'inbergen weerlegt itiek werkgevers Wolk gifgas ontsnapt in het Botlekgebied indhoven gaat met oonwagenbeleid :gen 'Den Haag' in Gerard Reve vind t samengestelde naam blok aan het been Utrechtse cursisten zetten staking voort erindeling Waterland ^ordt niet behandeld Uncted-4 Blokkade van Belgische schippers brengt ook Nederlanders in nood aïeve' reactie op rapport m menselijke overwegingen' Beter zichtbaar kenteken D'66 blijft voorlopig voortbestaan 'Staat kan me best eens een lol doen' Organisaties vragen overheidsbegeleiding Gesprek met arbeidsinspectie afgeketst Registratie van ongelukken komt moeilijk op gang INSDAG 22 OKTOBER 1975 BINNENLAND TROUW/KWARTET PS9 - RH11 i een onzer verslaggevers HAAG Professor Tinbergen heeft gisteren de kritiek van de werkgevers op zijn rapport r een nieuwe internationale orde weerlegt. De kritiek berust volgens Tinbergen op 'misverstan- en is bovendien slechts gebaseerd op een interimrapport van de groep-Tinbergen die op het nblik een studie maakt over de mogelijkheden van een nieuwe internationale orde. lens een studiebijeenkomst van instituut voor sociale studies in Haag zei Tinbergen over de lek van de werkgevers dat het 'naïef' zou zijn: 'Ik denk dat oeld wordt dat de Ideeën in het onrealistisch en politiek niet baar zijn'. Maar Tinbergen her- >rde eraan, dat de toestand over itig jaar totaal anders kan zijn. hij het voorbeeld aan dat in 1958 helemaal onwerkelijk d geacht dat Groot-Brittannië lid worden van de Europese Ge nschap, terwijl dat land nu deel laakt van de EG. de stelling van het rapport van werkgevers dat de studie van de p-Tinbergen de schuld van de lige wereldsituatie 'volstrekt jijdig' bij de rijke landen legt, Tinbergen dat het rapport van :ommissie onder zijn leiding in is opgesteld. Op dat moment de houding van de Verenigde en tegenover de verlangens van ontwikkelingslanden 'volkomen chtloos'. Na juni maar voor de iale zitting van de Verenigde over een nieuwe economi- orde heeft de Amerikaanse ister van buitenlandse zaken 'draai' gemaakt en lijkt hij iets der afzijdig te staan tegenover wensen van de derde wereld. In ïouding van West-Duitsland is ens Tinbergen echter nog ds niets veranderd. Professor Tinbergen :n behoefte werkgevers telden ook dat er geen behoefte is aan een nieuwe economische orde omdat de oude de wereld altijd goed heeft gediend. Bij een eerdere gelegenheid werd deze opvatting al bestreden door minister president Den Uyl. Het huidige systeem, aldus Den Uyl, heeft niets veranderd aan de verschillen tussen arme en rijke landen; het heeft de industrialisa tie van de derde -wereld bemoeilijkt omdat ze hun produkten aan ons niet kwijt kunnen: kapitaal is door dit stelsel vooral in handen van de rijke landen en het huidige systeem heeft mede geleid tot schaarste aan grondstoffen. Tinbergen bestreed eveneens de opvatting dat de oude economische orde de wereld altijd goed heeft gediend. Ik geloof dat we verplicht zijn nu reeds na te denken over de situatie waarin de komende generatie moet leven, al dus de hoogleraar. Tinbergen haalde in zijn rede ook het belang aan van wat hij noemde 'nieuwe coalities', voortkomend uit een wederkerigheid aan belangen in arme en rijke landen. Zo zijn de consumenten hier gebaat bij lage prijzen terwijl de arme landen er belang bij hebben hun produkten aan ons kwijt te raken. Vandaar dat de handelsbelemmeringen die de prijzen opdrijven en uitvoer van de derde wereld naar de rijke lan den bemoeilijken moeten verdwij nen. Verder is bijvoorbeeld de metaalin dustrie in ons land gebaat bij een groei aan koopkracht in de arme landen omdat zij dan meer machines en dergelijke kan leveren. Tenslot te