Denk s aan een buitenlander opz'ntijd. Voorde aardigheid. November'75. Dertig lange gezellige avonden. Met de nieuwe Handwerken. FAMILIEBERICHTEN Ze wonen en komen hïet. De krant isnooit weg. Handwerken/t blad dat van alles't hoe laat zien. Een merk om te onthouden. JglllH WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 TROUW/KWARTE1 IN PLAATS VAN KAARTEN Ps. 127: ..Aan 's Heren zegen is 't al gelegen". Maandag 27 oktober 1975 D.V. hopen onze lieve Ouders en Grootouders Jans Keizer en Griet Keizer-v. d. Berg hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dwingeloo: Roelof en Sannie Richard Meppel: Jacob en Grietje Danielle Ruinerwold: Jennie en Adal Randolf Meppel, oktober 1975. Prinsenplein 14. Allen die het bruidspaar willen feliciteren, worden hiervoor van 15.30 tot 17.30 en van 20.00 tot 23.00 uur ln de gelegenheid gesteld In dorpshuis „De Schal ie" te Nijeveen. Plotseling overleed onze lieve Vader, Opa en mijn Broer Henricus Cornelis Wagenaar Hij was 66 jaar. Nog maar zo kort na het overlijden van onze moeder stemt ons dit tot verslagenheid. „Maar indien wij geloven dat Jezus ge storven en opgestaan Is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus we der brengen met Hem." 1 Thess. 4 vers 14 Amsterdam: H. C. Wagenaar A. Wagenaar-Plomp Harry en Marco St. Nom la Breteche: J. A. Wagepaar J. M. Wagenaar-Jurrjéns Ralph en Natasja Wormer: J. F. Frlemann-Wagenaar H. J. Friemann Martin en Llanne Ede: J. Bolluijt-Wagenaar J. C. BoUuijt Ivo en Anne lies Amstelveen: J. F. Wagenaar Amsterdam, 18 oktober 1975. Louis Raemaekersstraat 35. Correspondentie-adres: H. C. Wagenaar, Osdorperban 425', Amsterdam-Osdorp. De begrafenis heeft op dinsdag 21 oktober 1975 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in stilte plaatsgevonden. Ik zal haar mijn heil doen zien. Heden overleed na een langdurige ziekte op de leeftijd van 89 jaar onze geliefde Diakones Marie Trimpe Zij was 59 jaar aan ons Huis verbonden. Bestuur, directie en zusterkring van het Diakonessenhuis Utrecht. 20 oktober 1975. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 23 oktober om 11.30 uur op de Alg. Begraaf plaats „Tolsteeg" aan de Opaalweg te Utrecht. Vooraf zal ln de Fllednerzaal van „Huize Hen rietta Swellengrebel", Fockema Andreaelaan 10, Utrecht, een dienst van Woord en Gebed worden gehouden om 10.30 uur. Psalm 146 5 Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God. Voor ons toch nog onverwacht heeft de Here tot zich genomen, onze Innig geliefde, zorg zame Vader, Grootvader en Overgrootvader Gerrit Admiraal weduwnaar van Catharina Bakker ln de ouderdom van 96 jaar. Marion, USA.: J. Admiraal J. Admiraal-van Leerdam Maassluis: H. Admiraal A. Admiraal-Valstar Capelle a. d. LJssel: C. van Dijk-Admlraal Leiderdorp: G. Admiraal A. A. Admiraal- Hoenderdos Ruinen: J. Admiraal F. Admiraal-Molenaar Waddinxveen: K. Admiraal S. Admiraal-van Aalst Maassluis: M. Oosterlee-Admiraal P. Oosterlee Klein- en achterkleinkinderen Maassluis, 19 oktober 1975. Patljnestraat 17. Geen bezoek aan huis. De overledene ligt opgebaard ln een der zalen van de Immanuelkerk, Lange Boonestraat te Maassluis. Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag avond 22 oktober van 19.30 tot 20.30 uur en na de begrafenis ln de aula van de algemene be graafplaats te Maassluis. De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 23 oktober 1975 om 13.30 uur in bovengenoem de kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de Algemene Begraafplaats te Maas sluis. Psalm 91 1 (onberijmd) God nam in Zijn Heerlijkheid tot Zich na een kortstondig ziekbed mijn lieve Man, onze zorg zame Vader, Opa, Broer, Zwager en Oom Willem van der Vlis echtgenoot van Annie Sla weduwnaar van Maria Johanna Klaassen, op 73-jarige leeftijd. Honselersdljk: A. van der Vlis-Sla W. van der Vlis Honselersdijk: A. J. M. van der Vlis-Streef Wilmar, Hans, Ernst-Pieter Maassluis: J. J. M. van der Boom van der Vlis S. van der Boom Marieke, Jan-Willem en verdere familie. Honselersdijk, 20 oktober 1975. Noorduynstraat 1. Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren donderdag 23 ok tober a.s. in de zaal van de „Voorhof", Ingang Fazantlaan te Honselersdijk van 19.0021.00 uur. De rouwdienst wordt D.V. gehouden vrijdag 24 oktober a.s. in de Gereformeerde Kerk te Hon selersdijk. Aanvang van de dienst om 13.30 uur, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Geestweg te Naald wijk om ca. 14.30 uur. 'Mijn genade is U genoeg'. God nam van ons weg onze lieve Moeder. Grootmoeder en Overgrootmoeder Jenneke Rozeboom geb. Wijnveen in de oudcrdoip van ruim 93 Jaar Wij zijn dankbaar voor wat wij in Moeder mochten ontvangen. Aalsmeer: A. den Ouden-Rozeboom Velp (Gld.): D. W. Rozeboom C. Rozeboom-Rijerkerk Voorburg: P. H. Aurik-Rozeboom J. D. Aurik Amsterdam: L. Kleyn-Rozeboom H. I. Kleyn Amsterdam: J. Kraan-Rozeboom P. Kraan kleinkinderen en achterkleinkinderen. Amsterdam. 19 oktober 1975. Huize'De Schutse'. Hemsterhuisstraat 123. Correspondentie-adres J. Kraan-Rozeboom. Paltrok 34, Amstetdam-Molenwijk. Geen bloemen. De rouwdienst zal worden gehouden donder dag 23 oktober om 10 uur ln Huize 'De Schut se', waarna tegen 11 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats 'Westgaar- de', Ookmeerweg 275 einde Osdorperban te Amsterdam, bereikbaar met bus 23. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren ln de ontvangkamer van de begraafplaats. d'Eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 'k was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. Psalm 116 vers 4 Met grote droefheid geven wij u kennis, dat heden na een langdurig, geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn innig ge liefde Man, onze lieve zorgzame Vader en Grootvader Jacob Johannes van Tielen echtgenoot van C. B. Steffen, op de leeftijd van 74 jaar. C. B. van Tielen-Steffen Hoogvliet: J. den Boer-van Tielen J. den Boer Marjan Johan Pernis:A. van Tielen A. van Tlelen- van den Berg Liesette Carola Hoogvliet, 20 oktober 1975 „Westersteln", Puitstraat 467 Verzoeke geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren aan de rouwkamer van „Westersteln", woensdagavond van 8.00 8.30 uur. De rouwdienst, geleid door de weleerwaarde heer ds. J. van der Haagen zal D.V. worden gehouden vrijdagmiddag 24 oktober a.s. om 2.30 uur ln de aula van de Algemene Begraaf plaats te Pernis, waarna de teraardebestelling aldaar zal plaatsvinden omstreeks 3.00 uur. Vertrek vanaf „Westersteln" om 2.00 uur. In plaats van kaarten. De God des Verbonds. Die ons Agnes gaf heeft ln Zijn, voor ons onbegrijpelijke wijsheid, reeds na 3V£ Jaar ons Innig lief Dochtertje en Zusje Agnes Janneke weer tot Zich genomen. Wij hopen dat God ons kracht wil geven om dit verlies te dragen. Hosea 6:1 J. Jansen J. Jansen-Lammer ink Hetty Bertus Gerrit Gerja Den Ham (Ov.), 19 oktober 1975. Zuivelstraat 4. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd aanwezig te zijn, zal plaatshebben op donder dag 23 oktober 1975 om 13.00 uur in de Gere formeerde kerk, Ommerweg te Den Ham. U wordt verzocht om 12.45 uur aanwezig te zijn. Agnes staat opgebaard in het Mortuarium te Ommen, Haven West 1. Condoleantiebezoek aldaar woensdag 22 okto ber van 19.30-19.45 uur. Bevorderd tot Heerlijkheid op de dag des Heren onze lieve Vader en Grootvader Wtfbe Elzinga oud 77 jaar. „God is getrouw. Zijn plannen falen niet." Dieren: Rein en Fop jen Ermelo: Eke Gouda: Oekie Amsterdam: Sieb en Jan Wommels: Gelske en Gatze Deersum: Sibe en Stien en Kleinkinderen. Ermelo, 19 oktober 1975. Hamburgerweg 160. Gelegenheid tot condoleren te Ermelo in de rouwkamer, Rozenlaan 1 woensdag 22 oktober 1975 van 19.3020.30 uur. In Sneek donder dag 23 oktober 1975 van 13.3014.00 uur in de zaal van de Oosterkerk. De begrafenis is vastgesteld op donderdag 23 oktober 1975 om 14.45 uur op de algemene be graafplaats, Kerkhoflaan te Sneek. Vooraf gaande is een dienst van Woord en Gebed in de Gereformeerde Oosterkerk, Zwettekade te Sneek, aanvang 14.00 uur. Zeer onverwacht, heeft zij na haar aardse reis, de Hemelse reis aanvaard, in vast ver trouwen op haar Heer en Heiland, onze innig geliefde Moeder, Schoonmoeder en Oma, onze Zuster, Schoonzuster en Tante Elisabeth van Herwijnen sinds 14 februari 1975 weduwe van Arie Ippel, op de leeftijd van ruim 72 jaar. Mattheus 28 20 En zie. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Lisse: C. Ippel J. Ippel-Schouten Nieuwendijk: J. H. Ippel N. C. Ippel-Zwets Dronten: A. Oerlemans-Ippel A. Oerlemans kleinkinderen en verdere familie Nieuwendijk (N. Br.). 21 februari 1975 Singel 6. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. zaterdag 25 oktober a.s. des vm. om 11 uur op de be graafplaats „Onderlinge Hulp" te Kille, voor afgegaan door een rouwdienst welke zal aan vangen om 10 uur in de Gereformeerde kerk te Nieuwendijk. Gelegenheid tot condoleren Singel 6 en na de begrafenis. Geen bloemen. „De Heer was aan mijn zij, Hij ondersteunde mij." Vereend met Zijn wil, in volle vrede nam Goj tot Zich, zijn kind, onze goede Broer et Zwager Willem Blom geliefd echtgenoot van Gé Siemons en vader van Anneke, Wim en Marthy, en Cora Hij werd 53 jaar. Haarlem: K. Siekman C. S. Siekman-Blom Bilthoven: S. Blom G. Blom-de Kruijf De Bilt: S. C. van Os-Blom Utrecht: C. M. Blom Amsterdam: N. Blom Utrecht: A. C. Blom Utrecht, 20 oktober 1975 C. van Maasdijkstraat 16 De begrafenis zal plaats vinden vrijdag oktober om 11.30 uur op de algemene begraal plaats „Daelwijck", Floridadreef Overvecht. Voor werk en voor hun plezier. KhKkitla «meeboden doof dk hfcu, 4* Stichting Melte Reclame O HARMONIE OF CONFLICT Polarisatie en conflictmodel zijn modewoorden. Ze wonlen vooral gebruikt door hen die de maatschappij willen veranderen door middel van harde strijd. De christelijke