSTERDAM In een speciale uitgave van 'De Stad In', het nieuwsperiodiek over de r.k. city- kerk en Amsterdam, wordt in verband met Amsterdam-700 aandacht besteed aan de kerken in de binnenstad. In 24 pagina's wordt onder meer ant woord gegeven op de vraag: 'Waar gingen onze 17de eeuwse voorouders in de Amsterdamse binnenstad naar de kerk? Wat is er nu nog over van die met zoveel energie en toewijding ge bouwde kapellen en kerkjes'' Niet veel de meeste van deze staties zo heetten de parochies tot het her stel van de hiërarchie in 1853 zijn verdwenen. Terugblikkend op de zeven eeuwen geschiedenis van de stad merkt de samensteller, Theo Spiekerman, op dat de middeleeuwse mens leefde met en voor zijn kerk. Terstond na z'n geboor te werd hij naar de kerk gebracht om het doopsel te ontvangen. En wanneer hij eenmaal een jaar of acht was ge worden, dan zou èen geregeld kerkbe zoek een zeer grote plaats in zyn le ven gaan innemen. Het kerkgebouw was een middelpunt van vreugde en verdriet, een toevluchtsoord als de vijand verscheen of als het water drqig- de. Tot aan Reformatie Tot aan de Reformatie beschikte de stad over vier kerken: de St. Nicolaas of Oude Kerk, de Nieuwe Kerk, de St. Olof- of Oude- zijdskapel en de Nieuwe Zijds Kapel of Heilige Stede. Deze kerken, ge bouwd voor de katholieke eredienst, gingen na de Reformatie als zodanig verloren. De Nieuwezijdskapel werd in 1908 af gebroken, de drie andere kerken be staan nu nog. Het blad geeft een his torische beschouwing van de grote protestantse kerken, die oorspronke lijk in rooms-katholiek bezit waren, ge volgd door een belangwekkende ana lyse van de Amsterdamse katholieke kerken né de Reformatie. In 1701 be hoorde Amsterdam tot één van de vijf aartspriesterschappen van het bisdom Haarlem, Amstelland, met 26 staties. De voornaamste r.k. kerken krijgen in de geïllustreerde uitgave een geschre ven portret. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Prinses Beatrix zal donderdag 13 november de En gelse koningin-moeder Elizabeth, vergezellen tijdens de speciale dankdienst, die dan in de namid dag wordt gehouden in de English Reformed Church aan het Begijn hof. De gerestaureerde kerk zal, dank zij medewerking van de Westfriese Flora, een feestelijk In terieur bieden. Spiekerman zegt in een verantw ding onder meer dit: 'Tenslotte ten wij vaststellen, dat ondanks grote aantal kerken zo dicht bi; kaar, slechts een gering deel vai bevolking trouw aan zijn Kerk is bleven. Naast andere oorzaken is gewettigd dit verschijnsel toe te s< ven aan een té groot aantal kei De concurrentie cn onenigheid die uit volgden hebben het katholic eèrder benadeeld dan gestimuleer (Redactie en administratie 'De In', Prins Hendrikkade 73 - tele 24 74 79). ROTTERDAM De geme overweegt de mogelijkheid het bouw 'De Aanlegsteiger' voor gedeeite te verhuren als anl ruimte. Het wijkorgaan Centi Noord protesteert fel tegen gedaebtengang, omdat het pan aan de Schiekade speciaal gekocht zou zijn voor de wijk trum-Noord. Volgens de behi commissie van het wij kor hoort 'de Aanlegsteiger' een en ontmoetingspunt voor de wi zijn. waar alle groeperingen en ganisaties hun activiteiten mo kunnen ontplooien. De beh< commissie roept nu groepen en ganisaties op om, wanneer ze r te nodig hebben, zich tot deze missie te wenden. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN De werkgroep Eemsmond vindt dat het werk aan de 'smeerpijp' die Oostgro nings afvalwater zal gaan lozen op de Eems direct moet worden gestopt. Bovendien is een bezwaarschrift Inge diend tegen de bouw van een hoofd gemaal tussen Scheemda en Zuidbroek, onderdeel van deze smeerpijp. Werken die erop gericht zijn afvalwater te lo zen op de Eems zijn in strijd met toe zeggingen door de rijksoverheid dat geen ongezuiverd afvalwater geloosd zal worden op de Eems, zo meent de werkgroep. Volgens die toezeggingen zal er alleen gezuiverd afvalwater in de Eems terecht mogen komen. Als men deze belofte wil nakomen zal het zeker tot 1980 duren voordat de smeer pijp mag worden gebruikt. Zolang duurt het nog minstens voordat de strokarton- en aardappelmeelfabrieken in staat zijn hun afvalwater te zuive ren. Volgens de huidige plannen zal al voor die tijd ln 1977 de smeer, pijp ln de Eems gaan lozen. Overigens vraagt de werkgroep zich wel af wat een smeerpijp nog voor zin heeft als er na 1980 alleen maar gezuiverd af valwater door wordt geloosd. Zoals bekend staat de overheid op het stand punt dat er altijd nog wel een rest- vervuiling overblijft (ook na 1980) zo dat de smeerpijp toch nodig blijft. Volgens de werkgroep kan dit restvuil echter ook wel gewoon vla de riolen worden afgevoerd. Men meent dat de Eems een extra vuillozing naast de bestaande niet kan verdragen. Zoals bekend maakt ook Duitsland bezwaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 12