hebben de boeren in de rijke landen volgens Tinbergen belang bij het scheppen aan nieuwe we reldvoedselvoorraden omdat zij de schuren kunnen vullen. Een auto van de Rotterdamse wind blies de wolk naar de politie voor het terrein van Noordzee, waardoor geen acuut AKZO-zoutchemie, waarboven gevaar optrad, de gifwolk hangt. Een oostelijke Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Tussen half vier en vier uur is gistermorgen op het terrein van AKZO-zoutchemie aan de Welplaatweg in het Botlekgebied een gat gevallen in een afsluiter van een tussen een fornuis en een kolom lopende leiding. Daardoor ontsnapte een gaswolk bestaande uit vinylchloride, dichloormethaan en zoutzuur. a een onzer verslaggevers MEREND De onzekerheid rondom de bebouwing van de er De Purmer nabij Purmerend is opnieuw toegenomen. Oor- is het Koninklijk Besluit, dat een dezer dagen is afgekondigd iat bepaalt dat de gemeentelijke herindeling van Waterland 'in behandeling zal worden genomen. het Koninklijk Besluit buiten de behandeling zal blijven. Gedeputeerde staten zullen nu bin nen drie maanden met een regeling moeten komen (voorzien van kaar ten en tekeningen), waarin een grenswijziging vervat ligt. De ge meenteraden van de betroken ge meenten zullen zich daarover bera den. De minister van binnenlandse zaken zal dan uiteindelijk beslissen of er een voorstel tot wetswijziging in de kamer wordt gebracht. Gedeputeerde De Vrieze sprak zijn teleurstelling uit over de beslissing van de minister, omdat naar zijn mening de herindelingsplannen voor gemeenten als Wijdewormer, Wormer, Jisp en Katwoude blijven liggen. Ook de plannen voor een nationaal park in Waterland zijn met dit Koninklijk Besluit op de lange baan geschoven. Gedeputeer de staten zullen echter loyaal het verzoek van de minister uitvoeren. Een en ander zal vermoedelijk in houden dat in Waterland na de grenswijzigingen, nieuwe verkiezin gen gehouden moeten worden. ster De Gaay Fortman (bin- mdse zaken) heeft gedeputeer den van Noord-Holland uitge- ;d voorstellen te doen voor een wijziging tussen de gemeenten lerend, Edam-Voiendam en II- iamr dit Koninklijk Besluit is een itel van gedeputeerde staten pedeerd. Het provinciaal be- had zich bereid verklaard een mtwerp inzake een herindeling Waterland in te trekken, als de iter van binnenlandse zaken ntie zou kunnen 'geven dat korte termijn een nieuwe indeling in behande- zou worden genomen. !1 december 1973 verzocht de lenteraad van Purmerend om eiding van het grondgebied koste van Edam-Volendam en idam om te kunnen voldoen de opdracht woningen te bou- in het kader van de overloop, juni 1974 publiceerde het pro aal bestuur een herindelings voor Waterland, dat nu door Tinbergen opende gisteren in het Haagse congresgebouw een drie da gen durende studiebijeenkomst voor Unctad 4. Unctad is het or gaan van de Verenigde Naties dat zich bezig houdt met handel en ontwikkeling. De vierde grote confe rentie van deze organisatie wordt volgend jaar in de Keniase hoofd stad Nairobi gehouden. De studie bijeenkomst in Den Haag is geor ganiseerd door het instituut voor sociale studies in opdracht van de Unctad. Er wordt aan deelgenomen door academici, politici, zakenmen sen, leden van actiegroepen en journalisten. Hoewel dit gasmengsel giftig en brandbaar is, zijn er dankzij de weersomstandigheden geen onge lukken geweest. Er is ook geen gevaar geweest voor ongelukken, zo bleek uit metingen, die de keu ringsdienst van waren onmiddellijk heeft kunnen uitvoeren. De Rotterdamse politie deelde mee, dat de gaswolk zich in zuidwestelij ke richting verplaatste, waarbij de concentratie snel verminderde. De politie sloot uit voorzorg alle