vakbeweging meent dat het anders moet. Zij wil door de kracht van evan gelische overtuiging bouwen aan nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Samen met an deren. Daar zal soms strijd voor nodig zijn. Maar het uitgangspunt it: sa menwerking, harmonie. Om de keus tussen harmonie en conflict gaat het In de maat schappelijke ontwikkeling van vandaag. Kiest u ook voor har monie? Meldt u dan aan b|j: De krant wordt gespeld van weer bericht tot overlijdens advertentie. En als u 'm spaóxt, brengt hij goed geld op. Oud papier: nieuwe uniformen voor de harmonie, belangrijke bijdrage aan 't jeugdwerk. Da's toch zeker prachtig mooi? Handwerken, het gezellige voo'rdoe-blad staat weer propvol met zelfmaakideeën. Ontdek dat u alles in 'n wip maakt met behulp van twee duidelijke patronenbijlagen. En perfekt. Want voor het brei- of haakwerk is er altijd het KITK-OF -T- KLOPT- PATROON op ware grootte. Even snel door Handwerken november: kruissteek schilderijtje borduren met 17 kleuren - jasjes breien - warme pluizige vestjes haken - handschoenen breien op z'n makkelijkst - fleurig gestreepte pull-over van gladde wol en zacht mohair. Alles met voordoefoto's cn heldere beschrijvingen. En nog veel meer. Prima moment om nu de bon in te vullen. 1 Stuur deze bon in een open envelop zonder I postzegel aan: I Handwerken, Antwoordnummer 7869, Amsterdam, Naam: Straat: Plaats: Ja, ik abonneer mij op uw blad Handwerken I en wens het I via de bladcnman (de betaling regel ik met hem); I via dc post tc ontvangen. I Indien u Handwerken per I post wenst te ontvangen, I ontvangt u een acceptgiro- - kaart voor een half jaar abonnement k f 17,70. Nieuw! Wash-Minute Handig voor al die kleine tussendoor - wasjes, en zuinig met energie. Ideaal voor kamerbewoners (hij past in een gootsteen kastje) maar ook als tweede machine bij gewone gezinnen. Gaat graag mee op vakantie naar weekend huis of caravan. Leverbaar voor 1 en 1'/s kg droog wasgoed. Prijs vanaf f169.-. MetTefal lukt alles Tefal pannen. De échte Tefal pannen met de beroemde anti-aanbaklaag. Geven jarenlang kook-,bak-en braadplezier en garanderen moeiteloosafwassen.Uitvoeringen o.a: Bis, Color 2 en Vier Sterren. Prijzen b.v.: Koekepan v.a.f13,50, steelpan v.a. f 12.75. kookpan v.a. f 29.50. Stoomstrijkijzer Zeer solide apparaat'dat zich uitstekend laat hanteren. Uiter mate licht: 1260 gram. Naast de 12 gaatjes in de zool nog een verstuiver vóór op het handvat voor extra vochtigheid. Ook voor droogstrijken. Met controlelampje en thermostaat. Wordt geleverd met wateronthardingsfilter. f 84,-. Nieuw! Kwartsgrill/bakoven (RGT2) Infra-rood grilleren! Dat spaart 10-15 min. voorverwarming uit. Gerechten worden tot in de kern gaar. Ruimte voor 2 kippen.'.üit- neembare binnenwanden bekleed met Tefa.l's schoon-in-een-vyip- laag. De RGT2 is tegelijk een perfekte automatische bakoven. Met wandbevestieing f 369.-. Bakvormen. Verkrijgbaar in elke vorm,waarin u ooit een cake, taart of koek wilt bakken. Het baksel komt er altijd gaaf uit dankzij anti-aanbak laag. Met blanke of gezellig oranje PTFE buitenkant. Prijzen b.v. cakevorm v.a.f 10,95, boterkoekvorm/vlavorm v.a. f8,95, gebaksvormpjes,set van 4 stuks f8,50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 10