wegen tussen Botlekbrug en Rozenburg af voor het verkeer. Schepen die naar de Botlek moesten varen, werden gewaarschuwd. Omstreeks kwart voor zes konden alle maatregelen en waarschuwingen worden inge trokken. Een woordvoerder van de AKZO vertelde dat het gat in de afsluiter waarschijnlijk is ontstaan doordat de leiding door corrosie zou kunnen zijn aangetast. Binnen tien mi nuten had men, aldus AKZO, de kapotte leiding afgesloten. Het be stuur van Rijnmond werd onmid dellijk gewaarschuwd. Er is groot alarm gegeven. De automatisch bij een dergelijk ongeluk in werking tredende sprinkler-installatie sloeg met een regengordijn de zwaardere gassen neer, zodat er in de tien minuten dat de leiding lekte vol gens AKZO slechts een tot twee ton vinylchloride in een wolk zijn ontsnapt. Andere schatting Dit in tegenstelling echter met de raming van de Rotterdamse politie en de keuringsdienst van waren. Beide instanties schatten de hoe- veelheied ontsnapte vinylchloride op twintig ton. Van de zijde van het Rijnmondbestuur vernamen wij. fDHOVEN Het gemeentebestuur van Eindhoven heeft giste- een eigen beleid aangekondigd voor de toewijzing (via de bij- id) van woonwagens en voor de afmetingen van te verstrekken nvvagens. Het gemeentebestuur gaat hiermee in tegen-het lande- beleid van CRM. i W. van Eindhoven hebben gis- minister Van Doorn van hun be- op de hoogte gesteld. De beslis- was volgens hen nodig omdat de esting op het Eindhovense woon- nkamp 'ontoelaatbaar' geworden 'eigen' beleid, waartoe B. en W. ten, betreft onder meer de maxi- •lengte van te verstrekken woon- ns. Volgens de landelijke centrale rekkingscommissie (CRM) mag engte tien meter zijn, B. en W. i wagens tot twaalf meter lengte verstrekken. Ook de ministerieel [eschreven wachttijd van één jaar jonggehuwden om in aanmerking •men voor een eigen woonwagen, iet Eindhovense gemeentebestuur i. 'Zoals elke burger komen ook ibewoners meteen bij een burger- iuwelijk in aanmerking voor een onderkomen', zei wethouder iedehands werd besloten dat binnen het male bedrag, dat wil zeggen twee- od gulden, de mogelijkheid wordt en een grotere tweedehands wa- aan te schaffen, die dan echter ien technische controle moet on- lan. Os wethouder Mulder zijn de be- a genomen uit menselijke over igen: men kan niet toestaan dat igsverschillen tussen gemeente en lijke overheid over de hoofden van de betrokkenen worden uitge vochten. Wanneer de besluiten van de gemeen te Eindhoven consequenties hebben voor de gemeente Eindhoven, zal deze gaarne bereid zijn die te dragen. Des noods zal tot in hoogste instantie (bij de Kroon) beroep aangetekend worden. B. en W. van Eindhoven, die er tegen over de regering hun teleurstelling over hebben uitgesproken dat geen antwoord is gekregen op een eerder telegram, hebben nu 'met de grootst mogelijke aandrang' gevraagd om spoedige realisering van drie woon wagencentra: in Eindhoven, Geldrop en Veldhoven. Terug naar kamp Na het bekend worden van de beslis sing van B. en W. zijn ongeveer vijftig woonwagenbewoners, die maandag met twintig caravans hun bivak opgesla gen hadden op het stadhuisplein in Eindhoven, naar hun kamp terugge keerd. Zij hadden gedreigd het stad huis te bezetten als het beleid met betrekking tot de bijstand voor de aan koop van woonwagens niet gewijzigd zou worden. Aanvankelijk had burge meester Van der Lee de demonstran ten toegezegd dat hij het ministerie zou vragen binnen veertien dagen een gesprek over dat onderwerp te heb ben, maar de woonwagenbewoners hadden daarmee geen genoegen ge nomen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Sinds 20 okto ber is het toegestaan in plaats van de bekende blauwe kente kenplaten met witte letters nieuwe gele reflecterende platen met zwarte letters op auto of motorrijwiel aan te brengen. Minister Westerterp heeft daar sijn toestemming voor gegeven omdat uit proeven van de Stich ting Wetenschappelijk Onder- mek Verkeersveiligheid is geble ken, dat de zichtbaarheidsaf stand van de nieuwe platen vijf zes maal groter is dan die van de oue. Op een afstand van 240 meter zouden ze al te zien zijn. Daarvan zal, zo wordt verwacht, een positief effect uitgaan op de kans op ongevallen bij duister nis, met name op het aantal botsingen met geparkeerde voer tuigen. De platen, die al in de handel eijn gebracht, zijn iets groter dan de blauwe (de langwerpige meten 52x12 cm), de meer vier kante 34x24 cm). Op de foto boven: minister Wes terterp neemt de eerste plaat voor zijn auto in ontvangst van ir. .T. G. Kuiperbak, directeur pan de rijksdienst voor het weg- perkeer. Op de foto onder is duidelijk het verschil in zicht baarheid te zien van de oude en aieuwe plaat. dat binnen negen minuten alle no dige instanties waren gewaar schuwd, zodat zeer snel alle nodige maatregelen konden worden geno men. Van onze parlementsredaktie DEN HAAG Het hoofdbestuur van D'66 wil de partij in ieder geval tot de volgende kamerver kiezingen laten voortbestaan. Het bestuur heeft dit standpunt neergelegd in een ontwerp-reso- lutie, die op de algemene leden vergadering van D'66 op 29 no vember in Leiden moet worden behandeld. Het bestuur vindt het onjuist de partij op te heffen nu D'66 nog medeverantwoordelijkheid voor het kabinet draagt. Het bestuur is niet duidelijk over de vraag of de partij na de verkiezingen ook nog moet blijven bestaan. De politieke ver houdingen in '77 zijn nog te onze ker om daarover al besluiten te nemen, vindt het bestuur. Het stelt daarom voor de beslissing over het voortbestaan van de partij uit te stellen tot eind 1976. Partijvoorzitter Jan ten Brink ver wacht dat er na 1977 'zoiets als D'66' moeilijk kan worden gemist om een progressief en redelijk be leid voort te zetten. Hij vindt het moment nog niet gekomen om met andere groeperingen (delen van D'66, DS 70 en van de KVP) over samenwerking te gaan praten. De discussie over voortbestaan van de partij is al eerder op een D'66- congres gevoerd. Na de laatste grote verkiezingsnederlaag bij de provin ciale statenverkiezingen in 1974 was een meerderheid van de partij voor opheffing, maar de benodigde twee-derde-meerderheid om dat be sluit te kunnen nemen werd toen niet gehaald. Van een verslaggever DEN HAAG Een samengestelde naam is een blok aan het been, meent de schrijver Gerard (van het) Reve, die gisteren voor de Raad van State toelichtte waarom hij zo graag zijn naam officieel gewijzigd wil hebben. „Het is wel geen zaak waar ik iedere minuut onder gebukt ga, maar het is bijzonder vervelend", zei de nu ongeveer al een jaar in Frankrijk wonende auteur. In offi ciële papieren staat al de verkorte naam (zonder „van het") en hij zou de naam nu graag „rechttrek ken", ook in Nederland. Hij schrijft nu ook in Nederland onder de naam „Gerard Reve". De staatssecretaris van justitie heeft de naamsverandering gewijzigd, omdat hij vindt, dat de naam van de schrijver niet hinderlijk of onwel voeglijk is, zoals dat in de wet heet, terwijl Reve ook geen bijzonder ge val is, dat een koninklijk besluit tot naamswijziging zou rechtvaar digen. De schrijver kon weinig tegen deze juridische argumenten inbrengen. Maar dat deed niet terzake, vindt hij: „Het gaat erom, dat ik ongerief heb van die samengestelde naam en waarom zou de Nederlandse staat mij niet de lol van die veran dering doen. Niemand heeft er schade van". Volgens Reve is de hele affaire weer een typisch staal tje van ambtelijke dwarsliggerij: „Wat een besparing van geld, tijd en moeite zou het niet geweest zijn, als het verzoek meteen was inge willigd. Een Nederlandse ambte naar werkt een weekeinde over om je dwars te zitten". Reve voerde zijn betoog op de hem eigen wijze, waardoor de drie staatsraden en de publieke tribune af en toe in gelach uitbarstten. Er ontstond ook enige irritatie, toen een van de staatsraden, mevrouw Zeelenberg, de schrijver duidelijk probeerde te maken dat zijn geval Gerard (van het) Reve: 'voor beeldig Nederlander' niet zo bijzonder was, omdat tien duizenden Nederlanders in het bui tenland met moeilijke namen zitten. Dat is geen reden die de Raad van State in het verleden heeft aanvaard voor naamswijziging, aldus me vrouw Zeelenberg. Reve is echter overtuigd van zijn eigen bijzonder heid en hij draaide daar niet om heen. Hij vindt dat de staat hem best eens een lol kan doen, nu hij, nadat hij „als voorbeeldig Nederlander al tijd een vroom en oppassend leven" heeft geleid, naar het buitenland gaat. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Zodra de schippersblokkades in België zijn opge heven zullen een interdepartementale commissie en een aan deze commissie verbonden actiecentrum onmiddellijk moeten kunnen op treden aldus bestuurder S. Veninga van de chr. bond van onder nemers in de binnenvaart en van de stichting watertransport na mens de in deze stichting samenwerkende schippersorganisaties in een brief aan premier Den Uyl. In deze brief dringt de heer Veninga aan op het met spoed vormen van deze commissie en het actiecentrum en op de directe mogelijkheid van borgstel lingen of zelfs acuut beschikbaar stel len van fondsen. Daarbij zal, aldus de brief, hulp van de ministeries van financiën, economische zaken en erm onvermijdelijk zijn. Door de lange duur van de blokkades in België, aldus de brief, en het daar door gedwongen stilliggen van Neder landse schepen zijn in de meeste ge- Van een onzer verslaggevers UTRECHT De dertig cursisten, die gistermorgen in het centrum voor vakopleiding voor volwassenen (CW) in Utrecht in staking zijn gegaan, hebben besloten hun actie vandaag voort te zetten. Een gesprek met de heer J. H. Niehof, hoofdinspecteur-directeur voor de arbeidsinspectie in Utrecht, ging gisteren met door, omdat de laatste niet wilde ingaan op het verzoek van de stakers drie eisen als uitgangspunt voor het gesprek te nemen. Deze eisen zijn: erken ning van de oursistenraad, vrije vakkeuze en inzage in de reglemen ten en voorschriften- De heer Nie hof heeft wel overleg gepleegd met de directeur van het Utrechtse CW, de heer Martdnus. Minimumloon In totaal staan ongeveer 120 cursis ten bij het centrum ingeschreven, maar dertig man staken daadwer kelijk, dertig anderen hebben zich ziek gemeld en ruim twintig man hebben zich wel achter de staking gesteld, maar doen om financiële redenen niet mee. De cursisten ontvangen een 'minimumlooneen derving van deze inkomsten zou vooral voor de cursisten met gezin nen moeilijkheden kunnen opleve ren. De overige cursisten hebben zich van de actie gedistantieerd, aldus actieleider M. F. Geitenbeek. De heer J. L. Bax, hoofd van de afdeling scholing van het directo raat-ge west voor de arbeidsvoorzie ning van het ministerie van sociale zaken verklaarde desgevraagd dat de cursisten een zogenaamde loon- dervingsvergoeding ontvangen, die afhankelijk is van het laatst ver diende loon. Zoals gisteren al in een deel van onze edities werd gemeld protesteren de cursisten te gen het feit, dat de directie een onlangs ingestelde cursistenraad weigert te erkennen. 'Terwijl lagere scholen al leerllngenraden kennen, worden wij als volwassenen nota bene als een stelletje onmondigen behandeld', aldus woordvoerder Geitenbeek. Adviezen Minister Boersma van sociale zaken heeft gisteren in antwoord op schriftelijke vragen van het PPR- Kamerlid Van der Heem-Wagema- kers gezegd, dat zes cursisten on langs in een gesprek met de heer Niehof en directeur Marbinus be zwaren hebben geuit over de ver houding tussen het personeel van het centrum en de cursisten. Om dat men vond dat er onvoldoende communicatiemogelijkheden waren om daarin verbetering te brengen, werd besloten bij. wijze van proef het overleg voort te zetten met een aantal vertegenwoordigers van de cursisten om te kijken of er advie zen konden worden opgesteld voor de leiding van het centrum. Minister Boersma zei verder, dat de Inhoud van de opleidingen aan een doorlopend proces van vernieuwing is onderworpen. Beantwoording van de vraag op welke manier hij steun wil verlenen aan de cursistenraad in Utrecht noemt de minister op dit moment niet zinvol. In de 'stakingskas' van het CW zit inmiddels zevenhonderd gulden, het resultaat van een solidariteitsactie bij Bronswerk, een persoonlijke gift en honderd gulden van de PvdA- afdeling Utrecht. Sympathiebetui gingen zijn binnengekomen van de CPN, de PvdA, het centrum wer kende jongeren, het Utrechts wer- klozencomité en het CW in Am sterdam. vallen hun ladingen ernstig beschadigd door bederf of broei. Dat betekent, zo constateren de schippersbonden, dat de betrokken schippers schadeclaims zullen ontvangen van verladers en van ontvangers. In vele gevallen hebben door de blokkades opgesloten Neder landse schippers reeds een aansprake lijkheidsstelling ontvangen. De schippersbonden constateren dat deze situatie niet alleen geldt voor de in België door de blokkades opgesloten schippers maar ook voor hen, die hun eindbestemming in België niet kunnen bei'eiken. Bedreiging De bonden menen dat voor alle door de situatie in België getroffen Neder landse schippers situaties ontstaan die een regelrechte bedreiging van hun be staan inhouden. De bonden menen ook, dat de rond deze situatie ontstane juridische en assurantieproblemen, die een internationaal karakter hebben, door dit karakter zodanig gecompli ceerd zijn geworden dat slechts een zo intensief mogelijke begeleiding door de overheid in samenwerking met het georganiseerde binnenvaartsbedrQfs- leven uitkomst kan bieden. De onafhankelijke schippersbond 'ONS' en het actiecomité Evenredige Vrach- verdeling, welke vorige maand ver antwoordelijk waren voor de schippers blokkades in Nederland, zijn niet by de in de brief genoemde organisaties. Van een verslaggever HEERLEN De landelijke Ver- keersongevalen-registratie (VOR) in Heerlen zal pas in het voorjaar van 1976 informatie kunnen ver schafte over verkeersongelukken die in ons land zijn gebeurd. De nieu we organisatie, die dit voorjaar in Heerlen officieel is begonnen, heeft de laatste maanden zoveel moeilijk heden ondervonden bij het rubrice ren en programmeren van de ge gevens, dat na overleg met ds be langrijkste gebruikers, zoals CBS, Rijkswaterstaat en de grote gemeen ten, besloten is de VOR eerst begin 1976 operationeel te laten worden. Het aanvankelijk opgezette organi satieschema heeft in de praktijk niet voldaan. Hoewel de overgangs fase wat langer is uitgevallen dan verwacht werd, heeft de directie van de VOR goede hoop dat de ge gevens binnen afzienbare tijd voor de gebruikers toegankelijk worden. In Heerlen werken op dit moment 135 mensen aan de VOR. Een uit breiding van de dienst mag, aldus een woordvoerder .worden verwacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 11